Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 4 - LEADER. Legislacja Unii Europejskiej art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 4 - LEADER. Legislacja Unii Europejskiej art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Oś 4 - LEADER

2 Legislacja Unii Europejskiej art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); art. 37-39 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW ).

3 Legislacja krajowa Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Rozporządzenia wykonawcze w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań.

4 Główne założenia programu Leader 1.Utworzenie partnerstwa społecznego – Lokalnej Grupy Działania (LGD) - w skład której wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego i ekonomicznego – obejmującej spójny obszar o wystarczającym potencjale prorozwojowym; 2.Opracowanie przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 3.Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zapisami LSR.

5 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - działanie 4.1 Wdrażanie projektów współpracy - działanie 4.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - działanie 4.3 Działania osi 4 - Leader

6 Wysokość środków przewidzianych na projekty wynikające z LSR nie przekracza Liczba mieszkańców x 148 zł Wdrażanie LSR liczba mieszkańców x 116 zł Wdrażanie projektów współpracy liczba mieszkańców x 3 zł Funkcjonowanie LGD liczba mieszkańców x 29 zł

7 Działanie 4.1-Wdrażanie LSR Przewiduje się udzielanie pomocy: 1.Dla działań mieszczących się w ramach osi 3: a)Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, b)Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, c)Odnowa i rozwój wsi, 2. Dla małych projektów

8 Beneficjenci działań osi 4 - Leader Działanie 4.1 - Wdrażanie LSR: - beneficjenci działań osi 3 objętych osią 4, - beneficjenci tzw. małych projektów: osoby fizyczne zameldowane na stałe na obszarze działania LGD, prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego UE, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz fundacje lub stowarzyszenia posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze Działania 4.2 -Wdrażanie projektów współpracy: - LGD. Działania 4.3 -Funkcjonowanie LGD: - LGD.

9 Działania osi 3 objęte osią 4 LEADER wdrażane są na zasadach określonych dla osi 3 z pewnymi różnicami: miejsce składania wniosków – LGD, którego obszar działania obejmuje miejsce zamieszkania/zameldowania lub działalności wnioskodawcy, nabór wniosków - zamknięty, ocena zgodności operacji z LSR, konkurs - wybór najlepszych operacji do finansowania (z puli wniosków zgodnych z LSR),

10 Działania Osi 3 objęte Osią4. LEADER wdrażane są na zasadach określonych dla osi 3. z pewnymi różnicami: uprawnieni do otrzymania pomocy są tylko mieszkańcy obszarów objętych LSR, pomoc dla beneficjentów wypłacana jest z odrębnej puli finansowej Osi 4., koszty operacji realizowanych na obszarze działania LGD granicznych, refundowane są z obszarowo odpowiednich budżetów samorządów województw.

11 Wysokość pomocy małych projektów Do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczamy nieodpłatne świadczenie pracy wg przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jednak nie więcej niż 10 % całkowitych, szacunkowych kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów ogólnych operacji Pomoc na operacje dla jednego beneficjenta wynieść może łącznie do 100 tys. zł w całym okresie programowania, Całkowita wartość projektu wynosić musi minimum 4,5 tys. zł max 100 tys. zł, a dofinansowanie jednego projektu może wynieść do 25 tys. zł. do 70 % sumy kosztów kwalifikowalnych - dla wszystkich beneficjentów.

12 Zakres pomocy małych projektów organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej; rozwoju agroturystyki i turystyki; wprowadzania na rynek produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych; zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin;

13 Zakres pomocy małych projektów zakupu sprzętu komputerowego (w tym umożliwiającego dostęp do Internetu) i udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej; renowacji miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości; odnawiania elementów budowli charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakupu strojów i eksponatów dla zespołów folklorystycznych; inwestycji służących kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła; budowy / odbudowy małej infrastruktury turystycznej; remontu i wyposażenia świetlic wiejskich.

14 Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy W ramach tego działania LGD mogą uzyskać dofinansowanie projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: zawartych w LSR; nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR. Na projekt współpracy składają się: przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu; realizacja projektu.

15 Działanie 4.3 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Pomoc jest przyznawana na przedsięwzięcia które: są zgodne z LSR; nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych; będą zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

16 Zakres pomocy dotyczy: badań nad obszarem objętym LSR; informowania o obszarze działania LGD oraz LSR; szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR; szkoleń lokalnych liderów; animowania społeczności lokalnych kosztów bieżących LGD.

17 FORMA PRAWNA LGD

18 LEGISLACJA Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007r. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia z 1989 r. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r.

19 Budowa lokalnej grupy działania Biuro LGD Obsługa wniosków Organ decyzyjny LGD min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy Zarząd LGD administracja Lokalna Grupa Działania Sektor publicznySektor gospodarczySektor społeczny Lokalna społeczność wiejska

20 Tworzenie lokalnej grupy działania: Pierwszy krok to stworzenie komitetu założycielskiego i uchwalenie statutu LGD Komitet założycielski powinien napisać protokół zebrania założycielskiego wraz z listą obecności Wniosek o rejestrację w KRS wraz ze statutem oraz protokołem powinien zostać złożony w KRS Wniosek do KRS powinien być złożony w ciągu 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu KRS powinien rozpatrzyć wniosek niezwłocznie, tzn. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące

21 Lokalne grupy działania Działają w formie stowarzyszenia – nie jest to typowa forma stowarzyszenia zgodnie z ustawą Prawo stowarzyszeniach, lecz forma zmodyfikowana zgodnie z wymogami efektywnego działania LGD, przez ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW Członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego – rozszerzenie kręgu członków zwyczajnych umożliwia pełne i równoprawne współdziałanie przedstawicieli trzech sektorów zgodnie z ideą Leadera

22 Lokalne grupy działania Nadzór nad nowymi LGD sprawuje marszałek województwa Obowiązkiem LGD jest posiadać radę utworzoną zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW Mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i określoną w statucie – regulacja ta jest odmienna od ustawy Prawo o stowarzyszeniach - gdzie możliwe było prowadzenie każdej działalności jeśli tylko służyła ona realizacji celów statutowych. Nowa LGD powinna wpisać w treść statutu rodzaje działalności (zgodnie z PKD) jakie zamierza prowadzić.

23 Konkurs na wybór LGD ogłaszany będzie nie częściej niż dwa razy w okresie wdrożenia PROW 2007 - 2013.

24 Ogłoszenie umieszcza się: w Urzędzie Marszałkowskim, na stronie internetowej samorządu województwa, w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem składania wniosków.

25 Ogłoszenie o konkursie na wybór LGD zawiera: termin składania wniosków nie dłuższy niż 30 dni, Miejsce i tryb składania wniosków – bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim listę dokumentów jakie należy dołączyć do wniosków, wysokość dostępnych środków na realizację LSR w województwie.

26 Procedura składania wniosku o wybór LGD

27 Procedura składania wniosku o wybór LGD cd.:

28 Slajd rozporzadzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007 –2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007 – 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania objętego PROW na lata 2007 –2013 Rozporządzenia wdrożeniowe dla osi 4 Leader

29 Dane teleadresowe Urząd Marszałkowski w Gdańsku Adres: ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich KONTAKT: Sekretariat: tel. (058) 32-61-650 tel./fax (058) 32-61-673 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pldprow@woj-pomorskie.pl

30 Adresy kontaktowe Business Mobility International Sp. z o.o. Tel./ fax 059 8456301 Tel./ fax 061 8257860 E-mail: tomasz@bm-intl.2com.pl


Pobierz ppt "Oś 4 - LEADER. Legislacja Unii Europejskiej art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google