Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2016” Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, 22 stycznia 2016 r. Program Ramowy Horyzont 2020 na rzecz umiędzynarodowienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2016” Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, 22 stycznia 2016 r. Program Ramowy Horyzont 2020 na rzecz umiędzynarodowienia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2016” Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, 22 stycznia 2016 r. Program Ramowy Horyzont 2020 na rzecz umiędzynarodowienia uczelni Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 KPK do PR Horyzont 2020 & Euratom-Fission - Eksperci do Komitetów Programowych H2020 - NCPs w 22 obszarach H2020 Koordynator Sieci KPK & EURAXESS Współpraca z EEN Realizujemy projekty w H2020 KPK

3 Razem z uczelniami tworzymy Sieć KPK Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska Politechnika Gdańska Politechnika Śląska Politechnika Białostocka Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

4 Blisko środowiska badawczego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Rada Główna Instytutów Badawczych -Baza kontaktów instytucjonalnych do H2020 -Promocja H2020 -Identyfikacja najlepszych naukowców/zespołów badawczych -Tworzenie/wzmacnianie pionów wspierania badań

5 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. Wspólne Centrum Badawcze JRC Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT EURATOM Struktura programu Horyzont 2020

6 Horyzont 2020 – struktura budżetu

7 Podstawowe zasady Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami Otwarty dla wszystkich, ale dofinansowanie nie dla wszystkich: o Dla instytucji z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Norwegia) o Dla instytucji z niektórych krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria) Uproszczenia zasad finansowych i nowy portal do zarządzania programem Projekty finansowane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Stosowanie się do postanowień „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” - "HR Excellence in Research"

8 Fundamentalne zasady MSCA realizacja projektów BADAWCZO-SZKOLENIOWYCH uwzględniających rozwój kariery zawodowej stypendystów MSCA w każdym sektorze; MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (kryterium formalne) stypendystów pomiędzy krajami europejskimi oraz Europą i resztą świata ma budować współpracę pomiędzy instytucjami; naukowcy są ZATRUDNIANI na czasową UMOWĘ O PRACĘ i traktowani zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; OBSZAR i TEMAT BADAWCZY proponowany przez wnioskodawców WŁASNE ZASADY FINANSOWE odbiegające od ogólnie przyjętych w H2020 Zapraszamy na podstrony kpk.gov.pl  Kariera i Mobilność ROZWÓJ MOBILNOŚCI I KARIERY NAUKOWEJ

9 MSCA: Działania = typ projektu Researchers’ Night Popularyzacja zawodu naukowca NIGHT Individual Fellowships Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe IF INSTYTUCJE aplikują do KE a następnie rekrutują naukowców INSTYTUCJE aplikują do KE a następnie rekrutują naukowców Naukowiec razem z instytucją goszczącą aplikuje do KE 2014-2020: 6.162 mld €

10 Innovative Training Networks ITN   projekty mające na celu szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów, przyjeżdzających z zagranicy   4-letni projekt: międzynarodowy, interdyscyplinarny i międzysektorowy   składany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji   kompleksowy i komplementarny program badawczo-szkoleniowy z naciskiem na innowacyjność, przedsiębiorczość i umiejętności miękkie   dla początkujących naukowców (ESR) zatrudnianych od 3 do 36 miesięcy Fundusze na 1 mies. Researcher unit cost Institutional unit cost Living allowance* Mobility allowance Family allowance Research, training and networking Management and indirect costs ITN 3110 €600 €500 €1 800 €1 200 €

11 ITN: działania Działania rekrutowanych początkujących naukowców realizacja indywidualnych projektów badawczych zgodnie z dziedziną i tematyką projektu; uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, szkołach letnich zewnętrznych i organizowanych przez konsorcjum dotyczących badań oraz umiejętności miękkich; oddelegowywania do partnerów projektu z obu sektorów; współpraca z zapraszanymi ‘wizytującymi naukowcami’ z obu sektorów w celu podnoszenia jakość oferowanych szkoleń i opieki nad naukowcami;

12 ITN: 3 rodzaje European Training Networks (317 mln €)  3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC wspólny interdyscyplinarny i międzysektorowy program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze ESR Średni budżet: 3 415 801 € European Industrial Doctorates ( 25 mln € )  2 instytucje z 2 różnych krajów: 1 z sektora poza-akademickiego i 1 z akademickiego (uprawniona do nadawania stopnia doktora) każdy ESR przyjmowany na studia doktoranckie i spędza 50% czasu u partnera pozaakademickiego Średni budżet: 1 259 275 € European Joint Doctorates (28 mln €)  3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC uprawnione do nadawania stopnia doktora utworzenie wspólnego programu studiów doktoranckich z przyznawaniem wspólnego/ podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora Średni budżet: 3 321 508 € €

13 Research & Innovative Staff Exchange RISE 4-letni projekt badawczy polegający na wymianie pracowników (naukowcy, doktoranci, kadra zarządzająca, administracyjna, techniczna) w ramach konsorcjum projektu na zasadzie oddelegowania od 1 do 12 miesięcy; promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy naukowej i transferu wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, tak przez pracownika jak i jego macierzystą instytucję; działania innowacyjne, badawcze, szkoleniowe, konferencje, popularyzacja i rozpowszechnianie wyników, organizacja spotkań projektowych naukowych i zarządczych; w zależności od składu konsorcjum projektu KE finansuje: 1. wymianę międzysektorową pomiędzy krajami europejskimi 2. wymianę pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi 3. obie formy wymiany.

14 Individual Fellowships IF doświadczeni naukowcy aplikują o grant badawczo-szkoleniowy z wybraną przez siebie instytucją z dowolnego sektora, wspierający rozwój ich kariery zawodowej   2 główne typy grantu: (EF) EUROPEAN Fellowships (GF) GLOBAL Fellowships 12-24 miesiące w MS/AC 12-24 miesiące w Kraju Trzecim + 12 miesięczna faza powrotna w MS/AC, w tym w instytucji macierzystej realizacja badań, udział w konferencjach, szkoleniach, w tym z umiejętności komplementarnych, popularyzacja nauki, oddelegowania do innych instytucji europejskich od 3 do 6 miesięcy

15 Ewaluatorzy wniosków do H2020 BAZA EKSPERTÓW udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium, refundację kosztów podróży, dietę dzienną; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta zachęcamy do wpisywania się do bazy danych KE

16 Polskie uczelnie w PR Horyzont 2020 (po 158 konkursach)

17 Polskie uczestnictwo w 5., 6. i 7. Programie Ramowym

18 Źródło: opracowanie KPK na podstawie bazy e-Corda - wersja 3.0 Uczestnictwo Polski w H2020 na tle krajów członkowskich (GA) H2020 Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw we wnioskach skierowanych do finansowania Wskaźnik sukcesu [3/2] Dofinansowanie dla uczestników we wnioskach skierowanych do finansowania w mln EURO 12345 Po 158 konkursach EU MS180 84724 95913,80%10 898,53 PL4 05945911,2%103,44 Udział PL2,24%1,84%-0,95%

19 Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach Uczestnictwo Polski w H2020 na tle UE28

20 Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach Polska na tle EU28 – dofinansowanie z H2020 - GERD

21 Wyniki Polski w poszczególnych obszarach H2020 Źródło: opracowanie KPK na podstawie bazy e-Corda - wersja 3.0

22 HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations OTH - Other Liczba polskich uczestnictw w projektach H2020 (MAINLIST) Źródło: opracowanie KPK na podstawie bazy e-Corda - wersja 3.0

23 Dofinansowanie polskich instytucji w H2020 (MAINLIST, mln EUR) Źródło: opracowanie KPK na podstawie bazy e-Corda - wersja 3.0

24 Typy organizacji w podziale na regiony - uczestnictwo w projektach (MAINLIST)

25 3 Udział Polski w projektach H2020 w układzie regionalnympomorskie

26 -dostępność nowoczesnej infrastruktury badawczej - w ostatnich 8 latach zainwestowano ponad 30 mld zł w infrastrukturę służącą nauce i uczelniom (21 mld zł ze środków europejskich) -nowoczesne centra badawcze:  Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów,  Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu,  Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w Warszawie (CEZAMAT),  Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB). -dostępność instrumentów H2020 i dużych środków krajowych na B+R+I, -tworzenie profesjonalnego wsparcia administracyjnego dla zespołów badawczych i systemów motywacyjnych na uczelniach -mechanizmy wspierające uczestnictwo polskich naukowców w projektach programu H2020 (Sieć KPK, program Granty na granty, nowe zasady oceny parametrycznej premiujące udział w H2020 oraz Premia na Horyzoncie). Polska jako kraj atrakcyjny do prowadzenia nauki

27 W Polsce mamy za mało naukowców (114 tys.). Z ponad 1,4 miliona studentów, 46 tys. to studenci zagraniczni i ich liczba się zwiększa – to źródło przyszłych talentów: - naukowych - w obszarze zarządzania badaniami Proces umiędzynarodowienia - podwyższenie jakości kształcenia, jak i podwyższanie jakości nauki i promocji wyników realizowanych prac badawczych i polskich uczelni za granicą. Program Ramowy H2020 jest otwarty na współpracę międzynarodową i oferuje możliwość rozwoju kariery naukowej i rozwój mobilności. Możliwość wykorzystania instrumentów H2020 do finansowania pobytu i badań w Polsce – MSCA. Aktywność w H2020 to przymus - włączajmy się w międzynarodowe „sieci naukowe”, grupy eksperckie i projekty badawcze. Podsumowanie

28 Wchodźmy do klubów! Vission2020: The Horizon Network

29

30

31 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zygmunt Krasiński zygmunt.krasinski@kpk.gov.pzygmunt.krasinski@kpk.gov.pl Anna Wiśniewska anna.wisniewska@kpk.gov.panna.wisniewska@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2016” Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, 22 stycznia 2016 r. Program Ramowy Horyzont 2020 na rzecz umiędzynarodowienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google