Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie rad pracowników w Polsce. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie rad pracowników w Polsce. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie rad pracowników w Polsce. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji /Dz.U.z 2006r. Nr.79,poz.550 z późn.zm./ Ewolucja rozwiązań prawnych Pierwotnie pełna zależność od związków zawodowych Po nowelizacji niezależności od związków zawodowych / wyrok Trybunału Konstytucyjnego/ Zagadnienie pozornej konstytucyjności pomiędzy radami pracowników a związkami zawodowymi Podstawowa różnica polega na konstytucyjnym, ustrojowym charakterze działalności i roli związków zawodowych w przeciwieństwie do rad pracowników, których działalność i status prawny nie mają tej rangi. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z 11 marca 2002r.

2 II Konstytucyjne aspekty działalności związkowej Art.59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Przepis ma znaczenie kluczowe dla zrozumienia ustrojowej roli związków zawodowych. Cztery wolności związkowe -Wolność zrzeszania się, -Prawo do rokowań z pracodawcami, -Prawo zawierania układów zbiorowych pracy i porozumień, -Prawo strajku i protestu. Ograniczenie wolności związkowych wyłącznie ustawowe dla dobra publicznego. Konstytucyjna rola związków zawodowych nie jest wystarczająco eksponowana przez media, lekceważona przez pracodawców, mało wykorzystywana przez stronę związkową.

3 Cele działalności rad pracowników Obowiązek informacyjny pracodawcy – art. 13 ustawy o i.k. Przedmiot informacji: sytuacja ekonomiczna i jej zmiany, stan i zmiany zatrudnienia i działania w tym zakresie, zmiany w organizacji pracy i podstawach zatrudnienia Prawo wnioskowania o udzielenie informacji przysługuje radzie pracowników niezależnie od obowiązku pracodawcy. Obowiązek konsultacji z radą pracowników - art.14 ustawy o i.k. Przedmiot konsultacji: stan i zmiany zatrudnienia i działania w tym kierunku działania zmieniające organizację pracy i podstawy zatrudnienia Zasada dobrej wiary konsultacji postulat poszanowania interesów stron analogia z art.241³ k.p.

4 Cele działalności rad pracowników » włączenie grup pracowniczych w pracy decyzyjne podejmowane przez organy zarządcze korporacji, » rozładowywanie napięć społecznych, » działanie sondażowe, » przenoszenie odpowiedzialności na stronę pracowniczą za efekty działań pracodawcy w sferze zatrudnienia. Istnieje możliwość negatywnych manipulacji działalnością rad pracowników poprzez przeciwstawienie rad związkom zawodowym. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie precyzuje celu działalności rady pracowników.

5 Prawa i obowiązki członków rady pracowników Prawa: » prawo zgłaszania wniosków dot. informacji i konsultacji » prawo przedstawienia zdania odrębnego /art.13.ust.5/ » prawo ochrony trwałości zatrudnienia wymóg zgody rady pracowników na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Obejmuje również wypowiedzenie zmieniające. » prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do udziału w pracach rady pracowników. Obowiązki: » zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, » prowadzenia rokowań w dobrej wierze » rzetelnego uczestniczenia w pracach rady pracowników /ustanie członkostwa /art.12 ust.1/, » stały kontakt z załogą, » zgodne z prawdą przekazywanie informacji uzyskanych od pracodawcy załodze (wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa)

6 Prawa i obowiązki członków organizacji związkowych Prawa i obowiązki członków organizacji związkowej regulują statuty. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 23 maja 1991r. O związkach zawodowych zasady członkostwa i sprawowania funkcji są sprawą wewnętrzną organizacji związkowej, która określa je w statucie i uchwałach. Prawa te zwykle dzieli się na: » ustawowe np. prawo ochrony trwałości stosunku pracy, delegowania itp., » korporacyjne np. prawo wyborcze bierne i czynne, » socjalne np. prawo do zasiłku z kasy związkowej. Obowiązki członka związku zawodowego regulowane są statutami i uchwałami związku zawodowego. Istotnym obowiązkiem jest obowiązek płacenia terminowo składek członkowskich. Ustawa o związkach zawodowych nie zawiera katalogu praw i obowiązków członka związku zawodowego.

7 Model Konfederacyjny » Konfederację tworzą odrębne zakładowe bądź międzyzakładowe organizacje związkowe posiadające osobowość prawą » Uchwały organów konfederacji wykonywane są dobrowolnie. » Niewykonanie uchwał organów konfederacji skutkuje wykluczeniem organizacji z konfederacji. Model jednolity » Zakładowe i międzynarodowe organizacje związkowe są faktycznie jednostkami organizacyjnymi centrali. » Niesubordynacja jednostki może skutkować jej rozwiązaniem co jest niemożliwe w modelu konfederacyjnym. Model branżowy Strukturę organizacyjną tworzą związki zakładowe lub międzyzakładowe tej samej branży. Model branżowy może funkcjonować jako model konfederacyjny lub jednolity.

8 Struktury terytorialne Tworzone są przez organizacje związkowe działające na tym samym terenie. Model funkcjonowania jest tu bez znaczenia. Zasada swobody tworzenia struktur związkowych wyrażona jest w art.9 ustawy o związkach zawodowych. Typowy model organizacyjny zakładowej organizacji związkowej. I.Organ uchwałodawczy: Walne Zebranie Kompetencje: wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odwoływanie w czasie kadencji, plan działania, rozliczenie Zarządu poprzez absolutorium, uchwalenie statutu i jego zmian, oraz składek, zatwierdzenie budżetu i sprawozdań okresowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wykluczenie członków, inne sprawy organizacyjne np. rozwiązanie organizacji.

9 II. Zarząd jako organ wykonawczy Kompetencje: » wykonywanie budżetu, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, » przyjmowanie członków, » bieżąca operatywna działalność, zwoływanie Walnego Zebrania, » reprezentowanie Związku na zewnątrz, » prowadzenie sporu zbiorowego, » prowadzenie rokowań z pracodawcą, » zawieranie u.z.p i porozumień, » zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych, » inne zadania statutowe. III. Komisja Rewizyjna- organ kontrolny » wnioskowanie do Walnego Zebrania o absolutorium dla zarządu, » bieżące badania finansów Związku

10 Przykładowy porządek obrad Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 1.Otwarcie zebrania 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Protokolanta. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej, 5.Stwierdzenie prawomocności obrad przez komisję Mandatową. 6.Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i komisji Rewizyjnej-uchwała, 7.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi-uchwała, 8.Wybory do zarządu: » zgłoszenie kandydatów / Komisja Wyborcza/, » głosowanie, » ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną, » podjęcie uchwały. 9.Wybory Komisji Rewizyjnej: » zgłoszenie kandydatów / Komisja Wyborcza/ » głosowanie » ogłoszenie wyniku przez Komisję Skrutacyjną, » podjęcie uchwały. 10.Dyskusja 11.Wolne wnioski /Komisja Wnioskowa/ 12.Zakończenie obrad


Pobierz ppt "Funkcjonowanie rad pracowników w Polsce. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google