Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy. Nowelizacja może polegać na: Uchyleniu przepisów Zastąpieniu przepisów przepisami innej treści Dodaniu do ustawy nowych przepisów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy. Nowelizacja może polegać na: Uchyleniu przepisów Zastąpieniu przepisów przepisami innej treści Dodaniu do ustawy nowych przepisów."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy

2 Nowelizacja może polegać na: Uchyleniu przepisów Zastąpieniu przepisów przepisami innej treści Dodaniu do ustawy nowych przepisów ! Nowelizacją NIE SĄ orzeczenia TK

3 Sposoby wprowadzania zmian 1)Odrębną ustawą zmieniającą 2)Przepisami zmieniającymi zamieszczonymi w ustawie merytorycznej

4 I Zmiana za pomocą odrębnej ustawy Zasada: jedna ustawa zmieniająca dotyczy jednej ustawy zmienianej. Wyjątki: 1)Między zmienianymi ustawami zachodzą niebudzące wątpliwości związki (np. zmiana ustaw: Kodeks morski, o pracach na morskich statkach handlowych i o bezpieczeństwie morskim) 2)Jest to niezbędne dla osiągnięcia celów prawodawcy (np. ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej)

5 Tytuł ustawy zmieniającej „o zmianie ustawy…” USTAWA z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej „zmieniająca ustawę” USTAWA z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniająca ustawę o gospodarce komunalnej

6 Gdy zmieniamy kilka ustaw: 1)Wyliczenie wszystkich zmienianych ustaw w tytule: USTAWA z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

7 2) Jeśli zmienianych ustaw jest wiele: a)„ustawa o zmianie ustaw…” – podając wspólny przedmiot zmienianych ustaw: USTAWA z 13 listopada 2015 r. o zmianie ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego¹ ¹ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592); ); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590); ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602)

8 b) „o zmianie ustawy… oraz niektórych innych ustaw” – podając tytuł „najważniejszej” ustawy, wymuszającej zmiany na reszcie, lub ewentualnie ustawy w której wprowadzamy najwięcej zmian. USTAWA z 13 listopada 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz niektórych innych ustaw¹ ¹ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592); ); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590);

9 Przepisy ustawy zmieniającej Art. 1. W ustawie z dnia … o … (Dz. U. Nr. …, poz. …) wprowadza się następujące zmiany: 1)… 2)… 3)… Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem …, z wyjątkiem …, który wchodzi w życie z dniem….

10 Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;”; 2) w art. 3: a) pkt 2a otrzymuje brzmienie: „2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2;”, b) pkt 13b otrzymuje brzmienie: „13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów (…);”,

11 Przepisy derogujące Zakazana jest „derogacja dorozumiana” – zastąpienie starego przepisu nowym bez wcześniejszego uchylenia starego. Używa się sformułowania „uchyla się” (NIE używa się „skreśla się”) Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: (…) 7) uchyla się art. 13a;

12 Przepisy zmieniające § 87. 1. Zmieniany przepis ustawy przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz. 2. Jeżeli artykuły ustawy są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianą wprowadza się tylko w którejś z tych jednostek, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzmienia tylko tej zmienianej jednostki redakcyjnej.

13 „wyrazy … zastępuje się wyrazami…” „po wyrazach… dodaje się wyrazy…” „skreśla się wyrazy…” – BŁĄD – przerzuca się na odbiorcę ciężar zredagowania przepisu. „otrzymuje brzmienie” - PRAWIDŁOWO

14 Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.”;

15 3) w art. 4: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników: 1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy; 2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.”,

16 Wyjątek: jeśli zastępujemy często powtarzający się wyraz innym „Użyte w art. … w różnej liczbie i przypadku wyrazy „X” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Y”.” Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: (…) 2) użyte w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a i b oraz w art. 6a w ust. 8 w różnych przypadkach wyrazy „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Agencja Nieruchomości Rolnych”;

17 Jeśli zmieniany wyraz pojawia się wiele razy: „„Użyte w ustawie z dnia … (Dz. U. Nr…, poz…) w różnej liczbie i przypadku wyrazy „X” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Y”.”

18 Dodanie nowych jednostek redakcyjnych Nie może powodować zaburzenia dotychczasowej numeracji przepisów. W przypadku dodania kolejnej jednostki redakcyjnej „w środek”: „po art. X dodaje się art. Xa w brzmieniu: „Art. Xa. …….” 10) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Ulga, o której mowa w art. 13, stanowi: (…)”

19 poniższa sytuacja następuje, gdy wstawiamy dodatkowy artykuł między istniejące art. 4e i 4f: 2) po art. 4e dodaje się art. 4ea w brzmieniu: „Art. 4ea. 1. Gmina powstała w wyniku połączenia gmin wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin

20 4) w art. 6a: a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania

21 W przypadku dodania kolejnej jednostki redakcyjnej „na końcu” (np. jako ostatni element wyliczenia) zachowuje się ciągłość numeracji jak wcześniej: Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 37) w art. 51 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

22 II Zmiana za pomocą przepisów zmieniających w innej ustawie W sytuacji, gdy przepisy merytoryczne nowej ustawy wymuszają zmiany przepisów innych ustaw. W odrębnym rozdziale „Zmiany w przepisach obowiązujących” Jeżeli ustawa zawiera jeden przepis zmieniający, zamieszcza się go bezpośrednio przed przepisami przejściowymi i końcowymi w rozdziale zatytułowanym „Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe”


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy. Nowelizacja może polegać na: Uchyleniu przepisów Zastąpieniu przepisów przepisami innej treści Dodaniu do ustawy nowych przepisów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google