Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BRAND BUILDING Markowi pracownicy w procesie budowania markowej firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BRAND BUILDING Markowi pracownicy w procesie budowania markowej firmy."— Zapis prezentacji:

1 BRAND BUILDING Markowi pracownicy w procesie budowania markowej firmy

2 BRAND BUILDING Budowanie i wspieranie marki oraz wizerunku firmy poprzez codzienną aktywność pracowników.

3 Firmy budują swoją pozycję rynkową na wiele sposobów. Jedyny sposób, z którego nie korzystają, to:

4 Brand Building Celem zasadniczym programu jest: Zapewnienie wsparcia w procesie budowania pożądanej marki przedsiębiorstwa poprzez wykreowanie jego osobowości – zestawu cech i skojarzeń wyróżniających firmę na rynku i pomagających realizować cele biznesowe.

5 Brand Building Cele dodatkowe programu: zbudowanie brandu pożądanego pracodawcy, wsparcie w kreowaniu wizerunku firmy, modyfikacja kultury organizacyjnej i stylu zarządzania, wsparcie w procesie zarządzania zmianą, stworzenie innowacyjnej ścieżki rozwoju, integracja pracowników działających w rozproszeniu geograficznym i organizacyjnym.

6 Dlaczego budują pracownicy ? Poprawa pozycji rynkowej firmy Poprawa satysfakcji klientów Poprawa satysfakcji pracowników

7 Brand Building - program na styku funkcji MarketingPR Zarządzanie organizacją HR

8 Poziom strategiczny Sponsor, Zespół projektowy Koncepcja i cele strategiczne programu Poziom taktyczny Coachowie Marki, menedżerowie Cele Budowniczych Marki Poziom wykonawczy Budowniczowie Marki Program: zadania i działania

9 Kiedy firma potrzebuje Brand Buildingu ? gdy tworzy swoją markę lub dokonuje re-brandingu, gdy zachodzą w niej zmiany własnościowe: akwizycje, fuzje, wejście na giełdę, gdy przeprowadza restrukturyzację w wyniku zmian w otoczeniu biznesowym.

10 Odrobina marketingu Kilka słów o tym, czym jest marka

11 Marka – szczególna nazwa, symbol, wzór lub ich kombinacja, mająca na celu identyfikację wyrobu czy usługi i wyróżnienie ich na tle oferty konkurentów.

12 Kapitał marki (brand equity) – zestaw aktywów związanych z marką, jej nazwą lub symbolem, który powiększa lub pomniejsza wartość dostarczaną przez produkt / usługę dla firmy lub jej klienta: lojalność wobec marki, świadomość (znajomość) nazwy marki, postrzegana jakość, skojarzenia związane z marką, inne atrybuty marki (patenty, znaki handlowe).

13 Siła marki – zestaw skojarzeń i zachowań po stronie konsumentów, firmy i uczestników kanałów dystrybucji, które powodują, że marka może się cieszyć szczególną i trwałą przewagą konkurencyjną. Wartość marki – wielkość finansowa zależna od obecnej i spodziewanej przyszłej siły marki oraz od synergii wynikającej z dopasowania marki do portfela pozostałych produktów firmy i jej celów.

14 Wizerunek marki – zestaw skojarzeń, które są uporządkowane w pewien znaczeniowy sposób, dotyczący np. stylu życia czy kategorii produktów. Skojarzenia twarde: związane z postrzeganiem materialnych i funkcjonalnych cech wyrobu, np. cena, łatwość obsługi. Skojarzenia miękkie: związane z emocjami i odczuciami, jakie wywołuje marka w wyniku jej użytkowania bądź ekspozycji.

15 Na wizerunek marki składają się: wizerunek producenta, wizerunek użytkownika, wizerunek produktu. Źródłem wizerunku marki mogą być m. in.: reklama, public relations, marketing bezpośredni, nazwa marki, pracownicy firmy.

16 Strategia pozycjonowania marki – pokazuje, w jaki sposób firma chce, aby jej marka była postrzegana. Skojarzenia stanowią skróconą informację dla klienta na temat marki, stanowiąc podstawę podjęcia decyzji zakupu.

17 Jak budować markę? Zestaw praktycznych porad

18 Kto jest kim w markowym zespole ? Wybrany członek zarządu: pełni rolę sponsora projektu, ułatwia promocję projektu w organizacji i nadaje mu odpowiednią rangę, kontroluje całościowy budżet, odpowiada za efekty końcowe programu.

19 Menedżerowie: pomagają w praktycznym opracowaniu i przeprowadzeniu miesięcznych planów działania Budowniczych, zapewniają wsparcie dla Coachów i Budowniczych Marki, zachęcają pracowników do czynnego udziału w działaniach brand-buildingowych, cyklicznie spotykają się z Budowniczymi w celu omówienia ich sukcesów i trudności w realizacji założonych celów.

20 Coachowie Marki: określają cele indywidualne dla Budowniczych Marki, oceniają wpływ realizowanych działań na osiąganie celów całości projektu, kontrolują efekty pracy Budowniczych, aktywnie współpracują w zespole Coachów, aby zapewnić koordynację projektów.

21 Budowniczowie Marki: przygotowują, wdrażają i rozliczają miesięczne plany działania dla pracowników, pracują nad poprawą indywidualnych i zespołowych kompetencji, niezbędnych pracownikom markowej firmy, pomagają pracownikom w kreowaniu ich osobistej marki profesjonalnej, wspierają zmianę kultury organizacyjnej, aby była ona spójna z założeniami marki i osobowością firmy.

22 Skąd się biorą Coachowie Marki ? Na Coachów Marki proponowani są pracownicy Działu Marketingu i / lub PR, których wiedza i doświadczenie marketingowe umożliwiają zapewnienie odpowiedniego wsparcia merytorycznego dla Budowniczych Marki.

23 Obszary działania Coachów: wspólnie z Budowniczymi przygotowują i pomagają we wdrażaniu miesięcznych planów działania dla pracowników, podsumowują raporty Budowniczych i ocenę ich działań przez uczestników, są źródłem wiedzy merytorycznej dla wszystkich uczestników projektu, pełnią rolę strażników marki.

24 Skąd się biorą Budowniczowie Marki ? Zespół Budowniczych Marki tworzony jest z pracowników o wysokim potencjale rozwoju zawodowego, cieszących się autorytetem, obdarzonych umiejętnością wywierania wpływu na innych oraz posiadających znaczącą pozycję w zespole, ale nie pełniących funkcji kierowniczych.

25 Obszary działania Budowniczych Marki: ustalają cele i wybierają działania na każdy miesiąc, przeprowadzają działania dla współpracowników, w oparciu o pomysły, metody, ćwiczenia, cytaty itp. z Podręcznika Budowniczego Marki oraz wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach, mierzą skuteczność przeprowadzonych działań i sporządzają raporty dla Coacha Marki.

26 Brand Building Proces budowania krok po kroku

27 Trzy ścieżki programu: program budowy wizerunku marki, program budowy satysfakcji klientów, program budowy satysfakcji pracowników.

28 Etap I: Przygotowanie Stworzenie portretu firmy: zbadanie jak spostrzegane są przez poszczególnych interesariuszy marka oraz wizerunek organizacji. Przykłady: Badanie marki w grupach interesariuszy - badanie ankietowe, focus groups, metody projekcyjne, e-wizerunek. Badanie satysfakcji klientów – badanie kwestionariuszowe. Badanie satysfakcji pracowników – badanie kwestionariuszowe, wywiady. Badanie komunikacji – obserwacja uczestnicząca.

29 Sesja strategiczna: opracowanie pożądanego wizerunku marki oraz programu merytorycznego i komunikacyjnego. Powołanie zespołów: Coachów oraz Budowniczych Marki.

30 Etap II: Wdrożenie Ustalenie zasad, metod pracy, sposobów komunikacji wewnątrz oraz pomiędzy markowymi zespołami. Ustalenie celów i zadań dla markowych zespołów oraz poszczególnych Coachów i Budowniczych Marki, wypracowanie sposobów mierzenia ich efektywności. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej/szkoleń dla menedżerów i pracowników.

31 Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla zespołów Coachów i Budowniczych Marki. Wdrożenie 12-miesięcznego programu działań Coachów i Budowniczych Marki na bazie Podręcznika Budowniczego. Przygotowanie przez każdego pracownika indywidualnego programu budowania własnej marki zawodowej.

32 Etap III: Podsumowanie Warsztat podsumowujący. Ocena skuteczności realizacji celów strategicznych całości programu. Ocena wpływu programu na zmianę funkcjonowania firmy.

33 Korzyści z wdrożenia projektu: wyższy poziom satysfakcji klientów i pracowników - zaangażowani i zadowoleni pracownicy będą starali się zadowolić klientów, usprawnienie procesów biznesowych i zarządzania - inicjatywy Budowniczych dotyczą wielu obszarów działania firmy, nowe rozwiązania problemów biznesowych - uruchomienie kreatywności pracowników, poprawa jakości pracy - ludzie wypracowują świadomość firmy i własnych działań.

34 ... I jeszcze kilka korzyści: zwiększona efektywność kosztowa działania firmy - pracownicy uczą się traktować firmę jak swoją, zbudowanie brandu pożądanego pracodawcy - większa łatwość utrzymania pracowników i pozyskiwania odpowiednich kandydatów z rynku.

35 Kluczowe Czynniki Sukcesu: potraktowanie programu jako działania o strategicznym znaczeniu, a nie jednego z projektów marketingowych, PR-owych czy HR-owych, osobiste zaangażowanie kadry menedżerskiej, permanentna komunikacja z pracownikami, szybka reakcja na nawet drobne sukcesy.

36 Kluczowe Czynniki Ryzyka: nieprawidłowa komunikacja projektu pracownikom, kultura organizacyjna promująca bierność i rutynę, sceptycyzm kadry menedżerskiej, brak monitoringu działań i bieżących rezultatów, brak możliwości i narzędzi działania dla Budowniczych.

37 Suplement Jak szkolić Budowniczych Marki ?

38 Program szkolenia dla Budowniczych Marki Identyfikacja, czym jest marka. Marka to więcej niż produkt – jak tworzą się marki firm? Sprzężenie produkt – jak tworzą się marki firm? Sprzężenie zwrotne – budowanie marki i wizerunku firmy. zwrotne – budowanie marki i wizerunku firmy. Przykładowe techniki pracy: wybór najbardziej znanych marek, odkrywanie pozytywnych i negatywnych skojarzeń, które budzą, identyfikowanie źródeł skojarzeń, stworzenie profilu dobrej marki.

39 Obserwacja procesu tworzenia się marki firmy. Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak zbliżyć się do ideału wypracowanego przez Zarząd i zbliżyć się do ideału wypracowanego przez Zarząd i marketing. marketing. Przykładowe techniki pracy: stworzenie aktualnego portretu (osobowości) firmy (opisy słowne i graficzne), identyfikacja źródeł obecnych cech przypisywanych marce firmy, porównanie ich z profilem dobrej marki.

40 Poszukiwanie współzależności pomiędzy osobistym profilem każdego uczestnika jako pracownika, profilem każdego uczestnika jako pracownika, a cechami kojarzonymi z marką przedsiębiorstwa. a cechami kojarzonymi z marką przedsiębiorstwa. Przykładowe techniki pracy: budowanie osobistej marki profesjonalnej za pomocą obrazów, słów, zachowań, zbieranie informacji zwrotnych na temat postrzegania rzeczywistego profilu każdego uczestnika, identyfikacja rozbieżności pomiędzy obrazem realnym a pożądanym, zaplanowanie sposobów codziennego budowania własnej marki jako pracownika.

41 Nauka technik budowania brandu: warsztat pracy Budowniczych Marki (techniki, podręcznik, dodatkowe Budowniczych Marki (techniki, podręcznik, dodatkowe materiały, praktyczna organizacja pracy). materiały, praktyczna organizacja pracy). Przykładowe techniki pracy: prezentacja założeń nowej strategii budowania i charakterystyki samego brandu firmy, zebranie informacji zwrotnych od uczestników, porównanie założeń z profilem dobrej marki, przygotowanie listy działań indywidualnych i zespołowych, wspierających budowę pożądanego brandu, przygotowanie indywidualnych planów działania na pierwszy okres pracy.

42 Zapraszamy do WYG International-HR Consulting

43


Pobierz ppt "BRAND BUILDING Markowi pracownicy w procesie budowania markowej firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google