Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zakończenie postępowania przygotowawczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zakończenie postępowania przygotowawczego."— Zapis prezentacji:

1 Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zakończenie postępowania przygotowawczego. Akt oskarżenia i materiały postępowania przygotowawczego. Praktyczne aspekty zawodu prokuratora

2 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO SPOSOBY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO umorzenie postępowania umorzenie „zwykłe” umorzenie absorpcyjne umorzenie restytucyjne umorzenie rejestrowe skierowanie skargi do sądu o akt oskarżenia o akt oskarżenia wraz z wnioskiem składanym w trybie art. 335 § 2 k.p.k. o akt oskarżenia wraz z wnioskiem składanym w trybie art. 335 § 1 k.p.k. o wniosek o warunkowe umorzenie postępowania o wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających

3 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO AKT OSKARŻENIA – BUDOWA (art. 333-334 k.p.k.) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutkow, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, wskazanie przepisow ustawy karnej, pod ktore zarzucany czyn podpada wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania, informacje o złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku, o ktorym mowa w art. 59a Kodeksu karnego (nowość!) uzasadnienie NIE jest obligatoryjne

4 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO AKT OSKARŻENIA – BUDOWA (art. 333-334 k.p.k.) wykaz dowodow, o przeprowadzenie ktorych podczas rozprawy głownej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodow. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajow czynności dowodowych, w szczegolności zawierać odrębne listy: osob, ktorych wezwania na rozprawę oskarżyciel zażąda, dokumentow, ktorych odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, dowodow rzeczowych, podlegających oględzinom. załącznik: lista ujawnionych osob pokrzywdzonych z podaniem ich adresow oraz adresy innych osob, ktorych wezwania zażąda oskarżyciel

5 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO AKT OSKARŻENIA – BUDOWA (art. 333-334 k.p.k.) o kształcie akt postępowania przygotowawczego decyduje prokurator jako oskarżyciel publiczny akta postępowania przygotowawczego przesyłane do sądu wraz z aktem oskarżenia: wyłącznie materiały, które są związane z odpowiedzialnością osób wskazanych w akcie oskarżenia za czyny w nim zarzucane obowiązkowo załączyć należy: postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób wydane w toku postępowania protokoły czynności dowodowych i załączniki do nich przewidziane przez ustawę opinie i dokumenty urzędowe i prywatne lyb złożone do akt spawy

6 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO AKT OSKARŻENIA – BUDOWA (art. 333-334 k.p.k.) osobne akta na protokoły przesłuchań świadków protokoły przesłuchania świadków, których wezwania na rozprawę żąda oskarżyciel, przekazuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze dokumentów (art. 334 § 3 k.p.k.) dodatkowe materiały dołączane do akt postępowania w trybie art. 321 § 5 k.p.k. strony mogą składać wnioski o uzupełnienie materiałów przekazywanych do sądu wraz z aktem oskarżenia prokurator ma obowiązek dołączyć te materiały wskazane przez strony (art. 334 § 2 k.p.k.)

7 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO KAZUS Proszę sporządzić akt oskarżenia w oparciu o materiały postępowania przygotowawczego. Proszę określić jakie materiały spośród przekazanych akt powinny zostać przekazane do sądu wraz z aktem oskarżenia wraz ze wskazaniem list, w których zostaną zawarte. W celach szkoleniowych proszę zrezygnować z kierowania wniosku w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub aktu oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 2 k.p.k.


Pobierz ppt "Cje dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zakończenie postępowania przygotowawczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google