Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie"— Zapis prezentacji:

1 POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie

2 UBEZPIECZENIA GRUPOWE
OCHRONA ŻYCIA OCHRONA ZDROWIA VIP OCHRONA RODZINY STANDARD

3 DLA KOGO OFERTA VIP? właścicieli firm, współwłaścicieli
kluczowych pracowników (np. zarząd, kadra kierownicza) Spisując wniosek, należy przy kluczowym pracowniku w kilku słowach podać uzasadnienie jego "kluczowości". 12

4 INFORMACJE OGÓLNE Miminalna ilość osób w grupie - 3 osoby
Min. partycypacja w grupie do 10 osób 100% Min. partycypacja w grupie powyżej 10 osób 75 % 12

5 START PROGRAMU DATY WEJŚCIA UMOWY W ŻYCIE PO
DOSTARCZENIU PEŁNEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO WYSTAWIENIA POLISY OD 1 DNIA MIESIĄCA OD 15 DNIA MIESIĄCA 12

6 PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
Wiek przystąpienia: lat Tylko osoby, które nie przebywają na zwolnieniu lekarskimi i świadczą aktywnie pracę 12

7 KARENCJE Wprzypadku przejęcia z innego TU obejmują tylko
kwotę różnicy pomiędzy starą i nową wysokością świadczeń Zgon rodziców/teściów -6 miesięcy Urodzenie się dziecka - 9 miesięcy Poważna choroba - 3 miesiące Zgon małżonka/partnera - 6 miesięcy Pobyt w szpitalu – 1 miesiąc 12

8 ŚMIERĆ UBEZPIECZINEGO
Śmierć Ubezpieczonego – jest objęta ubezpieczeniem przez okres ważności polisy. Wypłata osobie uposażonej świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia bez względu na przyczynę śmierci (z zastosowaniem wyłączeń określonych w OWU). 12

9 MINIMALNE WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Samobójstwo do 2 lat Wojna, czynny udział w aktach terroru /zamieszkach 12

10 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO NA SKUTEK NW
w ciągu 180 dni od daty wypadku. Świadczenie wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia powiększone o świadczenie z tytułu umowy głównej. 12

11 MINIMALNE WYKLUCZENIA W UBEZPIECZENIU ŚMIERCI NA SKUTEK NW
Samobójstwo do 2 lat Wojna, czynny udział w aktach terroru /zamieszkach Alkohol, narkotyki, środki odurzające 12

12 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NW KOMUNIKACYJNEGO
Z udziałem pojazdu komunikacyjnego będącego w ruchu. Ubezpieczony poruszał się jako pieszy lub rowerzysta i został uderzony przez Pojazd Komunikacyjny Pojazd komunikacyjny to środek transportu dopuszczony do ruchu lądowego, wodnego, szynowego oraz samolot pasażerskich koncesjonowanych linii lotniczych. 12

13 ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NW W PRACY
Wypadek w pracy: Podczas lub w związku wykonywaniem czynności słuzbowych Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Podróże służbowe 12

14 NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Całkowita i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną trwała, to jest nie rokująca niezdolność Ubezpieczonego do podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Nastąpiła w okresie ubezpieczenia i trwała nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty NW. 12

15 USZCZERBEK NA ZDROWIU NA SKUTEK NW
Powstała na skutek nieszczęśliwego wypadku fizyczna utrata lub trwałe uszkodzenie funkcji organu, narządu, układu, kończyny, a także złamanie niepowodujące trwałej utraty funkcji kończyny ( wg tabeli norm) 12

16 USZCZERBEK NA ZDROWIU NA SKUTEK NW
Wykluczenia – najwęższy zakres na rynku próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy; popełnienia przez Ubezpieczonego umyślnego przestępstwa, a także w wyniku stawiania oporu podczas zatrzymania lub aresztowania; po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających 12

17 UBEZPIECZENIE NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH Z NW LUB CHOROBY
446 zdarzeń Bez konieczności przebywania w szpitalu 1-doby 12

18 POWAŻNE CHOROBY 37 ZDARZEŃ – jeden z najszerszych zakresów na rynku!
całkowita utrata wzroku; choroba Crohna; choroba neuronu ruchowego; choroba Parkinsona; ciężkie oparzenie; dystrofia mięśni; łagodny, (niezłośliwy) guz mózgu; niedokrwistość aplastyczna; niewydolność nerek; nowotwór złośliwy; odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu; operacja na naczyniach wieńcowych co najmniej jednej tętnicy; operacja wszczepienia protezy aortalnej; operacja zastawek serca; pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo; porunujące Zapalenie wątroby; porażenie(paraliż); poważny uraz głowy; przewlekła niewydolność oddechowa; przewlekła niewydolność wątroby; sepsa; stwardnienie; śpiączka; tężęc; transplantacja głównych narządów; udar mózgu; utrata kończyn; utrata mowy; utrata możliwości niezależnej egzystencji; utrata słuchu; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; wścieklizna; zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Parkinsona); zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego; zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi; zapalenie mózgu; zawał serca. 12

19 POBYT W SZPITALU obejmuje kraje Europy, USA, Kanadę, Japonię, Australię, Nową Zelandię wyższa stawka świadczenia za 1-sze 14 dni pobytu z powodu choroby dłużej niż 3 dni, z powodu NW dłużej niż 1 dzień, pobyt na OIOM-ie min.24h 12

20 REKONWALESCENCJA Ubezpieczony bezpośrednio po pobycie w szpitalu
przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez ten szpital, dłuższym niż 14 dni 12

21 LECZENIE SPECJALISTYCZNE
Zdarzenia objęte poższą umową: ablacja, chemioterapia, wszczepienie kardiowertera/defiblyratora, radioterapia, wszczepienie rozrusznika serca, terapia interferonowa. 12

22 KIEDY KONIEC OCHRONY W POLISIE GRUPOWEJ
w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka: – osiągnięcie przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, – rozwiązanie umowy o pracę, – rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc, – rezygnacja z ubezpieczenia 12

23 INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - IK
przystąpienie do IK pod warunkiem trwania ochrony przez min. 6 m-cy w ramach umowy grupowej max. SU w ramach IK < lub = SU w ramach ubezpieczenia grupowego (umowa główna) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu uprawniającego do złożenia wniosku o zawarcie IK, Pramerica wypłaci świadczenie , jeśli umowa IK nie została zawarta 12

24 CO WYRÓŻNIA NASZE PRODUKTY NA RYNKU ?
Najmniejsza liczba wykluczeń we wszystkich umowach (oprócz umów na wypadek poważnej choroby) – brak wykluczenia niebezpiecznych sportów Największa liczba poważnych chorób objętych ubezpieczeniem (37) Bardzo szeroki zakres terytorialny możliwości leczenia zagranicą leczenie szpitalne na 4 kontynentach (Europa -UE), Ameryka Płn. (USA /Kanada), Azja (Japonia), Australia/Nowa Zelandia Operacje chirurgiczne nie muszą odbywać się w szpitalu 17


Pobierz ppt "POLISY KWOTOWANE DLA VIP ubezpieczenia grupowe na życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google