Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Świat zawodów Plan zajęć: 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Świat zawodów Plan zajęć: 1"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Świat zawodów Plan zajęć: 1
Temat: Świat zawodów Plan zajęć: 1. Omówienie zawodów zanikających i deficytowych. 2. Przedstawienie listy 10 najbardziej poszukiwanych zawodów z Polsce i za granicą. 3. Omówienie kierunków ważnych dla gospodarki Polski. 4.Omówienie rankingów uczelni i kierunków studiów.

2 Czynniki trafnego wyboru zawodu
*** Poznaj ścieżki edukacji Poznaj siebie Poznaj zawody Informacje o zawodach Środowisko pracy Zadania i czynności Narzędzia pracy Stanowisko pracy Możliwości zatrudnienia Zarobki System szkolny Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych Możliwości przekwalifikowania Możliwości podnoszenia kwalifikacji Zainteresowania Uzdolnienia Temperament Umiejętności Osobowość Stan zdrowia Wiedza szkolna

3 Zawód – jest to układ czynności: 1
Zawód – jest to układ czynności: 1. Wyodrębnionych na skutek społecznego podziału pracy; 2. Powtarzanych systematycznie; 3. Wymagających specjalnego przygotowania; 4. Określających pozycję społeczną pracownika; 5. Będących źródłem dochodów.

4 Zawody zanikające: *Szewc; *Krawiec; *Introligator; *Tapicer; *Kaflarz; *Witrażysta; *Zdun; *Zegarmistrz.

5 Zawody, które powstają:
Zawody, które powstają: *Specjalista interaktywnej obsługi klienta (Bankowość), *Traffic Manager (Technologie informacyjne), *Inżynier kliniczny (Ochrona zdrowia), *Menedżer kultury (Kultura, rozrywka); *Specjalista klonowania (Biotechnologia), *Teletutor (Edukacja) *Mystery client (Produkcja i usługi).

6 Zawody rzadkie: Aktuariusz
Zawody rzadkie: Aktuariusz. Jest to zawód rzadki, ale nie zanikający, lecz poszukiwany. Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, to zawody deficytowe.

7 Zawody deficytowe: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
Pośrednicy ubezpieczeniowi Maklerzy aktywów finansowych Aktuariusz

8 Aktuariusz Jest to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. Miejscem pracy aktuariusza mogą być wszystkie instytucje finansowe, w których zarządza się ryzykiem. Aktuariuszem najczęściej zostają osoby z wykształceniem matematycznym lub ekonomicznym.

9 Aktuariusz Do zadań aktuariusza w Polsce należy: ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wyliczanie marginesu wypłacalności, sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń, ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na aktuariuszy, ze względu na ich małą liczbę.

10 Aktuariusz - wymagania
Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, aktuariuszem może zostać osoba fizyczna, która: ukończyła studia wyższe, przez okres co najmniej 2 lat wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza, złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

11 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2009 roku w Polsce (w nawiasie w 2010 roku) 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni (różnych specjalności, np. elektrycy, stolarze, murarzy, spawaczy). (1) 2. Menedżerowie projektów.( 2) 3. Przedstawiciele handlowi. (brak) 4. Inżynierowie. (8) 5. Kierowcy. (4) 6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. (brak) 7. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, ds. administracji. (5) 8. Kucharze/ szefowie kuchni. (3) 9. Pracownicy produkcji. (brak) 10. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta. (brak)

12 Najbardziej poszukiwane zawody w Polsce w 2010 roku Na liście znalazło się kilka nowych zawodów: Pracownicy hoteli i restauracji (poz. 6) Księgowi (poz. 7) Specjaliści IT (poz. 9) Pracownicy recepcji (poz.10)

13 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2009 roku
Europa Polska Świat 1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2. Przedstawiciele handlowi; 3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu); 4. Inżynierowie; 5. Kierowcy; 6. Członkowie zarządu/kadra najwyższego szczebla; 7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni; 8. Pracownicy księgowości i finansów; 9. Pracownicy ds. IT; 10. Mechanicy. 1 3 -- 4 5 6 2 10 7

14 Kierunki ważne dla gospodarki (zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Na zlecenie MNiSW zostało wykonane badanie zapotrzebowania przedsiębiorców i rynku pracy na absolwentów kierunków technicznych połączone z konsultacjami z ekspertami i organizacjami pracodawców. Są to kierunki specjalnie dotowane przez rząd. Studenci mogą otrzymywać na nich ok zł stypendium.

15 Kierunki ważne dla gospodarki (zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
W ostatnich latach były to: Matematyka; Informatyka; Fizyka techniczna; Automatyka i robotyka; Elektrotechnika; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika; Budownictwo; Energetyka; Inżynieria środowiskowa; Inżynieria materiałowa; Biotechnologia rolnicza i medyczna.

16 Automatyka i robotyka Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego.

17 Automatyka i robotyka Specjalizacja Automatyzacja Maszyn i Procesów Technologicznych - studenci dowiedzą się więcej m.in. z zakresu automatyki, systemów sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów. Specjalizacja Systemy Mikroprocesowe – zdobędą wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów. Średnia kandydatów na miejsce - 3,3.

18 Automatyka i robotyka W trakcie studiów:
fizyka, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka, elektrotechnika i elektronika, mechanika i wytrzymałość materiałów, sterowanie procesami dyskretnymi i ciągłymi, systemy czasu rzeczywistego, teoria i metody optymalizacji, wspomaganie decyzji, modelowanie i identyfikacja, teoria sterowania; Po studiach: Absolwenci otrzymują pracę w: - instytutach naukowo-badawczych, - ośrodkach badawczo-rozwojowych, - przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska, - w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych, - laboratoriach i innych ośrodkach badawczych wdrażających najnowsze technologie.

19 Inżynier budownictwa Inżynier budownictwa - zawód związany z inżynierską stroną programowania, planowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych.

20 Inżynier budownictwa Obecnie, najczęściej, na polskich uczelniach wykładana jest inżynieria lądowa (budownictwo), której ukończenie prowadzi do zdobycia zawodu inżyniera budownictwa. Równolegle, wykładana jest także architektura, która obecnie kładzie większy nacisk na wizje i koncepcje artystyczne, niż na możliwości techniczne lub ekonomiczne ukończenia obiektu budowlanego

21 Inżynier budownictwa Zadania zawodu inżyniera budowlanego
są bardzo rozległe. Inżynier może pracować jako: -projektant konstrukcji (statyk), -kierownik budowy, menedżer projektu, koordynator procesu projektowego, -specjalista z dziedziny fizyki budowli, -inżynier budownictwa wodnego, -inżynier komunikacji, -kosztorysant – specjalista z dziedziny kosztorysowania i zamówień budowlanych, -specjalista mechaniki gruntów, -specjalista z dziedziny instalacji podziemnych, -inżynier inżynierii środowiska, -facility manager (techniczny zarządca nieruchomości).

22 Mechatronika Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą mechanikę precyzyjną, elektronikę, informatykę oraz inne, techniczne i nietechniczne obszary w jedną, zintegrowaną całość. Obejmuje zatem dyscypliny, które warunkują wysokie kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, obrabiarki sterowane numeryczne, aparatura medyczna, informatyka, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego.

23 Mechatronika

24 Mechatronika – przedmioty w trakcie studiów
Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych Napędy elektromechaniczne Sensory i systemy pomiarowe Roboty i manipulatory Projektowanie mechatroniczne Technika mikroprocesorowa Komputerowa analiza konstrukcji Dynamika maszyn Podstawy budowy urządzeń technologicznych Cyfrowe układy sterowania Automatyzacja i nadzorowanie maszyn.

25 Mechatronika Mechatronikę studiować można:
na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechatroniki), w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Politechnice Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej oraz Łódzkiej (są za to specjalności mechatroniczne w ramach dwóch kierunków: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn).

26 Mechatronika – zarobki
Zarobki mechatroników zależą od miejsca zatrudnienia, a także od tego, jakie projekty wykonują. Płaca etatowa np. w mechatronice medycznej na początek może wynosić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urządzenia mechatronik może jednak jednorazowo otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

27 Ranking uczelni i kierunków studiów
II część Ranking uczelni i kierunków studiów

28 Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)
Uniwersytet Warszawski: Psychologia Prawo Ekonomia Finanse i rachunkowość Stosunki międzynarodowe Anglistyka Iberystyka

29 Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)
Uniwersytet Jagielloński: Prawo Kierunek lekarski Psychologia Anglistyka Farmacja Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

30 Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)
Uniwersytet w Poznaniu: Filologie Psychologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Turystyka i rekreacja Biotechnologia

31 Najpopularniejsze kierunki studiów 2009 (wg uczelni)
Politechnika Warszawska: Mechanika i budowa maszyn Informatyka Automatyka i robotyka

32 Najpopularniejsze kierunki studiów uniwersyteckich 2009
Psychologia (UW – 30, UJ, UAM – 12, UMCS – 11) Dziennikarstwo (UW, UJ – 20, UAM – 12, UMCS – 9) Turystyka i rekreacja (UAM – 9, UMCS, UMK – 8) Kosmetologia (UMŁ – 21) Iberystyka (UW – 23) Japonistyka (UJ – 20, UW – 16, UAM – 11) Prawo, zarządzanie, pedagogika, biotechnologia, Informatyka, socjologia

33 Najpopularniejsze kierunki studiów politechnicznych 2009
Politechnika Warszawska: Gospodarka przestrzenna (29) Automatyka i robotyka (27) Geodezja i kartografia (20)

34 Ranking uczelni wyższych 2010 Perspektywy i Rzeczpospolita
Grupy kryteriów: Prestiż – 25% (preferencje pracodawców, wybór olimpijczyków, ocena przez kadrę akademicką) Siła naukowa – 40% (rozwój i potencjał naukowy kadry, publikacje, nadane stopnie, akredytacje) Warunki studiowania – 15% (biblioteki, dostępność wykładowców, możliwości rozwoju zainteresowań zawodowych) Umiędzynarodowienie studiów – 15% (programy, wymiany, wykłady w j. obcych) Innowacyjność – 5% (pozyskiwanie środków na badania, liczba patentów)

35 Ranking uczelni wyższych 2010 Perspektywy i Rzeczpospolita
Ranking uczelni akademickich Uniwersytet Warszawski – 100 pkt Uniwersytet Jagielloński – 99,27 pkt UAM w Poznaniu – 82,32 pkt Politechnika Warszawska – 82,21 pkt Politechnika Wrocławska – 75, 29 pkt Uniwersytet Wrocławski – 69,69 pkt Akademia G-H w Krakowie – 68,02 pkt Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 60,06 pkt Politechnika Łódzka – 59,84 pkt Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 58,36 pkt

36 Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 Popularne kierunki: 1. Zarządzanie Pedagogika Prawo Budownictwo Informatyka Ekonomia Administracja Psychologia Turystyka i rekreacja Inżynieria środowiska 17723

37 Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 Popularne kierunki: 11. Filologia: specjalność: filologia angielska 16484 12. Finanse i rachunkowość 15418 13. Socjologia 15347 14. Stosunki międzynarodowe 14508 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji 13996 16. Ochrona środowiska 13824 17. Biotechnologia 13451 18. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 12972 19. Automatyka i robotyka 12378 20. Mechanika i budowa maszyn 12181

38 Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 Według liczby kandydatów na jedno miejsce realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 13,8; weterynaria: 7,8; geodezja i kartografia: 7,7; psychologia: 7,1; gospodarka przestrzenna: 6,4; dietetyka: 5,6; dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 5,1; technologie ochrony środowiska: 5,0; biotechnologia: 4,5;

39 Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 Według liczby kandydatów na jedno miejsce (c.d.) inżynieria biomedyczna: 4,5; polityka społeczna: 4,5; prawo: 4,5; europeistyka: 4,3; socjologia: 4,3; kulturoznawstwo: 4,2; stosunki międzynarodowe: 4,2; wiedza o teatrze: 4,2; papiernictwo i poligrafia: 4,1;

40 Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 Według liczby kandydatów na jedno miejsce (c.d.) energetyka: 3,9; automatyka i robotyka: 3,8; inżynieria chemiczna i procesowa: 3,7; lotnictwo i kosmonautyka: 3,6; transport: 3,6; fizyka techniczna: 3,5; historia sztuki: 3,5; oceanotechnika: 3,5; architektura i urbanistyka: 3,4; budownictwo: 3,4; inżynieria materiałowa: 3,4; etnologia: 3,3;

41 Przydatne strony internetowe

42 Prognozy na przyszłość
Młodzi ludzie będą częściej zmieniać pracę niż ich rodzice. Pracodawcy będą szukać ludzi wszechstronnie wykształconych Sam dyplom może nie wystarczyć. Ważne będą dodatkowe kursy, uprawnienia, specjalizacje, praktyczna znajomość języków obcych i obsługi programów komputerowych, umiejętność szybkiego przekwalifikowywania się zawodowego i adaptacji do nowych warunków pracy.

43 Na zakończenie Wybierz sobie pracę, którą lubisz, a przez całe życie nie będziesz musiał pracować. Konfucjusz


Pobierz ppt "Temat: Świat zawodów Plan zajęć: 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google