Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Bezpieczna i przyjazna szkoła Beata Biała-Grzędzicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Bezpieczna i przyjazna szkoła Beata Biała-Grzędzicka."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Bezpieczna i przyjazna szkoła Beata Biała-Grzędzicka

2 Temat konferencji Bezpieczna i przyjazna szkoła Podczas posiedzenia 19 sierpnia Rada Ministrów przyjęła program na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2008 r. ok. 51 mln zł z budżetu państwa. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, a zmiana relacji między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania agresji oraz przemocy w szkole.

3 Podstawowe cele programu Bezpieczna i przyjazna szkoła": poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm); przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.

4 Statystyka Najnowsze badania z 2008 roku Diagnoza Szkolna 2008 wskazują, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w gimnazjach utrzymał się wysoki poziom przemocy rówieśniczej 55 % uczniów było ofiarami przemocy psychicznej 29 % padło ofiarą przemocy fizycznej ze strony rówieśników Odnotowano też wzrost poziomu przemocy ze strony nauczycieli z 30 do 36 %

5 Zastąpienie programy Zero tolerancji dla przemocy w szkole programem Bezpieczna i przyjazna szkoła Zmiana kierunku oddziaływań. Odejście od polityki dyscyplinowania ucznia i restrykcji prowadzących do wykluczenia ze społeczności szkolnej uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Program ten zachęca do refleksji pedagogicznej, poszukiwania źródeł problemów i wspólnego rozwiązywania tych problemów w szkole, a także podejmowania oddziaływań, które powinny doprowadzić do zmiany zachowania. Program Bezpieczna i przyjazna szkoła" ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. I

6 Prelegenci kładli szczególny nacisk na : doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły, wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej, zakładanie szkolnych punktów konsultacyjnych poza dużymi miastami, zwiększenie dostępu rodziców do psychologów i pedagogów, organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, (sportowych, artystycznych, itp.,) Adresatami są: -uczniowi zdolni, -uczniowie mający trudności z nauką, -pochodzący ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Miałyby być one prowadzone przez gminne lub miejskie domy kultury, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie. Ich cel to skuteczne przeciwdziałanie agresji i patologiom wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza narkomanii i alkoholizmowi.

7 Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w szkole alkohol narkotyki konflikty przemoc agresja wypadki w szkole i w drodze do i ze szkoły wagary choroby kradzieże dewastacje

8 Wprowadzenie programu rządowego Bezpieczna i przyjazna szkoła wymaga od dyrektora stworzenia harmonogramu działań DZIAŁANIAOSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI 1.Kontrola stopnia realizacji obowiązku szkolnego - podjęcie działań zapobiegających ewentualnym wagarom. dyrektor, wicedyrektor koordynator działań ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny IX 2008 – VI 2009 2. Stworzenie i zatwierdzenie regulaminów: - przerw, - korzystania z natrysków, - z sali gimnastycznej, - dyskotek, - wycieczek, - dowozów dzieci. dyrektor, zespół wychowawczy, pedagog IX 2008 3. Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującym w szkole oraz przestrzeganie ich. Wychowawcy, pedagog szkolny IX 2008 –VI 2009

9 4.Wyodrębnienie w szkole świetlicy jako bezpiecznego (zamkniętego) miejsca, gdzie uczniowie spędzają wolny czas po lekcjach, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele świetlicy IX 2008 – VI 2009 5.Stworzenie jednego, bezpiecznego wejścia do szkoły dla uczniów klasy 1-6 SP i G, oraz odrębnego wejścia dla kl. 0 wraz z rodzicami dyrektor IX 2008 6.Postawienie znaku drogowego przed wjazdem na dziedziniec szkolny dla zachowania bezpieczeństwa uczniów dyrektor IX 2008 7.Systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli na korytarzach dyrektor, wicedyrektor IX 2008 – VI 2009 8.Zmiana dzwonków, wprowadzenie przeddzwonków (2 min. przed rozpoczęciem oraz zakończeniem lekcji) dyrektor IX 2008– VI 2009

10 9. Regularny przegląd klas i zapleczy. dyrektor, wicedyrektor IX 2008– VI 2009 10.Wprowadzenie identyfikatorów i księgi ewidencji wejść i wyjść -gości szkoły. dyrektor XI 2008 – VI 2009 11.Wprowadzenie obowiązku sporządzania notatek służbowych z zajść, zdarzeń, wypadków mających miejsce w szkole wg ustalonego wzoru. nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawcy, dyrekcja, IX 2008 – VI 2009 12. Współpraca z Policją, Strażą Miejską i PPP: - bezpieczna droga do i ze szkoły - odpowiedzialność karna za popełnione na terenie szkoły przewinienia. nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawcy, dyrekcja IX 2008 – VI 2009 13. Warsztaty dla rodziców dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci w szkole i poza nią. dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy IX 2008 – VI 2009 14. Szkolenie Rady Pedagogicznej w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa uczniów nauczycieli i pracowników szkoły. dyrektor, wicedyrektor, koordynator działań ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny IX 2008– VI 2009

11 15. Realizacja wychowania komunikacyjnego zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy III-VI 2009 16.Kontrola stanu szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. dyrektor inspektor BHP 30 VIII 2008 17.Rozszerzenie zakresu monitoringu wizyjnego wejść i wyjś. dyrektor, 10 IX 2008 18.Spotkania indywidualne dla rodziców – punkt konsultacyjny. dyrekcja, nauczyciele X, XII 2008 III, V 2009 19.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych ( artystycznych, sportowych, naukowych ). dyrekcja, nauczyciele IX 2008– VI 2009 20.Realizacja projektów z środków EFS ( j. angielski, informatyka, przedsiębiorczość). dyrekcja, nauczyciele X 2008 – VI 2009 21.Budowanie przyjaznej atmosfery – współpraca szkoły z rodziną, parafią w realizacji zadań wychowawczych. dyrekcja, nauczyciele cały rok szkolny

12 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Bezpieczna i przyjazna szkoła Beata Biała-Grzędzicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google