Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 1 Projekt : "Europejskie perspektywy" Realizator: POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM Okres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 1 Projekt : "Europejskie perspektywy" Realizator: POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM Okres."— Zapis prezentacji:

1 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 1 Projekt : "Europejskie perspektywy" Realizator: POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM Okres wdrażania projektu: 01.07.2005 -31.12.2005

2 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 2 Opis projektu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Projekt został wybrany w trybie konkursowym- nr konkursu 1a/SPO RZL/2005

3 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 3 Zespół wdrażający projekt: Zespół wdrażający projekt: Dyrektor PUP w Opolu Lubelskim Kierownik projektu = Kierownik Wydziału Rynku Pracy Koordynator projektu Doradca zawodowy Specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowy asystent EURES

4 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 4 Cele projektu: Cel strategiczny – Próba wypracowania skutecznej metody wsparcia osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej Cel główny – Zwiększenie szans 30 beneficjentów ostatecznych na uzyskanie zatrudnienia za granicą poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, praktycznej znajomości języka obcego oraz umiejętności poszukiwania pracy za granicą Cel oczekiwany – Zwiększenie mobilności zawodowej osób objętych projektem

5 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 5 Uzasadnienie realizacji projektu Uzasadnienie realizacji projektu Wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej Duża liczba ofert pracy w ramach pośrednictwa EURES Niewystarczająca do podjęcia pracy za granicą znajomość języków obcych wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

6 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 6 Promocja projektu Plakaty i ulotki informujące o realizacji projektu Ogłoszenie o realizacji projektu zamieszczone na stronie internetowej PUP w Opolu Lubelskim Ogłoszenia o realizacji projektu zamieszczane w prasie lokalnej Spotkania informacyjne z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi udziałem w projekcie (w sumie 6 spotkań dla 96 osób)

7 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 7 Promocja projektu w prasie lokalnej Promocja projektu w prasie lokalnej OPOLSKA GAZETA POWIATOWA Maj/Czerwiec/Lipiec 2005 Opolanin – lipiec 2005

8 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 8 Beneficjenci ostateczni projektu Bezrobotni zarejestrowani w PUP 30 osób 15 osób - osoby długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy) 15 osób - osoby bezrobotne przez okres do 12 miesięcy Bezrobotni w wieku powyżej 25 roku życia Bezrobotni w wieku powyżej 25 roku życia - zgodnie z warunkami wynikającymi z zasad programowych dla Działania 1.3:

9 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 9 3 - Pośrednictwo pracy 2 - Szkolenia Rodzaj realizowanego wsparcia: 1 - Poradnictwo zawodowe

10 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 10 1 – Poradnictwo zawodowe: Cel: Zdiagnozowanie potrzeb i potencjału beneficjentów ostatecznych projektu oraz pomoc w wyborze kierunku szkolenia i wsparcie w procesie poszukiwania pracy –korzyści Forma poradnictwa indywidualnego Usługami doradcy zawodowego objęto 43 osoby bezrobotne.

11 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 11 2 – Szkolenia zawodowe Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno w trybie zamówienia z wolnej ręki. 1) Pracownik budowlany z językiem angielskim – 16 osób – 300 i 250 godzin 2) Opiekunka osób starszych i chorych przewlekle z językiem włoskim – 10 osób – 222 godziny 3) Kurs dokształcający kierowców w zakresie przewozu rzeczy – 5 osób – 34,35 godzin Cel: Zdobycie nowych lub zmiana posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz nabycie komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub włoskiego Razem – 31 osób

12 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 12 3 – Pośrednictwo pracy Cel: Przekazanie beneficjentom ostatecznym wiedzy o sytuacji na europejskich rynkach pracy oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia za granicą spotkania informacyjne na temat zasad podejmowania zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej usługi EURES Razem – 26 osób

13 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 13 Problemy podczas wdrażania projektu Problemy dotyczące uczestników projektu: –Przedłużał się proces rekrutacji na szkolenie Pracownik budowlany z językiem angielskim –Udział w projekcie przerwało 12 osób –Wprowadzono w trakcie trwania projektu dodatkowe szkolenie

14 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 14 Budżet projektu: Kategorie budżetowe Wydatki planowane Wydatki rzeczywiste % wykonania Zlecenie realizacji szkoleń 80 890,0080 764,0099,84% Koszt dojazdu na szkolenia 10 666,008 496,0079,65% Dodatki szkoleniowe6 220,005 732,8092,17% Badania lekarskie1 324,001 181,0089,20% Audyt zewnętrzny5 000,00 100,00% Całkowite wydatki104 100,22101 173,8097,19%

15 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 15 Budżet projektu c.d.

16 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 16 Wskaźniki realizacji projektu Wskaźniki mierzalne WartościPlanWykonanie Otrzymane wsparcie w projekcie3043 Zdobycie nowych lub zmiana kwalifikacji zawodowych 3031 Nabycie umiejętności poruszania się po europejskim rynku pracy 3026 Podjecie zatrudnienia68 Kontynuacja edukacji i szkoleń22

17 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 17 Wskaźniki realizacji projektu Beneficjenci poszerzyli swoją wiedzę na temat reguł, zasad i trendów występujących na europejskim rynku pracy Wzrosła samoocena beneficjentów (badania ankietowe) i zmieniło się ich nastawienie do poszukiwania pracy na aktywne Wzrosły umiejętności beneficjentów w zakresie autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy Wskaźniki niemierzalne

18 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 18 Analiza realizacji projektu Słabości 1) Krótki okres realizacji projektu – niemożność zorganizowania w projekcie takich form wsparcia jak przygotowanie zawodowe i prace interwencyjne 2) Niekorzystny okres na rekrutację beneficjentów ostatecznych (lipiec-sierpień)

19 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 19 Analiza realizacji projektu c.d. Atuty 1)Dodatkowe finanse na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 2)Mały projekt – głównie finansowanie jednej formy wsparcia – łatwość koordynacji i rozliczania projektu 3)Początek tworzenia bazy osób przygotowanych do kierowania na oferty pracy zagranicznej

20 Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 20 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowała i prowadziła: Dorota Knyś


Pobierz ppt "Projekt "Europejskie perspektywy" - Działanie 1.3 SPO RZL 1 Projekt : "Europejskie perspektywy" Realizator: POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM Okres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google