Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie przygotowawcze c.d.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie przygotowawcze c.d."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie przygotowawcze c.d.
dr Dagmara Gruszecka

2 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM ŚLEDZTWA Czynności związane z zamknięciem śledztwa, określane w praktyce, jako tzw. czynności końcowe, wykonywane są wówczas, jeżeli przewidywana jest potrzeba wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa. Sytuacja taka wystąpi w razie zamiaru: skierowania w sprawie aktu oskarżenia (art. 331 k.p.k.), wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.), wystąpienia z wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 § 1 k.p.k.).

3 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Czynności końcowe obejmują: 1) złożenie przez podejrzanego lub jego obrońcę albo pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika wniosku o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania; 2) powiadomienie stron i pełnomocników, którzy złożyli wniosek, o terminie końcowego zapoznania wraz z pouczeniem o prawie uprzedniego przejrzenia akt; 3) ewentualne zapoznanie się z materiałami postępowania przez strony i ich pełnomocników; 4) wskazanie jakie materiały z tych akt będą przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia 5)złożenie ewentualnych wniosków o uzupełnienie śledztwa przez strony i ich pełnomocników; 6)  złożenie ewentualnych wniosków o uzupełnienie materiału dowodowego przekazywanego sądowi przez strony i ich pełnomocników 7) podjęcie decyzji w przedmiocie złożonych wniosków. 8) zamknięcie śledztwa

4 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Art § 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, pokrzywdzonego, obrońcy lub pełnomocnika o umożliwienie końcowego zapoznania się z materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia wnioskującego o możliwości przejrzenia akt i wyznacza mu termin do zapoznania się z nimi, zapewniając udostępnienie mu akt sprawy wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia O prawie do końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania, należy podejrzanego i pokrzywdzonego pouczyć przed pierwszym przesłuchaniem (art. 300 k.p.k.)

5 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
§ 3. Termin do zapoznania z materiałami postępowania powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o możliwości zapoznania upłynęło co najmniej 7 dni. § 4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie tamuje dalszego postępowania, jeżeli prawidłowo doręczono stronie/pełnomocnikowi/obrońcy zawiadomienie. Z czynności zapoznania z materiałami postępowania należy sporządzić PROTOKÓŁ (art. 143 § 1 pkt 8 k.p.k.), w którym należy odnotować udział przedstawiciela procesowego w tej czynności, czas, w jakim strony i przedstawiciele procesowi zapoznawali się z aktami, pouczenie o możliwości składania wniosków uzupełniających, złożone wnioski dowodowe, zmierzające do uzupełnienia śledztwa oraz do uzupełnienia materiału dowodowego przekazywanego do sądu wraz z pouczeniem o możliwości ich złożenia w terminie dalszych 3 dni oraz czas trwania czynności zapoznania. O przejrzeniu akt przez każdego z tych pokrzywdzonych, udzielonej informacji i pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.

6 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
§ 2.Prokurator może ograniczyć liczbę zapoznających się osób pokrzywdzonych ……………………………, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. W takim wypadku pozostali pokrzywdzeni mają prawo do przejrzenia akt, a prowadzący postępowanie zapewnia im udostępnienie akt sprawy wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia, i poucza ich o uprawnieniu wskazanym w § 5. O przejrzeniu akt przez każdego z tych pokrzywdzonych, udzielonej informacji i pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.

7 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Wnioski dowodowe § 5. W terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania strony mogą składać wnioski o uzupełnienie śledztwa. SĄ WNIOSKI DOWODOWE Postępowanie nadal się toczy i cała procedura musi zostać powtórzona BRAK WNIOSKÓW DOWODOWYCH § 6. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, wydaje się postanowienie o jego zamknięciu i ogłasza się je lub o jego treści zawiadamia się podejrzanego oraz jego obrońcę.

8 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Wnioski dowodowe § 6. Wnioski dowodowe, mogą być przez prokuratora nieuwzględnione, jeżeli cele postępowania przygotowawczego, o których mowa w art. 297 § 1, zostały osiągnięte, a wnioski te nie mają wpływu na zakres ustaleń wskazanych w art. 297 § 1 pkt 5, chyba że chodzi o wniosek dotyczący dowodu, którego nieprzeprowadzenie grozi jego utratą lub zniekształceniem. W razie nieuwzględnienia wniosku dowodowego strony prokurator przekazuje ten wniosek wraz z aktem oskarżenia sądowi. Przewodniczący składu orzekającego lub sąd rozstrzyga w przedmiocie wniosku przed rozprawą.

9 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Wnioski o uzupełnienie materiału przekazywanego sądowi! § 5. W terminie 3 dni od dnia zapoznania się z materiałami postępowania strony, obrońcy lub pełnomocnicy mogą składać też wnioski o uzupełnienie materiału dowodowego, który ma być przekazany sądowi wraz z aktem oskarżenia, o określone dokumenty zawarte w aktach sprawy. Nie ma koniczności przeprowadzania czynności końcowego zaznajamiania z aktami w sytuacji gdy POSTĘPOWANIE JEST UMARZANE!!! 322 § 1 K.P.K. ALE ZGODNIE Z 306 § 1 zd. 2 STRONOM PRZYSŁUGUJE PRAWO PRZEJRZENIA AKT.

10 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Dochodzenie Zasadą ustanowioną w art. 325g § 1 KPK jest, że - w odróżnieniu od śledztwa, nie wydaje się postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że : podejrzany jest tymczasowo aresztowany. Wyjątek ten podyktowany jest względami gwarancyjnymi, jakie dla obrony podejrzanego, zwłaszcza pozbawionego wolności, ma powiadomienie go o zamknięciu dochodzenia. 5. Końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania następuje na wniosek podejrzanego, pokrzywdzonego lub ich obrońcy albo pełnomocnika (art. 321 w zw. z art. 325a § 2 k.p.k) i jest obowiązkowe nawet w razie redukcji zakresu dochodzenia!

11 Postępowanie przygotowawcze – zakończenie post. przygotowawczego
Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego: umorzenie śledztwa lub dochodzenia Skierowanie sprawy do sadu wniesienie aktu oskarżenia do sądu wystąpienie do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania wystąpienie do sadu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających Sposoby zakończenia Postępowania Przygotowawczego

12 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Art. 322. Umorzenie śledztwa następuje w sytuacji, kiedy postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, nie ma podstaw do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania i zastosowania środków zabezpieczających (art. 324) oraz, gdy nie ma podstaw do wniesienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336). Postępowanie przygotowawcze może być umorzone w całości lub w części i dotyczyć : osób, zarzuconych czynów lub zdarzeń objętych postępowaniem

13 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Przyczyny umorzenia dzieli się na faktyczne i prawne. Przyczynami faktycznymi są przyczyny wymienione w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz wynikające z art. 322 k.p.k. (Zgodnie § 105a RegProkR, umarzając śledztwo lub dochodzenie na podstawie art. 322 § 1 KPK, jako przyczynę umorzenia można dodatkowo wskazać niewykrycie sprawcy przestępstwa oraz okoliczność, że podejrzany nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa oraz brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu albo w objęciu ściganiem z urzędu Do przyczyn prawnych zalicza się pozostałe przyczyny wymienione w art. 17 § 1 k.p.k.. Odróżnić od nich należy podstawę prawną umorzenia. Stanowią ją przepisy art. 11 § 1, art. 17 § 1, art. 322 § 1, art. 578, art. 596 k.p.k. i inne jak np. przepisy ustaw amnestii Zbieg podstaw umorzenia

14 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
umarza się postępowanie przygotowawcze, gdy wyjdzie na jaw choćby jedna negatywna przesłanka procesu !!! Taka przesłanka oznacza bowiem automatycznie brak podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia. Umarza się postępowanie zawsze tak samo, przy wszystkich negatywnych przesłankach, bez względu na to czy jest to przesłanka materialna czy formalna, bezwzględna czy względna. Konieczność podania podstawy umorzenia odnosi się także do dwóch powodów umorzenia podyktowanych oportunizmem procesowym, a mianowicie umorzenia "absorpcyjnego" i umorzenia postępowania przeciwko świadkowi koronnemu.

15 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Art.. 60 k.p.k. CZYNY PRYWATNOSKARGOWE „brak interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu" w przypadku wszczęcia przez prokuratora postępowania przygotowawczego o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego z uwagi na to, że wymagał tego interes społeczny, zaś dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego nie potwierdzają oceny, o której mowa w art. 60 § 1 k.p.k, prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu. Jeżeli natomiast w toku postępowania przygotowawczego wszczętego o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego okaże się, że czyn będący przedmiotem postępowania jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, a interes społeczny nie wymaga objęcia oskarżenia, prokurator wydając postanowienie o umorzeniu postępowania, jako przyczynę umorzenia powinien wymienić w sentencji postanowienia, iż następuje ono z uwagi na "brak interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu"

16 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Umorzenie postępowania  nie wymaga postanowienia o zamknięciu śledztwa, a tym samym nie przeprowadza się czynności końcowego zaznajamiania się z materiałami postępowania (art. 322 in fine). Postanowienie o umorzeniu nie musi zatem być poprzedzone zaznajomieniem podejrzanego z materiałami postępowania i jego zamknięciem. Jeżeli jednak nastąpiło formalne zamknięcie śledztwa, to należy je umorzyć w ciągu 14 dni od tego momentu (art. 331 § 1). Termin 7 dni obowiązujący w sprawie, w której podejrzany jest aresztowany (art. 331 § 3) nie ma tu żadnego znaczenia, bo w pierwszej chwili, w której okaże się, że nie ma podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia, należy uchylić tymczasowe aresztowanie Ponadto….

17 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Postanowienie o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator lub Policja, z tym że postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez Policję zatwierdza prokurator (art. 305 § 3 zd. 2). Policja przesyła postanowienie z aktami sprawy prokuratorowi celem zatwierdzenia (art. 305 § 3, 325e § 2 i 331 § 1). Dopiero zatwierdzenie powoduje skuteczność umorzenia. Prokurator nie zatwierdza natomiast umorzeń dokonanych przez inne organy prowadzące dochodzenie W przypadku prowadzenia przez Policję śledztwa powierzonego prokurator może zastrzec wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa do swojego wykonania (art. 311 § 6). Ponadto….

18 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Postanowienie musi zawierać uzasadnienie (art. 94 § 1 pkt 5). Jeżeli postanowienie zostało wydane w fazie in rem: powinno zawierać, oprócz danych wymienionych w art. 94, dokładne określenie czynu i jego kwalifikacji prawnej oraz wskazanie przyczyn umorzenia. Natomiast w sytuacji, kiedy postanowienie o umorzeniu nastąpiło w fazie in personam: postanowienie oprócz wymogów wskazanych w § 2 musi zawierać także imię i nazwisko podejrzanego oraz w razie potrzeby inne dane o jego osobie Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie w trybie art. 306 § 1 k.p.k.!!!

19 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
O umorzeniu śledztwa (dochodzenia) zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach. stronom doręcza się odpis wydanego postanowienia wraz z pouczeniem. instancją odwoławczą jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy (art. 465 § 2 k.p.k.) WYJĄTEK gdy umorzenie nastąpiło ze względu na 60 k.p.k. (prywatnoskargowe) – wówczas zażalenie do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu postępowania. 325e§ 4.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, o umorzeniu postępowania w sprawie oraz o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. postanowienia o umorzeniu dochodzenia prowadzonego przeciwko osobie wymaga zatwierdzenia przez prokuratora !!!

20 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Dochodzenie Art. 325e. § 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają uzasadnienia. post. o umorzeniu co do zasady nie wymaga uzasadnienia WYJĄTEK – art. 325e § 1a - ustawodawca zdecydował o przyznaniu uprzywilejowanej pozycji prawnej inspektorowi pracy, wprowadzając obowiązek sporządzenia na jego wniosek uzasadnienia wskazanych wyżej postanowień w przypadku, gdy złożył on w sprawie zawiadomienie o przestępstwie.

21 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Dochodzenie  Odmiennie też niż w śledztwie postanowienia z art. 325e mogą być zamieszczone we wspólnym protokole, jaki sporządza się z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Możliwość sporządzania zbiorczego protokołu uznana została za jedną z najbardziej charakterystycznych uproszczeń procedury, jakimi odróżnia się dochodzenie od śledztwa!!!

22 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie
Art. 45a. Sąd może orzec przepadek, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania lub stwierdzenia, że sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, o której mowa w art. 31 § 1, albo jeżeli zachodzi okolicznośćwyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego. Dowody rzeczowe Art. 323 § 1.W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych stosownie do przepisów art § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich roszczenie. § 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.

23 Postępowanie przygotowawcze – zawieszenie śledztwa
decyzję o zawieszeniu śledztwa może wydać Policja. Postanowienie takie wymaga wówczas zatwierdzenia przez prokuratora. Co do zasady jednak postanowienie o zwieszeniu śledztwa powinien wydać prokurator prowadzący śledztwo, natomiast wydawanie takiego postanowienia przez Policję, powinno być ograniczone do wypadków, w których prokurator jedynie nadzoruje śledztwo.

24 Postępowanie przygotowawcze – zawieszenie śledztwa
Przed zatwierdzeniem postanowienia o zawieszeniu postępowania prokurator bada: czy zostały zebrane i zabezpieczone w sprawie wszystkie dostępne materiały dowodowe i czy podjęto niezbędne czynności w celu wykrycia i ujęcia podejrzanego oraz poleca w razie potrzeby uzupełnienie postępowania we wskazanym przez siebie kierunku Jeżeli zawieszenie spowodowane jest nieujęciem podejrzanego prokurator, w celu ustalenia miejsca jego pobytu, zarządza poszukiwania za pośrednictwem Policji Zatwierdzenie postanowienia następuje na oryginale i odpisie dokumentu, ze wskazaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego prokuratora oraz daty. Odpis zatwierdzonego dokumentu załącza się do akt podręcznych

25 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu
wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego Art § 1. Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do zastosowania środków zabezpieczających, prokurator po zamknięciu śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających. Przepis art. 321 stosuje się odpowiednio. § 1a.  Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 331 § 1 i 4, art. 332, art. 333 § 1-3 i art. 334 § 1, a przekazując wniosek do sądu, prokurator informuje o tym ujawnionego pokrzywdzonego. § 2. Jeżeli sąd nie znajduje podstaw do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1, przekazuje sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia. § 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

26 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu
Podstawami materialnoprawnymi zastosowania tej instytucji jest ustalenie, że podejrzany w chwili popełnienia czynu był w stanie niepoczytalności (art. 31 k.k.) i istnienie podstaw do zastosowania środków zabezpieczających (art. 93b i 93c k.k.). Tylko prokurator, bez względu na to, w jakiej formie było prowadzone postępowanie przygotowawcze i niezależnie od tego, jaki organ prowadził to postępowanie. Sąd przed wydaniem orzeczenia w kwestii niepoczytalności i zastosowania środków zabezpieczających ma obowiązek wynikający z treści art. 93 k.k. in fine, tj. wysłuchania lekarzy psychiatrów oraz psychologa, a nieograniczenia się tylko do pisemnych opinii ww. lekarzy (post. SA w Katowicach z r., II AKZ 249/07, KZS 2007, Nr 11, poz. 61).

27 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu
wystąpienie do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania wniesienie aktu oskarżenia do sądu (UWAGA - kontrola formalna i merytoryczna) przy post. przed sądem I instancji – postępowanie przejściowe

28 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
[Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego] Art § 1. W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator: sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia.

29 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Faktyczne wniesienie aktu oskarżenia: w ciągu 14 dni od daty: zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu (art. 331 § 1 k.p.k) - jeżeli podejrzany jest tymczasowo aresztowany, termin ten wynosi 7 dni! Oba terminy są instrukcyjne!!!

30 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniesienie aktu oskarżenia: obowiązek zawiadomienia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego także zawiadomienie osoby lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie: - o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu - o treści przepisów art. 334 i 334a k.p.k. (konsensualne zakończenie procesu)

31 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniesienie aktu oskarżenia: W zawiadomieniu pokrzywdzonego należy ponadto pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

32 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Podstawa do wniesienia aktu oskarżenia  musi zachodzić co najmniej duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła przestępstwo Nie mogą więc zachodzić przesłanki określone w art. 324 k.p.k (art. 322 § 1 k.p.k.) oraz przemawiające za skierowaniem do sądu zamiast aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.), a także uzasadniające umorzenie postępowania z przyczyn oportunistycznych (art. 11 § 1 k.p.k lub 59a k.p.k.), względnie przemawiające za odstąpieniem od ścigania z urzędu czynu prywatnoskargowego.

33 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA – wymogi formalne Akt oskarżenia musi być sporządzony w formie pisemnej, szczegółowo określonej przez kodeks (art. 332 i 333 k.p.k.) Dodatkowo musi odpowiadać warunkom ogólnym, jakie powinno spełnić pismo procesowe (art. 119 k.p.k). Akt oskarżenia powinien więc zawierać: mię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu:(np. akt oskarżenia przeciwko X. Y. w sprawie o przestępstwo z art… k.k.),

34 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA – wymogi formalne konkluzję, czyli dokładne określenie zarzuconego oskarżonemu czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, kwalifikację prawną czynu, czyli wskazanie przepisów ustawy karnej, pod którą zarzucany czyn podpada, wskazanie, że czyn popełniony został w warunkach recydywy (art. 64 k.k albo art. 37 § l pkt 4 kks.), wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,

35 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA – wymogi formalne Co do uzasadnienia: § 2. Do aktu oskarżenia można dołączyć jego uzasadnienie, w którym przytacza się fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnia podstawę prawną oskarżenia i omawia okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

36 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Art. 333.  § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy: 1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, 3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

37 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Art. 333.  § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy: 1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, 3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

38 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Art. 333.  § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy: 1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, 3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

39 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA wykaz dowodów: Art. 333.  § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy: 1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, 3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

40 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA § 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, a okoliczności te nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie dotyczy to osób wymienionych w art. 182. § 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1 pkt 1.

41 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Art. 334.  § 1. Z aktem oskarżenia przekazuje się sądowi jedynie materiały postępowania przygotowawczego związane z kwestią odpowiedzialności osób wskazanych w tym akcie za czyny w nim zarzucane, obejmujące: 1) postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób wydane w toku postępowania, 2) protokoły z czynności wymagane przez ustawę, załączniki do tych protokołów oraz adnotacje, o których mowa w art. 321 § 2 zdanie trzecie, 3) opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane lub złożone do akt sprawy.

42 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
AKT OSKARŻENIA Art. 334.  § 2. Na żądanie strony, zgłoszone w trybie wskazanym w art. 321 § 5, oskarżyciel publiczny dołącza do aktu oskarżenia również inne, wskazane w tym żądaniu, materiały postępowania przygotowawczego. § 3. Protokoły przesłuchania świadków, których wezwania na rozprawę żąda oskarżyciel, przekazuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze dokumentów. § 4. Do aktu oskarżenia dołącza się także informację, o której mowa w art. 213 § 1a, uzyskaną nie wcześniej niż 30 dni przed wniesieniem aktu oskarżenia, oraz po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego.

43 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA Art § 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje: powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wiążące.

44 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA Art. 330. § 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.

45 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA Art. 55. § 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. § 2. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. Art. 330 § 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego.

46 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Zgodnie z art. 336 § 1, jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, art. 66 k.k. prokurator może ZAMIAST AKTU OSKARŻENIA sporządzić i skierować do sądu WNIOSEK O TAKIE UMORZENIE. Forma wniosku w dużej mierze przypomina akt oskarżenia, ale mniejsze wymagania formalne pod adresem wniosku. uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem (art. 336 § 2).

47 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Przesłanki - Art. 66. § 1. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

48 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że : nie ma podstaw warunkowego umorzenia albo oskarżony sprzeciwi się warunkowemu umorzeniu PROKURATOR NIE BĘDZIE MUSIAŁ WNOSIĆ AKTU OSKARŻENIA; WNIOSEK O WARUNKOWE UMORZENIE BĘDZIE PEŁNIŁ FUNKCJĘ AKTU OSKARŻENIA (art. 341 § 2 k.p.k). Wówczas w terminie 7 dni prokurator będzie zobowiązany dołączyć listy osób i wykazy, o których j mowa wart. 333 § 1-3 k.p.k.

49 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Prokurator może wskazać we wniosku: proponowany okres próby, Proponowane obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego, stosownie do okoliczności ­ wnioski co do dozoru (art. 336 § 3).

50 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Z wnioskiem przesyła się sądowi : akta postępowania przygotowawczego wraz z załącznikami po jednym odpisie wniosku każdego oskarżonego (art. 336 § 4), także do wiadomości sądu listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów. Prokurator powinien zawiadomić o przesłaniu wniosku do sądu: oskarżonego, ujawnionego pokrzywdzonego osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

51 ... jakieś pytania?


Pobierz ppt "Postępowanie przygotowawcze c.d."

Podobne prezentacje


Reklamy Google