Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń dialogu i tolerancji to uczeń naszej szkoły. Agresja na out!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń dialogu i tolerancji to uczeń naszej szkoły. Agresja na out!"— Zapis prezentacji:

1 Uczeń dialogu i tolerancji to uczeń naszej szkoły. Agresja na out!

2 DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE WZGLĘDU NA:
• płeć • wygląd zewnętrzny, strój • orientację seksualną • niepełnosprawność • wyznanie religijne • przekonania polityczne • kolor skóry • narodowość • pochodzenie etniczne • pochodzenie społeczne • sytuację materialną • urodzenie

3 Równość Równość wszystkich ludzi polega na tym, że wszyscy są tyle samo warci. Nie ma lepszych i gorszych. Bez względu na wiek, kolor skóry, płeć, majętność, narodowość, upośledzenia, zdrowie, wszyscy są tacy sami. Równość zawsze idzie w parze z tolerancją. Żeby wszyscy byli równi, muszą się nawzajem tolerować i szanować.

4 Równouprawnienie Równouprawnienie oznacza prawną równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego. Równouprawnienie to pojęcie zakorzenione w ideach humanizmu oraz oświecenia. Jest nieodzownym elementem praw człowieka.

5 Stereotyp Stereotyp- konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny. Stereotyp przyjęty może być w przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych. Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne.

6 Uprzedzenie Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem, najczęściej na podstawie fałszywych lub niekompletnych informacji. Uprzedzenia wynikają także z utrwalonych w danych społeczeństwach czy społecznościach stereotypów. W przypadku osób do czegoś uprzedzonych trudno je przekonać do pozbycia się uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację.

7 Dyskryminacja Forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę.

8 Ageizm Ageizm- dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy. Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku dla nich oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych.

9 Ableizm Przekonanie,  że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, co w miarę możliwości powinno być leczone, naprawiane lub eliminowane. Jest to także zestaw przekonań i zachowań, które zmierzają do nierównego traktowania osoby ze względu na faktyczną bądź spodziewaną niepełnosprawność. Wiąże się to też z problemami psychicznymi .

10 Antysemityzm Antysemityzm – postawa wyrażająca uprzedzenia, niechęć, wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. Jest przeciwieństwem filosemityzmu.

11 Dyskryminacja wielokrotna
Dyskryminacja, której jednostki doświadczają ze względu na swoją przynależność do wielu różnych dyskryminowanych grup jednocześnie. Każda z tożsamości mniejszościowych, które stają się przesłanką dyskryminacji, może nałożyć się na inną i skutkować specyficznym doświadczeniem dyskryminacji.

12 Homofobia Termin homofobia został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego, stając się ważnym narzędziem dla ich zwolenników i sojuszników. W roku został on użyty przez amerykański tygodnik. W rozumieniu Weinberga, homofobia to irracjonalny lęk o podłożu społecznym i religijnym.

13 Islamofobia Islamofobia – antyspołeczne uprzedzenie i dyskryminacja w stosunku do islamu i muzułmanów. Pojęcie odnosi się do wszelkich przejawów dyskryminacji i rozpowszechniania nienawiści.

14 KLASIZM Uprzedzenia lub dyskryminacja związana z przynależnością do klasy/warstwy społeczno – ekonomicznej np.: uznawanie osób uczęszczających do prywatnych szkół za elitę a osób uczęszczających do publicznych szkół za gorzej wykształcone.

15 Ksenofobia Ksenofobia- niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

16 RASIZM Dyskryminacja rasowa – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.

17 ROMOFOBIA To strach przed Romami, dyskryminacja  i niechęć w stosunku do Romów. Mimo że  dyskryminacja i przemoc wobec Romów trwają od setek lat, sam termin pojawił się niedawno. Setki lat prześladowań nauczyły Romów ostrożności w kontaktach z przedstawicielami społeczeństw większościowych, a jeszcze bardziej z przedstawicielami władzy.

18 Seksizm Pogląd, że kobiety i mężczyźni  nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Seksizm pochodzi od angielskiego słowa sex – płeć i wyraża pogląd, że mężczyźni i kobiety nie są sobie równi. Zazwyczaj sprowadza się do wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet.

19 UWAGA !!! NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY
W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. KONSTYTUCJA RP, art. 32.2


Pobierz ppt "Uczeń dialogu i tolerancji to uczeń naszej szkoły. Agresja na out!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google