Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości korzystania przez powiaty z krajowych programów operacyjnych finansowanych przez fundusze UE Radzyń Podlaski, 1 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości korzystania przez powiaty z krajowych programów operacyjnych finansowanych przez fundusze UE Radzyń Podlaski, 1 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości korzystania przez powiaty z krajowych programów operacyjnych finansowanych przez fundusze UE Radzyń Podlaski, 1 lutego 2008 r.

2 Krajowy Program Reform 2005 - 2008 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) NSRO - Narodowa Strategia Spójności 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Program Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich SRK uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE SRK – naczelny dokument w polityce spójności w Polsce - programowanie

3 Programy operacyjne dla powiatów na lata 2007 – 2013 Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Europejska Współpraca Terytorialna Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

4 Regionalne Programy Operacyjne Obszary wsparcia RPO wspierają inwestycje w obszarach: 1.badania i rozwój technologiczny (BRT), innowacyjność i przedsiębiorczość 2.społeczeństwo informacyjne 3.inicjatywy lokalne w zakresie rozwoju oraz wsparcie dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy 4.środowisko 5.zapobieganie zagrożeniom, w tym opracowanie i wdrożenie planów zapobiegania i stawiania czoła zagrożeniom naturalnym i technologicznym 6.turystyka 7.inwestowanie w kulturę 8.inwestycje transportowe 9.inwestycje energetyczne 10.inwestycje w edukację 11.inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną Regionalne Programy Operacyjne

5 Podział środków Unii Europejskiej na regionalne programy operacyjne (RPO) WOJEWÓDZWO eurona 1 mieszkańca dolnośląskie1 213 144 879420,03 kujawsko-pomorskie951 003 820459,82 lubelskie1 155 854 549530,31 lubuskie439 173 096435,21 łódzkie1 006 380 910390,46 małopolskie1 290 274 402395,05 mazowieckie1 831 496 698355,10 opolskie427 144 813407,81 podkarpackie1 136 307 823541,56 podlaskie636 207 883530,35 pomorskie885 065 762402,49 śląskie1 712 980 303365,58 świętokrzyskie725 807 266564,83 warmińsko-mazurskie1 036 542 041725,56 wielkopolskie1 272 792 644377,41 zachodniopomorskie835 437 299493,15 POLSKA 16 555 614 188433,88 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

6 Podział środków Unii Europejskiej na regionalne programy operacyjne (RPO) Podział środków Unii Europejskiej na regionalne programy operacyjne (RPO)

7 Regionalne Programy Operacyjne Beneficjenci RPO Województwa Lubelskiego Osie priorytetowe – udział w alokacji RPO I Przedsiębiorczości i innowacje – 21% II Infrastruktura ekonomiczna – 6,5% III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne – 6% VI Środowisko i czysta energia – 13,5% VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna – 9,5% VIII Infrastruktura społeczna – 13,2% IX Pomoc techniczna – 2,8% IV Społeczeństwo informacyjne – 5% V Transport – 22,5%

8 Infrastruktura i Środowisko Łączna wartość alokacji dla POIiŚ – 27,9 mld euro z funduszy UE na lata 2007-2013 (2015) Fundusz Spójności - 22,2 mld euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld euro Szacowana łączna wartość projektów w latach 2007-2015 36,5 mld euro, z czego wkład prywatny wyniesie około 2 mld euro

9 Infrastruktura i Środowisko osie priorytetowe I.Gospodarka wodno - ściekowa (FS)* II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS)* III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS)* IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR)* VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS)* VII.Transport przyjazny środowisku (FS)* VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR)* IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej (FS) X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS)* XI.Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR)* XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIV.Infrastruktura szkolnictwa wyższego *Na niebiesko zaznaczono priorytety, gdzie beneficjentami są m.in. JST

10 Komponent regionalny woj. lubelskiego = 435,16 mln euro Kapitał Ludzki Całość wsparcia EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 Podział środków finansowych w ramach PO KL: Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

11 Regionalizacja wsparcia w PO KL Komponent centralny ok. 40% środków 5 Priorytetów W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub są realizowane w co najmniej kilku województwach. Rolę IP i IP2 pełnią poszczególne ministerstwa lub instytucje przez nie wskazane. Komponent regionalny ok. 60% środków 4 Priorytety W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. Rolę IP i IP2 pełnią władze samorządowe na poziomie województwa. 1 Pomoc Techniczna 4% środków 1 Priorytet środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego

12 Priorytety PO Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) stanowi dodatkowy instrument wsparcia dla województw Polski Wschodniej, uzupełniający inne programy operacyjne na lata 2007-2013. Na realizację PO Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-2013 przeznaczono ok. 2,67 mld euro, z czego: - 2,27 mld euro – wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - 401 mln euro – publiczne środki krajowe. Rozwój Polski Wschodniej

14 Struktura PO RPW Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka I.1. Infrastruktura uczelni I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej I.3. Wspieranie innowacji I.4. Promocja i współpraca Oś priorytetowa II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Oś priorytetowa III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

15 Oś priorytetowa IV. Infrastruktura transportowa IV.1. Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki V.2. Trasy rowerowe Oś priorytetowa VI. Pomoc techniczna VI.1. Wsparcie procesu wdrażania i promocja Programu Struktura PO RPW

16 Alokacja PO RPW na województwa województwo lubelskie 508,57 mln euro, województwo podkarpackie 487,48 mln euro, województwo podlaskie 386,86 mln euro, województwo świętokrzyskie 375,30 mln euro, województwo warmińsko-mazurskie 447,37 mln euro, Polska Wschodnia 2205,58 mln euro Z ogólnej kwoty EFRR przeznaczonej na PO RPW tj. 2273,79 mln euro wydzielono z podziału kwotę 68,21 mln euro przewidzianą na realizację Priorytetu IV Pomoc techniczna Algorytm podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW na województwa

17 Regionalne Programy Operacyjne Obszary wsparcia PO RPW wspiera inwestycje w obszarach: 1.infrastruktura uczelni – obiekty i wyposażenie 2.instrumenty inżynierii finansowej 3.infrastruktura podmiotów prowadzących działalność w obszarze badań i rozwoju technologicznego (BRT) 4.wsparcie współpracy i związków kooperacyjnych, klastrów 5.społeczeństwo informacyjne – Internet szerokopasmowy 6.systemy transportu zbiorowego 7.infrastruktura obiektów targowych i konferencyjnych 8.transport drogowy 9.turystyka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Obszary wsparcia

18 PO RPW 2007- 2013 wdrażanie programu Lista projektów indywidualnych, przedstawiona beneficjentom w dniu 11 października 2007 r. Obwieszczenie w sprawie Listy projektów indywidualnych PO RPW ukazało się w Monitorze Polskim Nr 89 z 29 listopada 2007 poz. 971. Dla Działania I.3 w woj. lubelskim utworzono rezerwę na poziomie ok. 95 mln zł z EFRR. na poziomie ok. 95 mln zł z EFRR. Rolę Instytucji Pośredniczącej dla PO Rozwój Polski Wschodniej pełni: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

19 Programy EWT i EISP 2007-13 dostępne dla powiatów województwa lubelskiego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Program Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego INTERREG IVC Program Współpracy Międzyregionalnej Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2007-2013

20 Program Współpracy Transgranicznej POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007 – 2013

21 Obszar zasadniczy (ang. core regions) - wyłącznie w tych regionach mogą być finansowane działania infrastrukturalne Obszar przylegający (ang. adjoining regions) - łączna wartość grantów na działania zlokalizowane w obszarze przylegającym nie może przekroczyć 20% budżetu programu Obszar wsparcia POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007-13

22 Cel programu: wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych Działanie 1.1. Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości Działanie 1.2. Rozwój turystyki Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru Priorytet 2. Poprawa jakości życia Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007-13

23 Struktury odpowiedzialne za wdrażanie programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007-13: POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007-13 Wspólna Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Współpracy Terytorialnej) – Warszawa podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami Wspólny Komitet Monitorujący (międzynarodowy) zatwierdzanie dofinansowania dla projektów Wspólny Sekretariat Techniczny: Fundacja Fundusz Współpracy – Warszawa organizowanie procesu naboru projektów do dofinansowania

24 Budżet programu na lata 2007-13 wynosi: 186,2 mln EUR Na kwotę tą składają się środki pochodzące: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 114,45 mln EUR z budżetu UE na działania poza obszarem Wspólnoty – 71,75 mln EUR POLSKA/BIAŁORUŚ/UKRAINA 2007-13

25 STAN PRZYGOTOWAŃ DO WDRAŻANIA PROGRAMU Trwają prace nad ustalenie systemu wdrażania programu i zatwierdzeniem ostatecznej wersji dokumentu programowego do wysłania do Komisji Europejskiej Zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską planowane jest na lipiec-sierpień 2008 r. Ogłoszenie pierwszego naboru planowane jest na koniec 2008 r. lub początek 2009 r. Aktualne informacje nt. Programu, w tym projekt dokumentu programowego, znajdują się na stronach Instytucji Zarządzającej: http://www.interreg.gov.pl

26 Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013

27 Austria Czechy Niemcy (część) Polska Słowacja Słowenia Węgry Włochy (część) Ukraina (obserwator) Budżet programu (EFRR): 246 mln euro Granice programu CADSES Nowe regiony: Liguria, Dolina Aosty, Piemont Zasięg terytorialny programu

28 Priorytety tematyczne i cel programu Cel programu Poprawa spójności terytorialnej i wzmocnienie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej P1 -Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej poprawa spójności terytorialnej obszaru P2 -Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej P3 -Odpowiedzialne wykorzystywanie środowiska P4 -Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

29 Liczba partnerów w projekcie Przynajmniej trzech finansujących partnerów z trzech krajów, z których co najmniej dwa to Państwa Członkowskie Kategorie beneficjentów władze krajowe, regionalne i lokalne oraz instytucje publiczne działające w dziedzinach rozwoju regionalnego, technologii i innowacji, rozwoju miast i wsi, transportu, zarządzania środowiskiem, zarządzania ryzykiem podmioty prawa publicznego, takie jak agencje rozwoju regionalnego czy agencje innowacyjności instytucje prywatne Wysokość dofinansowania dla polskich beneficjentów Do 85% Partnerstwo transnarodowe

30 Zakładany harmonogram Pierwszy nabór orientacyjny termin: marzec-kwiecień 2008 r. otwarty dla wszystkich priorytetów Start programu Seminaria informacyjne – I kwartał 2008 r. 12 lutego 2008 r. - Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej, Rzeszów 6 marca 2008 r. - Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej, Katowice 17 marca 2008 r. - Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej, Łódź 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. - Seminarium dla Partnerów Wiodących Programu dla Europy Środkowej połączone z konsultacjami indywidualnymi dla wnioskodawców [w języku angielskim], Wrocław

31 Struktury programu Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń Wspólny Sekretariat Techniczny: siedziba w Wiedniu Sieć Punktów Kontaktowych w państwach członkowskich Krajowy Punkt Kontaktowy przy MRR Oficjalna strona programu: www.central2013.eu Informacje w języku polskim: www.interreg.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl Informacje

32 Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Geneza: Szczyt Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska – 19 maja 2004 r.- decyzja Szwajcarii o przyznaniu pomocy krajom Europy Środkowo – Wschodniej; Podstawa prawna: Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Szwajcarską Radą Federalną w sprawie szwajcarskiej pomocy finansowej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej podpisane 27 lutego 2006 r. pomiędzy Rządem Szwajcarii a Wspólnotą Europejską; Adresaci pomocy: Polska oraz pozostałe 9 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które wstąpiły do niej w dniu 1 maja 2004 r.

33 Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Alokacja: Polsce przyznano kwotę 489,020 mln franków szwajcarskich (ok. 49% całkowitej alokacji, sięgającej 1 mld CHF) Okres trwania: 5- letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, rozpoczęte 14 czerwca 2007 r., w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski

34 A)Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych (do 50 mln CHF) dla obszarów koncentracji geograficznej: realizacja celu zakładającego zwiększenie zatrudnienia i wysokości dochodu na terenie pod- regionu (kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich) poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii przez wybrane partnerstwa. Zintegrowana strategia dotyczy celów rozwoju gospodarczego na przykład takich jak: - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego; - rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży z obszarów rolniczych, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego; - rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny. zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej (do 20 mln CHF), w tym m.in.: zwiększenie wydajności i sprawności przejść granicznych, unowocześnienie przejść granicznych w zakresie komputeryzacji, wyposażenia i systemu zarządzania Szwajcarsko – Polski Program Współpracy obszary wsparcia

35 Zakres tematyczny B) Środowisko i infrastruktura: odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (do 117,5 mln CHF) 30 % alokacji dla obszarów koncentracji geograficznej: zarządzanie odpadami stałymi: zbiórka, segregacja oraz oczyszczanie odpadów oraz odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych; wprowadzanie systemów energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej; poprawa lokalnych i regionalnych publicznych systemów transportowych (np. przygotowanie dokumentacji dla dużych inwestycyjnych projektów z zakresu komunikacji; małe i dobrze ukierunkowane projekty dotyczące infrastruktury kolejowej i taboru, modernizacja systemów monitorujących i sterujących). bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych (do 10 mln CHF) dla obszarów koncentracji geograficznej, np.: rozwój oraz wdrażanie zintegrowanych koncepcji zarządzania zasobami naturalnymi; promowanie eko-turystyki. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy obszary wsparcia

36 C) Sektor prywatny: poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 63 mln CHF) 30 % alokacji dla obszarów koncentracji geograficznej na dwa poniższe działania: udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu lokalnych jednostek finansowych; usługi finansowe świadczone przez lokalne jednostki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (formie kredytów, leasingu, gwarancji, poręczeń), np. w ramach właściwych instrumentów instytucji wielostronnych; projekty dotyczące budowania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym (10 mln CHF). rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP (do 10 mln CHF): wsparcie lokalnych usługodawców w zakresie – eko - wydajności i korporacyjnej społecznej odpowiedzialności; programy edukacyjne w zakresie turystyki i planowania celów wyjazdów turystycznych. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy obszary wsparcia

37 D) Rozwój społeczny i zasobów ludzkich: ochrona zdrowia (do 35 mln CHF) - częściowo dla obszarów koncentracji geograficznej, m.in.: rozwój promocji zdrowia oraz strategii i struktur w zakresie profilaktyki zdrowotnej; programy z zakresu edukacji na temat ochrony zdrowia; poprawa zdolności do realizacji polityki i strategii rozwoju na szczeblu regionalnym (i krajowym) dotyczących osób starszych i niepełnosprawnych, poprawa jakości dostarczania usług dla osób starszych i niepełnosprawnych; sprzęt i szkolenia z zakresu pielęgniarstwa na podstawowym poziomie oraz z zakresu opieki społecznej, usług ambulatoryjnych i domowej opieki pielęgniarskiej; budowa i renowacja hospicjów. badania i rozwój (do 30 mln CHF): Fundusz Stypendialny i programy stypendialne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami sąsiadującymi UE obejmujące studia wyższego stopnia i podyplomowe w Rzeczypospolitej Polskiej; sprzęt dla projektów zakładających badania stosowane; wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania innowacyjnością. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy obszary wsparcia

38 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Budżet PROW 2007-2013 17.235.317.541 euro w tym: 13.230.038.156 euro Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 4.005.279.385 euro wkład krajowy Zgodnie z zaproponowanym przez MRiRW podziałem, dla wybranych działań, do województwa lubelskiego trafi ok. 479,90 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

39 Programy operacyjne dla woj. lubelskiego na lata 2007 – 2013 W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do województwa lubelskiego, na inwestycje realizowane w tym regionie, może trafić 2 099,73 mln euro z funduszy unijnych. Kwota obejmuje alokację na Regionalny Program Operacyjny, regionalny komponent PO Kapitał Ludzki oraz PO Rozwój Polski Wschodniej.

40 Programy operacyjne dla woj. lubelskiego na lata 2007 – 2013

41 Programy operacyjne dla powiatów na lata 2007 – 2013 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: RPO Woj. Lubelskiego – www.rpo.lubelskie.pl Infrastruktura i Środowisko – www.mrr.gov.pl, www.mt.gov.pl, www.mos.gov.pl Kapitał Ludzki – www.mrr.gov.pl, www.efs.gov.pl Rozwój Polski Wschodniej – www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl Europejska Współpraca Terytorialna – www.mrr.gov.pl, www.interreg.gov.pl Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – www.minrol.gov.pl

42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości korzystania przez powiaty z krajowych programów operacyjnych finansowanych przez fundusze UE Radzyń Podlaski, 1 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google