Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty w handlu zagranicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty w handlu zagranicznym"— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty w handlu zagranicznym

2 Podział dokumentów 1 Faktury handlowe 2 Dokumenty składowe
3 Dokumenty przewozowe 3.1 Dokumenty w transporcie lądowym 3.2 Dokumenty w transporcie lotniczym 3.3 Dokumenty w transporcie morskim 4 Dokumenty ubezpieczeniowe 5 Inne dokumenty handlowe

3 Faktura handlowa Faktura handlowa (ostateczna) Faktura pro forma
Faktura celna Faktura konsularna

4 Co w fakturze zapisać… Nazwę i adres sprzedającego
Numer rachunku i datę jego wystawienia oraz numer zamówienia kupującego wraz z datą Nazwę i adres kupującego i odbiorcy towaru Warunki dostawy Warunki i sposób płatności Sposób wysyłki, środek transportu, sposób załadunku, czas i miejsce wysyłki Szczegółowy opis wysyłanego towaru, liczbę sztuk (paczek, skrzyń, beczek, itp.), ich rozmiary i oznakowanie, kolejne numery, wagę Cenę jednostkową i wartość łączną Ewentualne koszty dodatkowe obciążające kupującego, jak również opusty, bonifikaty, rabaty, skonta, itp. Ostateczną sumę faktury Miejsce i datę wystawienia Podpis wystawcy faktury

5 Dokumenty składowe Kwit składowy Dowód składowy (warrant)

6 Kwit składowy Podstawowy dokument, imienny
Powinien zawierać i wskazywać: Datę przyjęcia towarów na skład Oznaczenie właściciela towaru Dokładną specyfikację towaru Wagę Ilość Stawki opłat za składowanie Ogólne warunki składowania Osobę uprawnioną do dysponowania towarem

7 Dowód składowy Rewers – składowy dowód posiadania
Warrant – składowy dowód zastawniczy dowód składowy to zbywalny przez indos dokument wydany przez dom składowy, składający się z dwóch części, z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych na skład.

8 Określenie firmy (nazwy) domu składowego, numer identyfikacyjny (np
Określenie firmy (nazwy) domu składowego, numer identyfikacyjny (np. REGON lub PESEL), datę złożenia rzeczy na skład, datę wystawienia i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania domu składowego Numer dowodu składowego zgodny z numerem bieżącym księgi składowej Imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer REGON) i adres składającego Oznaczenie ilości, jakości i kraju pochodzenia, a w razie potrzeby także szczególnych cech, rzeczy złożonych na skład Wzmiankę o tym, czy rzeczy złożone na skład zostały ubezpieczone, a jeżeli tak, to u jakiego ubezpieczyciela, na jaką kwotę i na jaki czas Oznaczenie terminu odbioru rzeczy złożonych na skład, jeżeli termin taki został w umowie określony Wzmiankę o tym, czy i w jakiej wysokości z rzeczami złożonymi na skład są związane cła, podatki i inne opłaty oraz zabezpieczone prawem zastawu roszczenia domu składowego, z podaniem wysokości bieżącego składowego oraz należności ubocznych i wskazaniem odpowiednich pozycji taryfy składowego Oznaczenie banku domicylowego, w którym wpłaca się kwoty przypadające na rzecz posiadacza dowodu składowego lub jego części

9 Jak podróżować i przewozić towary, czyli mistrzowie transportu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Transport samochodowy
Dokument CMR Samochodowy międzynarodowy list przewozowy

24 Miejsce i datę wystawienia
Nazwę i adres nadawcy Miejsce dostarczenia towaru: miejscowość, kraj Miejsca, kraj i datę załadunku Załączone do CMR dokumenty Cechy i numery opakowań, liczbę sztuk opakowań, sposób opakowania oraz rodzaj towaru, w tym specjalne oznaczenie, jeśli towar jest niebezpieczny Wagę brutto w kg lub objętość w m3 Instrukcje nadawcy Nazwy i adres kolejnych przewoźników Uwagi wszystkich przewoźników, w tym załadowców, wykładowców dotyczące stanu, kondycji towaru i jego opakowania Datę i miejsce wystawienia CMR Podpis i stempel przewoźnika

25 CMR

26 Karnet TIR

27 Transport kolejowy W transporcie kolejowym są używane listy przewozowe CIM i SMGS. Kolejowe międzynarodowe listy przewozowe CIM i SMGS stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o przewóz między nadawcą a koleją, stwierdzają nadanie przesyłki i dają ich posiadaczowi prawo do dysponowania towarem Systemy CIM i SMGS są stosowane w krajach, które przystąpiły odpowiednio do Konwencji COTIF i SMGS. Do systemu CIM należą koleje: algierskie, austriackie, belgijskie, brytyjskie, bośniackie, chorwackie, czeskie, duńskie, fińskie, francuskie, greckie, hiszpańskie, holenderskie, irackie, irańskie, irlandzkie, luksemburskie, macedońskie, niemieckie, norweskie, portugalskie, rumuńskie, serbskie, słoweńskie, syryjskie, szwajcarskie, szwedzkie, tunezyjskie, tureckie, węgierskie, włoskie Do systemu SMGS należą koleje: azerbejdżańskie, białoruskie, chińskie, estońskie, gruzińskie, kazachskie, kirgiskie, łotewskie, mołdawskie, mongolskie, rosyjskie, tadżyckie, turkmeńskie, uzbeckie, ukraińskie, wietnamskie Kraje stosujące dwa systemy to: Albania, Bułgaria, Litwa, Polska, Słowacja

28 Egzemplarze listów kolejowych
CIM SMGS 1. Oryginał listu przewozowego, towarzyszy przesyłce i jest wydawany odbiorcy 2. Ceduła, towarzyszy przesyłce i jest zatrzymywana przez kolej miejsca przeznaczenia 3. Poświadczenie odbioru, towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia; dokument ten stanowi podstawę do rozliczeń między kolejami 4. Wtórnik listu przewozowego, który otrzymuje nadawca jako dowód nadania towaru 5. Poświadczenie wysłania, które zostaje na stacji nadania 1. Oryginał przeznaczony dla odbiorcy przesyłki 2. Ceduła przewozowa wystawiana w kilku egzemplarzach (dla stacji nadania, przeznaczenia, tranzytowych) 3. Wtórnik listu przewozowego dla nadawcy 4. Poświadczenie wydania dla stacji przeznaczenia 5. Zawiadomienia o przybyciu towaru dla odbiorcy

29 Dane w listach przewozowych
Zaznaczenie czy jest to przesyłka zwykła czy ekspresowa Nazwa i adres nadawcy Nazwa i adres odbiorcy Stacja i kraj przeznaczenia Numery wagonów Cechy, ilość, rodzaj opakowania, nazwa, oznaczenie towaru Masa towaru w kg Droga przewozu Informacje o zapłaconym przewoźnym Datownik odejścia i stempel kolei Datownik przybycia i stempel kolei Przyjęcie, data, godzina

30 Transport morski Kwit sternika Konosament

31 Konosament Konosament czysty Konosament brudny
Konosament na towary przyjęte do załadunku Konosament na towary załadowane Konosament zwykły Konosament przeładunkowy Konosament liniowy Konosament spedytorski Konosament imienny, na zlecenie, na okaziciela

32 Zawartość konosamentu
Określenie armatora i załadowcy Nazwa statku Nazwa portu załadowania i przeznaczenia Określenie odbiorcy Rodzaj, znaki, ilość i opis towaru Stwierdzenie sposobu zapłaty frachtu Oznaczenie liczby wystawionych oryginałów Klauzula „notify” Data wystawienia dokumentu Podpis armatora lub kapitana statku

33 Transport lotniczy Międzynarodowy lotniczy list przewozowy (AWB)
Wystawiany w trzech egzemplarzach Zawiera: nazwę portu lotniczego nadania i przeznaczenia, miejsce przeznaczenia ładunku, określenie odbiorcy i nadawcy ładunku, rodzaj, wagę i objętość towaru, uwagi o stanie towaru i opakowania, stawkę przewozową.

34 Dokumenty ubezpieczeniowe
Polisa ubezpieczeniowa

35 Dokumenty uzupełniające
Świadectwo pochodzenia Certyfikat jakości Świadectwo antydumpingowe Świadectwo analizy Świadectwo próbobrania Świadectwo standaryzacyjne Świadectwo weterynaryjne Świadectwo odbycia kwarantanny Świadectwo fitopatologiczne Świadectwo dezynfekcji Świadectwo fumigacji Świadectwo kwalifikacyjne Świadectwo liczenia (mierzenia, ważenia) Świadectwo siły wyższej Świadectwo wieku

36 Zalety i wady transportu samochodowego
najlepsza dostępność przestrzenna (praktycznie wszędzie można dojechać) najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia rynków zaopatrzenia i zbytu specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu ładunków o różnorodnej podatności transportowej (samochody chłodnie, cysterny, inne pojazdy specjalistyczne) najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu może być początkowym środkiem transportu dla wszystkich pozostałych gałęzi raczej bezpieczny możliwość ustalania dowolnej drogi przewozu stosunkowo wysokie koszty przemieszczania wypadki drogowe mniejsza ilość ładunków niekorzystne warunki pogodowe (silnie uzależniony od warunków pogodowych) szkodliwy wpływ na środowisko naturalne trudno przewidywalny czas dostawy jeżeli pojazd jedzie przez obszary gęsto zaludnione (korki) oraz przekracza wiele granic (kontrole i odprawy)

37 Zalety i wady transportu kolejowego
zdolność do przewozów masowych relatywnie niskie stawki przewozowe regularna częstotliwość i rytmiczność oferowanych połączeń korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu wysoka niezawodność przewozów kolejowych stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych specjalistyczny tabor przystosowany do przewozów ładunków o zróżnicowanej podatności transportowej możliwość dostępu do przewoźników innych gałęzi transportu najbardziej ekologiczna forma przewozu, wpływa na ochronę środowiska naturalnego. dość wysokie koszty budowy nowych linii i utrzymania użytkowanych niewielka możliwość zmian tras utrudnione wytyczanie nowych szlaków na niektórych terenach (np. w górach, na obszarach podmokłych) możliwość kradzieży towaru konieczność dostosowania do rozkładu lub uwzględnienia przepustowości tras

38 Zalety i wady transportu morskiego
Możliwość przewozu różnorodnych towarów Możliwość przewozu dużych ilości towarów Światowe trendy krajów do zwiększania floty morskiej Rozwój technologii w portach przeładunkowych połączona ze wzrostem wydajności (skrócenie czasu przeładunku i spadek kosztów) Niskie koszty własne przewozów przy znacznej degresji kosztów jednostkowych przy przemieszczaniu na średnie i duże odległości Światowy zasięg obsługiwanych szlaków przewozowych Okresowe wyłączenie z eksploatacji portów, które zamarzają Konieczność przeładunku towaru i dowozu innym transportem do firmy (w praktyce trudno z niego korzystać nie posiłkując się inną gałęzią transportu lub nie posiadając własnego środka transportu) Konieczność dowozu towaru innym transportem do portu Dłuższy czas oczekiwania na dostawę ze względu na niską prędkość statków Duże zanieczyszczenie środowiska w przypadku awarii statków typu tankowiec, chemikaliowiec Zależność od warunków pogodowych (szczególnie na obszarach narażonych na sezonowe występowanie takich zjawisk jak tajfuny, huragany, itp.) Ryzyko zniszczenia ładunków podatnych na wilgoć Piractwo międzynarodowe

39 Zalety i wady transportu lotniczego
najkorzystniejsza oferta czasowa, szczególnie na trasach dłuższych, jest to jedyny, poza morskim, rodzaj transportu łączący wszystkie kontynenty, jest również najbezpieczniejszym środkiem transportu, nie powoduje zbyt dużego zanieczyszczenia środowiska (?), pozwala także na przewóz towarów nawet w najodleglejsze zakątki świata bez zagrożenia ich zepsuciem, bardzo wysokie bezpieczeństwo przemieszczania ładunków, szczególnie produktów wrażliwych na czas przewozu, wilgoć czy wstrząsy, wysokie koszty, konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych w związku ze stosunkowo niską dostępnością przestrzenną portów lotniczych, nie wszystkie towary mogą być przewożone tym rodzajem transportu, jak np. towary o dużych rozmiarach, ciężkie oraz niebezpieczne, problem z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów (silne uzależnienie od warunków pogodowych), wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry, porty lotnicze budowane są jedynie w pobliżu największych miast i w miejscach, gdzie jest największe zagęszczenie ludności. awaria samolotu prowadzi zazwyczaj do całkowitej utraty towaru (chociaż statystycznie jest to najbezpieczniejsza forma transportu)


Pobierz ppt "Dokumenty w handlu zagranicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google