Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Bezpieczna i przyjazna szkoła”"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Beata Biała-Grzędzicka

2 Temat konferencji „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Podczas posiedzenia 19 sierpnia Rada Ministrów przyjęła program na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2008 r. ok. 51 mln zł z budżetu państwa. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, a zmiana relacji między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania agresji oraz przemocy w szkole.

3 Podstawowe cele programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła":
poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm); przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.

4 Statystyka Najnowsze badania z 2008 roku „Diagnoza Szkolna 2008” wskazują , że w porównaniu z rokiem ubiegłym w gimnazjach utrzymał się wysoki poziom przemocy rówieśniczej 55 % uczniów było ofiarami przemocy psychicznej 29 % padło ofiarą przemocy fizycznej ze strony rówieśników Odnotowano też wzrost poziomu przemocy ze strony nauczycieli z 30 do 36 %

5 „Zastąpienie programy „Zero tolerancji dla przemocy w szkole programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Zmiana kierunku oddziaływań. Odejście od polityki dyscyplinowania ucznia i restrykcji prowadzących do wykluczenia ze społeczności szkolnej uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Program ten zachęca do refleksji pedagogicznej, poszukiwania źródeł problemów i wspólnego rozwiązywania tych problemów w szkole, a także podejmowania oddziaływań, które powinny doprowadzić do zmiany zachowania. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. I

6 Prelegenci kładli szczególny nacisk na :
doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców , budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły, wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej, zakładanie szkolnych punktów konsultacyjnych poza dużymi miastami, zwiększenie dostępu rodziców do psychologów i pedagogów, organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, (sportowych, artystycznych, itp.,) Adresatami są: -uczniowi zdolni, -uczniowie mający trudności z nauką, -pochodzący ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Miałyby być one prowadzone przez gminne lub miejskie domy kultury, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie. Ich cel to skuteczne przeciwdziałanie agresji i patologiom wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza narkomanii i alkoholizmowi.

7 Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w szkole
alkohol narkotyki konflikty przemoc agresja wypadki w szkole i w drodze do i ze szkoły wagary choroby kradzieże dewastacje

8 Wprowadzenie programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wymaga od dyrektora stworzenia harmonogramu działań DZIAŁANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI 1.Kontrola stopnia realizacji obowiązku szkolnego - podjęcie działań zapobiegających ewentualnym wagarom. dyrektor, wicedyrektor koordynator działań ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny IX 2008 – VI 2009 2. Stworzenie i zatwierdzenie regulaminów: - przerw, - korzystania z natrysków, - z sali gimnastycznej, - dyskotek, - wycieczek, - dowozów dzieci. zespół wychowawczy, pedagog IX 2008 3. Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującym w szkole oraz przestrzeganie ich. Wychowawcy , pedagog szkolny IX 2008 –VI 2009

9 4.Wyodrębnienie w szkole świetlicy jako
bezpiecznego (zamkniętego) miejsca, gdzie uczniowie spędzają wolny czas po lekcjach, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele świetlicy IX 2008 – VI 2009 5.Stworzenie jednego, bezpiecznego wejścia do szkoły dla uczniów klasy 1-6 SP i G, oraz odrębnego wejścia dla kl. „0” wraz z rodzicami dyrektor IX 2008 6.Postawienie znaku drogowego przed wjazdem na dziedziniec szkolny dla zachowania bezpieczeństwa uczniów 7.Systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli na korytarzach dyrektor, wicedyrektor 8.Zmiana dzwonków, wprowadzenie przeddzwonków (2 min. przed rozpoczęciem oraz zakończeniem lekcji) IX 2008– VI 2009

10 9. Regularny przegląd klas i zapleczy.
dyrektor, wicedyrektor IX 2008– VI 2009 10.Wprowadzenie identyfikatorów i księgi ewidencji wejść i wyjść -gości szkoły. dyrektor XI 2008 – VI 2009 11.Wprowadzenie obowiązku sporządzania notatek służbowych z zajść, zdarzeń , wypadków mających miejsce w szkole wg ustalonego wzoru. nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawcy, dyrekcja, IX 2008 – VI 2009 12. Współpraca z Policją, Strażą Miejską i PPP: - bezpieczna droga do i ze szkoły - odpowiedzialność karna za popełnione na terenie szkoły przewinienia. dyrekcja 13. Warsztaty dla rodziców dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci w szkole i poza nią. pedagog szkolny, wychowawcy 14. Szkolenie Rady Pedagogicznej w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa uczniów nauczycieli i pracowników szkoły. dyrektor, wicedyrektor, koordynator działań ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny

11 III-VI 2009 30 VIII 2008 10 IX 2008 X, XII 2008 III, V 2009
15. Realizacja wychowania komunikacyjnego zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy III-VI 2009 16.Kontrola stanu szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. dyrektor inspektor BHP 30 VIII 2008 17.Rozszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego wejść i wyjś . dyrektor, 10 IX 2008 18.Spotkania indywidualne dla rodziców – punkt konsultacyjny . nauczyciele X, XII 2008 III, V 2009 19.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych ( artystycznych, sportowych, naukowych ). dyrekcja, nauczyciele IX 2008– VI 2009 20.Realizacja projektów z środków EFS ( j. angielski, informatyka, przedsiębiorczość). X 2008 – VI 2009 21.Budowanie przyjaznej atmosfery – współpraca szkoły z rodziną, parafią w realizacji zadań wychowawczych. cały rok szkolny

12 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja „Bezpieczna i przyjazna szkoła”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google