Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ- PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ- PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE."— Zapis prezentacji:

1 POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ- PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2009

2 Zespół projektowy: Andrzej Gąsiorowski Zarząd projektu Elżbieta Kop Ostrowska Koordynator projektu Wiesława Pietrzak Obsługa finansowa projektu

3 Sławomira Miszke – realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Beata Januszewska – realizacja umów w zakresie wsparcia działań na rzecz integegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

4 Dorota Domozych – Promocja projektu Monika Kochanek – Wdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych Ewelina Słomińska – Wdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych

5 Nr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Nr i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nr i nazwa Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Tytuł projektu: Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji Okres realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r. Obszar realizacji: Powiat Chojnicki

6 Cel główny: Zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym Cele szczegółowe: Wzrost aktywności społecznej Zwiększenie potencjału zawodowego Nabycie nowych umiejętności Poprawa i utrzymanie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektu Poprawa warunków mieszkaniowych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

7 Grupy docelowe: 20 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w tym: 10 osób w wieku 18-60 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 10 osób w wieku 18-25 lat stanowiących grupę usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

8 Działania : Aktywna integracja Praca socjalna Zasiłki i pomoc w naturze Zarządzanie projektem Promocja Projektu

9 Aktywna integracja obejmuje: Technikę kompetencji społecznych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Indywidualne konsultacje psychologiczne Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Badania specjalistyczne w zakresie medycyny pracy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

10 Sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Poprawa warunków mieszkaniowych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Turnusy rehabilitacyjne i/lub ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych lub kursu prawa jazdy

11 Zasiłki i pomoc w naturze Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 10-ciu usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych

12 Praca socjalna Realizacja 10 indywidualnych programów usamodzielniania z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Realizacja 10 umów z osobami niepełnosprawnymi Kontynuacja zatrudnienia 2 pracowników socjalnych

13 Zarządzanie projektem Sterowanie działalnością projektową Zarządzanie operacyjne projektem Monitoring i ewaluacja

14 Promocja projektu: Zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Przygotowanie pakietów informacyjnych dla lokalnych mediów

15 Rezultaty projektu Twarde Miękkie

16 Rezultaty twarde projektu: Objęcie 10 osób indywidualnymi programami usamodzielnienia w ramach projektu Objęcie 10 osób niepełnosprawnych umowami – wsparciem działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej

17 10 osób ukończy trening kompetencji społecznych 20 osób uzyska zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia kursu prawa jazdy 20 osób uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy lub otrzyma zaświadczenie o kontunuacji studiów 20 osób ukończy warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 20 osób skorzysta z konsultacji psychologicznej 20 osób skorzysta z usług doradcy zawodowego

18 10 osób skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego, bądź zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych Poprawa warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

19 Miękkie rezultaty projektu: Nabycie nowych umiejętnośći psychospołecznych Podniesienie poczucia własnej wartości Poprawienie autoprezentacji w celu skuteczniejszego poszukiwania pracy Radzenia sobie w sytuacjach problemowych

20 Nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy Nabycie nowych umiejętności zawodowych Nabycie umiejętności pracy w zespole Podnoszenie wiedzy na poziomie wykształcenia wyższego

21 Ewaluacja: Ewaluacja ex-ante – diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej Ewaluacja mid – term – dokonanie pierwszej oceny jakości realizacji projektu Ewaluacja ex – post - ocena skuteczności i efektywności zrealizowanego projektu

22 Monitoring: Sprawdzanie zaplanowanych działań Analiza dokumentów ( w zakresie rezultatów twardych) Badania ankietowe ( w zakresie rezultatów miękkich)

23 Budżet projektu Koszty ogółem: 185 760, 00 zł Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 176 007.60 zł Wkład własny: 9 752.40 zł

24 Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Ul. Lichnowska 5 89 – 620 Chojnice tel./fax. (0-52) 3950 735 e-mail: pcprchojnice@wp.pl


Pobierz ppt "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ- PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY ( kontynuacja ) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google