Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

3  Stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.  Służą do uzupełniania, uwiarygodniania oraz weryfikacji danych zawartych we wniosku.  Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku o dofinansowanie projektu.

4  W celu poprawnego przygotowania załączników przez beneficjentów opracowano instrukcję wypełniania załączników: -instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II, załącznik nr 4).

5 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 1Studium Wykonalności Inwestycji. 2Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2.1Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 2.2Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. 2.3Pełna dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ.

6 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 3Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego. 4Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno – użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług. 5Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. 6Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością. 7Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji.

7 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 8Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. 9Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia. 10Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni. 11Dokumenty rejestrowe. 12Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

8 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 13Statut/akt powołujący jednostkę. 14 15 16 Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej. Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu udziału środków własnych. Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy 17Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.

9  Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) : - SWI ma za zadanie wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym. - wstępnie określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne. - oszacować nakłady inwestycyjne oraz określić harmonogram realizacji projektu w celu zaplanowania wydatków.

10  Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) c.d.: - zidentyfikować potencjalne problemy związane z realizacją oraz eksploatacją analizowanej inwestycji, - wykazać celowość realizowanej inwestycji.

11  Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) c.d.: - musi zawierać analizę luki finansowej, mającą na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, stanowiącego podstawę ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

12  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: - metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów generujących dochód pod warunkiem, iż wsparcie nie stanowi pomocy publicznej (w rozumieniu art. 87 TWE) oraz wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia (dochody z projektu pokrywają w pełni koszty operacyjne). - analiza specyficzna dla danego rodzaju projektu/sektora

13  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: - postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) należy przeprowadzić w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r. oraz Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r.

14  Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko: - w przypadku, gdy projekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu OOŚ i jednocześnie beneficjent nie zaliczył go do mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie wystąpił w związku z tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzeniem braku negatywnego wpływu na takie obszary jest decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia (pozwolenie na budowę nie starsze niż trzy lata od momentu jego wydania).

15  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000: - zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. organem właściwym do wypełniania Zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. - wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2.2 do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II.

16 W świetle przepisów, realizacja planowanego przedsięwzięcia z I, II lub III grupy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 16

17 W przypadku projektów, które dotychczas mogły być realizowane w oparciu o zgłoszenie budowy, Uooś w art. 140 dokonała zmiany ustawy Prawo budowlane, wprowadzając do tej ustawy przepis (art. 29 ust. 3) nakazujący, aby zawsze uzyskiwać pozwolenie na budowę w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z jej ochrony. 17

18  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia/wyniki konsultacji c.d.: - w przypadku, gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyda postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć uzasadnienie, w którym powinny znaleźć się wyniki konsultacji społecznych.

19 W przypadku przeprowadzonej procedury screeningu, podczas której organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji środowiskowych nie nałoży na beneficjenta obowiązku sporządzania raportu OOŚ należy zwrócić szczególną uwagę na wnikliwe i wyczerpujące uzasadnienie tej decyzji.

20  W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, załącznik Ia należy wypełnić w ograniczonym zakresie. W takiej sytuacji konieczne jest również wypełnienie załącznika Ib.  Gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym, załącznik Ia również należy wypełnić w ograniczonym zakresie, jednakże wypełnienie załącznika Ib nie będzie w tym wypadku konieczne.

21 Zaleca się beneficjentom zwracanie szczególnej uwagi na przebieg postępowania administracyjnego i domaganie się, aby w uzasadnieniu podjętej decyzji było zawarte odniesienie do wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, a także ustosunkowanie się do wszystkich stanowisk organów zaangażowanych w postępowaniu. 21

22 Należy pamiętać, iż beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami z tytułu ochrony środowiska. 22

23  Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: - w momencie składania wniosku przedstawienie jednego z wyżej wymienionych dokumentów nie jest bezwzględne, jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR beneficjent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię jednego z dokumentów do IZ.

24  Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego c.d.: - jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte, pozwolenie budowlane nie powinno być starsze niż trzy lata od momentu jego wydania. - gdy prace budowlane zostały rozpoczęte, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię pierwszej strony dziennika budowy oraz strony z ostatnim wpisem, który potwierdza ważność pozwolenia.

25  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług: - należy przedłożyć wykaz tomów projektu budowlanego oraz wyciąg z opisu technicznego. - w przypadku projektu, który swoim zakresem obejmuje zakupy inwestycyjne, należy załączyć zestawienie zakupywanego sprzętu określające właściwości techniczne urządzeń.

26  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług c.d.: - w przypadku, gdy projekt dotyczy usług, należy załączyć specyfikacje, która powinna zawierać rodzaj, charakter oraz zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu (nie dotyczy projektów, w których usługi są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym realizacji projektu np. promocja, inspektor nadzoru).

27  Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt: W ramach załącznika należy dołączyć, co najmniej trzy mapy : - mapy sytuujące projekt w województwie. - mapy sytuujące projekt w najbliższym otoczeniu (miasto/gmina/powiat). - mapy z widocznymi numerami działek, na których zostanie przeprowadzona inwestycja. - w przypadku projektów polegających jedynie na zakupach sprzętu ruchomego załączenie ww. mapy nie jest wymagalne.

28  Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: - wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością stanowi załącznik nr 4.3 do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II. - istnieje możliwość dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy na okres 5 lat od momentu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji.

29  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji: - wszyscy beneficjenci zobowiązani są przedstawić dokument podpisany przez osoby upoważnione, potwierdzający fakt posiadania środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania wydatków, jakie z tytułu realizacji projektu poniesione będą na rzecz wykonawcy/dostawcy.

30  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji c.d.: - jeśli beneficjent planuje rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu (a co za tym idzie także złożenie wniosku o płatność do IZ/IPII) w roku podpisania umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest przedstawić dokument zapewniający posiadanie wszystkich środków na pokrycie należności wobec wykonawcy/dostawcy w roku podpisania umowy oraz wkład własny dla następnych lat realizacji projektu.

31  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji c.d.: - jeśli beneficjent planuje rzeczową realizację projektu w całości w roku następującym po roku podpisania umowy o dofinansowanie, musi przedstawić dokument zapewniający posiadanie wszystkich środków na pierwsze dwa kwartały realizacji projektu oraz wkład własny na pozostały okres realizacji projektu.

32  Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu: - określa, jakie elementy zakresu rzeczowego projektu realizowane będą przez wykonawcę / dostawców w poszczególnych kwartałach i za jaką kwotę. - wydatki poniesione w ramach projektu, a nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu nie będą podlegały refundacji – będą wydatkami niekwalifikowanymi.

33  Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia: - w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot np. związek gmin, do wniosku należy dołączyć kopię umowy/porozumienia stron uczestniczących w realizacji projektu. - w umowie/porozumieniu należy wskazać Lidera projektu, który będzie beneficjentem odpowiedzialnym za realizację projektu.

34  Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni: - - jeżeli JST nie posiada jeszcze bilansu za ostatni rok bądź opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni powinien złożyć oświadczenie o niezwłocznym dostarczeniu dokumentów po ich opracowaniu, nie później jednak niż przed podpisaniem umowy.

35  Dokumenty rejestrowe: - dotyczy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

36  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: - podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez beneficjenta. - do wniosku należy dołączyć indywidualną interpretację czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, wydaną przez Izbę Skarbową. - indywidualna interpretacja Izby Skarbowej dotyczy tylko projektów, w których VAT jest kwalifikowany.

37  Statut/akt powołujący jednostkę: - niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

38  Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej: Pomoc publiczna występuje w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki: Pomoc publiczna występuje w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki: - wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych (środki publiczne). - wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub ich grupy, bądź produkcję określonych towarów.

39  Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej c.d.: - wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. - wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. - szczegółowe informacje nt. pomocy publicznej zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

40  Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu udziału środków własnych: Przykładowo wypełniony załącznik dostępny jest na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl

41  Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy: - - każdy beneficjent, który w ramach realizacji projektu będzie tworzył miejsca pracy zobowiązany jest wypełnić niniejszy załącznik, - w przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu lub do roku po jego zakończeniu należy wpisać wartość „zero”. 41

42  Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu: - powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innych środków legislacji niż typowe (np. ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu). - mogą to być nawiązania do rządowych lub regionalnych planów (np. wypis ze strategii województwa).

43  Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu c.d.: W przypadku niektórych działań, zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 beneficjent jest zobowiązany dostarczyć: - audyt energetyczny dla projektów zawierających elementy dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej. - odpis projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe danej gminy – zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. IZ RPO WO 2007-2013 może zażądać innych dokumentów na etapie przeprowadzania oceny wniosku, w celu dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych.

44 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01

45 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65 65, 077 541 62 00, 077 541 62 01 fax: (+48) 077 541 65 67 e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google