Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31"— Zapis prezentacji:

1 90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31 e-mail: ppp5lodz@op.plppp5lodz@op.pl www.ppp5.edu.lodz.pl

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi Poradnia jest czynna: poniedziałek - piątek w godzinach 8 00 - 18 00 Do Poradni można zapisać się w w sekretariacie lub telefonicznie. Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań. Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi Dojazd: Tramwaje linii: 6, 12, 14, 15, 16 Autobusy linii: 65, 80, 86, 99

4 Rejon działania Sprawujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną : Numer / Nazwa przedszkola miejskie8, 12, 23, 21, 41, 53, 54, 55, 56, 74, 98, 112, 133, 144, 151, 152, 154, 165, 170, 173, 174, 199, 208, 214 szkoły podstawowe6, 11, 19, 26, 36, 40, 41, 44, 46, 67, 90, 91, 137, 152, 160, 164, 169, 192, 212 gimnazja19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 47, 50, 54, 56 szkoły niepubliczneSzkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze „Centrum” - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego „Lykeion” zespoły szkółZespół Szkół Specjalnych Nr 2 Dzięki systematycznym wizytom w szkołach i przedszkolach pracownicy Poradni mają możliwość kontaktowania się w sprawach dzieci z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

5 Odbiorcy Odbiorcami naszych działań są: dzieci i młodzież (od urodzenia do końca nauki w gimnazjum) rodzice / opiekunowie prawni n auczyciele / wychowawcy / pedagodzy

6 Oferta Oferujemy profesjonalną pomoc: p sychologiczną pedagogiczną logopedyczną doradztwo zawodowe

7 Oferta Poradni dla dzieci i młodzieży d iagnozowanie, wspomaganie rozwoju, prowadzenie terapii, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki (np. uzależnień i innych), prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

8 Oferta Poradni dla rodziców pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci z grupy ryzyka uzależnień, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, prowadzenie edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

9 Oferta Poradni dla rodziców Spotkania instruktażowo-konsultacyjne dla rodziców na temat: ● problemów grafomotorycznych, ● wspierania rozwoju emocjonalnego, ● trudności w uczeniu się, ● pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ● pomocy psychologicznej, ● rozwoju mowy dziecka – po badaniach przesiewowych, ● przezwyciężania zaburzeń w komunikacji interpersonalnej oraz pomocy w wypełnianiu funkcji rodziny, ● pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w tym związanych z okresem dorastania, ● indywidualnego poradnictwa zawodowego, ● instruktażu do gier matematycznych, w utrwaleniu tabliczki mnożenia.

10 Oferta Poradni dla nauczycieli wspomaganie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, pomoc w rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży specyficznych trudności w uczeniu się.

11 Opinie Poradnia wydaje opinie w sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, przyjęcia ucznia gimnazjum do gimnazjum dla dorosłych, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole, odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej, w sprawie specyficznych trudnościach w uczeniu się, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego. Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

12 Orzeczenia W Poradni funkcjonują zespoły orzekające, które wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki. Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

13 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Zanim pójdę do szkoły pomaluję cały świat” dla dzieci z obniżonymi możliwościami grafomotorycznymi „Słucham, czytam, wiem” dla dzieci z trudnościami w czytaniu

14 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Ortografię – uwierz nam – opanujesz świetnie sam” dla dzieci z trudnościami w pisaniu „Polubić tabliczkę mnożenia” dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

15 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Sylaba, wyraz,książka, zdanie” dla dzieci z trudnościami w czytaniu „ Alternatywna nauka ortografii” dla dzieci z dysortografią

16 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Potrafię coś i to mi się podoba” dla dzieci z obniżoną samooceną „Lubię siebie – lubię ciebie” dla dzieci z trudnościami w relacjach interpersonalnych

17 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Moje dziecko to potrafi” stymulowanie rozwoju ogólnego Program korekcyjno-terapeutyczny dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

18 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci „Mali odkrywcy” dla dzieci uzdolnionych

19 Wybrane propozycje zajęć indywidualnych dla dzieci terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia wad wymowy, terapia zaburzeń mowy dla dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, zajęcia stymulujące rozwój dziecka zagrożonego odroczeniem lub odroczonego od obowiązku szkolnego, wspieranie rozwoju małych dzieci,

20 Wybrane propozycje zajęć dla młodzieży doradztwo zawodowe pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia oraz planowaniu kariery. Prowadzenie spotkań indywidualnych i zajęć grupowych.

21 zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej: „Nie wstydzę się pytać o AIDS”, „Nie ma miłości bez odpowiedzialności” – zajęcia wspierające rozwój psychoseksualny, „Sekta – nie wchodzić”, „Jestem dziewczynką – będę kobietą”, „Anoreksja, bulimia i ortoreksja – jak je rozpoznawać i radzić sobie z nimi?”. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień: „Tytoń, alkohol, narkotyki – nie dziękuję, to nie dla mnie”, „ Profilaktyka uzależnień”.

22 Wybrane propozycje dla dzieci i rodziców porady wychowawcze, instruktaże pod kątem rozwijania umiejętności szkolnych, spotkania psychoedukacyjne, konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych.

23 Wybrane propozycje zajęć dla rodziców „Dojrzałość szkolna dziecka”, „Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym”, „Rola rodziców w osiąganiu szkolnych sukcesów dzieci”, „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po substancje uzależniające”, „Jak pomóc mojemu dziecku…”

24 Wybrane propozycje zajęć dla nauczycieli „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze?”, „Jak radzić sobie ze stresem i napięciem?”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”, „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po środki odurzające?”, „ Dziecko zdolne w naszej szkole”, „Zrozumieć małe dziecko”.

25 Zajęcia Informacji na temat szczegółów zajęć i możliwości zapisu na nie udzielają pracownicy Poradni. W zajęciach terapeutycznych mogą brać udział dzieci po zakończeniu diagnozy ich problemu. Liczba miejsc na zajęciach – jest ograniczona.

26 Kadra W naszym zespole mamy doświadczonych specjalistów. Stale się rozwijamy i doskonalimy zawodowo chcąc spełniać potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy kierujemy się profesjonalizmem, odpowiedzialnością, rzetelnością, wrażliwością oraz troską o dziecko.

27 Kadra Poradnia zatrudnia specjalistów psychologów, pedagogów, logopedów oraz lekarza, którzy doskonalą swoje umiejętności poprzez studia podyplomowe, specjalistyczne szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne. W Poradni zatrudnieni są również pracownicy na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

28 w Poradni

29 Zapraszamy! Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi


Pobierz ppt "90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31"

Podobne prezentacje


Reklamy Google