Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Warszawa, kwiecień-maj 2016 r.

2 Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę dotyczącą świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.): Dział VII. Świadczenia na rzecz obrony: Rozdział 1. Świadczenia osobiste w czasie pokoju (art a), Rozdział 2. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju (art a), Rozdział 3. Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art ), Rozdział 4. Świadczenia szczególne (art ), Rozdział 5. Ewidencja świadczeń (art. 223a).

3 Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę dotyczącą świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307, z 2007 r. Nr 175, poz. 1223, z 2008 r. Nr 98, poz. 636, z 2009 r. Nr 149, poz oraz z 2014 r. poz. 1196) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872, z 2007 r. Nr 175, poz. 1224, z 2009 r. Nr 93, poz. 762 oraz z 2014 r. poz. 1451) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1109)

4 Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Podstawowe przepisy prawne regulujące problematykę dotyczącą świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz oraz z 2006 r. Nr 247, poz. 1809) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Nie mniej ważne w sprawach z zakresu świadczeń jest Rozporządzenie MON

5 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ VII Rozdział 1 Art a ŚWIADCZENIA RZECZOWE ŚWIADCZENIA OSOBISTE Art a Rozdział 2 Rozdział 3 Art ŚWIADCZENIA W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY Art Rozdział 4 ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE

6 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
USTAWA Z DNIA 23 STYCZNIA 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE (jedn. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, w szczególności: zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach; wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw.

7 ŚWIADCZENIA NA RZECZ SIŁ ZBROJNYCH
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY ŚWIADCZENIA NA RZECZ SIŁ ZBROJNYCH ŚWIADCZENIA OSOBISTE ŚWIADCZENIA RZECZOWE ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE W czasie pokoju W czasie wojny DORAŹNE W czasie pokoju W czasie wojny ETATOWE W czasie wojny

8 planistyczno-sprawozdawcza
Dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza Opracowywanie (sporządzanie i aktualizowanie) planów świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia i mobilizacji i w czasie wojny, następuje do końca każdego roku kalendarzowego na następny rok kalendarzowy. Zestawienia świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, należy sporządzać corocznie i przesyłać do końca sierpnia każdego roku kalendarzowego. Obowiązek corocznego i terminowego sporządzania dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i ma charakter obligatoryjny. Nie ma żadnych odstępstw i wyjątków od powyższej reguły. Wzory planów oraz zestawień określone zostały w aktach wykonawczych wydanych w drodze delegacji ustawowej, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Plany oraz zestawienia świadczeń na rzecz obrony są dokumentami jawnymi.

9 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Zgodnie z art. 200 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków może być nałożony na osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają obywatelstwo polskie ukończyły szesnaście lat nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia. Obowiązek może obejmować także obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do kurierów (tj. osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń) – także posiadanych środków transportowych. (art. 200 ust. 2).

10 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi, ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych, z zastrzeżeniem ust. 4. (art. 200 ust. 3). W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych oraz w przypadku powoływania w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe. (art. 200 ust. 4).

11 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych – czterdziestu ośmiu godzin. Nałożenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku. Do czasu wykonywania świadczeń osobistych wlicza się: czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, nie więcej jednak niż łącznie dwie godziny; czas przeznaczony na wypoczynek, nie więcej jednak niż osiem godzin, jeżeli świadczenie jest wykonywane dłużej niż dwanaście godzin.

12 WIEK CZAS 60 LAT 16 LAT OSOBY 12 GODZIN KURIERZY 48 GODZIN
ŚWIADCZENIA OSOBISTE 60 LAT WIEK 16 LAT OSOBY 12 GODZIN CZAS KURIERZY 48 GODZIN CZAS DOJAZDU I POWROTU NIE WIĘCEJ NIŻ 2 GODZIN CZAS NA WYPOCZYNEK NIE WIĘCEJ NIŻ 8 GODZIN JEŻELI ŚWIADCZENIE JEST WYKONYWANE DŁUŻEJ NIŻ 12 GODZIN NAJWYŻEJ TRZY RAZY W ROKU

13 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Art Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzję administracyjną o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 202 ust. 1. Zgodnie z ww. przepisem organami tymi są: wojskowy komendant uzupełnień, kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, o której mowa w art. 208 ust. 2 (jednostki organizacyjne Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP, SW, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, nie wchodzące w skład SZ, a także państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 221 ust. 1 i 2, albo właściwy organ obrony cywilnej.

14 na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień.
Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) W myśl art. 203 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczenie osób do funkcji kuriera następuje: z urzędu lub na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień. Decyzję administracyjną o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręcza się osobie przeznaczonej do wykonywania świadczeń osobistych oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. (art. 203 ust. 3). Każda decyzja administracyjna powinna zawierać uzasadnienie, w rozumieniu art. 107 § 3 k.p.a. (uzasadnienie faktyczne i prawne).

15 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt godzinowy w wysokości 1/178 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę czasu, o którym mowa w art. 201 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Ryczałt wypłacany jest przez jednostkę organizacyjną, na rzecz której jest wykonywane świadczenie osobiste. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące ponosi jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane świadczenie.

16 WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) WNIOSEK
ŚWIADCZENIA OSOBISTE WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ, INNY UPRAWNIONY ORGAN WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) WNIOSEK DECYZJA ADMINISTRACYJNA OSOBA NA 14 DNI PRZED TERMINEM STAWIENIA SIĘ DO WYKONANIA ŚWIADCZENIA OSOBA, NA KTÓRĄ NAŁOŻONO OBOWIĄZEK WYKONANIA ŚWIADCZENIA OSOBISTEGO JEST ZOBOWIĄZANA STAWIĆ SIĘ DO WYKONANIA TEGO ŚWIADCZENIA W TERMINIE I MIEJSCU WSKAZANYM W DECYZJI

17 WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) WNIOSEK
ŚWIADCZENIA OSOBISTE WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ INNY UPRAWNIONY ORGAN WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) WNIOSEK DECYZJA ADMINISTRACYJNA OSOBA OD DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA DECYZJI OSOBY, KTÓRYM WYDANO DECYZJE MOGĄ ZOSTAĆ WEZWANE DO WYKONANIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH OD WEZWANIA ODWOŁANIE NIE PRZYSŁUGUJE

18 dotyczących świadczeń osobistych na rzecz obrony
Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) Art. 206a Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń osobistych na rzecz obrony W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony należy ustalić, czy w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 206a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym wymienione zostały osoby, które nie podlegają obowiązkowi świadczeń osobistych, a mianowicie: osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu, żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia, osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą,

19 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Art. 206a

20 Świadczenia osobiste na rzecz obrony (art a) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu, osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustaw, o których mowa w pkt 4, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz na stanowiskach w opiece społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwolnienie ww. osób od obowiązku świadczeń osobistych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających przyczynę zwolnienia i przedstawionych wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) przez zainteresowane osoby. Art. 206a

21 ŚWIADCZENIA RZECZOWE NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RP
pojazdy samochodowe statki powietrzne nieruchomości ŚWIADCZENIA RZECZOWE NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RP statki morskie maszyny SIŁY ZBROJNE RP tabor kolejowy

22 urzędy i instytucje państwowe przedsiębiorców
Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa może być nałożony na: urzędy i instytucje państwowe przedsiębiorców inne jednostki organizacyjne osoby fizyczne. Pamiętać przy tym należy, że powyższego przepisu nie stosuje się do zakwaterowania przejściowego Sił Zbrojnych. (art. 208 ust. 4)

23 Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz: Sił Zbrojnych,
na rzecz obrony (art a) Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz: Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

24 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Jednostkami wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa są jednostki organizacyjne: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych, państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 221 ust. 1 i 2. (tj. terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne).

25 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Czas wykonywania świadczeń rzeczowych określony został w art. 209 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia: w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – czterdziestu ośmiu godzin; w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – siedmiu dni;* w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony – dwudziestu czterech godzin. Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku, z tym że w wymiarze określonym w ust. 1 pkt 2* – tylko jeden raz.

26 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Do czasu wykonywania świadczeń rzeczowych, określonego w art. 209 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wlicza się czas niezbędny do dostarczenia przedmiotu świadczenia (rzeczy ruchomej) do wskazanego miejsca oraz jego powrotu do miejsca postoju (przechowywania) – nie więcej jednak niż dwie godziny. Powyższe ograniczenie nie dotyczy używania nieruchomości udostępnianych na czas przeprowadzenia rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej. Ograniczeń, o których mowa w art. 209 ust. 1 i 2 oraz w art. 210 i 211 nie stosuje się do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych udostępnionych w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

27 RZECZY RUCHOME I NIERUCHOMOŚCI
ŚWIADCZENIA RZECZOWE RZECZY RUCHOME I NIERUCHOMOŚCI W CELU SPRAWDZENIA GOTOWOŚCI MOBILIZACYJNEJ 48 GODZIN W ZWIĄZKU Z ĆWICZENIAMI WOJSKOWYMI LUB W JEDNOSTKACH PRZEWIDZIANYCH DO MILITARYZACJI 7 DNI W ZWIĄZKU Z ĆWICZENIAMI W OBRONIE CYWILNEJ LUB W ZAKRESIE SAMOOBRONY 24 GODZIN CZAS DOJAZDU I POWROTU – NIE WIĘCEJ NIŻ 2 GODZIN NAJWYŻEJ TRZY RAZY W ROKU – PRZY 7 DNIACH TYLKO RAZ

28 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Art ust. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek organów i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 202 ust. 1 ustawy. (tj. na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, o której mowa w art. 208 ust. 2, albo właściwego organu obrony cywilnej).

29 WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA)
ŚWIADCZENIA RZECZOWE WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ, INNY UPRAWNIONY ORGAN WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) WNIOSEK DECYZJA ADMINISTRACYJNA OSOBA OD DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA DECYZJI OSOBY, KTÓRYM WYDANO DECYZJE MOGĄ ZOSTAĆ WEZWANE DO WYKONANIA ŚWIADCZENIA OD WEZWANIA NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE

30 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. (art. 210 ust. 2). W decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych można zobowiązać posiadaczy nieruchomości lub rzeczy ruchomych do wykonania tych świadczeń bez odrębnego wezwania. (art. 210 ust. 4).

31 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa. (art. 210 ust. 3).

32 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Zgodnie z art. 208 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być: tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu: jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Banku Polskiego i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej, jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Art. 208 ust. 4

33 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Art. 208 ust. 4 przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego; biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218 ustawy, oraz obiekty wpisane na „listę dziedzictwa światowego” na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191);

34 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Art. 208 ust. 4 zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny; świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego; przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych; parki narodowe i rezerwaty przyrody; przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

35 Świadczenia rzeczowe urządzenia i sieci telekomunikacyjne:
na rzecz obrony (art a) urządzenia i sieci telekomunikacyjne: ujęte w planach działania, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), przewidziane do użycia nas potrzeby jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trybie określonym w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów. Art. 208 ust. 4

36 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Posiadacz nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, może być na wniosek organów i kierowników jednostek organizacyjnych, określonych w art. 202 ust. 1, wezwany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do wykonania tego świadczenia. Wezwanie doręcza się na czternaście dni przed terminem wykonania świadczenia, z wyjątkiem przypadków, w których wykonanie świadczenia następuje w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. Od ww. wezwania nie przysługuje odwołanie. Wezwaniu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w terminie w nim określonym.

37 Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (art a) Posiadacz nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, jest obowiązany oddać do używania przedmiot świadczenia w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu. (art. 211 ust. 5). Posiadacze nieruchomości i rzeczy ruchomych, wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, są obowiązani informować wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o rozporządzeniu tą nieruchomością lub rzeczą ruchomą. (art. 212 ust. 1).

38 ŚWIADCZENIA W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY
7 DNI JEDNORAZOWO OSOBY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH DO USTANIA POTRZEBY ICH UŻYWANIA RZECZY RUCHOME I NIERUCHOMOŚCI

39 WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
ŚWIADCZENIA W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY WÓJT LUB BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ WNIOSEK POSIADACZ, OSOBA FIZYCZNA DECYZJA ADMINISTRACYJNA DECYZJI NADAJE SIĘ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI W TERMINIE W NIEJ OKREŚLONYM OSOBY PRZEZNACZONE W CZASIE POKOJU DO WYKONANIA ŚWIADCZEŃ SĄ ZOBOWIĄZANE DO ICH WYKONANIA W TERMINIE I MIEJSCU OKREŚLONYM W DECYZJI O PRZEZNACZENIU LUB W WEZWANIU DO WYKONANIA TYCH ŚWIADCZEŃ

40 Postępowanie administracyjne
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

41 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Organem administracji publicznej uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń na rzecz obrony w świetle obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzje administracyjne w pierwszej instancji w sprawach: przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych, lub przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych do wykonania świadczeń rzeczowych.

42 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego strony powinny być zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 28 i 64 k.p.a.), brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu (art. 10 k.p.a.), a także być zawiadamiane o wystąpieniach kierowanych przez organ prowadzący sprawę do innych organów administracji publicznej, w celu zajęcia stanowiska (art. 106 § 2 k.p.a.), zazwyczaj poprzez przesłanie kopii pisma.

43 Konsekwencje związane z niezapewnieniem
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Konsekwencje związane z niezapewnieniem stronom czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym (naruszenie zasady ogólnej postępowania – art. 10 k.p.a.) Jeżeli w postępowaniu administracyjnym organ nie umożliwia czynnego udziału wszystkim stronom, albo umożliwia tylko niektórym z nich udział w tym postępowaniu i wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego, to okoliczności faktyczne ustalone w tym postępowaniu nie mogą być uznane za udowodnione. Naruszenie obowiązku zawiadomienia wszystkich stron postępowania administracyjnego, a w rezultacie pominięcie którejkolwiek ze stron w prowadzonym postępowaniu powoduje wadliwość proceduralną – naruszenie zasady czynnego udziału strony jest w istocie naruszeniem norm procesowych.

44 Przebieg postępowania administracyjnego
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Przebieg postępowania administracyjnego Po otrzymaniu wniosku o nałożenie świadczeń na rzecz obrony, złożonego przez uprawniony organ należy: przeprowadzić wstępną merytoryczną i formalną ocenę (analizę) wniosku, dokonać oceny, czy organ administracji publicznej, do którego wpłynął wniosek, jest właściwy do rozpoznania sprawy. W przypadku pozytywnej wstępnej oceny wniosku i uznania swej właściwości, organ prowadzący postępowanie zawiadamia o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące stronami w sprawie. W przypadku negatywnej wstępnej oceny wniosku (np. braki formalno-prawne), organ administracji publicznej wzywa wnioskodawcę do braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

45 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego (wyjaśniającego) w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (art. 7 k.p.a.) Wydanie decyzji administracyjnej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) winno być każdorazowo poprzedzone: zbadaniem pod względem formalno-prawnym wniosku (w razie braków wezwanie do usunięcia tych braków i uchybień przez wnioskodawcę), wszczęciem postępowania administracyjnego (pisemne zawiadomienie wszystkich stron biorących udział w postępowaniu i wnioskodawcy o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie), zapewnieniem stronom czynnego udziału w każdej fazie postępowania, przeprowadzeniem postępowania dowodowego (wyjaśniającego), mającego na celu wyjaśnienie okoliczności stanu prawnego oraz stanu faktycznego (zebranie materiału dowodowego mającego istotne znaczenie w rozpoznawanej sprawie i wpływ na jej rozstrzygnięcie).

46 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Potrzeby jednostki organizacyjnej PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (3 ETAPY)

47 Postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w toku postępowania
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Postępowanie dowodowe (druga faza postępowania): Ustalenie stanu faktycznego na podstawie zebranego w toku postępowania materiału dowodowego – ma na celu dojście do prawdy obiektywnej przy wykorzystaniu dowodów i do ich prawidłowej oceny. Dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny). Podjęcie wszystkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego jest warunkiem niezbędnym wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 k.p.a.). Dokonanie tych czynności pozwoli na rzeczywistą ocenę stanu faktycznego. (postępowanie dowodowe jest jednym z podstawowych etapów procesu stosowania normy prawa materialnego).

48 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Potrzeby jednostki organizacyjnej

49 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Obowiązek prowadzenia postępowania dowodowego (wyjaśniającego) w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

50 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Postępowanie dowodowe – oględziny W oględzinach mogą brać udział upoważnieni przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przedstawiciele organów wnioskujących o nałożenie świadczeń na rzecz obrony. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności nieruchomości lub rzeczy ruchomych na potrzeby świadczeń, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) odstępuje od nałożenia obowiązku świadczenia i zawiadamia o tym organ wnioskujący o nałożenie ww. świadczeń. W odniesieniu do nieruchomości i rzeczy ruchomych, które zostały już przeznaczone na cele świadczeń, decyzja o przeznaczeniu do wykonania świadczeń rzeczowych podlega uchyleniu przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) – z urzędu lub na wniosek organów wnioskujących o nałożenie świadczeń, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności albo zbycia tych nieruchomości lub rzeczy ruchomych, w ramach oględzin stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, stanowiących przedmiot świadczeń.

51 Postępowanie dowodowe – opinia biegłego (art. 84 k.p.a.)
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY Postępowanie dowodowe – opinia biegłego (art. 84 k.p.a.) Jeśli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Swobodę w korzystaniu z ww. środka dowodowego wyznacza zasada prawdy obiektywnej (obowiązek podjęcia przez organ wszelkich czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy). W sprawach o zawiłym stanie faktycznym, który można wyjaśnić dopiero wówczas, gdy dysponuje się specjalnymi wiadomościami, organ orzekający w sprawie zobowiązany jest wykorzystać ten środek dowodowy.

52 Postępowanie dowodowe (wyjaśniające)
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Postępowanie dowodowe (wyjaśniające) Rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego mającego na celu ustalenie stanu faktycznego zgodnego z rzeczywistością polega na: dokonaniu wszechstronnej oceny wniosków dowodowych strony i okoliczności faktycznych, ustalonych z urzędu, a także wskazywanych przez stronę dla wyjaśnienia swego postępowania, na podstawie analizy całego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, uzasadnieniu w sposób wymagany przez przepisy k.p.a. stanowiska wyrażonego w decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Na organie administracji publicznej prowadzącym postępowanie w sprawie świadczeń na rzecz obrony spoczywa obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym we wszystkich fazach tego postępowania.

53 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
W przypadku opóźnienia w załatwieniu sprawy strona ma prawo: zostać poinformowana o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 35 k.p.a.), składać zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 36 k.p.a.) Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca odo dnia otrzymania odwołania. (art. 35 § 3 k.p.a.) Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. (art. 35 ust. 5)

54 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

55 Definicja strony postępowania administracyjnego
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Definicja strony postępowania administracyjnego

56 Definicja strony postępowania administracyjnego
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Definicja strony postępowania administracyjnego Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.). Stronami postępowania administracyjnego są zatem osoby, którym wydana decyzja: przyznaje (lub odbiera) jakieś prawa albo nakłada (lub zdejmuje) z nich jakieś obowiązki (świadczenia na rzecz obrony). Nadto ustawy mogą regulować, kto jest stroną postępowania w danych sprawach. Według ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są to osoby posiadające obywatelstwo polskie, pomiędzy 16-tym a 60-tym rokiem życia.

57 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Stronom postępowania przysługuje prawo do: czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego (art. 10 k.p.a.), składania wniosków dowodowych (np. o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego) oraz przedkładania dowodów (np. dokumentów, zaświadczeń, orzeczeń), wypowiadania się na temat zgromadzonych dowodów.

58 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Datą zawiadomienia strony o tych czynnościach jest dzień doręczenia zawiadomienia stronie. Decyzja o wzięciu udziału w przeprowadzeniu dowodu należy wyłącznie do strony, a nie do organu, przed którym toczy się postępowanie.

59 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Strona ma prawo: zostać poinformowana o wszczęciu postępowania na wniosek innej strony (organu uprawnionego) lub z urzędu (art. 61 § 4 k.p.a.), żądać odsunięcia od sprawy pracownika, co do którego zachodzi wątpliwość, co do jego bezstronności (art. 24 § 3 k.p.a.), zostać poinformowana o faktach znanych organowi z urzędu (art. 77 § 4 k.p.a.), zostać należycie i wyczerpująco poinformowana o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 k.p.a.),

60 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Strona ma prawo: otrzymywać wyjaśnienia i wskazówki prawne tak, aby nie ponieść szkody przez swoją ewentualną nieznajomość prawa (art. 9 k.p.a.), przeglądać akta sprawy, robić z nich notatki i odpisy oraz żądać wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (art. 73 k.p.a.), z wyjątkiem takich, które są objęte tajemnicą państwową (art. 74 k.p.a.),

61 Prawa strony postępowania administracyjnego
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony W zakresie udziału w postępowaniu: ma prawo brać czynny udział w postępowaniu, a w szczególności: być informowana o podejmowanych działaniach urzędu, przedstawiać wnioski i dowody, otrzymywać wydane postanowienia i składać na nie zażalenia, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów na koniec postępowania (art. 10 k.p.a.), ma prawo być zawiadamiana o wystąpieniach kierowanych przez urząd prowadzący sprawę do innych urzędów w celu zajęcia stanowiska (art. 106 § 2 k.p.a.), zazwyczaj przez przesłanie kopii pisma, ma prawo zgłaszać dowody w sprawie (art. 75 k.p.a.), ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu (art. 78 k.p.a.), ma prawo być poinformowana o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych i oględzin na 7 dni przed terminem, brać w nim udział, zadawać pytania, składać wyjaśnienia (art. 79 k.p.a.)

62 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony W przypadku rozprawy administracyjnej: powinna zostać wezwana na rozprawę administracyjną z wyprzedzeniem 7 dni (art. 90 k.p.a.). Rozprawę należy odroczyć, jeżeli wezwanie nie było prawidłowe albo strona nie mogła na nią przybyć (art. 94 § 2 k.p.a.) ma prawo składać wyjaśnienia na rozprawie administracyjnej, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a ponadto wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego (art. 95 k.p.a.)

63 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Prawa strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Naruszenie przez organ administracji wskazanych uprawnień strony jest uchybieniem mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy i może stanowić podstawę wznowienia postępowania. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie między innymi w przypadku, gdy strona bez własnej winy nie brała w nim udziału.

64 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
Uzasadnienie decyzji administracyjnej – integralna część każdej decyzji administracyjnej. Każda decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzja, która nie zawiera wszystkich elementów określonych w art. 107 § 1 i 3 k.p.a. lub w przepisach szczególnych jest decyzją wadliwą. Uzasadnienie decyzji administracyjnej nie może być lakoniczne i zdawkowe – jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia, stanowiącego dyspozytywną część decyzji. Decyzja administracyjna jest prawidłowa (obowiązuje), jeżeli: została podjęta i wydana przez właściwy organ administracji publicznej, we właściwym trybie, na podstawie właściwych przepisów prawa.

65 ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE

66 Wadliwość uzasadnienia (wadliwość decyzji administracyjnej):
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE Wadliwość uzasadnienia (wadliwość decyzji administracyjnej): niepełność uzasadnienia (pominięcie istotnych motywów lub wyjaśnienia zastosowania wszystkich przepisów będących podstawą prawną decyzji), pozorność uzasadnienia (powtórzenie podstawy prawnej lub ogólnikowość sformułowań bez powiązania z konkretnym stanem faktycznym), niepowiązanie uzasadnienia z rozstrzygnięciem decyzji (np. sprzeczność uzasadnienia z rozstrzygnięciem), wady formalne (błędy logiczne i budowy wewnętrznej).

67 o wszczęciu postępowania administracyjnego
Nr miejscowość, dnia (znak sprawy) Pan (i) WZÓR ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art (art. 203 – w przypadku świadczeń osobistych LUB art. 208 i 210 – w przypadku świadczeń rzeczowych) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu zostało wszczęte, na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w (innego organu) postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania (świadczeń osobistych – przeznaczenia Pani/Pana np. do funkcji kuriera z posiadanym środkiem transportu, funkcji kuriera, nałożenia obowiązku wraz z posiadanym narzędziem prostym, świadczeń rzeczowych – np. przeznaczenia nieruchomości LUB rzeczy ruchomych do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju LUB przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, itp.). Przedmiotem świadczeń będzie: (dokładne określenie przedmiotu świadczeń). Wykonywanie świadczeń osobistych (rzeczowych) przewidziane jest do wykonania (realizacji) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ww. nieruchomość (rzecz ruchoma) przeznaczona będzie w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz (dokładna nazwa i adres jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenia mają być wykonane – zgodnie z wnioskiem), w celu ..... W związku z powyższym informuję o przysługującym stronie prawie czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu i proszę o zgłaszanie na piśmie lub osobiście, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, wniosków i zastrzeżeń oraz wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla prowadzonej sprawy. ……………………………. Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ Uwaga: Uzasadnienie może być dostosowywane do potrzeb danej sprawy. Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. a/a Do wiadomości: 1. WKU

68 Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia ………..… r.
Nr miejscowość, dnia (znak sprawy) Pan (i) WZÓR ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuję, że rozpatrzenie sprawy wszczętej na wniosek nr …..… z dnia …………… Wojskowego Komendanta Uzupełnień w …. (lub innego uprawnionego organu) o przeznaczenie do wykonania świadczeń osobistych (rzeczowych) na rzecz obrony nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy objętej wnioskiem. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia ………..… r. Za przedłużenie terminu rozpatrywania sprawy przepraszamy. ……………………………. Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ Uwaga: Uzasadnienie może być dostosowywane do potrzeb danej sprawy. Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. a/a Do wiadomości: 1. WKU

69 Przewidywany termin załatwienia sprawy wyznaczam na dzień .........
Nr miejscowość, dnia WZÓR Pan ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informuję, że sprawa dotycząca wydania decyzji o przeznaczeniu do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony tj (dokładne określenie przedmiotu świadczeń), będących w posiadaniu (imię i nazwisko, pełna nazwa i adres posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej), na rzecz (dokładna nazwa i adres jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenia mają być wykonane – zgodnie z wnioskiem), nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Przewidywany termin załatwienia sprawy wyznaczam na dzień Uwaga: Uzasadnienie może być dostosowywane do potrzeb danej sprawy. Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. aa. Do wiadomości: 1. WKU

70 Nr ............ miejscowość, dnia ............... WZÓR Pan
WEZWANIE Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), wzywa się Pana w charakterze strony, w sprawie dotyczącej przeznaczenia nieruchomości (rzeczy ruchomych) do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, tj (dokładne określenie przedmiotu świadczeń), na rzecz (dokładna nazwa i adres jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenia mają być wykonane – zgodnie z wnioskiem), w celu złożenia wyjaśnień istotnych dla przedmiotowej sprawy w dniu o godz w Urzędzie Gminy (Miasta) w (numer pokoju) lub złożenia na piśmie w terminie do dnia (14 dni). Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. aa. Do wiadomości: 1. WKU

71 o zakończeniu postępowania dowodowego
Nr miejscowość, dnia WZÓR Pan ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23), zawiadamiam że postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek nr z dnia złożony przez (np. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w .....) w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony nieruchomości (lub rzeczy ruchomych) (dokładne określenie przedmiotu świadczeń), będących w posiadaniu (imię i nazwisko, pełna nazwa i adres posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej), na rzecz (dokładna nazwa i adres jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenia mają być wykonane – zgodnie z wnioskiem), zostało zakończone. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji administracyjnej do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy (Miasta) w (nazwa i dokładny adres, numer pokoju) w godzinach pracy Urzędu, tj oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. aa. Do wiadomości: 1. WKU

72 Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ
ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI ORGANU I INSTANCJI Nr miejscowość, dnia (znak sprawy) Pan (i) WZÓR ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuję, że od decyzji nr ….. znak: ………. Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z dnia ……….. Wniesione zostało odwołanie. Odwołanie zostało przekazane do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu ……… r. Załączniki: Odwołanie Akta sprawy (oryginały) ……………………………. Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ Otrzymują: 1. strona 2. strona 3. a/a

73 WZÓR Wójt, burmistrz (prezydent miasta)
Miejscowość, dnia /imię i nazwisko/ /adres zamieszkania/ /seria i numer dowodu osobistego/ Nr WZÓR Wójt, burmistrz (prezydent miasta) W związku ze sprzedażą (likwidacją)*) samochodu Nr rej będącego przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych (państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa)*), zwracam się z prośbą o uchylenie decyzji Nr z dnia w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. /podpis / Załącznik: kserokopia umowy kupna-sprzedaży (dowodu likwidacji środka trwałego) *) niepotrzebne skreślić

74 Dziękuję za uwagę Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dorota Trzeciak tel. tel


Pobierz ppt "Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony"

Podobne prezentacje


Reklamy Google