Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31"— Zapis prezentacji:

1

2 90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) , (042)

3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi Poradnia jest czynna: poniedziałek - piątek w godzinach Do Poradni można zapisać się w w sekretariacie lub telefonicznie. Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań. Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi Dojazd: Tramwaje linii: 8, 12, 15, 15a. Autobusy linii: 50, 80, 86, 98, 99

5 Rejon działania Sprawujemy opiekę psychologiczno-pedagogiczną : Numer / Nazwa przedszkola miejskie8, 12, 23, 41, 53, 54, 55, 56, 74, 98, 112, 133, 144, 151, 152, 154, 165, 170, 173, 174, 199, 208, 214 szkoły podstawowe6, 11, 19, 26, 36, 40, 41, 44, 67, 90, 91, 137, 152, 160, 164, 169, 192, 212 gimnazja19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 50, 54, 56 szkoły niepubliczneCentrum Szkoła Podstawowa Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Edukacja Gimnazjum Nr 3 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego Edukacja Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Oświatowego Lykeion zespoły szkółZespół Szkół Specjalnych Nr 2 Dzięki systematycznym wizytom w szkołach i przedszkolach pracownicy Poradni mają możliwość kontaktowania się w sprawach dzieci z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

6 Odbiorcy Odbiorcami naszych działań są: dzieci i młodzież (od urodzenia do końca nauki w gimnazjum) rodzice / opiekunowie prawni nauczyciele/ wychowawcy / pedagodzy

7 Oferta Oferujemy profesjonalną pomoc: p sychologiczną pedagogiczną logopedyczną

8 Oferta Poradni dla dzieci i młodzieży diagnozowanie wspomaganie rozwoju prowadzenie terapii pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu podejmowanie działań z zakresu profilaktyki (np. uzależnień i innych) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

9 Oferta Poradni dla rodziców pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci z grupy ryzyka uzależnień wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny prowadzenie edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

10 Oferta Poradni dla nauczycieli wspomaganie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego udzielanie, we współpracy z placówkami, doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia merytorycznego

11 Opinie Poradnia wydaje opinie w sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia ucznia gimnazjum do gimnazjum dla dorosłych objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej o specyficznych trudnościach w uczeniu się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

12 Orzeczenia W Poradni funkcjonują zespoły orzekające, które wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy orzeczenia o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki Wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

13 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Zanim pójdę do szkoły pomaluję cały świat dla dzieci z obniżonymi możliwościami grafomotorycznymi Sylaba – wyraz – zdanie – książka dla dzieci z trudnościami w czytaniu

14 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Ortografię – uwierz nam – opanujesz świetnie sam dla dzieci z trudnościami w pisaniu Wesoła matematyka dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

15 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Szkoła dźwięków dla dzieci o słabo rozwiniętych zdolnościach fonologicznych Alternatywne sposoby notowania dla dzieci z dysleksją rozwojową

16 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Klub rozwijania kreatywności zajęcia rozwijające twórcze postawy Lubię siebie – lubię ciebie dla dzieci z trudnościami w relacjach interpersonalnych.

17 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Moje dziecko to potrafi stymulowanie rozwoju ogólnego Program korekcyjno-terapeutyczny dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

18 Wybrane propozycje zajęć grupowych dla dzieci Mali odkrywcy dla dzieci uzdolnionych

19 Wybrane propozycje zajęć indywidualnych dla dzieci terapia psychologiczna terapia pedagogiczna terapia wad wymowy terapia zaburzeń mowy dla dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego zajęcia stymulujące rozwój dziecka zagrożonego odroczeniem lub odroczonego od obowiązku szkolnego wspieranie rozwoju dziecka od 3 roku życia

20 Wybrane propozycje zajęć dla młodzieży doradztwo zawodowe pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych, wyborze kierunku kształcenia oraz planowaniu kariery

21 zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej: Nie wstydzę się pytać o AIDS Nie ma miłości bez odpowiedzialności – zajęcia wspierające rozwój psychoseksualny Sekta – nie wchodzić Jestem dziewczynką – będę kobietą zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień: Tytoń, alkohol, narkotyki – nie dziękuję, to nie dla mnie Anoreksja, bulimia i ortoreksja – jak je rozpoznawać i radzić sobie z nimi?

22 Wybrane propozycje dla dzieci i rodziców porady wychowawcze intruktaże pod kątem rozwijania umiejętności szkolnych spotkania psychoedukacyjne konsultacje logopedyczne po badaniach przesiewowych

23 Wybrane propozycje zajęć dla rodziców Szkoła dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły Małe dzieci, wielkie problemy – jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka? Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Pomoc w adaptacji w nowym środowisku Moje dziecko będzie dobrym uczniem – rola rodziców w stymulowaniu dojrzałości szkolnej

24 Wybrane propozycje zajęć dla nauczycieli Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze? Jak radzić sobie ze stresem i napięciem? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? Klasyfikacja zaburzeń mowy. Czy każda nieprawidłowa artykulacja jest wadą wymowy? Jak rozpoznać czy dziecko sięga po środki odurzające?

25 Zajęcia Informacji na temat szczegółów zajęć i możliwości zapisu na nie udzielają pracownicy Poradni. W zajęciach terapeutycznych mogą brać udział dzieci po zakończeniu diagnozy ich problemu. Liczba miejsc na zajęciach – jest ograniczona.

26 Kadra W naszym zespole mamy doświadczonych specjalistów. Stale się rozwijamy i doskonalimy zawodowo chcąc spełniać potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy kierujemy się profesjonalizmem, odpowiedzialnością, rzetelnością, wrażliwością oraz troską o dziecko.

27 Kadra Poradnia zatrudnia specjalistów psychologów, pedagogów, logopedów oraz lekarza, którzy doskonalą swoje umiejętności poprzez studia podyplomowe, specjalistyczne szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne. W Poradni zatrudnieni są również pracownicy na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

28 DYREKCJA DYREKTOR PORADNI mgr Ewa Szafraniec – logopeda, psycholog WICEDYREKTOR mgr Barbara Powidzka – psycholog

29 Pracownicy PSYCHOLODZY mgr Joanna Anforowicz mgr Marta Banasiak dr Jacek Buczyński mgr Dorota Bukowczyk mgr Marta Cieplucha mgr Anna Kabacińska mgr Barbara Kądziołka mgr Kamila Kulawinek mgr Marzena Paradowska

30 Pracownicy PEDAGODZY mgr Małgorzata Chmielewska mgr Marta Grąbkowska mgr Maciej Kuliberda mgr Danuta Kuszewska mgr Marta Kwaśniak-Wojtyś mgr Rafał Osiński mgr Magdalena Pabijanek mgr Anna Popławska mgr Katarzyna Złotocha

31 Pracownicy LOGOPEDZI mgr Małgorzata Cieślik mgr Anna Podhalicz mgr Kamila Więciorska mgr Joanna Wójtowicz

32 Pracownicy Pracownicy sekretariatu: pani Dorota Kazuła pani Barbara Woźniczka pani Mirosława Więciorska

33 Pracownicy O czystość w naszej Poradni dbają: pani Elżbieta Felcenloben pani Bogusława Miarczyńska

34 w Poradni

35 Świętujemy Angażujemy się w coroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2012 rok gra edukacyjna dla dzieci i rodziców KOSMICZNA PODRÓŻ 2012 rok gra edukacyjna dla dzieci i rodziców EKOLANDIA

36 Świętujemy KOSMICZNA PODRÓŻ Ucz się i śmiej w kosmicznej zabawie, hej!!!

37 EKOLANDIA Ćwiczyć z tym, co w domu mam to jest świetny plan! Bądź edu, bądź eko!

38 Zapraszamy! Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi


Pobierz ppt "90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 40 tel.: (042) 637 16 08, (042) 637 06 31"

Podobne prezentacje


Reklamy Google