Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel/fax (022) strona internetowa:

2 ZESPÓŁ SZKOLNO –PRZEDSZKOLNY NR 2
placówka powstała w 1978 roku, obejmuje Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345, budynek położony na osiedlu mieszkaniowym z blokami wielokondygnacyjnymi, posiada dwie kondygnacje (szatnię, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, gabinety: lekarski, logopedyczny, reedukacji, pedagogów szkolnych) częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety, brak windy), liczba oddziałów w roku szkolnym 2008/09 – 33, liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 – 720, dwuzmianowość, planowana liczba oddziałów dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2009/10 – 4 (w tym jeden integracyjny), planowane wydzielenie dwóch sal lekcyjnych i dwóch świetlicowych dla dzieci sześcioletnich, odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci.

3 MISJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2
„Harmonijny rozwój człowieka w zgodzie z otaczającym środowiskiem” Atuty placówki: Certyfikat Jakości Edukacyjnej - uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania (wynik sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2007/08 – 30,86 pkt), zdobywają sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, - rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości, - bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne – priorytetem oddziaływań wychowawczych szkoły Zielony Certyfikat I stopnia - prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej i zdrowotnej na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania, właściwego stylu życia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa), - organizacja konkursów o zasięgu międzydzielnicowym – „Palcem po mapie” „Jedz na zdrowie”, „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie”. Szeroki wachlarz działań na rzecz potrzebujących – szkolny wolontariat – WOŚP, Góra Grosza, fundacje: „Nasze dzieci”, „Zdążyć z pomocą”, schroniska dla bezdomnych zwierząt, - współpraca z Domem Opieki Społecznej „Kombatant” Stałe uroczystości szkolne i środowiskowe w kalendarzu szkolnym: - Ślubowanie klas I, Święto Niepodległości, Przegląd Szkolnych Talentów, Jasełka, Święto Szkoły, Dzień Języków, Dzień Ziemi, Święto Sportu 5. Systematyczna modernizacja całej placówki, troska o podniesienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych.

4 OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO
Szkoła posiada: - system alarmowy i monitoringu wizyjnego; - całodobowy dozór dozorców; Świetlica szkolna - jest nieodpłatna, rodzice mogą wnosić dobrowolną opłatę przeznaczoną na potrzeby dzieci; - sprawuje opiekę nad dziećmi od 8.00 do 17.00; - dyżur poranny od 7.00 do 8.00; - dyżur popołudniowy od do 18.00; - dzieci przebywają w 5 salach, wyposażonych w meble dostosowane do wieku dzieci, w każdej z nich znajduje się wykładzina dywanowa, sprzęt RTV oraz gry i zabawki edukacyjne; - każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających; - może również w ciszy i skupieniu odrobić pracę domową; - od roku szkolnego 2009/2010 planuje się powiększenie świetlicy o dwie sale dostosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich; - pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie klas 0 – III, dzieci rodziców pracujących i z rodzin niepełnych.

5 WYPOSAŻENIE SAL Szkoła dysponuje 25 salami dydaktycznymi, w tym dwiema pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, dwiema salami przyrodniczymi, pracownią do nauki języków obcych oraz biblioteką multimedialną. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pierwsze piętro przeznaczone jest dla klas 0 - III, a drugie dla klas starszych. Dzieci sześcioletnie będą korzystały z dwóch sal lekcyjnych, wyposażonych w dostosowane do wieku mebelki, wykładzinę dywanową, niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dziecka.

6 ZAJĘCIA DODATKOWE Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła: teatralnego, plastycznego, origami, tanecznego - „Małe Metrum” informatycznego, sportowego. W klasach 0 – III realizowane są programy autorskie dotyczące: edukacji muzyczno – ruchowej (rytmika), zajęć ruchowo – fizycznych (klasy o profilu sportowym) W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci objęte są pomocą reedukatora, logopedy, rehabilitanta, pedagoga i psychologa. Dzieciom sześcioletnim, w ramach zajęć dodatkowych, oferujemy rytmikę oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

7 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, sprawowana w naszej szkole przez pedagogów i psychologa, polega w szczególności na: - podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z wychowawcami klas; - pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka; - pracy indywidualnej z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie; - współpracy z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach na zebraniach i indywidualnie; - podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; - dbaniu o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; - współpracy z instytucjami wspomagającymi; - pomocy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupu podręczników)

8 Pielęgniarka szkolna:
OPIEKA MEDYCZNA Pielęgniarka szkolna: - udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów, - pełni dyżury codziennie od 8.00 do W roku szkolnym 2008/2009 nasi uczniowie objęci są następującymi programami profilaktycznymi: - „Wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza” - klasy II - „Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej” – klasy II - „Profilaktyka i korekcja wad postawy” – klasy IV - „Badanie przesiewowe słuchu” – klasy VI - „Program profilaktyki WZWA + szczepienie” – klasy I - „Między nami kobietkami” – klasy V

9 REWALIDACJA W ZSP Nr 2 zatrudnia się: logopedę, rehabilitanta, reedukatora, psychologa, pedagogów szkolnych prowadzących specjalistyczne zajęcia: logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej i utrudniają naukę; korekcyjne wad postawy; rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach PPP; dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; socjoterapeutyczne z elementami ART.-u dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; muzyczno – ruchowe z rytmiki i kultury fizycznej; artystyczne – terapia przez sztukę.

10 Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych
INTEGRACJA Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2: - jeden na poziomie klas; - oddział maksymalnie 20 osobowy, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; - dzieci niepełnosprawne przyjmowane są według zasad niepowtarzania dysfunkcji i poruszające się w miarę samodzielnie (ze względu na brak windy). - w klasie pracuje dwóch nauczycieli: w klasach 0 – III nauczyciel kształcenia zintegrowanego i pedagog wspomagający; w klasach IV – VI nauczyciel przedmiotu i pedagog wspomagający; - nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, czuwa pedagog szkolny d/s integracji.

11 PLAC ZABAW Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 dysponuje nowoczesną bazą sportową. Należą do niej: - dwie sale gimnastyczne (duża i mała) z pełnym zapleczem (szatnia, toalety, natryski); - sala do rytmiki i korektywy; - sala do rehabilitacji; - siłownia; - boisko szkolne; - plac zabaw dla dzieci ze świetlicy szkolnej; - plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i sześcioletnich, zmodernizowany wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne. Dzieci SP nr 301 mogą korzystać z bezpłatnej nauki pływania -pływalnia OSiR Bemowo przy ul. Oławskiej.

12 WYŻYWIENIE Na parterze mieści się stołówka szkolna, w której uczniowie mogą zjeść przygotowany we własnej kuchni szkoły smaczny obiad i podwieczorek. Posiłki są: dwudaniowe, wydawane w godzinach od do W roku szkolnym 2008/2009 koszt obiadu wynosi 4,50 złotych. W roku 2009/10 dzieci sześcioletnie będą miały: - zapewnione trzy posiłki wydawane w stołówce szkolnej o stałej, wyodrębnionej godzinie, będą też korzystać z pomocy personelu. Dla dzieci przebywających w świetlicy szkoła dodatkowo zapewnia bezpłatne mleko w ramach programu „Szklanka mleka” Na pierwszym piętrze znajduje się sklepik szkolny, który oferuje uczniom kanapki i zdrowe przekąski.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google