Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych"— Zapis prezentacji:

1 Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych
Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE) I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Vancouver 2010, Londyn 2012" 21-22 marca 2009 r. Warszawa

2 w roku 2004 i wszedł w życie w roku 2005.
Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych został przyjęty po raz pierwszy w roku 2004 i wszedł w życie w roku 2005. Zmieniony Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (wersja 3.0) obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Światowy Kodeks Antydopingowy

3 Kodeks zezwala sportowcom i ich lekarzom na stosowanie wyłączeń dla celów terapeutycznych, tzn. używanie, dla celów terapeutycznych, substancji zabronionych i metod zabronionych, których używanie jest w innych sytuacjach zabronione. Światowy Kodeks Antydopingowy

4 Światowy Kodeks Antydopingowy
2.1 Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej sportowca. 2.2 Użycie lub próba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej. 2.3 Niewyrażenie zgody, lub niezgłoszenie się bez ważnego uzasadnienia, na pobranie próbki. 2.4 Naruszenie odpowiednich wymogów określających dostępność sportowca do kontroli poza zawodami. 2.5 Manipulowanie lub próba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej. 2.6 Posiadanie substancji zabronionych lub metod zabronionych. 2.7 Handel dowolną substancją zabronioną lub metodą zabronioną. 2.8 Podanie lub próba podania zawodnikowi substancji zabronionej lub metody zabronionej. Światowy Kodeks Antydopingowy

5 Każda federacja międzynarodowa jest odpowiedzialna
za wdrożenie zasad wyłączeń od zakazu używania substancji i metod zabronionych w stosunku do sportowców klasy międzynarodowej lub każdego innego sportowca zgłoszonego do zawodów międzynarodowych. Obowiązki federacji międzynarodowych

6 Każda krajowa organizacja antydopingowa dopilnuje, aby wszyscy podlegający jej sportowcy, których ich własna federacja międzynarodowa nie umieściła w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom, mogli występować o uzyskanie zgody na stosowanie substancji zabronionej lub metody zabronionej z przyczyn terapeutycznych. Obowiązki krajowych organizacji antydopingowych

7 Grupa sportowców najwyższej klasy ustalona osobno przez każdą federację międzynarodową oraz krajową organizację antydopingową, którzy są poddawani badaniom podczas zawodów i poza zawodami w ramach planu rozkładu badań tej federacji międzynarodowej lub tej krajowej organizacji antydopingowej. Zarejestrowana grupa sportowców poddawanych badaniom

8 Sportowcy wyznaczeni przez jedną lub więcej
federacji międzynarodowych i należący do zarejestrowanej grupy sportowców poddawanych badaniom przeprowadzanym przez federację międzynarodową. Sportowcy klasy międzynarodowej

9 1. Sportowiec powinien złożyć wniosek o TUE nie później niż dwadzieścia
jeden (21) dni przed terminem, do którego powinien uzyskać zgodę na wyłączenie (na przykład zawody). 2. Zdrowie sportowca uległoby znacznemu pogorszeniu, jeśli substancja zabroniona lub metoda zabroniona zostałaby wycofana w trakcie leczenia ostrego lub przewlekłego stanu chorobowego. 3. Terapeutyczne użycie substancji zabronionej lub metody zabronionej nie przyczynia się do poprawy wyników, innej niż poprawa, jakiej można by oczekiwać od sportowca po powrocie do stanu zdrowia. 4. Nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywa wobec substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną. 5. Konieczność używania substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną, nie może wynikać, całkowicie lub częściowo, z wcześniejszego stosowania substancji z Listy zabronionej w celach innych niż terapeutyczne Warunki uzyskania TUE

10 www.wada-ama.org www.antydoping.pl www.coms.pl
Formularze wnioskowe TUE

11

12

13 Sportowcy klasy międzynarodowej Federacja międzynarodowa
Sportowcy klasy krajowej Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Uwaga: 1 stycznia 2009 przestały obowiązywać dotychczasowe formularze aTUE (formularz skrócony) oraz TUE Wysyłanie wniosków

14 Sportowiec nie może wnioskować o TUE do więcej niż jednej
organizacji antydopingowej. Wniosek musi zawierać zestawienie wszystkich poprzednich i/lub aktualnych wniosków o zgodę na używanie substancji, które są zabronione lub stosowanie metody, która jest zabroniona, organ, do którego taki wniosek złożono oraz decyzję tego organu. Wniosek musi zawierać całą historię medyczną oraz wyniki wszystkich badań dodatkowych istotnych dla wniosku. Wypełnianie wniosku

15 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie odpowiednio
wykwalifikowanego lekarza, potwierdzające konieczność zażywania substancji, która jest substancją zabronioną lub stosowania metody, która jest metodą zabronioną, w toku leczenia sportowca oraz opisujące, dlaczego nie można użyć w leczeniu tego stanu dozwolonej substancji. Należy określić dawkę, częstotliwość, drogę oraz czas podawania substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną. W przypadku zmiany, należy złożyć nowy wniosek. Wypełnianie wniosku

16 Wszystkie dodatkowe wymagane badania medyczne,
Komitet ds. Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych TUEC Wszystkie dodatkowe wymagane badania medyczne, których zażąda Komitet TUEC, wykonywane są na koszt wnioskodawcy lub jego/jej krajowego organu sportowego. W normalnych okolicznościach decyzje Komitetu TUEC powinny być podjęte w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wszystkich dokumentów. Decyzje są przekazywane sportowcowi na piśmie. Rozpatrzenie wniosku

17 Zgoda na używanie substancji lub metody zabronionej zatwierdzone przez Komitet ds. Wyłączeń terapeutycznych po zgłoszeniu przez laboratorium antydopingowe niekorzystnego wyniku analitycznego (AAF). Wniosek o wyłączenie terapeutyczne składany jest przez sportowca po zastosowaniu substancji zabronionej. Retroaktywne TUE

18 1. konieczne było natychmiastowe leczenie w nagłej
sytuacji medycznej, lub 2. z powodu wyjątkowych okoliczności nie było wystarczającego czasu lub możliwości złożenia wniosku o wyłączenie dla celów terapeutycznych lub Komitet TUEC nie miał wystarczająco dużo czasu lub możliwości rozpatrzenia wniosku przed kontrolą dopingową, lub 3. w przypadku stosowania leków z grupy beta-2 agonistów w leczeniu astmy oskrzelowej Warunki uzyskania retroaktywnego TUE

19 Zgłoszenie użycia substancji zabronionej z grupy S-9 (Glukokortykosteroidy) z Listy Substancji i Metod Zabronionych WADA. Wyłącznie glukokortykosteroidy podawane w postaci iniekcji: dostawowych, okołostawowych, dościęgnowych, nadtwardówkowych, podskórnych oraz wziewnie. Zgłoszenie użycia substancji zabronionej

20 Sportowcy klasy międzynarodowej
Federacja międzynarodowa przez system ADAMS Sportowcy klasy krajowej Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Uwaga: 1 stycznia 2009 przestał obowiązywać przepis nakazujący składanie skróconego wniosku o udzielenie wyłączenia terapeutycznego aTUE w przypadku miejscowego stosowania glukokortykosteroidów. Zgłoszenie użycia substancji zabronionej

21

22

23 Sportowcy klasy międzynarodowej umieszczeni w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom federacji międzynarodowej – regularne TUE. W przypadku sportowców uczestniczących w zawodach międzynarodowych, którzy nie są umieszczeni w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanych badaniom federacji międzynarodowej – TUE lub Retroaktywne TUE, w przypadku wyniku pozytywnego (niekorzystnego wyniku analitycznego - AAF) W przypadku sportowców klasy krajowej – TUE lub Retroaktywne TUE, w przypadku w przypadku wyniku pozytywnego (niekorzystnego wyniku analitycznego – AAF). Astma oskrzelowa

24 Retroaktywnego TUE nie udziela się, jeśli nie zostaną spełnione warunki dotyczące wymaganej dokumentacji medycznej, co oznacza, że jakikolwiek wynik pozytywny (niekorzystny wynik analityczny – AAF) zgłoszony przez laboratorium, w tych okolicznościach jest traktowany jako naruszenie przepisów antydopingowych. Astma oskrzelowa

25 Pełna historia medyczna
Wszechstronny raport z badań klinicznych, szczególnie koncentrujących się na układzie oddechowym. Wynik badania spirometrycznego, łącznie z wynikiem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Próba rozkurczowa z krótkodziałającym beta-2 agonistą. Astma oskrzelowa – wymagana dokumentacja

26 W przypadku braku odwracalnej obturacji dróg oddechowych (12%) konieczne jest przeprowadzenie jednego z testów potwierdzających nadreaktywność oskrzeli : - próby prowokacyjnej z metacholiną lub histaminą, prowokacyjnego testu wysiłkowego. Dokładne nazwisko, adres (wraz z telefonem, adresem poczty elektronicznej, numerem faksu) lekarza przeprowadzającego badanie. Astma oskrzelowa – wymagana dokumentacja

27 Znajomość aktualnych przepisów antydopingowych
2. Kto z podległych mu sportowców jest w zarejestrowanej grupie sportowców poddawanej badaniom federacji międzynarodowej Kto ma przyznane TUE i do kiedy Jeśli niemożliwe jest spełnienie punktów 1-3 to: Obowiązki lekarza Kadry Narodowej

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google