Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochotnicza Straż Pożarna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochotnicza Straż Pożarna"— Zapis prezentacji:

1 Ochotnicza Straż Pożarna

2 Historia Początki OSP w naszym kraju sięgają czasów średniowiecza. Z biegiem lat, władze miejskie przywiązywały coraz większą uwagę do wyposażenia jakim dysponowały jednostki. W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstają niezależnie we wszystkich zaborach. Pierwszą taką organizacją w Galicji było utworzenie w 1860 roku Krajowego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia zwanego „ Florianką”. Już w 1862 roku zaczęły powstawać pierwsze stowarzyszenia strażackie m.in. W Krakowie, Wadowicach, czy w Żywcu.

3 W 1864 roku w Kaliszu powstaje pierwsze OSP, a już w 1881 roku na terenach ziem polskich działa 27 organizacji strażackich. W 1916 roku zostaje powołany w Warszawie podczas Ogólnokrajowego Zjazdu Straży Ogniowych Związek Floriański. Straż również podczas I jak i II wojny światowej czynnie brała udział w działaniach. Polegały one na walce na wszystkich frontach, o niepodległość. Ważną datą jest data wrześniowa roku 1921, kiedy to związki działające pod zaborami łączą się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4 Ciekawostką jest, że w grudniu 1939 roku została utworzona konspiracyjna organizacja strażacka o nazwie „skała”, która weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa.

5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Jest to ogólnopolskie, samorządne, trwałe stowarzyszenie, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne jak również inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno- oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, jak również rozwija działalność artystyczną i sportową w OSP.

6 Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach, oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, jak również własnego statutu.

7 Cele Związku to: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, Rzecznictwo i reprezentowanie członków Związków wobec organów administracji publicznej, Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, Współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

8 Działanie na rzecz ochrony środowiska,
Informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, Rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, Rozwijanie kultury fizycznej i sportu, Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży

9 ZOSP RP realizuje swoje cele poprzez:
Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, Udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, Gromadzenie środków finansowych, Zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowanie OSP,

10 Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych jak również przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, Przedstawienie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,

11 Przedłużeniem działalności OSP jest tworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, w których to młodzi ludzie poznają tajniki służby strażackiej, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania się podczas zagrożenia. Na terenie naszego kraju działa 9,5 tys. Drużyn młodzieżowych, które zrzeszają około 90 tysięcy dziewcząt i chłopców w wieku lat. Ochotnicze Straże Pożarne użytkują około 16,5 tys. Strażnic, które w dużej mierze budują we własnym zakresie, w połowie jednak są to obiekty wielofunkcyjne, które służą całej społeczności.

12 Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych oraz, ponad 600 drużyn sportowych. Bardzo ważną rzeczą dla środowiska strażackiego jest troska o własne tradycje, sztandar, zachowanie wiedzy o ich dorobku dla przyszłych pokoleń.

13 Czym jest Ochotnicza Straż Pożarna?
Jest to umundurowana, oraz wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, która składa się z grupy ochotników. Przeznaczona jest w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej oraz własnego statutu.

14 Cele i zadania OSP Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska , wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi

15 Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
Działania na rzecz ochrony środowiska, Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, Występy na zawodach sportowo- pożarniczych.

16 Jednostka Operacyjno- Techniczna
Jest społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo- gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek ( 18-65lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze- odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

17 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Jest to integralna część składowa danej jednostki OSP. Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej jednostki, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo- pożarniczych.

18 Inna działalność OSP Ochotnicze straże pożarne, zajmują się również działalnością kulturalną i wychowawczą. Powstają sekcje sportowe, zespoły teatralne, orkiestry strażackie, zespoły wokalno-instrumentalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.

19 Liczebność OSP na terenie kraju
Dolnośląskie- 738 Kujawsko-pomorskie- 818 Lubelskie- 1585 Lubuskie- 349 Łódzkie – 1396 Małopolskie- 1335 Mazowieckie – 1875 Opolskie - 543

20 Podkarpackie – 1241 Podlaskie- 673 Pomorskie- 537 Śląskie – 977 Świętokrzyskie- 853 Warmińsko- mazurskie- 585 Wielkopolskie- 1828 Zachodniopomorskie- 450

21 Symbole

22 Patron strażaków- Św. Florian
Św. Florian był męczennikiem i świętym katolickim. Urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer ( Dolna Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. Jako młody człowiek, został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. W 304 roku wstawił się on za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. Dokładnie 4 maja 304 roku poniósł karę śmierci w nurtach rzeki Enns (Anizy) na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum

23 Ciało św. Floriana odnalazła wdowa Waleria
Ciało św. Floriana odnalazła wdowa Waleria. Po czasie nad jego grobem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich. W 1184 roku, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Dlaczego akurat św. Florian stał się patronem strażaków? Zgodnie z legendą oprócz pełnienia funkcji wojskowych, dowodził on oddziałem gaśniczym. Ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody.

24 Na Kleparzu stoi kościół pod wezwaniem św. Floriana. Relikwie św
Na Kleparzu stoi kościół pod wezwaniem św. Floriana. Relikwie św. Floriana znajdują się na Wawelu, w Bazylice św. Floriana w Krakowie i w Chorzowie, a od 9 listopada 2014 roku również w Kolbuszowej i od 2 maja 2015 roku w Dobrzechowie.

25 Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szui, kolczuga, krzyż, krzyż czerwony i biały, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja. Jego święto obchodzone jest 4 maja. Dzisiaj strażaków nazywa się „ Rycerzami Św. Floriana”

26 Święty Florian

27 Hymn Św. Floriana Wiele organizacji ma swoje hymny. Również strażacy mogą pochwalić się hymnem, który z dumą odśpiewują na różnego rodzaju uroczystościach. Słowa tego hymnu noszącego tytuł Rycerze Floriana napisał Jerzy Skokowski, a muzykę Bolesław Szulia.

28 Gdy trzeba - czuwamy po nocach
Czy łuna na niebie nie wschodzi. W ulewach i rwących potokach - Walczymy z żywiołem powodzi. Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka Gotowy potargać na strzępy los zły - Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać - Rycerze Floriana - to my!... Strażacy - druhowie I z miasta i wsi Czuwają by człowiek Bezpiecznie mógł żyć.

29 Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej -
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka. Strażacy potrafią odważnie Przygarnąć do serca człowieka. Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, ożywiać marzenia i spełniać swe sny. Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie Rycerze Floriana - to my! Strażacy - druhowie I z miasta i wsi Czuwają by człowiek Bezpiecznie mógł żyć.

30 Modlitwa Strażaków

31 Wyjazdy strażaków do zdarzeń

32

33

34


Pobierz ppt "Ochotnicza Straż Pożarna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google