Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020 (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Mława, dnia 29 maja 2014 roku

2 HARMONOGRAM SEMINARIUM Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prezentacja usług Urzędu Pracy skierowanych do pracodawców i przedsiębiorców Główne kierunki wsparcia funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 Prezentacja Usług Działdowskiej Agencji Rozwoju Wręczenie statuetek przedsiębiorcom uczestniczącym w IV Mławskich Targach Pracy Konsultacje indywidualne ze specjalistami z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Działdowskiej Agencji Rozwoju.

3 Najważniejsze zmiany dotyczące pracodawców w ustawie (…) koncentrują się na: I.Nowych narzędziach wspierających tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawujących opiekę nad osobą zależną):  grant na telepracę;  świadczenie aktywizacyjne;  pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy.

4 II.Wsparciu pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia, a w tym nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy:  bony stażowe;  bony szkoleniowe;  bony zatrudnieniowe;  bony na zasiedlenie;  refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę.

5 III.Wsparciu pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 Plus:  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. IV.Wspieraniu pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowników:  utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  trójstronne umowy szkoleniowe.

6 GRANT NA TELEPRACĘ Starosta może przyznać grant na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub przedsiębiorcą na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Grant za utworzenie stanowiska dla bezrobotnego rodzica wychowującego co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną (zatrudnienie na okres 12 m-cy przy zatrudnieniu na pełen wymiar czasu pracy lub okres 18 m-cy przy zatrudnieniu w połowie wymiaru czasu pracy Maksymalna kwota grantu nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (10 080 zł brutto) Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

7 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Starosta może przyznać pracodawcy na podstawie zawartej umowy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie na pełen etat skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną Świadczenie przysługiwać będzie na okres:  12 m-cy = 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – dalsze zatrudnienie na 6 m-cy  18 m-cy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – dalsze zatrudnienie na 9 m-cy Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

8 POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY Udzielane będą przez pośredników finansowych wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się:  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą  Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy – zwana producentem rolnym  niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Pożyczka w kwocie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju Czas spłaty nie może przekroczyć 3 lat (nie przewiduje się okresu karencji w spłacie pożyczki) Pożyczka nie łączy się z refundacją kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy Rola PUP – opiniowanie wniosków pod względem kandydatów na tworzone miejsce pracy, kierowanie osób bezrobotnych, monitorowanie zatrudnienia wraz z pośrednikami finansowymi

9 BON STAŻOWY Możliwość skierowania młodej osoby bezrobotnej do odbycia 6- miesięcznego stażu zawodowego do pracodawcy wskazanego we wniosku przez samego bezrobotnego Warunkiem skierowania na staż będzie zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu na okres 6 miesięcy Jednorazowa premia w wysokości 1500 zł dla pracodawcy, który wywiąże się z podjętego zobowiązania – pomoc udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

10 BON SZKOLENIOWY Gwarancja sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia niezbędnego do wyjścia z bezrobocia po przedstawieniu uprawdopobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej Możliwość zdobycia przez przyszłego pracownika wymaganych przez pracodawcę kwalifikacji Bon może być przeznaczony na kilka szkoleń Wartość bonu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 3 823,32 zł)

11 BON ZATRUDNIENIOWY Gwarancja dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego na okres 18 miesięcy Refundacja przez okres pierwszych 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie 9 883,2 zł) Pomoc udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

12 BON NA ZASIEDLENIE Przyznany bezrobotnemu na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania w kwocie nie większej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia Bon ma przyczynić się do zwiększenia mobilności osób młodych oraz przepływu siły roboczej na rynku pracy

13 REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 R. Ż. PODEJMUJĄCYCH PIERWSZĄ PRACĘ Refundacja przez okres do 12 m-cy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę Zobowiązanie do dalszego zatrudnienia przez 6 m-cy po zakończeniu okresu refundacji W przypadku rezygnacji z pracy przez zatrudnioną osobę skierowaną, PUP skieruje innego bezrobotnego Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

14 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę Dofinansowanie przysługiwać będzie przez okres:  12 m-cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku między 50 a 60 r.ż  24 m-ce - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku powyżej 60 r.ż. Obowiązek zatrudnienia przez odpowiednio 6 oraz 12 m-cy W przypadku rezygnacji z pracy przez zatrudnioną osobę skierowaną, PUP skieruje innego bezrobotnego Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

15 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Część środków Funduszu Pracy przeznaczona zostanie na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców Na wniosek złożony przez pracodawcę do PUP mogą być sfinansowane koszty związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, egzaminami, badaniami lekarskimi wymaganymi do podjęcia kształcenia lub wykonywania określonego zawodu Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (w wysokości 80% kosztów; w przypadku mikroprzedsiębiorstw - w wysokości 100% tych kosztów) Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

16 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek zawierający:  nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;  oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;  wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;  wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;  wskazanie liczby uczestników szkolenia. Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis Pracodawca może również wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. Umowy zawierane są pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

17 INNE ZMIANY Nowy katalog osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  osoby do 30 r.ż.  osoby powyżej 50 r.ż.  długotrwale bezrobotni  bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  bezrobotni posiadający dzieci do 6 r. ż. lub dzieci niepełnosprawne do 18 r.ż.  bezrobotni niepełnosprawni.

18 INNE ZMIANY Aktywne formy dostępne dla wszystkich osób bezrobotnych Prace interwencyjne – obowiązkowe zatrudnienie bezrobotnego na 9 m-cy, w tym refundacja przez 6 m-cy (od lipca 2014 r.) Staże zawodowe – okres nieprzekraczający 6 m-cy

19 PORADNICTWO ZAWODOWE Celem poradnictwa zawodowego jest nie tylko udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, ale również pomocy pracodawcom, w zakresie procesu rekrutacji. Odpowiednio dobrany pracownik to klucz do sukcesu. Od prawidłowego doboru pracowników zależy, jakim potencjałem ludzkim dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego rozwoju, poprawy efektywności pracy oraz współdziałania.

20 Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją. Chcą mieć ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników. Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują:

21 W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia stosowane w procesie rekrutacji oferujemy naszym Klientom wysoki poziom usług oraz szybki czas ich realizacji.

22 Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Wyspiańskiego 7 pok. 12 lub 13 tel. 023 654-34-01 http://www.pup.mlawa.pl Zainteresowanych prosimy o kontakt:

23 Dyżury pełnią specjaliści z instytucji: » Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, » Państwowa Inspekcja Pracy, » Urząd Skarbowy, » Zakład Ubezpieczeń Społecznych, » Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego » Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupy Działania » doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. PUNKT KONSULTACYJNY

24 » pomoc w pozyskaniu środków unijnych w okresie programowania na lata 2014- 2020 » wsparcie dla firm w wyborze źródeł finansowania zewnętrznego » opracowanie strategii promocyjno – reklamowej » obowiązujące podatki, stawki, terminy ich uiszczenia » nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy » zatrudnianie osób niepełnosprawnych i młodocianych » ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych Zakres tematyczny konsultacji obejmuje m.in.

25 PUNKT KONSULTACYJNY Dyżury specjalistów są organizowanie zgodnie z potrzebami pracodawców. Wszystkich chętnych pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z porad punktu prosimy o kontakt z: Pośrednikiem Pracy – Mariuszem Kupińskim, Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Wyspiańskiego 7 w pokoju nr.3 tel. 23 654-34-00, e-mail: mariuszkupinski@pup.mlawa.pl.

26 Seminarium dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020 Dziękuję za uwagę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie Witold Żerański Mława, dnia 29 maja 2014 roku


Pobierz ppt "Seminarium dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google