Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole Cel ewaluacji: Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół w Zdunach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole Cel ewaluacji: Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół w Zdunach."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole Cel ewaluacji: Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół w Zdunach

2 Pytania kluczoweKryteria sukcesuMetody badańPróby badawcze W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpieczni Uczniowie czują się w szkole bezpieczni Ankieta, rozmowyKlasy III Gimnazjum Rodzice Uczniów III klas Gimnazjalnych Nauczyciele uczący w III klasach Gimnazjalnych Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie Oraz punktowy system oceniania zachowania uczniów Wszkole obowiązuje jasno określony system norm,oraz system oceny zachowania,cała społeczność szkolna stosuje sie do tego systemu. Ankieta,analiza dokumentów

3 Pytania kluczoweKryteria sukcesuMetody badańPróby badawcze Jakie zagrożenia i niewłaściwe zachowania dostrzegają uczniowie, rodzice i nauczyciele W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Obserwacja zachowania uczniów w różnych miejscach w szkole- Ankieta Czy zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole są zgodne z rozporządzeniem MEN Zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w Statucie szkoły, programie profilaktyki programie wychowawczym oraz procedurach bezpieczeństwa i są zgodne z rozporządzeniem MEN Analiza dokumentów Statut, Programy: -Wychowawczy, - Profilaktyki, Program Przeciw przemocy w szkole.

4 Raport z ewaluacji 1. Poddanie badaniu obszaru bezpieczeństwa uczniów w szkole było wynikiem wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 2. Celem badania było sprawdzenie stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole w tym znajomości norm i sankcji obowiązujących w gimnazjum, znajomości punktowego systemu oceniania zachowania oraz sprawdzenie zapisów dotyczących bezpieczeństwa w podstawowych dokumentach szkolnych.

5 Raport z ewaluacji 3. Zbieranie danych odbywało się w trakcie I i II semestru roku szkolnego, przebiegało bez zakłóceń i było zgodne z harmonogramem. Aby osiągnąć cel członkowie zespołu skonstruowali 2 ankiety. Pierwszą skierowano do uczniów, rodziców i nauczycieli. Grupy wymienionych respondentów odpowiadały na podobne w treści pytania dotyczące różnych aspektów stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Drugim narzędziem była ankieta skierowana do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Miała na celu określenie miejsc w których dochodzi do ryzykownych zachowań uczniów.

6 Uzupełnieniem danych było zbadanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów w dokumentach szkolnych: -Statucie, - Programach: Profilaktycznym i Wychowawczym, - Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia.

7 W pierwszej ankiecie wzięło udział w gimnazjum 155 osób, w tym: -74 uczniów, - 59 rodziców, - 22 nauczycieli; W drugiej ankiecie wzięło udział 26 pracowników szkoły, w tym : 17 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

8 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? W pierwszej części ankiety respondenci zostali zapytani o: Stan techniczny pomieszczeń w szkole? Zachowanie się uczniów naszej szkoły w stosunku do Ciebie? Zachowanie się koleżanek i kolegów z klasy w stosunku do Ciebie? Zachowanie się nauczycieli i innych pracowników szkoły w stosunku do Ciebie?

9 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Średnie oceny wszystkich ankietowanych (155) z 4 punktów mieszczą się w granicach Średnie oceny nauczycieli Najniżej ocenione zostało zachowanie uczniów szkoły wobec siebie, najwyżej stan techniczny pomieszczeń. Średnie oceny rodziców Oceny są bardzo zbliżone, najwyżej oceniają stan techniczny pomieszczeń. Średnie oceny uczniów Najniżej oceniają stan techniczny pomieszczeń, najwyżej zachowanie się koleżanek i kolegów z klasy w stosunku do danego ucznia.

10 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

11 POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE SPRZYJAJĄ DZIAŁANIA: NrDziałanieRodzice (%) Uczniowie (%) Nauczyciele (%) 1.Dyżury nauczycielskie na przerwach Dobry kontakt uczniów z wychowawcą Przyjaźń uczniów Dobry klimat w szkole Policja, straż miejska w pobliżu szkoły 340

12 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

13

14

15 PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie? AKCEPTACJA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Grupa ankietowanych Tak (%)Nie (%)Nie znam( %) Uczniowie68275 Rodzice84142 Nauczyciele71290

16 14 % wszystkich uczniów uważa, że otrzymało inne kary niż punkty ujemne: Wielokrotne pisanie zdań. Pisanie 200 razy – Nie będę przeszkadzał. Wypracowanie. Dodatkowe ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego. Zamiatanie korytarza. Mycie korytarza. Obniżenie oceny z religii. (x2) Przyszła stara. PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

17 76 % nauczycieli podaje, że zdarzyło im się ukarać ucznia inaczej niż punkty ujemne: Wykonanie dodatkowych zadań z przedmiotu. Napisanie wypracowanie – Kultura języka. Referat. Napisanie tekstu. Napisanie 100 razy - Nie będę przeszkadzał. Pozostanie po lekcjach. Wykonanie plakatu. PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

18 Informacja do rodziców. Rozmowa dyscyplinarna. Rozmowa z dyrektorem. Kary ze szkolnego systemu sankcji (wiele razy). Prace na rzecz szkoły lub klasy. Naprawa sprzętu, który uczeń uszkodził. Sprzątanie boiska. Sprzątanie na terenie szkoły. Porządkowanie. Praca fizyczna. PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

19

20

21

22 PYTANIE KLUCZOWE: Jakie zagrożenia i niewłaściwe zachowania dostrzegają uczniowie, rodzice i nauczyciele?

23 81 % nauczycieli posiada informacje dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania nieznanych substancji przez uczniów na terenie szkoły. Informacje te dotyczą od 1 do 8 uczniów.

24 Miejscami, w których według pracowników szkoły występują niebezpieczne zachowania są: - korytarz szkolny (14 wskazań) - toalety szkolne (8) - obszar chodnika przed wejściem do szkoły (7) - ul. Szkolna (6) - boisko (3) - szatnie (1) - klasa (1)

25 Według pracowników szkoły niebezpieczne zachowania, jakie zaobserwowali wśród uczniów gimnazjum to: - popychanie i szarpanie się (14 wskazań) - palenie papierosów (9) - zaczepki słowne, wulgaryzmy (7) - bójki (4) - wychylanie się przez okna (3) - wychodzenie poza teren szkolny (2) - rzucanie przedmiotami (2) - skakanie ze schodów (1) - niszczenie toalet szkolnych (1)

26 WNIOSKI – kryteria sukcesu Uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Szkoła podstawowa: 91% uczniów, 86% rodziców, 97% nauczycieli odpowiedziało że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole; Gimnazjum: 92% uczniów, 96% rodziców, 100% nauczycieli odpowiedziało że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole.

27 WNIOSKI – kryteria sukcesu W szkole obowiązuje jasno określony system norm, oraz system oceny zachowania, cała społeczność szkolna korzysta z tego systemu, wśród badanych najsłabiej zna ten system grupa uczniów. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów.

28 WNIOSKI – kryteria sukcesu Zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w Statucie szkoły, programie profilaktyki programie wychowawczym oraz procedurach bezpieczeństwa i są zgodne z rozporządzeniem MEN.

29 Zespół ds. ewaluacji w gimnazjum: Maria Chyba Elżbieta Hejdysz Justyna Basty Agnieszka Chlebowska


Pobierz ppt "Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole Cel ewaluacji: Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół w Zdunach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google