Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Obszar działania to gminy: Wolsztyn, Siedlec i Przemęt Liczba mieszkańców powiatu na dzień 01.01.2010: 55.591 osób 1.539.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Obszar działania to gminy: Wolsztyn, Siedlec i Przemęt Liczba mieszkańców powiatu na dzień 01.01.2010: 55.591 osób 1.539."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Obszar działania to gminy: Wolsztyn, Siedlec i Przemęt Liczba mieszkańców powiatu na dzień 01.01.2010: 55.591 osób 1.539 Liczba osób zarejestrowanych w PUP na dzień 30.09.2010 ogółem – 1.539 922 w tym kobiety – 922 (59,91%) 248 w tym osoby uprawnione do zasiłku – 248 (16,11%) 1.156 w tym mieszkańcy wsi – 1.156 (75,11%) 203 w tym niepełnosprawni – 203 (13,19%)

2 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim na dzień 31.08.2010 r. wynosiła 6,3 % 6,3 % 6,3%

3 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim na dzień 31.08.2010 r. wynosiła 8,4% 8,4% w kraju natomiast 11,3% 11,3%

4 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Kształtowanie się liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wolsztyńskiego wg stanu na 30 września br. przestawia poniższa tabela:Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 30.09.200930.09.2010Wzrost/Spadek Gmina Siedlec 364346 18 Gmina Wolsztyn 1.001841 160 Gmina Przemęt 323352 29 RAZEM1.6881.539 149

5 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w PUP Wolsztyn realizowane są następujące usługi rynku pracy: Pośrednictwo pracy (oferty pracy, kontakty z pośrednikiem pracy), Usługi EURES (dostęp do ofert pracy za granicą), Poradnictwo zawodowe (porady indywidualne, informacje zawodowe, warsztaty, spotkania informacyjno – szkoleniowe), Klub pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), Szkolenia (grupowe, indywidualne),

6 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielana pracodawcom, Staż, Przygotowanie zawodowe dorosłych.

7 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Szkolenia Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

8 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Szkolenia grupowe Inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

9 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Osobom biorącym udział w szkoleniach przysługuje 120% stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 h/miesięcznie.

10 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Staż Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, oraz do 12 miesięcy dla osób do 25 roku życia.

11 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu, zostaje stypendium przyznane stypendium w wysokości: 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych

12 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Prace interwencyjne Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

13 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie nie objętych przepisami Do prac interwencyjnych u Pracodawców nie objętych przepisami pomocy publicznej pomocy publicznej, kierowane są osoby spełniające poniższe kryteria /art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

14 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie obejmują przepisy pomocy publicznej Do pracodawców, których obejmują przepisy pomocy publicznej, kierowane są osoby w ramach umów o prace interwencyjne w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników: znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, osoby które nie mają wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, osoby powyżej 50 roku życia, osoby dorosłe mieszkające samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę. znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji osoby bezrobotne przez co najmniej 24 miesiące.

15 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Prace interwencyjne mogą zostać zorganizowane, jeżeli Pracodawca spełnia warunki do otrzymania pomocy publicznej, tzn. : w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie było spadku zatrudnienia wynikającego z winy Pracodawcy (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, porozumienie stron z inicjatywy pracodawcy, redukcja etatu), a utworzone miejsce pracy spowoduje wzrost netto - ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

16 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

17 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem. Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.

18 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5a 64-200 Wolsztyn Kontakt z pracownikami urzędu: codziennie w godzinach 7.00 – 15.00 codziennie w godzinach 7.00 – 15.00 tel./ fax 068/ 384-35-81, 068/ 347-12-95 tel./ fax 068/ 384-35-81, 068/ 347-12-95 e-mail: powo@praca.gov.pl e-mail: powo@praca.gov.plpowo@praca.gov.pl www.pupwolsztyn.pl www.pupwolsztyn.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie Obszar działania to gminy: Wolsztyn, Siedlec i Przemęt Liczba mieszkańców powiatu na dzień 01.01.2010: 55.591 osób 1.539."

Podobne prezentacje


Reklamy Google