Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Polska w Unii Europejskiej

2 Spis Treści Co to jest Unia Europejska ? Działania Unii w XXI wieku
Jej powstanie i założenie Stolica UE Języki UE Symbole UE Patroni UE Członkowie UE Polska w UE Zagrożenia i przyszłość UE

3 Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska jest to największe ugrupowanie integracyjne na świecie. Związek gospodarczo – polityczny 27 państw (od 1 Stycznia 2007 roku) europejskich. Związek ten jest efektem wielokrotnego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej i Centralnej. Ugrupowanie to zwyczajowo określa się mianem Zjednoczonej Europy. Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej i nie jest podmiotem prawdo międzynarodowym. Osobowość tą uzyskano dopiero po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego inaczej reformowanego. Unia nie posiadająca osobowości prawnej nie może być podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać czynności prawnych w imieniu własnym np. nie może jako organizacja 27 państw kupić jakiegoś terytorium, nie może akredytować własnych ambasadorów przy rządach innych państw. Robi to obecnie korzystając z zastępczo z osobowości prawnej Wspólnoty Europejskiej i Euratomu. Podstawę funkcjonowania Unii stanowi Traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej. Kraje Unii czyli 27 państw mają łącznie produkt krajowy brutto drugi na świecie po Stanach Zjednoczonych.

4 Działania Unii w XXI wieku
Zapewnić nagrodą europejskich pokój, swobodę oraz stabilizację Pokonać podziały istniejące na kontynencie europejskim Stworzyć odpowiednie warunki aby narody europejskie mogły żyć w poczuciu bezpieczeństwa Podejmować działania promujące zrównoważony rozwój gospodarczy oraz społeczny Stawić czoła wyzwaniom globalizacji i przy zachowaniu różnorodności charakterystycznej dla narodów Europy Kultywować wspólne europejskie wartości takie jak: trwały rozwój i środowisko naturalne poszanowanie praw człowieka społeczna gospodarka rynkowa

5 Powstanie Unii 1951r – traktat o EWWiS 1952r.Belgia,Francja,Holandia,Luksemburg,Niemcy,Włochy 1957r. – traktat rzymski o EWG i EUROATOM ,funkcje od 1958r. 1967r. – połączenie organów instytucji EWG , EWWiS, Euratom 1968r. – utworzenie unii celnej EWG 1970r. - wspólna polityka handlowa na szczeblu komisji 1973r. – poszerzenie o Wielką Brytanie , Danie, Irlandie 1979r. – utworzenie EWS i wprowadzenie ECU 1981r. – poszerzenie o Grecje 1986r. – poszerzenie o Hiszpanie i Portugalię 1987r. – Jednolity Akt Europejski 1990r. – poszerzenie o NRD 1991r. – traktat o EOG europejski obszar gospodarczy 1992r. – 07 luty traktat z Maastricht o UE przebieg w 2 fazach 1993r. – utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego 1995r. – poszerzenie o Szwecje, Austrie, Finlandie 1997r. – traktat amsterdamski 1999r. – Euro 2004r. – poszerzenie o 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa ,Malta ,Słowacja , Słowenia, Węgry , 2007- przyjęcie Rumunii i Bułgarii

6 Stolica Unii Europejskiej
Stolicą Unii Europejskiej jest Belgia (Bruksela). Tutaj swoją siedzibę ma Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej. Bruksela jest umowną stolicą. Stolicy formalnej nie ma gdyż każdy z organów UE ma własne określone miejsce spotkań.

7 Języki Unii Europejskiej
W instytucjach Unii Europejskiej obowiązują 23 języki urzędowe. Są to: Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Estoński Fiński, Francuski, Grecki, Hiszpański, Irlandzki Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Niemiecki Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński Szwedzki, Węgierski, Włoski Najczęściej używanymi językami są: niemiecki, francuski, angielski, włoski, hiszpański, polski. Wszystkie dokumenty wydawane są we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej. Podczas prac Parlamentu Europejskiego można używać wszystkich języków Unii. Wypowiedzi eurodeputowanych tłumaczone są na wszystkie pozostałe języki.

8 Symbole Unii Europejskiej
Unia Europejska choć jest związkiem 27 państw posiada własne symbole wyróżniające ją spośród innych organizacji. Do tych symboli zaliczamy: Hymn Flagę Obywatelstwo Unii Paszport Europejski Dzień Europy Walutę Euro Motto: „Zjednoczona w Różnorodności” Czas omówić poszczególne symbole

9 Hymn Unii Europejskiej
Słowa do hymnu napisał Fryderyk Schiller 1785 roku. Jest to tekst „Oda do Radości”. W latach 20. XiX wieku słowa te stały się inspiracją dla słynnego kompozytora niemieckiego Ludwika van Beethovena, który pod ich wpływem skomponował finałową kantatę IX symfonii. Z racji wielojęzycznego charakteru Unii hymn posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez dyrygenta austriackiego Herberta von Karajana. „Oda do radości” grana jest rokrocznie 9 maja- w dniu święta Unii Europejskiej. Towarzyszy też uroczystością i szczytom Unii wraz z hymnem państwa, które w danym półroczu przewodniczy w Unii.

10 Flaga Unii Europejskiej
Autorami projektu flagi byli: hiszpański dyplomata Madariaga y Rojo oraz francuski plastyk Arsene Heitz. Projekt ten został zatwierdzony w 1955 roku. Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii (na wzór 12 godzin i 12 apostołów). Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającą perfekcję i całość, i nie zależy od liczby krajów członkowskich, choć na początku nawiązywały do tego. Koło jest symbolem jedności.

11 Obywatelstwo Unii Każda osoba będąca obywatelem jednego z państw członkowskich jest obywatelem Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unijne zostało ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht w 1992 roku. Kwestię tego ujęto w części drugiej (art ) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Obywatelstwo UE, uzupełnia ale nie zastępuje obywatelstwa państwa członkowskiego. Obywatele Unii mogą korzystać z praw udzielonych im na mocy traktatu i muszą wypełniać obowiązki przez ten traktat nałożone. Podstawowe prawa przyznane obywatelom na mocy części drugiej Traktatu ustanawiającego wspólnotę Europejską to: Prawo do swobodnego poruszania i pobytu na terenach Państw Członkowskich Czynne i Bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokalnych w państwie zamieszkania Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej Prawo Petycji do Parlamentu Europejskiego Prawo do zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich

12 Paszport Europejski Od momentu przystąpienia do Unii, w Polsce wydawany jest paszport europejski w kolorze burgundzkiego wina, z napisem Unia Europejska pod nazwa państwa którego jesteśmy obywatelem. Do momentu przystąpienia Polski do strefy Schengen obywatele przekraczając granice poddawani byli kontroli paszportowej. Po przystąpieniu do strefy Schengen możemy jeździć bez paszportów po całej Europie Zachodniej. Porozumienie z Schengen w 1985 roku to jedno z najpraktyczniejszych osiągnięć Unii. Umożliwiło ona zniesienie kontroli osób przekraczających granicę.

13 Dzień Europy Dzień Europy – święto europejskich państw, obchodzone 9 maja. W krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Od 1964 Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 9 maja jest celebrowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. W jego trakcie w siedzibie Rady Europy nie odbywają się obrady, a zamiast tego odbywa się koncert, zaczynający się zawsze odegraniem hymnu Europy.

14 Waluta Unii Europejskiej
Jest to obecnie waluta wprowadzona w 15 krajach należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych. Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty UE zapadła w ramach Traktatu Maastricht, który powołał do życia Unie Gospodarczą i Walutową. W grudniu 1995 roku w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę EURO. Dnia 1 stycznia 1999 roku nastąpiła inauguracja Euro w transakcjach bezgotówkowych, a od 1 stycznia 2002 roku wprowadzono tą walutę w 12 krajach UE (oprócz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii).Ma ja też Słowenia, Cypr, Malta i Słowacja.

15 Państwa które od 1 stycznia 2002 roku wprowadziły euro w miejsce walut narodowych:
Austria Belgia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Włochy Euro również jako swojej waluty używają państwa, które nie są członkami Unii Gospodarczo – Walutowej tj. : Kosowo, Andora i Czarnogóra. Do strefy euro nie przystąpiły 3 kraje z 15 będące wówczas członkami Unii Europejskiej: Wielka Brytania – odmowa parlamentu Szwecja – negatywny wynik referendum Dania - negatywny wynik referendum Od 1 stycznia 2007 roku do strefy euro dołączyła Słowenia. Na mocy podpisanych umów, do strefy euro należą trzy kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej: Monako San Marino i Watykan. Od 1 stycznia 2008 roku do strefy euro dołączyły dwa kraje: Cypr i Malta.

16 Motto „Zjednoczona w Różnorodności
Motto pojawiło się około 2000 roku. Po raz pierwszy użyto go oficjalnie w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europie, podpisanym w 2004 roku. Artykuł I-8 Konstytucji wymienia symbole Unii Europejskiej. Przesłanie tego hasła jest takie, że poprzez UE, europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na rzecz pokoju i dobrobytu, oraz mnogości kultur, tradycji i języków w Europie jest jej ważnym atutem.

17 Patroni Unii Europejskiej
Wspólnota europejska powstała na bazie wartości chrześcijańskich. By podkreślić ten duchowy fundament Europy Kościół Katolicki ogłosił kilkoro z pośród swoich świętych patronami Europy. Osoby te to zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zasłużeni dla europejskiego chrześcijaństwa, pokoju, gotowi oddać życie wierni swoim ideom. Są to: Św. Benedykt z Nursji ( ) Święci Cyryl ( ok ) i Metody ( ok ) Św. Brygida Szwedzka ( ) Św. Katarzyna ze Sieny ( ) Św. Teresa Benedykta od Krzyża ( Edyta Stein, )

18 Członkowie Unii Europejskiej

19 Członkowie Unii Europejskiej
Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg

20 Członkowie Unii Europejskiej
Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunie Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy

21 Polska w Unii Europejskiej
Dnia 31 marca 1998 r. Polska wraz z czterema innymi krajami z Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczęła negocjacje akcesyjne mające zaowocować przyjęciem nas do „europejskiej rodziny” jak samą siebie określa Unia Europejska. Po wielu staraniach i zmianach legislacyjnych i ustawodawczych, mających na celu dostosowanie naszego kraju do standardów i wymagań Unii, dnia 1 maja 2004 r. staliśmy się upragnionym członkiem wspólnoty europejskiej. Fakt ten do dnia dzisiejszego wzbudza w społeczeństwie wiele kontrowersji, dyskusji i sporów dotyczących tak naprawdę trafności tej decyzji, jak również szans i zagrożeń z niej wypływających.

22 Korzyści z przynależności
do Unii Europejskiej: Swoboda podróżowania (bez paszportu) Możliwość legalnej pracy w krajach unii Możliwość kształcenia się za granicą Możliwość zakładania firm poza granicami Swoboda handlu (brak ceł) Jednolity paszport (nie czujemy się gorsi) Dotacje na naukę, rolnictwo, ochronę środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu

23 Obawy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej:
Zagrożenia Polski z przynależności do Unii Europejskiej: Zatracenie Tożsamości Narodowej Utrata Suwerenności Zależność Ekonomiczna od Unii Europejskiej Zaniepokojenie o swoją przyszłość dużych przedsiębiorstw państwowych, których jedyną szansą na przetrwanie jest zasadnicza restrukturyzacja Utrata ziemi Strach przed konkurencją zachodu Ograniczenie kompetencji – proces ten w wielu dziedzinach dokona się automatycznie. Bruksela przejmie od Warszawy kompetencje w wielu strefach polityki gospodarczej

24 Koniec Źródła : www.wikipedia.pl,
Przygotowały: Zuzanna Rutkowska, Wiktoria Adamska , Maria Zmuda z klasy III2 Źródła : Strony poświęcone UE godne polecenia:


Pobierz ppt "Polska w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google