Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Świat zawodów Plan zajęć : 1. Omówienie zawodów zanikających i deficytowych. 2. Przedstawienie listy 10 najbardziej poszukiwanych zawodów z Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Świat zawodów Plan zajęć : 1. Omówienie zawodów zanikających i deficytowych. 2. Przedstawienie listy 10 najbardziej poszukiwanych zawodów z Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Świat zawodów Plan zajęć : 1. Omówienie zawodów zanikających i deficytowych. 2. Przedstawienie listy 10 najbardziej poszukiwanych zawodów z Polsce i za granicą. 3. Omówienie kierunków ważnych dla gospodarki Polski. 4.Omówienie rankingów uczelni i kierunków studiów.

2 Czynniki trafnego wyboru zawodu *** Poznaj siebiePoznaj zawody Poznaj ścieżki edukacji Zainteresowania Uzdolnienia Temperament Umiejętności Osobowość Stan zdrowia Wiedza szkolna Informacje o zawodach Środowisko pracy Zadania i czynności Narzędzia pracy Stanowisko pracy Możliwości zatrudnienia Zarobki System szkolny Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych Możliwości przekwalifikowania Możliwości podnoszenia kwalifikacji

3 Zawód – jest to układ czynności: 1. Wyodrębnionych na skutek społecznego podziału pracy; 2. Powtarzanych systematycznie; 3. Wymagających specjalnego przygotowania; 4. Określających pozycję społeczną pracownika; 5. Będących źródłem dochodów.

4 Zawody zanikające: * Szewc; *Krawiec; *Introligator; *Tapicer; *Kaflarz; *Witrażysta; *Zdun; *Zegarmistrz.

5 Zawody, które powstają: * Specjalista interaktywnej obsługi klienta (Bankowość), *Traffic Manager (Technologie informacyjne), *Inżynier kliniczny (Ochrona zdrowia), * kultury (Kultura, rozrywka); *Specjalista klonowania (Biotechnologia), *Teletutor (Edukacja) *Mystery client (Produkcja i usługi). Zawody, które powstają: * Specjalista interaktywnej obsługi klienta (Bankowość), *Traffic Manager (Technologie informacyjne), *Inżynier kliniczny (Ochrona zdrowia), *Menedżer kultury (Kultura, rozrywka); *Specjalista klonowania (Biotechnologia), *Teletutor (Edukacja) *Mystery client (Produkcja i usługi).

6 Zawody rzadkie: Aktuariusz. Jest to zawód rzadki, ale nie zanikający, lecz poszukiwany. Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, to zawody deficytowe.

7 Zawody deficytowe: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Pośrednicy ubezpieczeniowi Pośrednicy ubezpieczeniowi Maklerzy aktywów finansowych Maklerzy aktywów finansowych Aktuariusz Aktuariusz

8 Aktuariusz Jest to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. Miejscem pracy aktuariusza mogą być wszystkie instytucje finansowe, w których zarządza się ryzykiem. Aktuariuszem najczęściej zostają osoby z wykształceniem matematycznym lub ekonomicznym.

9 Aktuariusz Do zadań aktuariusza w Polsce należy: ustalanie wartości rezerw techniczno- ubezpieczeniowych, kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych, wyliczanie marginesu wypłacalności, sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń, ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na aktuariuszy, ze względu na ich małą liczbę.

10 Aktuariusz - wymagania Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, aktuariuszem może zostać osoba fizyczna, która: ukończyła studia wyższe, przez okres co najmniej 2 lat wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza, złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

11 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2009 roku w Polsce (w nawiasie w 2010 roku) 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni (różnych specjalności, np. elektrycy, stolarze, murarzy, spawaczy). (1) 2. Menedżerowie projektów.( 2) 3. Przedstawiciele handlowi. (brak) 4. Inżynierowie. (8) 5. Kierowcy. (4) 6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. (brak) 7. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, ds. administracji. (5) 8. Kucharze/ szefowie kuchni. (3) 9. Pracownicy produkcji. (brak) 10. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta. (brak)

12 N ajbardziej poszukiwane zawody w Polsce w 2010 roku Na liście znalazło się kilka nowych zawodów: Pracownicy hoteli i restauracji (poz. 6) Księgowi (poz. 7) Specjaliści IT (poz. 9) Pracownicy recepcji (poz.10)

13 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2009 roku EuropaPolskaŚwiat 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2. Przedstawiciele handlowi; 3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu); 4. Inżynierowie; 5. Kierowcy; 6. Członkowie zarządu/kadra najwyższego szczebla; 7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni; 8. Pracownicy księgowości i finansów; 9. Pracownicy ds. IT; 10. Mechanicy

14 Na zlecenie MNiSW zostało wykonane badanie zapotrzebowania przedsiębiorców i rynku pracy na absolwentów kierunków technicznych połączone z konsultacjami z ekspertami i organizacjami pracodawców. Na zlecenie MNiSW zostało wykonane badanie zapotrzebowania przedsiębiorców i rynku pracy na absolwentów kierunków technicznych połączone z konsultacjami z ekspertami i organizacjami pracodawców. Są to kierunki specjalnie dotowane przez rząd. Studenci mogą otrzymywać na nich ok zł stypendium. Są to kierunki specjalnie dotowane przez rząd. Studenci mogą otrzymywać na nich ok zł stypendium. Kierunki ważne dla gospodarki (zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

15 W ostatnich latach były to: Matematyka; Matematyka; Informatyka; Informatyka; Fizyka techniczna; Fizyka techniczna; Automatyka i robotyka; Automatyka i robotyka; Elektrotechnika; Elektrotechnika; Mechanika i budowa maszyn; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika; Mechatronika; Budownictwo; Budownictwo; Energetyka; Energetyka; Inżynieria środowiskowa; Inżynieria środowiskowa; Inżynieria materiałowa; Inżynieria materiałowa; Biotechnologia rolnicza i medyczna. Biotechnologia rolnicza i medyczna. Kierunki ważne dla gospodarki (zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

16 Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego. Zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego. Automatyka i robotyka

17 Specjalizacja Automatyzacja Maszyn i Procesów Technologicznych - studenci dowiedzą się więcej m.in. z zakresu automatyki, systemów sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów. Specjalizacja Automatyzacja Maszyn i Procesów Technologicznych - studenci dowiedzą się więcej m.in. z zakresu automatyki, systemów sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów. Specjalizacja Systemy Mikroprocesowe – zdobędą wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów. Specjalizacja Systemy Mikroprocesowe – zdobędą wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów. Średnia kandydatów na miejsce - 3,3. Średnia kandydatów na miejsce - 3,3. Automatyka i robotyka

18 W trakcie studiów: fizyka, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka, elektrotechnika i elektronika, mechanika i wytrzymałość materiałów, sterowanie procesami dyskretnymi i ciągłymi, systemy czasu rzeczywistego, teoria i metody optymalizacji, wspomaganie decyzji, modelowanie i identyfikacja, teoria sterowania; fizyka, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka, elektrotechnika i elektronika, mechanika i wytrzymałość materiałów, sterowanie procesami dyskretnymi i ciągłymi, systemy czasu rzeczywistego, teoria i metody optymalizacji, wspomaganie decyzji, modelowanie i identyfikacja, teoria sterowania; Po studiach: Absolwenci otrzymują pracę w: - instytutach naukowo-badawczych, - ośrodkach badawczo-rozwojowych, - przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska, - w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych, - laboratoriach i innych ośrodkach badawczych wdrażających najnowsze technologie. Absolwenci otrzymują pracę w: - instytutach naukowo-badawczych, - ośrodkach badawczo-rozwojowych, - przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska, - w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych, - laboratoriach i innych ośrodkach badawczych wdrażających najnowsze technologie. Automatyka i robotyka

19 Inżynier budownictwa - zawód związany z inżynierską stroną programowania, planowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. Inżynier budownictwa

20 Obecnie, najczęściej, na polskich uczelniach wykładana jest inżynieria lądowa (budownictwo), której ukończenie prowadzi do zdobycia zawodu inżyniera budownictwa. Równolegle, wykładana jest także architektura, która obecnie kładzie większy nacisk na wizje i koncepcje artystyczne, niż na możliwości techniczne lub ekonomiczne ukończenia obiektu budowlanego Inżynier budownictwa

21 Zadania zawodu inżyniera budowlanego są bardzo rozległe. Inżynier może pracować jako: -projektant konstrukcji (statyk), -kierownik budowy, menedżer projektu, koordynator procesu projektowego, -specjalista z dziedziny fizyki budowli, -inżynier budownictwa wodnego, -inżynier komunikacji, -kosztorysant – specjalista z dziedziny kosztorysowania i zamówień budowlanych, -specjalista mechaniki gruntów, -specjalista z dziedziny instalacji podziemnych, -inżynier inżynierii środowiska, -facility manager (techniczny zarządca nieruchomości). Inżynier budownictwa

22 Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą mechanikę precyzyjną, elektronikę, informatykę oraz inne, techniczne i nietechniczne obszary w jedną, zintegrowaną całość. Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą mechanikę precyzyjną, elektronikę, informatykę oraz inne, techniczne i nietechniczne obszary w jedną, zintegrowaną całość. Obejmuje zatem dyscypliny, które warunkują wysokie kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Obejmuje zatem dyscypliny, które warunkują wysokie kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, obrabiarki sterowane numeryczne, aparatura medyczna, informatyka, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, obrabiarki sterowane numeryczne, aparatura medyczna, informatyka, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego. Mechatronika

23

24 Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych Napędy elektromechaniczne Napędy elektromechaniczne Sensory i systemy pomiarowe Sensory i systemy pomiarowe Roboty i manipulatory Roboty i manipulatory Projektowanie mechatroniczne Projektowanie mechatroniczne Technika mikroprocesorowa Technika mikroprocesorowa Komputerowa analiza konstrukcji Komputerowa analiza konstrukcji Dynamika maszyn Dynamika maszyn Podstawy budowy urządzeń technologicznych Podstawy budowy urządzeń technologicznych Cyfrowe układy sterowania Cyfrowe układy sterowania Automatyzacja i nadzorowanie maszyn. Automatyzacja i nadzorowanie maszyn. Mechatronika – przedmioty w trakcie studiów

25 Mechatronikę studiować można: na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechatroniki), na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechatroniki), w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Politechnice Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej oraz Łódzkiej (są za to specjalności mechatroniczne w ramach dwóch kierunków: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn). na Politechnice Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej oraz Łódzkiej (są za to specjalności mechatroniczne w ramach dwóch kierunków: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn). Mechatronika

26 Zarobki mechatroników zależą od miejsca zatrudnienia, a także od tego, jakie projekty wykonują. Płaca etatowa np. w mechatronice medycznej na początek może wynosić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urządzenia mechatronik może jednak jednorazowo otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Mechatronika – zarobki

27 II część Ranking uczelni i kierunków studiów

28 Uniwersytet Warszawski: Psychologia Psychologia Prawo Prawo Ekonomia Ekonomia Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe Anglistyka Anglistyka Iberystyka Iberystyka Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)

29 Uniwersytet Jagielloński: Prawo Prawo Kierunek lekarski Kierunek lekarski Psychologia Psychologia Anglistyka Anglistyka Farmacja Farmacja Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)

30 Uniwersytet w Poznaniu: Filologie Filologie Psychologia Psychologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja Biotechnologia Biotechnologia Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)

31 Politechnika Warszawska: Mechanika i budowa maszyn Mechanika i budowa maszyn Informatyka Informatyka Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)

32 Psychologia (UW – 30, UJ, UAM – 12, UMCS – 11) Dziennikarstwo (UW, UJ – 20, UAM – 12, UMCS – 9) Turystyka i rekreacja (UAM – 9, UMCS, UMK – 8) Kosmetologia (UMŁ – 21) Iberystyka (UW – 23) Japonistyka (UJ – 20, UW – 16, UAM – 11) Prawo, zarządzanie, pedagogika, biotechnologia, Informatyka, socjologia Najpopularniejsze kierunki studiów uniwersyteckich 2009

33 Politechnika Warszawska: Gospodarka przestrzenna (29) Automatyka i robotyka (27) Geodezja i kartografia (20) Najpopularniejsze kierunki studiów politechnicznych 2009

34 Grupy kryteriów: 1. Prestiż – 25% (preferencje pracodawców, wybór olimpijczyków, ocena przez kadrę akademicką) 2. Siła naukowa – 40% (rozwój i potencjał naukowy kadry, publikacje, nadane stopnie, akredytacje) 3. Warunki studiowania – 15% (biblioteki, dostępność wykładowców, możliwości rozwoju zainteresowań zawodowych) 4. Umiędzynarodowienie studiów – 15% (programy, wymiany, wykłady w j. obcych) 5. Innowacyjność – 5% (pozyskiwanie środków na badania, liczba patentów) Ranking uczelni wyższych 2010 Perspektywy i Rzeczpospolita

35 Ranking uczelni akademickich 1. Uniwersytet Warszawski – 100 pkt 2. Uniwersytet Jagielloński – 99,27 pkt 3. UAM w Poznaniu – 82,32 pkt 4. Politechnika Warszawska – 82,21 pkt 5. Politechnika Wrocławska – 75, 29 pkt 6. Uniwersytet Wrocławski – 69,69 pkt 7. Akademia G-H w Krakowie – 68,02 pkt 8. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 60,06 pkt 9. Politechnika Łódzka – 59,84 pkt 10. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 58,36 pkt Ranking uczelni wyższych 2010 Perspektywy i Rzeczpospolita

36 Popularne kierunki: 1. Zarządzanie Pedagogika Prawo Budownictwo Informatyka Ekonomia Administracja Psychologia Turystyka i rekreacja Inżynieria środowiska Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

37 Popularne kierunki: 11. Filologia: specjalność: filologia angielska Finanse i rachunkowość Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie i inżynieria produkcji Ochrona środowiska Biotechnologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Automatyka i robotyka Mechanika i budowa maszyn Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

38 Według liczby kandydatów na jedno miejsce realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 13,8; realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 13,8; weterynaria: 7,8; weterynaria: 7,8; geodezja i kartografia: 7,7; geodezja i kartografia: 7,7; psychologia: 7,1; psychologia: 7,1; gospodarka przestrzenna: 6,4; gospodarka przestrzenna: 6,4; dietetyka: 5,6; dietetyka: 5,6; dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 5,1; dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 5,1; technologie ochrony środowiska: 5,0; technologie ochrony środowiska: 5,0; biotechnologia: 4,5; biotechnologia: 4,5; Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

39 Według liczby kandydatów na jedno miejsce (c.d.) inżynieria biomedyczna: 4,5; inżynieria biomedyczna: 4,5; polityka społeczna: 4,5; polityka społeczna: 4,5; prawo: 4,5; prawo: 4,5; europeistyka: 4,3; europeistyka: 4,3; socjologia: 4,3; socjologia: 4,3; kulturoznawstwo: 4,2; kulturoznawstwo: 4,2; stosunki międzynarodowe: 4,2; wiedza o teatrze: 4,2; stosunki międzynarodowe: 4,2; wiedza o teatrze: 4,2; papiernictwo i poligrafia: 4,1; papiernictwo i poligrafia: 4,1; Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

40 Według liczby kandydatów na jedno miejsce (c.d.) energetyka: 3,9; energetyka: 3,9; automatyka i robotyka: 3,8; automatyka i robotyka: 3,8; inżynieria chemiczna i procesowa: 3,7; inżynieria chemiczna i procesowa: 3,7; lotnictwo i kosmonautyka: 3,6; lotnictwo i kosmonautyka: 3,6; transport: 3,6; transport: 3,6; fizyka techniczna: 3,5; fizyka techniczna: 3,5; historia sztuki: 3,5; historia sztuki: 3,5; oceanotechnika: 3,5; oceanotechnika: 3,5; architektura i urbanistyka: 3,4; architektura i urbanistyka: 3,4; budownictwo: 3,4; budownictwo: 3,4; inżynieria materiałowa: 3,4; inżynieria materiałowa: 3,4; etnologia: 3,3; etnologia: 3,3; Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

41 Przydatne strony internetowe

42 Młodzi ludzie będą częściej zmieniać pracę niż ich rodzice. Młodzi ludzie będą częściej zmieniać pracę niż ich rodzice. Pracodawcy będą szukać ludzi wszechstronnie wykształconych Pracodawcy będą szukać ludzi wszechstronnie wykształconych Sam dyplom może nie wystarczyć. Sam dyplom może nie wystarczyć. Ważne będą dodatkowe kursy, uprawnienia, specjalizacje, praktyczna znajomość języków obcych i obsługi programów komputerowych, umiejętność szybkiego przekwalifikowywania się zawodowego i adaptacji do nowych warunków pracy. Ważne będą dodatkowe kursy, uprawnienia, specjalizacje, praktyczna znajomość języków obcych i obsługi programów komputerowych, umiejętność szybkiego przekwalifikowywania się zawodowego i adaptacji do nowych warunków pracy. Prognozy na przyszłość

43 Wybierz sobie pracę, którą lubisz, a przez całe życie nie będziesz musiał pracować. Konfucjusz Na zakończenie


Pobierz ppt "Temat: Świat zawodów Plan zajęć : 1. Omówienie zawodów zanikających i deficytowych. 2. Przedstawienie listy 10 najbardziej poszukiwanych zawodów z Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google