Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIZJA LOKALNA I EKSPERYMENT PROCESOWY Agnieszka Chrząścik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIZJA LOKALNA I EKSPERYMENT PROCESOWY Agnieszka Chrząścik"— Zapis prezentacji:

1 WIZJA LOKALNA I EKSPERYMENT PROCESOWY Agnieszka Chrząścik

2 Wieloznaczność pojęcia „dowód”
Dowód jako fakt dowodowy Dowód jako czynność dowodowa Dowód jako ostateczny wynik przebiegu myślowego Dowód jako postępowanie dowodowe Dowód jako źródło dowodu

3 Przedmiot dowodu Przedmiot dowodu Fakt główny Fakty dowodowe
Fakt, który podlega udowodnieniu Fakt główny Jego stwierdzenie jest głównym celem postępowania Fakty dowodowe Fakty, z których istnienia lub nieistnienia można wyciągnąć wniosek o istnieniu faktu głównego.

4 Klasyfikacja dowodów Wyróżniamy dowody: Osobowe i rzeczowe Pojęciowe i zmysłowe Ścisłe i swobodne Pierwotne i pochodne Bezpośrednie i pośrednie Przypadkowe i dowody z przeznaczenia Surogaty udowodnienia – udowodnienie ich zostało uznane za zbyteczne

5 Regulacja prawna – art. 207 KPK (oględziny).
Wizja lokalna Regulacja prawna – art. 207 KPK (oględziny). Wizja lokalna- urzędowe oględziny czegoś np. terenu dla zbadania okoliczności przestępstwa, także dla oceny lub stwierdzenia czegoś (Słownik Języka Polskiego PWN). Wizja lokalna w KPK jest pojęciem niedookreślonym, w takim znaczeniu, że żaden przepis KPK nie używa wprost do tej instytucji i nie używa wprost jej nazwy.

6 Wizja lokalna jest czynnością organu procesowego, który prowadzi postępowanie karne.
Wizja lokalna pozwala sądowi na zapoznanie się z topografią i warunkami miejsca przestępstwa oraz cechami charakterystycznymi miejsca zdarzenia. Cel przeprowadzenia – ułatwienie percepcji zeznań i wyjaśnień, kontrola znanych sądowi opisów miejsca zdarzenia uzyskanych na podstawie zeznań świadków oraz wyjaśnień oskarżonego

7 W przypadku, gdy podczas jej przeprowadzania dojdzie do odkrycia nowych śladów przestępstwa jest ona przerywana, a rozpoczynają się kolejne oględziny połączone z zabezpieczeniem śladów. Wizja lokalna jako jeden z dowodów, tak jak każdy inny dowód podlega ocenie sędziego. Z przeprowadzonej wizji lokalnej sporządza się protokół (stanowi o tym art. 143 KPK), a zgodnie z art. 147 par. 1 KPK czynności wykonywane podczas wizji lokalnej mogą być utrwalone za pomocą obrazu lub dźwięku.

8 Wybrane orzecznictwo dotyczące wizji lokalnej
Sygn. akt II Aka 193/ 14: „Celem wizji lokalnej czyli oględzin wtórnych jest uzyskanie w miejscu zdarzenia właściwego obrazu tego zdarzenia albo uściślenie uzyskanych uprzednio informacji ma więc ona charakter raczej weryfikacyjny, a nie wykrywczy.” V KK 20/09: „Oględziny mają charakter statyczny - służą zapoznaniu się przez organ procesowy z miejscem zdarzenia, osobą lub rzeczą (art. 207 § 1 k.p.k.)” IV KK 209/06: „Oględziny (art. 207 § 1 k.p.k.) (…) to czynności procesowe, przeprowadzane wyłącznie przez organ procesowy, który może wezwać do nich biegłego (art. 198 § 1 k.p.k.) lub specjalistę (art. 205 § 1 k.p.k.).”

9 Eksperyment procesowy
Regulacja prawna Art. 211 – 212 KPK Eksperyment procesowy Jest to czynność organu procesowego, prowadzącego postępowanie karne. Istota i cel Przeprowadzany w celu sprawdzenia wersji śledczej/ cząstkowej hipotezy śledczej/ zweryfikowanie treści wyjaśnień podejrzanego lub zeznań świadka/ sprawdzenie konsekwencji ustalonego już w innej drodze przebiegu wydarzeń.

10 Eksperyment procesowy a eksperyment rzeczoznawczy
Czynność procesowa sensu stricto Czynność organu procesowego Eksperyment procesowy Jedna ze składowych opinii biegłego Czynność dokonywana przez biegłych różnych specjalności Eksperyment rzeczoznawczy

11 Eksperyment procesowy
Jako doświadczenie - sprawdzenie możliwości wystąpienia określonych faktów lub zjawisk albo zbadanie możliwości ich spostrzegania w określonych warunkach Jako odtworzenie - sprawdzenie, czy zdarzenie mogło mieć określony przebieg.

12 Warunki przeprowadzenie eksperymentu procesowego
Możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków zdarzenia, które miało miejsce. Eksperyment jako odtworzenie (rekonstrukcja) powinien odbywać się w miejscu zdarzenia. Układ osób i rzeczy powstałych w trakcie eksperymentu powinien odpowiadać układowi osób i rzeczy w trakcie zdarzenia będącego podstawą przeprowadzanego eksperymentu.

13 Na podstawie art. 212 KPK w toku przeprowadzanego eksperymentu można dokonywać przesłuchań lub innych czynności dowodowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Z przeprowadzonego eksperymentu procesowego sporządza się protokół (art. 143 KPK), który może być utrwalony za pomocą obrazu lub dźwięku (art. 147 KPK).

14 Wybrane orzecznictwo dot. eksperymentu procesowego
II AKa 97/13: „Dowód z eksperymentu ma szczególny, ograniczony charakter. Eksperyment i jego wyniki mogą świadczyć tylko o teoretycznej możliwości, a nie o rzeczywistym fakcie. Eksperyment ma na celu sprawdzenie w sposób doświadczalny czy badane zdarzenie lub podawany jego przebieg były w ogóle możliwe. Dlatego eksperyment powinien być przeprowadzany w warunkach zbliżonych do tych, które istniały w czasie i miejscu badanego zdarzenia. Tyczy to także pory dnia, warunków atmosferycznych itp.” II AKa 87/08: „Sąd Okręgowy nieprawidłowo zlecił biegłemu psychologowi przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 k.p.k.), choć takiego eksperymentu dokonać powinien sąd, a biegły mógł przeprowadzić eksperyment rzeczoznawczy ewentualnie w obecności sądu czy sędziego wyznaczonego (art. 198 § 2 k.p.k.)”

15 IV KK 209/06: „(…) eksperyment (art. 211 k. p. k
IV KK 209/06: „(…) eksperyment (art. 211 k.p.k.) to czynności procesowe, przeprowadzane wyłącznie przez organ procesowy, który może wezwać do nich biegłego (art. 198 § 1 k.p.k.) lub specjalistę (art. 205 § 1 k.p.k.).”


Pobierz ppt "WIZJA LOKALNA I EKSPERYMENT PROCESOWY Agnieszka Chrząścik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google