Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja europejska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja europejska"— Zapis prezentacji:

1 Integracja europejska

2 Integracja jest to proces tworzenia się pewnej całości z jakichś części, zespolenia kilku elementów w jedną całość. Może ona obejmować różne dziedziny życia społecznego np. gospodarkę, politykę. Każdy proces integracji musi się opierać na określonych podstawach formalno-prawnych oraz instytucjonalnych.

3 Koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej
Najważniejsze koncepcje współpracy europejskiej: - koncepcja federacyjna - koncepcja konfederacyjna - koncepcja unionistyczna

4 Koncepcja federacyjna zakłada budowę tworu państwowego podobnego do Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone Europy”), zastąpienie narodowych struktur ponadnarodowymi organami federacyjnymi. Zwolennikami tej koncepcji byli m.in. W. Churchill, W. Hallstein, P.H. Spaak oraz K. Adenauer.

5 Koncepcja konfederacyjna zakłada budowę tzw
Koncepcja konfederacyjna zakłada budowę tzw. Europy Ojczyzn, a więc współpracę rządów bez tworzenia ponadpaństwowych organów wspólnotowych. Zwolennikami tej koncepcji byli Ch. de Gaulle oraz Pius XII.

6 Koncepcja unionistyczna postuluje ograniczenie integracji europejskiej do współdziałania między rządami suwerennych państw. Jej zwolennikami byli E. Bevin (były brytyjski minister spraw zagranicznych) oraz C. Attlee (były brytyjski premier).

7 Geneza europejskich tendencji zjednoczeniowych.
Tendencje zjednoczeniowe Europy mają swoje korzenie we wspólnej historii i w kulturze narodów.

8 W okresie od I w. n.e. większa części Europy Zachodniej znajdowała się w Zasięgu wpływów Imperium Rzymskiego. Ta ekspansja spowodowała wytworzenie się wspólnoty kulturowej i gospodarczej. Istotne znaczenie dla poczucia jedności miała też ekspansja religii chrześcijańskiej

9 Karol Wielki ( ) król Franków z dynastii Karolingów, koronowany w 800r. na cesarza, toczył wiele wojen i narzucał podbitym państwom wiarę chrześcijańską. Jego państwo miało być uniwersalnym imperium chrześcijańskim.

10 Otton III ( ) pragnął utworzyć jedno europejskie państwo składające się z 4 równorzędnych części Galii, Słowiańszczyzny, Germanii i Italii.

11 Pierre Dubois (ok. 1250-1321) proponował utworzenie federacji europejskich państw chrześcijańskich.
Jerzy z Podeibradów (1420 – 1471), król czeski proponował utworzenie Ligi Pokoju – zgromadzenia przedstawicieli książąt chrześcijańskich dla utrzymania pokoju

12 Henryk IV (1553 – 1610), król Francji stworzył plan całkowitej rekonstrukcji Europy, w wyniku czego miało powstać 15 państw. Warunkiem pokoju miała być tolerancja religijna wobec protestantyzmu (pominął jednak prawosławie, czyli Wschód). Organem naczelnym miała być Rada Generalna złożona z delegatów państw członkowskich.

13 Wiliam Penn (1644 – 1718) zaproponował utworzenie instytucji zbliżonej do Parlamentu Europejskiego.
Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), cesarz Francuzów, chciał zintegrować Europę siłą, a podbitym państwom narzucić francuskie prawodawstwo i rozwiązania ustrojowe, m.in. słynny Kodeks Napoleona.

14 Fredrich Naumann ( ), niemiecki duchowny i polityk, zajmował się projektami integracji Europy Środkowej. W 1915 r. wydał publikację Mitteleuropa, w której proponował federację krajów tej części Europy (bardziej gospodarczą niż polityczną) pod przewodnictwem Niemiec.

15 Richard Coudenhove-Kalergi ( ), hrabia i polityk austriacki, był organizatorem tzw. ruchu paneuropejskiego, który miał na celu integrację Europy Zachodniej. W 1923 r. założył Unię Paneuropejską, a w 1948 r. Ruch Europejski.

16 Przyczyny Integracji europejskiej
W Europie po II wojnie światowej idee integracji znacznie się ożywiły. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki jak:

17 - nawiązanie współpracy między państwami europejskimi, co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu Marshalla. - obawa przed wybuchem w przyszłości wojny między państwami Europy (uznano, że jedynie integracja gospodarczo-polityczna może zapobiec zbrojnym konfliktom).

18 - chęć szybszego zwalczenia głodu oraz restrukturyzacji gospodarek zrujnowanych przez wojnę, co było możliwe dzięki działaniom integracyjnym. - dążenie państw europejskich do odzyskania dawnej pozycji na świecie, którą utraciły w wyniku II wojny światowej.

19 Ojcowie zjednoczonej Europy
Wśród wielu polityków bardzo zasłużonych dla zjednoczenia Europu kilku odegrało rolę szczególną. Nazywamy ich ojcami zjednoczonej Europy.

20 Robert Schuman( ), który w latach pełnił funkcję premiera, od 1948 do 1953 roku ministra spraw zagranicznych Francji. W latach był przewodniczącym Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

21 Właściwym twórcą dokumentu nazwanego
planem Schumana był Jean Monnet ( ), francuski polityk i przedsiębiorca. W latach pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Ligi Narodów. W 1955 roku stworzył komitet na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. Za swoją działalność w 1976 roku otrzymał od szefów rządów państw EWG tytuł Obywatela Europy.

22 Duży wkład w dzieło integracji europejskiej miał
również polityk niemiecki Konrad Adenauer( ). Ten działacz chrześcijańsko-demokratyczny i prawnik w latach pełnił funkcję nadburmistrza Kolonii. W latach był kanclerzem RFN, jednocześnie w latach pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. W maju 1950 roku bez wahania opowiedział się za realizacją planu Schumana, dzięki czemu mogła powstać EWWiS, a następnie Współtworzył EWG i Euratom.

23 Ważną rolę odegrał także
Paul Henri Spaak( ), polityk belgijski, działacz socjaldemokracji. W latach był premierem, a w latach wicepremierem Belgii, a także dwukrotnym ministrem spraw zagranicznych ( ; 1946). Został pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Był współinicjatorem Beneluksu-unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksemburga, a także współzałożycielem NATO (w latach był sekretarzem generalnym tej organizacji)

24 Współtwórcą Rady Europy oraz EWWiS był Alcide De Gasperi(1881-1954),
polityk, premier Włoch w latach , działacz włoskiej Partii Ludowej, która poprzedzała Chrześcijańską Demokrację. Inspiracją De Gasperiego do działań zmierzających ku integracji europejskiej były przede wszystkim jego przekonania religijne. W swoim życiu kierował się katolicką nauką społeczną. W 1993 roku w Trydencie rozpoczął się proces beatyfikacji De Gasperiego.

25 Rozwój terytorialny Unii Europejskiej

26 (rozszerzenie na północ)
9 maja plan Roberta Schumana 1951-> 23 lipca Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg 1972-> Wielka Brytania, Dania, Irlandia (rozszerzenie na północ) 1979-> Grecja 1985-> Hiszpania, Portugalia (rozszerzenie na południe) Niemcy 1994-> Szwecja, Finlandia, Austria (rozszerzenie skandynawskie)

27 (rozszerzenie na wschód)
2003-1maja 2004 Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, (rozszerzenie na wschód) 2005-> Bułgaria, Rumunia W 2005 roku podjęto negocjacje akcesyjne z Chorwacją i Turcją. Od 2005 roku status państwa kandydującego ma Macedonia.


Pobierz ppt "Integracja europejska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google