Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi
90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) , (042)

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi
Poradnia jest czynna: poniedziałek - piątek w godzinach Do Poradni można zapisać się w w sekretariacie lub telefonicznie. Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań. Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi
Dojazd: Tramwaje linii: 8, 12, 15, 15a. Autobusy linii: 50, 80, 86, 98, 99

4 Sprawujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną :
Rejon działania Sprawujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną : Numer / Nazwa przedszkola miejskie 8, 12, 23, 41, 53, 54, 55, 56, 74, 98, 112, 133, 144, 151, 152, 154, 165, 170, 173, 174, 199, 208, 214 szkoły podstawowe 6, 11, 19, 26, 36, 40, 41, 44, 67, 90, 91, 137, 152, 160, 164, 169, 192, 212 gimnazja 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 50, 54, 56 szkoły niepubliczne „Centrum” Szkoła Podstawowa Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Gimnazjum Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego „Lykeion” zespoły szkół Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Dzięki systematycznym wizytom w szkołach i przedszkolach pracownicy Poradni mają możliwość kontaktowania się w sprawach dzieci z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

5 Odbiorcy Odbiorcami naszych działań są:
dzieci i młodzież (od urodzenia do końca nauki w gimnazjum) rodzice / opiekunowie prawni nauczyciele/ wychowawcy / pedagodzy

6 Oferta Oferujemy profesjonalną pomoc: psychologiczną pedagogiczną
logopedyczną

7 Oferta Poradni dla dzieci i młodzieży
diagnozowanie wspomaganie rozwoju prowadzenie terapii pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu podejmowanie działań z zakresu profilaktyki (np. uzależnień i innych) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

8 Oferta Poradni dla rodziców
pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci z grupy ryzyka uzależnień wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny prowadzenie edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

9 Oferta Poradni dla nauczycieli
wspomaganie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego udzielanie, we współpracy z placówkami, doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia merytorycznego

10 Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
Opinie Poradnia wydaje opinie w sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia ucznia gimnazjum do gimnazjum dla dorosłych objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej o specyficznych trudnościach w uczeniu się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

11 Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
Orzeczenia W Poradni funkcjonują zespoły orzekające, które wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy orzeczenia o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

12 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Zanim pójdę do szkoły pomaluję cały świat” dla dzieci z obniżonymi możliwościami grafomotorycznymi „Sylaba – wyraz – zdanie – książka” dla dzieci z trudnościami w czytaniu

13 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Ortografię – uwierz nam – opanujesz świetnie sam” dla dzieci z trudnościami w pisaniu „Wesoła matematyka” dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

14 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Szkoła dźwięków” dla dzieci o słabo rozwiniętych zdolnościach fonologicznych „ Alternatywne sposoby notowania” dla dzieci z dysleksją rozwojową

15 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Klub rozwijania kreatywności” zajęcia rozwijające twórcze postawy „Lubię siebie – lubię ciebie” dla dzieci z trudnościami w relacjach interpersonalnych.

16 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Moje dziecko to potrafi” stymulowanie rozwoju ogólnego Program korekcyjno-terapeutyczny dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

17 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci
„Mali odkrywcy” dla dzieci uzdolnionych

18 Wybrane propozycje zajęć indywidualnych dla dzieci
terapia psychologiczna terapia pedagogiczna terapia wad wymowy terapia zaburzeń mowy dla dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego zajęcia stymulujące rozwój dziecka zagrożonego odroczeniem lub odroczonego od obowiązku szkolnego wspieranie rozwoju dziecka od 3 roku życia

19 Wybrane propozycje zajęć dla młodzieży
doradztwo zawodowe pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia oraz planowaniu kariery

20 Wybrane propozycje zajęć dla młodzieży
zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej: „Nie wstydzę się pytać o AIDS” „Nie ma miłości bez odpowiedzialności” – zajęcia wspierające rozwój psychoseksualny „Sekta – nie wchodzić” „Jestem dziewczynką – będę kobietą” zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień: „Tytoń, alkohol, narkotyki – nie dziękuję, to nie dla mnie” „Anoreksja, bulimia i ortoreksja – jak je rozpoznawać i radzić sobie z nimi?”

21 Wybrane propozycje dla dzieci i rodziców
porady wychowawcze intruktaże pod kątem rozwijania umiejętności szkolnych spotkania psychoedukacyjne konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych

22 Wybrane propozycje zajęć dla rodziców
„Szkoła dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły” „Małe dzieci, wielkie problemy – jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka” „Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka?” „Pierwsze dni dziecka w przedszkolu Pomoc w adaptacji w nowym środowisku” „Moje dziecko będzie dobrym uczniem – rola rodziców w stymulowaniu dojrzałości szkolnej”

23 Wybrane propozycje zajęć dla nauczycieli
„Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze?” „Jak radzić sobie ze stresem i napięciem?” „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?” „Klasyfikacja zaburzeń mowy. Czy każda nieprawidłowa artykulacja jest wadą wymowy?” „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po środki odurzające?”

24 Zajęcia Informacji na temat szczegółów zajęć i możliwości zapisu na nie udzielają pracownicy Poradni. W zajęciach terapeutycznych mogą brać udział dzieci po zakończeniu diagnozy ich problemu. Liczba miejsc na zajęciach – jest ograniczona.

25 Kadra W naszym zespole mamy doświadczonych specjalistów. Stale się rozwijamy i doskonalimy zawodowo chcąc spełniać potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy kierujemy się profesjonalizmem, odpowiedzialnością, rzetelnością, wrażliwością oraz troską o dziecko.

26 Kadra Poradnia zatrudnia specjalistów psychologów, pedagogów, logopedów oraz lekarza, którzy doskonalą swoje umiejętności poprzez studia podyplomowe, specjalistyczne szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne. W Poradni zatrudnieni są również pracownicy na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

27 DYREKCJA DYREKTOR PORADNI mgr Ewa Szafraniec – logopeda, psycholog WICEDYREKTOR mgr Barbara Powidzka – psycholog

28 Pracownicy PSYCHOLODZY mgr Joanna Anforowicz mgr Marta Banasiak
dr Jacek Buczyński mgr Dorota Bukowczyk mgr Marta Cieplucha mgr Anna Kabacińska mgr Barbara Kądziołka mgr Kamila Kulawinek mgr Marzena Paradowska

29 Pracownicy PEDAGODZY mgr Małgorzata Chmielewska mgr Marta Grąbkowska
mgr Maciej Kuliberda mgr Danuta Kuszewska mgr Marta Kwaśniak-Wojtyś mgr Rafał Osiński mgr Magdalena Pabijanek mgr Anna Popławska mgr Katarzyna Złotocha

30 Pracownicy LOGOPEDZI mgr Małgorzata Cieślik mgr Anna Podhalicz
mgr Kamila Więciorska mgr Joanna Wójtowicz

31 Pracownicy Pracownicy sekretariatu: pani Dorota Kazuła
pani Barbara Woźniczka pani Mirosława Więciorska

32 Pracownicy O czystość w naszej Poradni dbają:
pani Elżbieta Felcenloben pani Bogusława Miarczyńska

33 w Poradni

34 gra edukacyjna dla dzieci i rodziców
Świętujemy Angażujemy się w coroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2012rok gra edukacyjna dla dzieci i rodziców KOSMICZNA PODRÓŻ EKOLANDIA

35 Świętujemy KOSMICZNA PODRÓŻ Ucz się i śmiej w kosmicznej zabawie,
hej!!!

36 EKOLANDIA Ćwiczyć z tym, co w domu mam
Świętujemy EKOLANDIA Ćwiczyć z tym, co w domu mam to jest świetny plan! Bądź edu, bądź eko!

37 Zapraszamy! Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5
w Łodzi


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google