Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie."— Zapis prezentacji:

1 POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie

2 UBEZPIECZENIA GRUPOWE OCHRONA ŻYCIA OCHRONA ZDROWIA OCHRONA RODZINY VIP STANDARD

3 DLA KOGO OFERTA VIP? 12 właścicieli firm, współwłaścicieli kluczowych pracowników (np. zarząd, kadra kierownicza) Spisując wniosek, należy przy kluczowym pracowniku w kilku słowach podać uzasadnienie jego "kluczowości".

4 INFORMACJE OGÓLNE 12 Miminalna ilość osób w grupie - 3 osoby Min. partycypacja w grupie do 10 osób 100% Min. partycypacja w grupie powyżej 10 osób 75 %

5 START PROGRAMU 12 DATY WEJŚCIA UMOWY W ŻYCIE PO DOSTARCZENIU PEŁNEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO WYSTAWIENIA POLISY OD 1 DNIA MIESIĄCA OD 15 DNIA MIESIĄCA

6 12 PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA Wiek przystąpienia: 18- 64 lat Tylko osoby, które nie przebywają na zwolnieniu lekarskimi i świadczą aktywnie pracę

7 12 KARENCJE Wprzypadku przejęcia z innego TU obejmują tylko kwotę różnicy pomiędzy starą i nową wysokością świadczeń Zgon rodziców/teściów -6 miesięcy Urodzenie się dziecka - 9 miesięcy Poważna choroba - 3 miesiące Zgon małżonka/partnera - 6 miesięcy Pobyt w szpitalu – 1 miesiąc

8 12 ŚMIERĆ UBEZPIECZINEGO Śmierć Ubezpieczonego – jest objęta ubezpieczeniem przez okres ważności polisy. Wypłata osobie uposażonej świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia bez względu na przyczynę śmierci (z zastosowaniem wyłączeń określonych w OWU).

9 12 MINIMALNE WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Samobójstwo do 2 lat Wojna, czynny udział w aktach terroru /zamieszkach

10 12 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO NA SKUTEK NW w ciągu 180 dni od daty wypadku. Świadczenie wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia powiększone o świadczenie z tytułu umowy głównej.

11 12 MINIMALNE WYKLUCZENIA W UBEZPIECZENIU ŚMIERCI NA SKUTEK NW Samobójstwo do 2 lat Wojna, czynny udział w aktach terroru /zamieszkach Alkohol, narkotyki, środki odurzające

12 12 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NW KOMUNIKACYJNEGO Z udziałem pojazdu komunikacyjnego będącego w ruchu. Ubezpieczony poruszał się jako pieszy lub rowerzysta i został uderzony przez Pojazd Komunikacyjny Pojazd komunikacyjny to środek transportu dopuszczony do ruchu lądowego, wodnego, szynowego oraz samolot pasażerskich koncesjonowanych linii lotniczych.

13 12 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NW W PRACY Wypadek w pracy: Podczas lub w związku wykonywaniem czynności słuzbowych Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Podróże służbowe

14 12 NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Całkowita i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną trwała, to jest nie rokująca niezdolność Ubezpieczonego do podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Nastąpiła w okresie ubezpieczenia i trwała nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty NW.

15 12 USZCZERBEK NA ZDROWIU NA SKUTEK NW Powstała na skutek nieszczęśliwego wypadku fizyczna utrata lub trwałe uszkodzenie funkcji organu, narządu, układu, kończyny, a także złamanie niepowodujące trwałej utraty funkcji kończyny ( wg tabeli norm)

16 12 USZCZERBEK NA ZDROWIU NA SKUTEK NW Wykluczenia – najwęższy zakres na rynku próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy; popełnienia przez Ubezpieczonego umyślnego przestępstwa, a także w wyniku stawiania oporu podczas zatrzymania lub aresztowania; po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających

17 12 UBEZPIECZENIE NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH Z NW LUB CHOROBY 446 zdarzeń Bez konieczności przebywania w szpitalu 1-doby

18 12 POWAŻNE CHOROBY 37 ZDARZEŃ – jeden z najszerszych zakresów na rynku! całkowita utrata wzroku; choroba Crohna; choroba neuronu ruchowego; choroba Parkinsona; ciężkie oparzenie; dystrofia mięśni; łagodny, (niezłośliwy) guz mózgu; niedokrwistość aplastyczna; niewydolność nerek; nowotwór złośliwy; odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu; operacja na naczyniach wieńcowych co najmniej jednej tętnicy; operacja wszczepienia protezy aortalnej; operacja zastawek serca; pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo; porunujące Zapalenie wątroby; porażenie(paraliż); poważny uraz głowy; przewlekła niewydolność oddechowa; przewlekła niewydolność wątroby; sepsa; stwardnienie; śpiączka; tężęc; transplantacja głównych narządów; udar mózgu; utrata kończyn; utrata mowy; utrata możliwości niezależnej egzystencji; utrata słuchu; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; wścieklizna; zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Parkinsona); zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego; zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi; zapalenie mózgu; zawał serca.

19 12 POBYT W SZPITALU obejmuje kraje Europy, USA, Kanadę, Japonię, Australię, Nową Zelandię wyższa stawka świadczenia za 1-sze 14 dni pobytu z powodu choroby dłużej niż 3 dni, z powodu NW dłużej niż 1 dzień, pobyt na OIOM-ie min.24h

20 12 REKONWALESCENCJA Ubezpieczony bezpośrednio po pobycie w szpitalu przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez ten szpital, dłuższym niż 14 dni

21 12 LECZENIE SPECJALISTYCZNE Zdarzenia objęte poższą umową: ablacja, chemioterapia, wszczepienie kardiowertera/defiblyratora, radioterapia, wszczepienie rozrusznika serca, terapia interferonowa.

22 12 KIEDY KONIEC OCHRONY W POLISIE GRUPOWEJ w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka: – osiągnięcie przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, – rozwiązanie umowy o pracę, – rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc, – rezygnacja z ubezpieczenia

23 12 INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - IK przystąpienie do IK pod warunkiem trwania ochrony przez min. 6 m-cy w ramach umowy grupowej max. SU w ramach IK < lub = SU w ramach ubezpieczenia grupowego (umowa główna) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu uprawniającego do złożenia wniosku o zawarcie IK, Pramerica wypłaci świadczenie, jeśli umowa IK nie została zawarta

24 CO WYRÓŻNIA NASZE PRODUKTY NA RYNKU ? Najmniejsza liczba wykluczeń Najmniejsza liczba wykluczeń we wszystkich umowach (oprócz umów na wypadek poważnej choroby) – brak wykluczenia niebezpiecznych sportów we wszystkich umowach (oprócz umów na wypadek poważnej choroby) – brak wykluczenia niebezpiecznych sportów Największa liczba poważnych chorób objętych ubezpieczeniem (37) Największa liczba poważnych chorób objętych ubezpieczeniem (37) Bardzo szeroki zakres terytorialny możliwości leczenia zagranicą Bardzo szeroki zakres terytorialny możliwości leczenia zagranicą leczenie szpitalne na 4 kontynentach (Europa -UE), Ameryka Płn. (USA /Kanada), Azja (Japonia), Australia/Nowa Zelandia leczenie szpitalne na 4 kontynentach (Europa -UE), Ameryka Płn. (USA /Kanada), Azja (Japonia), Australia/Nowa Zelandia Operacje chirurgiczne nie muszą odbywać Operacje chirurgiczne nie muszą odbywać się w szpitalu 17


Pobierz ppt "POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google