Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013
Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra sportu i turystyki Grzegorza Schreibera 10 października 2007r.

2 Możliwości współfinansowania projektów
Okres programowania Możliwości współfinansowania projektów z zakresu infrastruktury sportowej w okresie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna (łącznie 146,4 mln EUR) Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury (łącznie 197,8 mln EUR) Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa (łącznie 62 mln EUR)

4 Wsparcie w ramach SPO Restrukturyzacja oraz IW Interreg III A
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (łącznie 90 mln EUR) Wsparcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska uczestniczy w 7 programach realizowanych w ramach INTERREG III A: 3 realizowanych na granicy zachodniej 2 realizowane na granicy południowej 2 realizowane na granicy wschodniej (łącznie 177 mln EUR)

5 Udział procentowy i wartość projektów z zakresu infrastruktury sportowej realizowanych w ramach poszczególnych programów (czerwiec 2007 r., w PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

6 Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej realizowanych w ramach poszczególnych programów (stan na koniec czerwca 2007 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

7 Rodzaje realizowanych projektów z zakresu infrastruktury sportowej (stan na koniec czerwca 2007 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

8 Przykładowe projekty - hale i sale
Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu - etap I - Gmina Miasta Sopotu wartość projektu 234,5 mln PLN wartość wkładu UE 32,4 mln PLN w ramach ZPORR Licząca 7 poziomów hala, będzie mogła pomieścić do 15 tysięcy widzów i będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Obiekt przystosowany będzie do organizacji imprez sportowych rangi MŚ i ME w większości dyscyplin sportowych rozgrywanych w halach, ze szczególnym naciskiem na lekkoatletykę i gry zespołowe takie jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i hokej na lodzie Realizacja projektu: r.– r. Fot.

9 Przykładowe projekty - hale i sale
Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 wartość projektu 7,64 mln PLN wartość wkładu UE 5,67 mln PLN w ramach ZPORR Celem projektu było poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury widowiskowo – sportowej. Realizacja projektu w dłuższej perspektywie czasu ma się przyczynić do wzrostu zagranicznej turystyki przyjazdowej oraz krajowej poprzez podniesienie walorów miasta, a także wydłużenie okresu turystycznego. Inwestycja uatrakcyjni Lublin względem jego mieszkańców oraz turystów. Szeroki wachlarz funkcji, jakie spełniać będzie hala sportowo - widowiskowa pomoże w pełni wykorzystać jej możliwości. Realizacja projektu: r. – r. Fot.

10 Przykładowe projekty – boiska, stadiony
Stadion Korony w Kielcach Projekt „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wartość projektu: 48 mln PLN wartość wkładu UE: 3,8 mln PLN w ramach ZPORR Kielecki stadion jest szóstym co do wielkości w Polsce, ale najnowocześniejszym pod względem rozwiązań technologicznych. Posiada on w pełni zadaszone trybuny na ponad 15 tys. miejsc, oświetlaną płytę boiska i trybuny oraz nowoczesny system rejestracji obrazu i dźwięku. Fot.

11 Przykładowe projekty – boiska, stadiony
„Budowa kompleksu sportowego przy ZPO w Jurkowie oraz budowa stadionu Dobra-Krzyżowa” - Gmina Dobra Wartość projektu tys. PLN Wartość wkładu UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 293 tys. PLN w ramach SPO Restrukturyzacja Termin realizacji projektu r. – r. Fot.

12 Przykładowe projekty – centra, kompleksy
Budowa Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Wartość projektu 9,1 mln PLN - Wartość wkładu UE 6,1 mln PLN w ramach ZPORR Celem głównym projektu była rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowe centrum dydaktyczno - sportowe, które pozwoli na zaoferowanie młodzieży akademickiej nowych, bardziej wszechstronnych możliwości rozwoju fizycznego Fot.

13 Przykładowe projekty – centra, kompleksy
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rakowie - Gmina Raków (woj. świętokrzyskie) - Wartość projektu 477, 5 tys. PLN Wartość wkładu UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 313 tys. PLN w ramach SPO Restrukturyzacja Zakres projektu obejmuje budowę zespołu boisk i bieżni lekkoatletycznej oraz wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy Gimnazjum. Fot.

14 Przykładowe projekty – infrastruktura sportowa
Projekt „Poprawa dostępu młodzieży powiatu strzeleckiego do podstawowej infrastruktury sportowej” Projekt zakładał budowę kompleksu boisk zewnętrznych wraz infrastrukturą oraz łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły. wartość projektu: 1,3 mln PLN wartość wkładu wspólnotowego: 911 tys. PLN Fot.

15 Przykładowe projekty – pływalnie
Dobiegła końca realizacja projektu Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Chełmży Rozpoczęcie realizacji: 13 października 2005 r. Zakończenie: r. Projekt został współfinansowany z funduszy strukturalnych UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa. wartość projektu 1,7 mln PLN, EFRR 670,3 tys. PLN (60% kosztów kwalifikowalnych) Fot.

16 Przykładowe projekty – inne
25 listopada 2005 r. podpisano umowę o współfinansowanie projektu rozbudowy ściany wspinaczkowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej, której właścicielem jest firma EIGER w ramach działań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten obejmuje rozbudowę i modernizację ściany oraz zaplecza sanitarnego i szatni. Wartość projektu – 116 tyś. PLN, wartość Wkładu wspólnotowego – 31,4 tyś. PLN Fot.

17 Przykładowe projekty – inne
W dniu 7 lipca 2006 roku dokonano odbioru ostatecznego budowy Kortu Tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (Gmina Walce-Województwo Opolskie) Wartość inwestycji wyniosła 156,7 tyś. PLN z tego kwota 102,7 tyś. PLN została dofinansowana  z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Fot.

18 Wartość realizowanych przedsięwzięć z infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym (wg stanu na koniec czerwca 2007 r., w mln PLN) Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

19 Ilość realizowanych przedsięwzięć z infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym (wg stanu na koniec czerwca 2007 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

20 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

21 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem będą przyczyniać się do: wzmacniania potencjału turystycznego regionów – budowa oraz remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych (basenów, boisk, stadionów, hal sportowych), renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i innych obiektów w ośrodkach wypoczynkowych, budowa, rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej, (np.: wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, stanice wodne, oznakowanie tras i szlaków turystycznych)

22 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem będą przyczyniać się do: zwiększania funkcji miejskich i metropolitalnych - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych, renowacja, remont, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej m.in. na cele: sportowe, rekreacyjne.

23 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem dotyczyć będą: infrastruktury społecznej i edukacyjnej - budowa, remonty oraz wyposażenie obiektów sportowych placówek edukacyjnych, budowa, remont obiektów sportowych przy szkołach wyższych, budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem, budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe), dostosowanie obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

24 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII – Promocja integracji społecznej integracyjne zawody sportowe promocję sportu niepełnosprawnych jako formy aktywizacji społecznej osób napotykających specyficzne problemy w integracji Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki zwiększania umiejętności zawodowych kadr trenerskich, doradztwo dla przedsiębiorstw w tym z sektora sportu, kursy na instruktorów sportowych i animatorów, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji szkoleniowych zajmujących się problematyką sportową;

25 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyznaczone w tym priorytecie obszary wsparcia, takie jak wyrównywanie szans edukacyjnych, realizacja programów rozwojowych szkół oraz rozszerzanie ich oferty edukacyjnej, mogą być osiągane dzięki prowadzeniu działań związanych ze sportem w szkołach lub bezpośredniemu wsparciu szkół o profilu sportowym.

26 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast) wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim całkowita wartość projektu to 50 mln euro. Z unijnych środków będzie pochodziło 42,5 mln euro

27 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 -2013
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Możliwa będzie realizacja projektów związanych z: infrastrukturą sportową i rekreacyjną, organizacją turniejów i zawodów sportowych, organizacją obozów sportowych wymianę międzynarodową sportowców

28 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google