Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), - 1983 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), - 1983 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń."— Zapis prezentacji:

1 Dr Urszula Banaszczak - Soroka

2 Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), - 1983 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS), - 1994 r Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych (IOPS), - 2004 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS), - 1974 r. Systemem Europejskich Banków Centralnych, Grupa Regionalna Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (BSCEE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bank Światowy (1994 r.) Międzynarodowy Funduszem Walutowy; Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami nadzoru

3 1.Warunki wstępne efektywnego nadzoru – zasada 1, 2.Licencjonowania i struktury – zasady od 2 do 5 3.Regulacje i wymogi ostrożnościowe - zasady od 6 do 15 4.Metody ciągłego nadzoru bankowego – zasady od 16 – 20 5.Wymogi informacyjne - zasada 21 6.Formalne uprawnienia nadzorów – zasada 22 7. Bankowość transgraniczna - zasady od 23 do 25 Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego (25 kroków )

4 Kryterium – zakres nadzoru nad poszczególnymi segmentami systemu finansowego Kryterium – odpowiedzialność za różne aspekty nadzoru kryterium – stopień zaangażowania banku centralnego Modele nadzoru

5 Nadzór nad systemem bankowym Nadzór nad rynkiem kapitałowym 1991 – 2006 Komisja Papierów Wartościowych ( w 1997 roku nazwa została zmieniona na Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) 1989 – 1997 -prezes NBP od 1997 - Komisja Nadzoru Bankowego usytuowana w strukturach NBP. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego Historia nadzoru nad rynkami finansowymi w Polsce

6 Nadzór nad ubezpieczeniami Nadzór nad systemem emerytalnym 1998 – 2002 Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi 1. do 1996 – Minister Finansów 2. od 1997 – 2002 Minister Finansów (licencjonowanie) natomiast Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (biezący nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń) c.d.

7 c.d 2002 połączenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi powstaje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

8 2006 likwidacja Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd powołano Komisję Nadzoru Finansowego a w 2008 zlikwidowano Komisję Nadzoru Bankowego a jej zadania (nadzór nad bankami i instytucjami pieniądza elektronicznego) powierzono Komisji Nadzoru Finansowego c.d.

9 Nadzór zintegrowany KNF rozszerzono w ostatnich latach o : nadzór nad agencjami ratingowymi nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych (pierwsza licencja została wydana w listopadzie 2011 roku – PayU SA) c.d.

10

11 1. forma organizacyjna - organ administracji państwowej 2. ustawa regulująca funkcjonowanie - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 Nr 157 poz. 119) 3. cel działania - celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilność, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego a także zapewnienie ochron interesu uczestników tego rynku przez realizację celów wskazanych w ustawach sektorowych (ustawa prawo bankowe, ustawa o otwartych funduszach emerytalnych itd.) 4. nadzór nad instytucją sieci bezpieczeństwa – Prezes Rady Ministrów Komisja Nadzoru Finansowego

12 Skład a/ przewodniczący ( powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję) b/ dwóch zastępców przewodniczącego ( powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego) c/ czterech członków komisji ( członkami komisji są: minister właściwy ds. instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; Prezes NBP albo delegowany przez niego wiceprzewodniczący NBP; przedstawicie Prezydenta RP) Wymagania wobec przewodniczącego a/ posiada obywatelstwo polskie, b/korzysta z pełni praw publicznych c/posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, d/ posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na ryku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym e/ posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, f/ nie był karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, g/ cieszy się nieposzlakowana opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań c.d KNF

13 Nadzór nad rynkiem obejmuje: a/ nadzór nad bankami b/ nadzór emerytalny c/ nadzór ubezpieczeniowy d/ nadzór nad rykiem kapitałowym (dodatkowa ustawa nadzór nad rynkiem papierów wartościowych, nad funduszami inwestycyjnymi, nadzór nad rynkiem towarowym) e/ nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, f/ nadzór nad agencjami ratingowymi g/ nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych h/ nadzór uzupełniający i/ nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi c.d. KNF

14 1.Funkcja kontrolno – nadzorcza 2.Funkcja policyjna 3.Funkacja organizatorsko – inspirująca 4.Funkacja informacyjna 5.Funkcja legislacyjna Funkcje KNF

15 1.Zasada nadzór państwa macierzystego 2.Zasada wzajemnego uznania 3.Zasada współpracy i wymiany informacji Zasady nadzoru w UE

16 Filar I (nadzór maklroostrożnościowy) Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego Dz.Urz. UE L 331/1 15.12.2010) UE

17 Filar II nadzór mikroostrożnościowy 1.Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority - EBA), 2. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), 3. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority - ESMA), UE c.d.

18 Historia nadzoru nad rynkami finansowymi w Polsce


Pobierz ppt "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), - 1983 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google