Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach"— Zapis prezentacji:

1 Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

2 Geneza projektu Gmina Radziemice szczyci się tradycjami historycznymi i narodowotwórczymi. To na jej ziemiach i w bliskim sąsiedztwie miały miejsce wielkie bitwy o niepodległość Polski – bitwa pod Racławicami, to tutaj wiedzie szlak kościuszkowski. Jednakże obszar gminy to również teren charakteryzujący się zapóźnieniami cywilizacyjnymi i rozwojowymi, w porównaniu z obszarami miejskimi w powiecie proszowickim i w Małopolsce. Gmina charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, niskim poziomem edukacji oraz brakiem miejsc oferujących atrakcyjną ofertę kulturalno oświatową w porównaniu z obszarami miejskimi.

3 Geneza projektu W trosce o rozwój dzieci i młodzieży, podnoszenie standardów życia i edukacji oraz likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych podjęty został projekt budowy wielofunkcyjnej świetlicy oświatowej, mającej stymulować ożywienie życia społecznego i skupienie go w przestrzennie i instytucjonalnie atrakcyjnym punkcie gminy. Najistotniejszymi problemami występującymi na obszarze powiatu proszowickiego oraz gminy Radziemice, w ciągu ostatnich lat były m.in. problemy ze zbyt małym dostępem do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców oraz niepełnym przystosowaniem obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, co też obniżało ich szanse na korzystanie i uczestnictwo w tego typu zajęciach. Do chwili obecnej w gminie Radziemice nie działa żadna placówka kulturalno – edukacyjna.

4 Geneza projektu W związku z powyższym powstała koncepcja budowy nowego budynku zaopatrzonego w nowoczesną, multimedialną infrastrukturę, dostosowanego przy tym do potrzeb osób niepełnosprawnych, który umożliwiłby pełniejsze dostosowanie oferty kulturalno – edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i uwzględniłby w większym stopniu preferencje małopolskich regionu: organizowanie kursów języków obcych, szkolenia dla osób bezrobotnych, umożliwiające podniesienie kwalifikacji oraz przekwalifikowanie zawodowe, szkolenia dla rolników oraz kształtowaniau młodzieży odpowiednich cech osobowościowych (komunikatywności, kreatywności, samodzielności, operatywności). Przedmiotowy projekt stanowi niepowtarzalną szansę na poprawę sytuacji społeczno – ekonomicznej gminy, na podniesienie standardów życia na obszarze oddziaływania projektu, na aktywizacje społeczną mieszkańców oraz na zwiększenie atrakcyjności gminy.

5 Plan wykorzystania Świetlicy
Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży Podczas tego wydarzenia poprzez kontakt z dziećmi i młodzieżą organizowane będą różnorodne cykliczne imprezy, prezentacje, spotkania, zabawy, sylwester, Andrzejki itd. Planuje się również szereg konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży z powiat, np. konkursy plastyczne, informatyczne, literackie. Odbywać się będą również spotkania z autorami książek. Punkt Przedszkolny W budynku Świetlicy znajduje się punkt przedszkolny, który został przeniesiony z innej miejscowości, ze względu na brak placówki przedszkolnej w Gminie Radziemice. Świetlica socjoterapeutyczna W ramach oferty nowego budynku społeczno – kulturalnego organizowane będą zajęcia polegające na wykorzystaniu oddziaływań natury społecznej. Zajęciami objęte będą nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Będą one miały na celu poszerzać osobom dostępny zakres umiejętności społecznych oraz czasowo lub trwale zastępować utrwalone nieprawidłowe układy.

6 Plan wykorzystania Świetlicy
Organizacja spotkań kulturalnych Planujemy zorganizować cykl spotkań kulturalnych pn. „Historyczne Reminiscencje” z udziałem ludzi nauki i artystów z kraju i zagranicy. Zajęcia edukacyjne W budynku Wielofunkcyjnej Świetlicy organizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach rozwoju kształcenia dzieci z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Kursy dla bezrobotnych W nowopowstałym budynku planuje się organizować cyklicznie kursy dla osób bezrobotnych, umożliwiające podniesienie kwalifikacji oraz gwarantujących przekwalifikowanie zawodowe. Biblioteka Publiczna W budynku znajduje się Biblioteka Publiczna, przeniesiona z istniejącego pomieszczenia zastępczego.

7 Plan wykorzystania Świetlicy
Kursy dla rolników W ramach działalności Świetlicy organizowane będą szkolenia i spotkania z specjalistami i doradcami dla rolników, organizowane przez ARIMR. Spotkania dla rodzin objętych pomocą GOPS Planuje się organizację różnego rodzaju spotkań, szkoleń, kursów dla BO objętych wnioskiem systemowym GOPS. Spotkania będą miały na celu aktywizację społeczną tych osób. Spotkania będą się odbywały ze specjalistami i doradcami. Spotkania lokalnych stowarzyszeń Budynek wielofunkcyjnej świetlicy służył również będzie do spotkań lokalnej społeczności w ramach stowarzyszeń, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Radzieckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klub Seniora itd.

8 Plan wykorzystania Świetlicy
Szkolenia obsługi komputera W nowym budynku wyposażonym w 9 zestawów komputerowych będzie można bezpłatnie skorzystać z Internetu. Osoby, które nie miały styczności ze sprzętem informatycznym będą mogły skorzystać ze szkoleń z zakresu umiejętności obsługi komputera oraz oprogramowania (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne). Szkolenia zawodowe Szkolenia dla młodzieży i mieszkańców regionu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe jak np. szkolenia z wystąpień publicznych, pisania CV i listu motywacyjnego, pracy w grupie organizowane przez promujące się firmy. Zaplecze drużyn sportowych W ramach powierzchni użytkowej budynku, przeznaczono jedno pomieszczenie dla lokalnej drużyny piłkarskiej „Milenium”.

9 Zdjęcia z budowy Świetlicy

10 Zdjęcia z budowy Świetlicy


Pobierz ppt "Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google