Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U CZEŃ DIALOGU I TOLERANCJI TO UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY. A GRESJA NA OUT !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U CZEŃ DIALOGU I TOLERANCJI TO UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY. A GRESJA NA OUT !"— Zapis prezentacji:

1 U CZEŃ DIALOGU I TOLERANCJI TO UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY. A GRESJA NA OUT !

2 DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE WZGLĘDU NA: płeć wygląd zewnętrzny, strój orientację seksualną niepełnosprawność wyznanie religijne przekonania polityczne kolor skóry narodowość pochodzenie etniczne pochodzenie społeczne sytuację materialną urodzenie

3 R ÓWNOŚĆ Równość wszystkich ludzi polega na tym, że wszyscy są tyle samo warci. Nie ma lepszych i gorszych. Bez względu na wiek, kolor skóry, płeć, majętność, narodowość, upośledzenia, zdrowie, wszyscy są tacy sami. Równość zawsze idzie w parze z tolerancją. Żeby wszyscy byli równi, muszą się nawzajem tolerować i szanować.

4 R ÓWNOUPRAWNIENIE Równouprawnienie oznacza prawną równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego. Równouprawnienie to pojęcie zakorzenione w ideach humanizmu oraz oświecenia. Jest nieodzownym elementem praw człowieka.

5 S TEREOTYP Stereotyp - konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny. Stereotyp przyjęty może być w przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych. Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne.

6 U PRZEDZENIE Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem, najczęściej na podstawie fałszywych lub niekompletnych informacji. Uprzedzenia wynikają także z utrwalonych w danych społeczeństwach czy społecznościach stereotypów. W przypadku osób do czegoś uprzedzonych trudno je przekonać do pozbycia się uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację.

7 D YSKRYMINACJA Forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę.

8 A GEIZM Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy. Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku dla nich oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych.

9 A BLEIZM Przekonanie, że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, co w miarę możliwości powinno być leczone, naprawiane lub eliminowane. Jest to także zestaw przekonań i zachowań, które zmierzają do nierównego traktowania osoby ze względu na faktyczną bądź spodziewaną niepełnosprawność. Wiąże się to też z problemami psychicznymi.

10 A NTYSEMITYZM Antysemityzm – postawa wyrażająca uprzedzenia, niechęć, wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. Jest przeciwieństwem filosemityzmu.

11 D YSKRYMINACJA WIELOKROTNA Dyskryminacja, której jednostki doświadczają ze względu na swoją przynależność do wielu różnych dyskryminowanych grup jednocześnie. Każda z tożsamości mniejszościowych, które stają się przesłanką dyskryminacji, może nałożyć się na inną i skutkować specyficznym doświadczeniem dyskryminacji.

12 H OMOFOBIA Termin homofobia został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego, stając się ważnym narzędziem dla ich zwolenników i sojuszników. W 1969 roku został on użyty przez amerykański tygodnik. W rozumieniu Weinberga, homofobia to irracjonalny lęk o podłożu społecznym i religijnym.

13 I SLAMOFOBIA Islamofobia – antyspołeczne uprzedzenie i dyskryminacja w stosunku do islamu i muzułmanów. Pojęcie odnosi się do wszelkich przejawów dyskryminacji i rozpowszechniania nienawiści.

14 KLASIZM Uprzedzenia lub dyskryminacja związana z przynależnością do klasy/warstwy społeczno – ekonomicznej np.: uznawanie osób uczęszczających do prywatnych szkół za elitę a osób uczęszczających do publicznych szkół za gorzej wykształcone.

15 K SENOFOBIA Ksenofobia - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

16 RASIZM Dyskryminacja rasowa – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.

17 ROMOFOBIA To strach przed Romami, dyskryminacja i niechęć w stosunku do Romów. Mimo że dyskryminacja i przemoc wobec Romów trwają od setek lat, sam termin pojawił się niedawno. Setki lat prześladowań nauczyły Romów ostrożności w kontaktach z przedstawicielami społeczeństw większościowych, a jeszcze bardziej z przedstawicielami władzy.

18 S EKSIZM Pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Seksizm pochodzi od angielskiego słowa sex – płeć i wyraża pogląd, że mężczyźni i kobiety nie są sobie równi. Zazwyczaj sprowadza się do wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet.

19 UWAGA !!! NIKT NIE MO Ż E BY Ć DYSKRYMINOWANY W Ż YCIU POLITYCZNYM, SPO Ł ECZNYM LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. KONSTYTUCJA RP, art. 32.2


Pobierz ppt "U CZEŃ DIALOGU I TOLERANCJI TO UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY. A GRESJA NA OUT !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google