Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, kwiecień 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, kwiecień 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, kwiecień 2012 r.

2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 16 RPO 24,9% PO Infrastruktura i Środowisko 41,9% PO Kapitał Ludzki 14,6% PO Innowacyjna Gospodarka 12,4% PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 0,8% PO Pomoc Techniczna 0,8% Pomoc strukturalna UE w Polsce w latach 2007 - 2013 67,3 mld euro

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Cel główny RPO WSL: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu realizacja zapisów Strategii Rozwoju Województwa na lata 2000-2020

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Cel szczegółowy RPOPriorytet Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie II. Społeczeństwo informacyjne Wzrost konkurencyjności turystycznej regionuIII. Turystyka Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego IV. Kultura Ochrona oraz poprawa jakości środowiskaV. Środowisko Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa VI. Zrównoważony rozwój miast Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego VII. Transport Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy VIII. Infrastruktura edukacyjna Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionuIX. Zdrowie i rekreacja Skuteczna absorpcja środków w ramach RPO WSLX. Pomoc techniczna

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

6 Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Instytucja pośrednicząca II stopnia Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Komisja Europejska Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Śląski Urząd Wojewódzki Instytucja Certyfikująca Departament Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucja Audytowa Departament Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Beneficjenci Priorytet 1. Działania: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 Priorytet 3. Działania 3.1.1, 3.2.1 Beneficjenci RPO Priorytety RPO Schemat instytucjonalny RPO WSL

7 Schemat wdrażania RPO WSL I.Tryb pozakonkursowy Programy Rozwoju Subregionów II. Tryb konkursowy Projekty kluczowe

8 Alokacja środków mln euro PriorytetyKonkursy Projekty Kluczowe PRS I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 263,233,0- II. Społeczeństwo informacyjne 78,5-71,5 III. Turystyka 63,836,510,2 IV. Kultura 35,08,99,5 V. Środowisko 128,520,032,2 VI. Zrównoważony rozwój miast 127,5146,139,2 VII. Transport 192,0219,748,5 VIII. Infrastruktura edukacyjna 73,19,4- IX. Zdrowie i rekreacja 57,8-- X. Pomoc techniczna 43,2-- Razem : 1747,1 1062,5473,6211,0 Stan na dzień 23 lutego 2012

9 Województwo śląskie - subregiony Powierzchnia: 12 334 km 2 4 684 tys. mieszkańców Subregiony: północny - 3 047 km 2 537 tys. mieszkańców centralny - 5 578 km 2 2 860 tys. mieszkańców zachodni - 1 354 km 2 640 tys. mieszkańców południowy - 2 352 km 2 647 tys. mieszkańców

10 10 **dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13) *alokacja obliczona według algorytmu MRR Stan wdrażania RPO WSL

11

12 Wskaźniki RPO WSL EFEKTY WDRAŻANIA* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego WskaźnikWartość Wybudowane lub zmodernizowane drogi368,2 km Wykonana sieć kanalizacyjna830,5 km Wykonana sieć wodociągowa34,4 km Obiekty kultury objęte wsparciem145 obiektów Liczba wybudowanych i przebudowanych skrzyżowań285 sztuk Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej194 sztuk Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele kulturalne167 184 m 2 Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych15 600 m 2 Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej229 obiektów Liczba zakupionych zestawów komputerowych3 053 sztuk Liczba uruchomionych usług on-line65 039 sztuk * Podane efekty odnoszą się do wskaźników z wniosków wybranych do dofinansowania.

13 Inicjatywa JESSICA projekty głównie dot. inwestycji w miejską infrastrukturę techniczną i społeczną, beneficjentami mogą być zarówno JST jak i prywatni inwestorzy, 9 projektów jest analizowanych przez FROM, dotychczas podpisano jedną umowę – projekt Rewitalizacja w Tychach – Pasaż Kulturalny Andromeda. 13

14 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – Uniwersytet Śląski w Katowicach Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Wartość wkładu Unii Europejskiej 52 828 698,64 PLN

15 Transport publiczny Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych Wartość wkładu Unii Europejskiej 108 800 000 PLN

16 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III Wartość wkładu Unii Europejskiej ok. 65 678 020,98 PLN

17 Infrastruktura okołoturystyczna Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w gminie Węgierska Górka Wartość wkładu Unii Europejskiej 3 573 513,01 PLN

18 Infrastruktura kultury Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 141 162,80 PLN

19 Infrastruktura placówek oświaty W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego – Miasto Gliwice Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 865 720,81 PLN

20 Infrastruktura kultury Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i salą kameralną w Mikołowie Wartość wkładu Unii Europejskiej 3 422 223,88 PLN

21 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Przebudowa rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta- etap I Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 892 123,99 PLN

22 Infrastruktura lecznictwa otwartego Diagnostyka chorób nowotworowych piersi w powiecie mikołowskim przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej Wartość wkładu Unii Europejskiej 485 510,82 PLN

23 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Modernizacja działu fizjoterapii Śląskiego Szpitala Reumatologicznio-Rehabilitacyjnego im. J. Ziętka w Ustroniu Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 509 110,21 PLN

24 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach: Dąbrowa Zielona, Przyrów i Koniecpol Wartość wkładu Unii Europejskiej 2 359 464,85 PLN

25 Lokalna infrastruktura sportowa Budowa rolkowiska skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F. Kahla w Bytomiu Wartość wkładu Unii Europejskiej 535 375,01 PLN

26 Promocja turystyki Ogólnopolska kampania promocyjna województwa śląskiego Śląskie. Pozytywna energia Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 811 384,70 PLN

27 Dziękuję za uwagę Ďakujem vám za pozornosť Tomasz Kołton tel. 0048 327740342 tkolton@slaskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, kwiecień 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google