Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie przygotowawcze Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie przygotowawcze Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie przygotowawcze Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego

2 Postępowanie przygotowawcze jako etap procesu karnego postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego, prowadzonym głównie na użytek oskarżyciela publicznego – żeby mógł on podjąć decyzję, czy w sprawie należy wystąpić z aktem oskarżenia do sądu, a później mógł skutecznie go popierać postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego, prowadzonym głównie na użytek oskarżyciela publicznego – żeby mógł on podjąć decyzję, czy w sprawie należy wystąpić z aktem oskarżenia do sądu, a później mógł skutecznie go popierać

3 Funkcje postępowania przygotowawczego przygotowawcza – przygotowuje grunt pod kolejny etap procesu – stadium jurysdykcyjne → przede wszystkim poprzez zebranie dowodów przygotowawcza – przygotowuje grunt pod kolejny etap procesu – stadium jurysdykcyjne → przede wszystkim poprzez zebranie dowodów profilaktyczną – co najmniej utrudnia ponowne popełnienie przestępstwa profilaktyczną – co najmniej utrudnia ponowne popełnienie przestępstwa względnie prejudycjalną – może stanowić podstawę pewnych decyzji w innych postępowaniach, choć jego wyniki nie są jeszcze przesądzające (np. art. 66 k.p.) względnie prejudycjalną – może stanowić podstawę pewnych decyzji w innych postępowaniach, choć jego wyniki nie są jeszcze przesądzające (np. art. 66 k.p.)

4 Cele postępowania przygotowawczego ogólne cele procesu karnego art. 2 § 1 k.p.k. szczegółowe – art. 297 k.p.k. wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie pokrzywdzonych i szkody zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o sposobie zakończenia postępowania oraz przeprowadzenia dowodów przed sądem zebranie danych stosownie do art. 213 i 214 k.p.k. uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa trafna represja karna ustalenie, czy popełniono czyn zabroniony i czy jest on przestępstwem rozsądny termin rozstrzygnięcia sprawy

5 Zasady procesu karnego w postępowaniu przygotowawczym a sądowym postępowanie sądowe postępowanie przygotowawcze działanie z urzędu tajność z koncesjami na rzecz jawności jawność wewnętrzna i zewnętrzna kontradyktoryjność Inkwizycyjność z koncesjami na rzecz kontradyktoryjności skargowość

6 Strony postępowania przygotowawczego i ich uprawnienia Stronami postępowania przygotowawczego są pokrzywdzony i podejrzany. Stronami postępowania przygotowawczego są pokrzywdzony i podejrzany. Pokrzywdzony z mocy prawa jest stroną postępowania przygotowawczego, ale nie sądowego! Pokrzywdzony z mocy prawa jest stroną postępowania przygotowawczego, ale nie sądowego! Art. 299 § 3 k.p.k. - w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi służą prawa strony. Art. 299 § 3 k.p.k. - w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi służą prawa strony.

7 Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego prawo do informacji: prawo do informacji: o faktach – dostęp do akt sprawy (art. 156-157 k.p.k., art. 306), prawo do zapoznania się z opinią biegłego (art. 318), końcowe zapoznanie się (art. 321) o prawie – obowiązek pouczenia (art. 16, art. 300) o rozstrzygnięciach – art. 100 prawo do składania wniosków o przeprowadzenie czynności (art. 167 § 2, 315) prawo do składania wniosków o przeprowadzenie czynności (art. 167 § 2, 315) prawo wzięcia udziału w czynnościach (art. 315-318) prawo wzięcia udziału w czynnościach (art. 315-318) prawo zaskarżenia decyzji procesowych oraz działań lub zaniechań( art. 302 – służy nie tylko stronom) prawo zaskarżenia decyzji procesowych oraz działań lub zaniechań( art. 302 – służy nie tylko stronom)

8 Formy postępowania przygotowawczego ŚLEDZTWO dotyczy spraw o większym ciężarze gatunkowym dotyczy spraw o większym ciężarze gatunkowym co do zasady prowadzone przez prokuratora co do zasady prowadzone przez prokuratora bardziej sformalizowane bardziej sformalizowane co do zasady trwa do 3 miesięcy co do zasady trwa do 3 miesięcy DOCHODZENIE dotyczy spraw o mniejszym ciężarze gatunkowym co do zasady tylko nadzorowane przez prokuratora mniej sformalizowane co do zasady trwa do 2 miesięcy

9 Organy postępowania przygotowawczego prokurator – dominus litis, pan tego stadium procesu prokurator – dominus litis, pan tego stadium procesu jeżeli nie prowadzi postępowania przygotowawczego, to je nadzoruje jeżeli nie prowadzi postępowania przygotowawczego, to je nadzoruje prowadzenie śledztwa lub dochodzenia przez prokuratora wyklucza inne organy prowadzenie śledztwa lub dochodzenia przez prokuratora wyklucza inne organy Policja – prowadzi dochodzenie, chyba że prokurator zdecyduje się je prowadzić Policja – prowadzi dochodzenie, chyba że prokurator zdecyduje się je prowadzić uprawnienia Policji przysługują także: uprawnienia Policji przysługują także: organom z art. 312 organom z przepisów szczególnych organom z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 325d

10 Uproszczenia proceduralne w dochodzeniu art. 325e § 1 – postanowienie o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz zawieszeniu dochodzenia mogą zostać zamieszczone w łącznym protokole (art. 304a) i nie wymagają uzasadnienia. art. 325g § 1 – nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany art. 325g § 2 – przedstawienie zarzutu przez poinformowanie podejrzanego o jego treści na początku przesłuchania art. 325h zd. 1 – możliwość ograniczenia zakresu dochodzenia do „ustalenia czy zachodzą wystarczające podstawy do wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania” jak to się ma do art. 297 § 1 pkt 5?

11 Wszczęcie śledztwa jest formalnym początkiem postępowania, choć przed wydaniem takiego postanowienia mogą toczyć się czynności sprawdzające (art. 307) lub postępowanie w niezbędnym zakresie (art. 308 – faktyczny początek postępowania) jest formalnym początkiem postępowania, choć przed wydaniem takiego postanowienia mogą toczyć się czynności sprawdzające (art. 307) lub postępowanie w niezbędnym zakresie (art. 308 – faktyczny początek postępowania) następuje w formie postanowienia prokuratora, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 303) następuje w formie postanowienia prokuratora, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 303) dochodzenie wszczyna prowadzący postępowanie (art. 325e § 1) → Policja dochodzenie wszczyna prowadzący postępowanie (art. 325e § 1) → Policja następuje z urzędu (informacje własne) lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie następuje z urzędu (informacje własne) lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie

12 Odmowa wszczęcie śledztwa odmówić wszczęcia śledztwa może Policja, co jednak podlega zatwierdzeniu przez prokuratora – art. 305 § 3 k.p.k. odmówić wszczęcia śledztwa może Policja, co jednak podlega zatwierdzeniu przez prokuratora – art. 305 § 3 k.p.k. na postanowienie o odmowie służy zażalenie do sądu pokrzywdzonemu, instytucji zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, a osobie zawiadamiającej – jeżeli wskutek czynu doszło do naruszenia jej praw na postanowienie o odmowie służy zażalenie do sądu pokrzywdzonemu, instytucji zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, a osobie zawiadamiającej – jeżeli wskutek czynu doszło do naruszenia jej praw w razie ponownej odmowy wszczęcia po skutecznym zażaleniu - skarga subsydiarna w razie ponownej odmowy wszczęcia po skutecznym zażaleniu - skarga subsydiarna

13 faza in personam czynności sprawdzające czynności w niezbędnym zakresie postanowienie o wszczęciu śledztwa faza in rem postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przesłuchanie w charakterze podejrzanego postanowienie o zamknięciu śledztwa sporządzenie AO wniesienie aktu oskarżenia postępowanie sądowe Przebieg śledztwa

14 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Wpływ sądu na postępowanie przygotowawcze: Wpływ sądu na postępowanie przygotowawcze: pośredni – wynika z faktu, że zebrany materiał dowodowy będzie podlegał ocenie sądu w stadium jurysdykcyjnym bezpośredni  podejmowanie decyzji – np. stosowanie TA, zarządzanie kontroli rozmów, zwalnianie z tajemnicy adwokackiej  rozpoznawanie środków odwoławczych – m.in. na zastosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, odmowę wszczęcia postępowania, zatrzymanie  przeprowadzanie czynności dowodowych – przesłuchanie świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie – art. 316 § 3

15 Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym prokurator nadzoruje każde postępowanie, którego nie prowadzi; zakres nadzoru – art. 326 ogólny podjęcie na nowo umorzonego postępowania – nie może toczyć się przeciwko temu samemu podejrzanemu; postanowienie prokuratora wznowienie postępowania umorzonego – przesłanka: nowe istotne fakty lub dowody; postanowienie prokuratora nadrzędnego uchylenie przez Prokuratora Generalnego postanowienia o umorzeniu śledztwa; nowe postępowanie może toczyć się przeciwko temu samemu podejrzanemu, z tym że uchylenie na jego niekorzyść może nastąpić tylko w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu. szczególne formy nadzoru:

16 Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego postanowienie o umorzeniu skierowanie sprawy do sądu akt oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających wniosek o zastosowanie przepadku po umorzeniu! art. 323 § 3 art..324 art. 325f wniosek z art. 335 §1 art. 331-334 Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym umorzenie rejestrowe dochodzenia art. 336 art..517b

17 Końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania przeprowadzane na żądanie pokrzywdzonego, oskarżonego, obrońcy, pełnomocnika, zgłoszony do chwili zamknięcia śledztwa min. 7-dniowy odstęp między zawiadomieniem a zapoznaniem obejmuje udostępnienie akt, jak również informacji o tym, jaka ich część trafi do sądu strony mogą składać niewiążące wnioski o uzupełnienie śledztwa o nowe czynności dowodowe lub wiążące wnioski o uzupełnienie materiałów kierowanych do sądu o określone dokumenty już znajdujące się w aktach sprawy

18 Struktura aktu oskarżenia dane oskarżonego dane oskarżonego opis czynu opis czynu wskazanie ewentualnej recydywy wskazanie ewentualnej recydywy kwalifikację prawną czynu kwalifikację prawną czynu wskazanie właściwego sądu i trybu wskazanie właściwego sądu i trybu informację o ew. wniosku z art. 59a informację o ew. wniosku z art. 59a wykaz dowodów wraz z tezami dowodowymi, usystematyzowany wg poszczególnych czynności: wykaz dowodów wraz z tezami dowodowymi, usystematyzowany wg poszczególnych czynności: wykaz osób do wezwania wykaz dokumentów do odczytania wykaz dowodów rzeczowych do obejrzenia

19 Załączniki do AO fakultatywnie – uzasadnienie – art. 332 § 2 fakultatywnie – uzasadnienie – art. 332 § 2 obligatoryjnie – lista ujawnionych osób pokrzywdzonych wraz z adresami oraz adresy osób wzywanych na rozprawę – art. 333 § 3 – do wiad. sądu obligatoryjnie – lista ujawnionych osób pokrzywdzonych wraz z adresami oraz adresy osób wzywanych na rozprawę – art. 333 § 3 – do wiad. sądu obligatoryjnie – odpis dla oskarżonego oraz informację o jego stosunkach majątkowych – art. 334 § 4 obligatoryjnie – odpis dla oskarżonego oraz informację o jego stosunkach majątkowych – art. 334 § 4 fakultatywnie – wniosek z art. 335 § 2 fakultatywnie – wniosek z art. 335 § 2 dodatkowo wraz z AO przekazuje się sądowi materiały postępowania przygotowawczego, ale (novum!) - jedynie w zakresie wskazanym w art. 334 § 1; strony mają prawo zażądać przekazania także innych materiałów, a ich wniosek jest dla prokuratora wiążący – art. 324 § 2 dodatkowo wraz z AO przekazuje się sądowi materiały postępowania przygotowawczego, ale (novum!) - jedynie w zakresie wskazanym w art. 334 § 1; strony mają prawo zażądać przekazania także innych materiałów, a ich wniosek jest dla prokuratora wiążący – art. 324 § 2

20 Skazanie bez rozprawy – art. 335 § 1 a 2 art. 335 § 1 art. 335 § 2 oświadczenia oskarżonego nie są sprzeczne z ustaleniami oświadczenia oskarżonego nie są sprzeczne z ustaleniami załącznik AO załącznik AO jak w § 1 jak w § 1 § 2 nie wprowadza już takiej możliwości – czy to oznacza pełne postępowanie? § 2 nie wprowadza już takiej możliwości – czy to oznacza pełne postępowanie? wymóg przyznania się do winy wymóg przyznania się do winy wniosek zamiast AO wniosek zamiast AO okoliczności popełnienia występku i wina nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte, a prawnie chronione interesy pokrzywdzonego - uwzględnione okoliczności popełnienia występku i wina nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte, a prawnie chronione interesy pokrzywdzonego - uwzględnione możność zaniechania dalszych czynności! możność zaniechania dalszych czynności!

21 instytucją pokrewną skazaniu bez rozprawy jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej (art. 387) instytucją pokrewną skazaniu bez rozprawy jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej (art. 387) dalszy los wniosku prokuratora, jak również instytucja z art. 387 zostaną szczegółowo omówione na kolejnych zajęciach dalszy los wniosku prokuratora, jak również instytucja z art. 387 zostaną szczegółowo omówione na kolejnych zajęciach

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Postępowanie przygotowawcze Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google