Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura zaskarżania aktów administracyjnych według prawa polskiego Jolanta Kochanowska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Frankfurt nad Odrą,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura zaskarżania aktów administracyjnych według prawa polskiego Jolanta Kochanowska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Frankfurt nad Odrą,"— Zapis prezentacji:

1 Procedura zaskarżania aktów administracyjnych według prawa polskiego Jolanta Kochanowska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.

2 Postępowanie administracyjne
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz ze zm.) przewiduje wydawanie przez organy dwóch aktów administracyjnych: postanowień; decyzji.

3 Art. 123 § 2 Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

4 Art. 141. § 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. § 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

5 Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. § 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Na mocy art. 144 art. 129 § 1 dotyczy również zażaleń.

6 Postępowanie sądowoadministracyjne
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.) Art. 52 § 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Art. 52 § 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

7 Art. 173. § 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 177. § 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

8 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Procedura zaskarżania aktów administracyjnych według prawa polskiego Jolanta Kochanowska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Frankfurt nad Odrą,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google