Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w homeostazie kobiety ciężarnej. to nic innego jak adaptacje fizjologiczne i anatomiczne w organizmie kobiety podczas ciąży. Anestezjolog opiekujący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w homeostazie kobiety ciężarnej. to nic innego jak adaptacje fizjologiczne i anatomiczne w organizmie kobiety podczas ciąży. Anestezjolog opiekujący."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w homeostazie kobiety ciężarnej

2 to nic innego jak adaptacje fizjologiczne i anatomiczne w organizmie kobiety podczas ciąży. Anestezjolog opiekujący się ciężarną musi znać i rozumieć te zmiany aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentce podczas anestezji i/lub analgezji.

3 Układ krążenia ZmianaOdsetekPoródPołóg CO SV HR SBP DBP SVR OCŻ PCWP EF +/- + - 40% 0-30% 15% 0-5mmHg 10-20mmHg 15-20% 0 40% 10% przy sk. jw. 15%-autotransfuzja potem, norma w 2-4 t. 10%, norma do 10 dnia jw.

4 Układ krążenia Objętość krwi krążącej zwiększa się podczas ciąży o 35% jest to prawdopodobnie skutek retencji sodu i wody przez nerki jako odpowiedź na rozszerzenie naczyń i powiększenie tej przestrzeni w wyniku działania hormonów (prostaglandyny, progesteron). Przepływ krwi przez ciężarną macicę zwiększa się od 20 do 40 razy, osiągając pod koniec ciąży 20% rzutu serca. Podczas prawidłowej ciąży u znacznego odsetka ciężarnych dochodzi do bezobjawowego przesięku w worku osierdziowym z nieznanych przyczyn.

5 Układ krążenia Zmiany jakie zachodzą w krążeniu mogą być źle tolerowane przez pacjentki obciążone chorobami układu krążenia prowadząc do dekompensacji, zwłaszcza dotyczy to chorych ze zwężeniem ujść zastawkowych oraz nadciśnieniem płucnym.

6 Układ krążenia Czynny poród nasila w/w zmiany fizjologiczne. Anestezjolog musi sobie zdawać sprawę, że ciężarna pod koniec ciąży dysponuje jedynie ograniczonymi rezerwami

7 Układ krążenia Ucisk aorto-kawalny - pogarsza napływ krwi do serca, - CO i wywołuje hipotensję, - perfuzję i może być zagrożeniem dla płodu. Unikanie ucisku aorto-kawalnego: rotacja w lewo znosi lub zmniejsza ten ucisk. Mechanizm kompensujący ucisk a-k zaburza blokada centralna, co niekiedy prowadzi do ciężkiej hipotensji. Do tego predysponuje ciąża mnoga, wielowodzie, duży płód, cukrzyca.

8 Układ krążenia Przestrzeń ZO Poszerzenie splotu Battsona (sploty naczyniowe zewnątrzoponowe) sprawia, że : nakłucie żył jest bardziej prawdopodobne przestrzeń zo ma mniejszą pojemność, zwiększone ciśnienie w tej przestrzeni sprzyja dyfuzji śzm przez oponę twardą i zwiększa stężenie śzm w płynie m-r, poszerzone naczynia utrudniają wychodzenie śzm drogą osłonek korzeni nn.rdzeniowych nie zawsze u ciężarnej jest ujemne ciśnienie w zo. dlatego dawka śzm stosowana u ciężarnej powinna być o 1/3

9 Układ oddechowy Zmiany anatomiczne: Uniesienie przepony o ok.. 4cm, na skutek powiększającej się macicy prowadzi do FRC Poszerzenie kąta żebrowego, poziome ustawienie żeber, zwiększenie przednio-tylnego wymiaru klp. (TLC, VC i IC nie ulegają zmianie dzięki tej kompensacji)

10 Układ oddechowy Górne drogi oddechowe: obrzęki i rozpulchnienie błon śluzowych znacznie pogarszają warunki intubacji i wentylacji stają się b.kruche - dlatego wszelkie manipulacje w obrębie noso-gardła należy wykonywać b.ostrożnie, aby nie spowodować krwawienia

11 Układ oddechowy ZmianaOdsetekPoródPołóg V M V A V T f CV AWR VC IC FRC TLC ERV +/- +/- +/- 50% 60% 35% 15% 0 36% 0 20% 0 20% Do 60% Do 70% Do 40% 50-70/min w skurczu, norma do 12 tyg jw. do 10 tyg

12 Układ oddechowy ZmianaOdsetekPoródPołóg RV Zużycie tlenu (VO 2 ) pH PaO 2 PaCO 2 7,38-7,42 100-110 28-32 20% 30% w skurczu Norma w 12 tyg

13 Układ oddechowy RKZ: wentylacji prowadzi do alkalozy oddechowej z kompensacyjnym wydalaniem wodorowęglanów przez nerki, co zapewnia prawidłowe pH. Alkaloza oddechowa : może wzmagać działanie śzm w wyniku zwiększenia stężenia niezjonizowanych cz. przesuwa krzywą dysocjacji w lewo

14 Układ oddechowy W czasie porodu może rozwinąć się kwasica metaboliczna. Przyczyny: przedłużający się poród - stężenia mleczanów i pirogronianów. aktywność mięśniowa rodzącej ilość kwaśnych metabolitów. alkaloza oddechowa predysponuje do wyrównawczej retencji kwaśnych produktów. - wysokie wartości pO 2 skutek wzrostu CO oraz korzystnego stosunku V A do Q - fizjologiczna przestrzeń martwa ulega pod koniec ciąży zmniejszeniu.

15 ANESTETYKI MIEJSCOWE Śzm wywołują odwracalny blok w przewodzeniu impulsów wzdłuż włókna nerwowego. Mechanizm - blokowanie kanału Na - hamowanie przepływu jonów Na – zablokowanie depolaryzacji (stabilizacja bł.kom.). Gradient jonów i spoczynkowy potencjał pozostają nie zmienione, błona pozostaje spolaryzowana, tak więc * leki miejscowo znieczulające powodują blok niedepolaryzacyjny

16 ANESTETYKI MIEJSCOWE Anestetyki miejscowe wpływają na procesy elektrofizjologiczne w następujący sposób: *zmniejszają amplitudę potencjału czynnościowego *zmniejszają szybkość wzrostu potencjału czynnościowego *podwyższają próg depolaryzacji *zmniejszają szybkość przewodzenia

17 Jak dochodzi do zablokowania kanału Na? LAH LA + H kation zasada forma zjonizowana forma niezjonizowana rozpuszczalna w wodzie rozpuszczalna w tłuszczach nie przechodzi przez bł.kom. przechodzi przez bł.kom.

18 Jak dochodzi do zablokowania kanału Na? [zasada] pKa = pH – log [kation] log = pKa - pH [ zasada]

19 Jak dochodzi do zablokowania kanału Na? bł.kom. kom. zasada zasada zasada kation kation pH > pH

20 Minimalne stężenie blokujące Cm Jest to najniższe stężenie śzm, które blokuje przewodzenie impulsów wzdłuż danego włókna nerwowego. Stężenie to stanowi miarę bezwzględnej siły śzm * im grubsze jest włókno nerwowe tym większe jest Cm potrzebne do uzyskania blokady

21 Budowa chemiczna leków miejscowo znieczulających Wszystkie powszechnie stosowane śzm mają budowę trzyczęściową pierścień aromatyczny – łańcuch pośredni - grupa aminowa W zależności od tego czy łańcuch pośredni zawiera wiązanie estrowe czy amidowe anestetyki miejscowe dzielimy na : estry amidy

22 Wiązanie estrowe -COO- jest nietrwałe – anestetyki estrowe rozkładane są poprzez hydrolizę zarówno w roztworze, jak i w osoczu pod wpływem pseudocholinesterazy roztwory te mają stosunkowo krótki okres przechowywania, trudno je wyjaławiać ze względu na wrażliwość na temperaturę ponieważ szybko rozpadają się w osoczu są stosunkowo nietoksyczne i mają krótki okres działania reakcje alergiczna ( kw.paraaminobenzoesowy )

23 Wiązanie amidowe –NHCO Wiązanie amidowe –NHCO- jest znacznie bardziej trwałe niż estrowe roztwory tych środków są wytrzymałe na wyjaławianie za pomocą temperatury i wytrzymałe na zmiany pH nie ulegają rozpadowi w osoczu, są metabolizowane w wątrobie

24 PODZIAŁ ESTRY Prokaina Tetrakaina Chlorprokaina AMIDY Prilokaina Lidokaina Mepiwakaina Bupiwakaina Ropiwakaina

25 Właściwości fizykochemiczne Śzm różnią się pod względem: rozpuszczalności w tłuszczach i w wodzie stałej dysocjacji pKa stopnia wiązania z białkami

26 Rozpuszczalność w tłuszczach jest czynnikiem decydującym o mocy środka, im większy współczynnik tłuszcz /woda tym większa powinna być moc środka

27 Wiązanie z białkami determinuje długość czasu działania, ponieważ białka wzmacniają więź leku z lipoproteinową błoną komórki nerwowej

28 Stała dysocjacji pKa decyduje jaka ilość środka jest w formie zdysocjowanej a jaka w formie niezdysocjowanej. Tylko niezjonizowana forma środka ma zdolność przechodzenia przez błonę komórki nerwowej. pKa wpływa również na szybkość początku działania środków, im wyższe pKa tym mocniejszy i szybszy początek działania

29 Farmakokinetyka Podstawowe działanie śzm polega na porażeniu nerwów, znaczenie kliniczne ma jednak również wpływ na inne narządy w których odbywa się przenoszenie bodźców, np. na mózg i serce

30 Blokada nerwów Przy wyborze śzm w planowanej technice znieczulenia należy uwzględnić jego siłę działania a także czas wystąpienia działania i czas trwania działania Czas wystąpienia działania zależy od : właściwości fizykochemicznych dawki leku miejsca wstrzyknięcia stopnia alkalizacji roztworu anestetyku zawartości CO2

31 Wchłanianie anestetyku Ogólne działanie śzm, czyli wpływ na różne narządy, wynika z jego wchłaniania z miejsca wstrzyknięcia do krwiobiegu Stopień wchłaniania śzm zależy od : miejsca wstrzyknięcia właściwości fizykochemicznych dawki liczby i częstości kolejnych wstrzyknięć dodatku leku obkurczającego naczynia

32 Oznaki i objawy toksyczności Śzm działają toksycznie na mózg i mięsień sercowy. Mózg jest bardziej wrażliwy niż serce, wszystkie wczesne objawy związane są z działaniem toksycznym na OUN. Objawy ostrzegawcze poprzedzające drgawki : brak czucia na wargach i języku metaliczny smak w ustach senność zawroty głowy dzwonienie w uszach zamazana mowa

33 Dalej: oczopląs niepokój drżenie mięśniowe uogólnione drgawki utrata przytomności porażenie ośrodka oddechowego

34 Działanie toksyczne na układ krążenia Występuje najczęściej dopiero po bardzo dużych dawkach Jest spowodowane zwolnieniem przewodnictwa w miokardium,objawia się : BP HR częstoskurczem komorowym (bupiwakaina) migotaniem komór, asystolią

35 Zapobieganie Toksycznemu działaniu śzm można zapobiec przez : nie przekraczanie zalecanych dawek aspirację przed i w trakcie podawania środka stosowanie dawki próbnej zawierającej adrenalinę wybór środka o mniejszej toksyczności jeśli konieczne jest stosowanie dużych dawek lub środek podawany jest dożylnie celowo utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentem, podawanie środka powoli

36 Leczenie zatrucia śzm 1.Wentylacja 100% O2 przez maskę twarzową. 2.Leczenie drgawek małymi dawkami benzodiazepin lub barbituranu. 3.Intubacja i podjęcie wentylacji zastępczej po załamaniu się spontanicznej wentylacji.

37 Leczenie zatrucia śzm 4.Zatrucie układu krążenia może zmuszać do zastosowania leków obkurczających naczynia i działających INO(+). W zatrzymaniu akcji serca należy podjąć czynności resuscytacyjne.W razie pojawienia się komorowych zaburzeń rytmu serca zaleca się stosowanie bretylium.

38 Reakcje alergczne Śzm o budowie estrowej są metabolizowane do pochodnych kw.p-aminobenzoesowego, które mogą wywołać reakcje alergiczne. Uczulenia na pochodne amidowe występują bardzo rzadko i w większości przypadków są one wywołane przez środek konserwujący - metylparaben

39 LIDOKAINA Szybki początek działania Średnio długi czas działania Stosowana we wszystkich rodzajach znieczuleń przewodowych w stężeniach 0,5% -4% Maksymalne dawki lidokainy : -200mg bez adrenaliny -500mg z adrenaliną

40 BUPIWAKAINA Powolny początek znieczulenia Długi czas działania Stosowana w stężeniach 0,125% - 0,75% Maksymalna dawka : -150 mg bez lub z adrenaliną

41 ROPIWAKAINA Ma długi czas działania Duże dawki powodują znieczulenie chirurgiczne, małe -analgezję z ograniczoną blokadą ruchową Stosowana w stężeniach 0,2% - 1% bez środka obkurczającego naczynia Dawka maksymalna : 250mg

42


Pobierz ppt "Zmiany w homeostazie kobiety ciężarnej. to nic innego jak adaptacje fizjologiczne i anatomiczne w organizmie kobiety podczas ciąży. Anestezjolog opiekujący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google