Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ilościowym i jakościowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ilościowym i jakościowym"— Zapis prezentacji:

1 ilościowym i jakościowym
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wyznaczanie mierników (wskaźników) usług publicznych określających poziom świadczonych usług w ujęciu ilościowym i jakościowym Dariusz Gawlik Wałbrzych, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Sprawność usługi publicznych Zapewnienie sprawności usług publicznych możliwe jest dzięki ustanawianiu standardów usług oraz monitorowaniu ich przestrzegania. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

3 Standardy usług publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Standardy usług publicznych Na standard wykonywania usługi publicznej składają się dwa elementy: miernik – ilościowy aspekt wykonania danej usługi, który może być wykorzystany do oceny zdolności zaspokojenia danej potrzeby, cel – określający stopień realizacji w stosunku do danego miernika. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny Przyjęte mierniki jakości usług publicznych powinny być: adekwatne do celów, jakie jednostka chce osiągnąć; ściśle określone, o klarownej, niedwuznacznej definicji, pozwalającej na konsekwentne pozyskiwanie danych; aktualne, generujące dane na tyle regularnie, by śledzić postępy, oraz na tyle szybko, by uzyskiwane dane były użyteczne; rzetelne, czyli wystarczająco dokładne i reagujące na zmiany. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny porównywalne z przeszłymi okresami lub z innymi podobnymi miernikami; dające się zweryfikować, poparte wyraźną dokumentacją, aby można było potwierdzić zasadność procesów generujących dany miernik; unikające stwarzania negatywnych bodźców, czyli nie zachęcające do niepożądanego lub marnotrawnego działania. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny Opracowanie uniwersalnych mierników sprawności usług publicznych jest zadaniem nie łatwym z wielu powodów, bowiem: usługi publiczne obejmują różne samorządy (gmina, powiat, województwo), usługi publiczne obejmują różne grupy i kategorie usług, ocena sprawności usług publicznych najczęściej odnosi się do usług administracyjnych, nie opisując całej ich złożoności. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny System mierników oceny sprawności usług publicznych powinien być ukierunkowany na stosowanie obiektywnych metod pomiaru, tj.: stopnia realizacji ustalonych standardów (czyli obowiązującego standardu działań czy świadczonych usług, zawartego np. w katalogu usług); efektywności wykonywania określonego zadania publicznego, biorąc pod uwagę obowiązujący poziom jakości usługi – oznacza to minimalizowanie nakładów; stopnia satysfakcji klientów – jest to monitorowanie konkretnego wymiaru jakości usługi (np. szybkości, dokładności itp.) z punktu widzenia satysfakcji klienta docelowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny Mierniki docelowych osiągnięć urzędu w zakresie świadczonych usług publicznych mogą być formułowane w obszarach związanych z: klientem/petentem urzędu oraz innymi interesariuszami, finansami, procesami wewnętrznymi, rozwojem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych Wymiar klienta zewnętrznego i interesariuszy (przykładowe obszary formułowania mierników) zadowolenie klienta z obsługi w urzędu, czas załatwienia sprawy, opinia klienta dotycząca placówki, opinia klienta o pracownikach (umiejętności, predyspozycje, komunikatywność), liczba odwołań, skarg, dostępność wniosków i formularzy na stronie internetowej urzędu, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych dostęp urzędu do zewnętrznych baz danych innych instytucji, poziom zaufania obywateli do urzędu, komunikowanie celów i wyników na zewnątrz urzędu, dostępność usług (liczba punktów informacyjnych i oddziałów urzędu na danym obszarze), stopień opracowania bazy danych o klientach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych Wymiar procesów wewnętrznych (przykładowe obszary formułowania mierników): liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną, jakość procesów, mierzona stopniem realizacji standardu, opisanego np. katalogu usług, czas trwania procesów, dokładność załatwiania spraw, poprawność załatwiania spraw, terminowość załatwiania spraw, liczba procesów, co do których stosowane są metody porównawcze (benchmarking) w zakresie podnoszenia jakości procesów wewnątrz organizacji oraz między innymi organizacjami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych Wymiar wiedzy i rozwoju (przykładowe obszary formułowania mierników): liczba pracowników, którzy przeszli szkolenia w danym okresie, lub średnia liczba godzin szkoleń na pracownika, liczba warsztatów oraz dyskusji grupowych z udziałem kadry kierowniczej i pracowników na temat doskonalenia pracy i usług, które dotyczą danej komórki organizacyjnej, wskaźnik szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego w porównaniu z innymi urzędami, prawidłowość obsadzania stanowisk, efektywność wniosków usprawniających złożonych przez pracowników, procent środków z funduszu szkoleń przeznaczonych na szkolenia związane z celami strategicznymi, poprawą zarządzania itp., stopień integracji pracowników z kultura organizacyjną. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych Wymiar finansowy (przykładowe obszary formułowania mierników): efektywność kosztowa świadczonych usług, stopień opracowania dla zadań budżetowych „pożądanego wyniku”, liczba zadań budżetowych, co do których monitorowana jest efektywność i skuteczność realizacji, koszt świadczonych usług na 1 mieszkańca, koszt zatrudnienia pracowników na 1 mieszkańca, koszt obsługi rady gminy na 1 mieszkańca, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług publicznych - administracyjnych koszt utrzymania urzędu na 1 mieszkańca, stopień wdrożenia wskaźników finansowych charakteryzujących zadania, cele i rezultaty polityki finansowej miasta, stopień decentralizacji odpowiedzialności za koszty funkcjonowania urzędu, koszt funkcjonowania komórek organizacyjnych, koszt czasu pracy w rozliczeniu na dostarczane produkty i usługi, koszt dostarczania usług w oparciu o analizę czasu pracy, wydatków bezpośrednich oraz kosztów pośrednich. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

15 Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji - wydajności (nakładowe)
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji - wydajności (nakładowe) Wskaźniki Dane Wydajności (nakładowe) wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca Wydatki w Dziale Oświata i wychowanie - GUS wydatki na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w przeliczeniu na 1 ucznia (suma uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów) wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół – GUS część oświatowa subwencji ogólnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca część oświatowa subwencji ogólnej – GUS udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach na oświatę ogółem Wydatki w Dziale Oświata i wychowanie – GUS wydatki na szkoły podstawowe w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe – GUS wydatki na gimnazja w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki w rozdziale – Gimnazja – GUS wydatki na przedszkola w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające do przedszkoli Wydatki w rozdziale – Przedszkola – GUS Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

16 Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- dostępności (wynikowe)
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- dostępności (wynikowe) Wskaźniki Dane Dostępności (wynikowe) komputeryzacja szkolnictwa (udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do internetu w ogólnej liczbie szkół)- szkoły podstawowe i gimnazja udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do internetu – GUS komputeryzacja szkolnictwa (liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów) – szkoły podstawowe i gimnazja Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - GUS Komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do internetu w szkołach podstawowych i gimnazjach - GUS współczynnik zmianowości (stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń szkolnych, w których odbywają się zajęcia) – w szkołach podstawowych i gimnazjach Liczba oddziałów i pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach - GUS wskaźnik dostępności przedszkoli (liczba dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat w przeliczeniu na 1 miejsce w przedszkolu) Liczba dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat – GUS Liczba miejsc w przedszkolach – GUS Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

17 Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- jakości
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- jakości Wskaźniki Dane Jakości przeciętna wielkość klas (liczba uczniów przypadających na 1 oddział klasowy) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach liczba dzieci, miejsc, oddziałów w przedszkolach – GUS liczba uczniów i oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów – GUS liczba nauczycieli (etatów) w przeliczeniu na 100 uczniów i/lub na 1 oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach - GUS powszechność nauczania języków obcych (stosunek liczby uczniów uczących się języków obcych do liczby uczniów ogółem) w szkołach podstawowych i gimnazjach Liczba uczniów uczących się języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjach– GUS powszechność kształcenia (współczynnik skolaryzacji) w szkołach podstawowych i gimnazjach Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych i gimnazjach– GUS wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego (odsetek dzieci w wieku 3-5 lat nieobjętych wychowaniem przedszkolnym) odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym – GUS poziom nauczania (średni wynik w punktach sprawdzianu/egzaminu poniżej/powyżej średniej krajowej) Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej efektywność nauczania (liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu w stosunku do liczby absolwentów) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

18 Wykorzystywanie mierników w praktyce
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wykorzystywanie mierników w praktyce Idea wykorzystywania mierników wykonania zadań w administracji publicznej jest w Polsce coraz częściej podnoszona, m.in. poprzez realizowane projekty i programy tj.: Program Rozwoju Instytucjonalnego, System Analiz Samorządowych, programy monitorowania jakości usług publicznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

19 Monitoring i ewaluacja mierników (wskaźników) usług publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Monitoring i ewaluacja mierników (wskaźników) usług publicznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Monitoring Monitoring – to regularne sprawdzanie procesu wdrażania interwencji oraz bieżące weryfikowanie jej nakładów, produktów i rezultatów, prowadzone w czasie trwania projektu. Monitoring programu/projektu to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie informacji (dokumentowanie postępów) do podejmowania decyzji. Dostarcza informacji do identyfikacji odstępstw od zakładanych działań i likwidowania ewentualnych problemów, zagrażających postępom w realizacji działań. Monitoring skupia się na zasobach, działaniach i wynikach ujętych w programie/projekcie. Monitoring trwa dokładnie tyle ile trwa okres realizacji danych działań. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

21 Monitoring Monitoring odpowiada na pytanie:
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Monitoring Monitoring odpowiada na pytanie: Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

22 Monitoring Podstawowe narzędzia monitoringu:
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Monitoring Podstawowe narzędzia monitoringu: arkusze pozwalające na zbieranie i porządkowanie wskaźników postępu, programy gromadzenia danych, listy gromadzenia danych formularze gromadzenia danych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

23 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja Ewaluacja to badanie wykorzystujące metody naukowe (głównie z zakresu nauk społecznych) czy nastąpiła zmiana w wyniku podejmowanych działań (w projekcie/ programie) oraz badanie cech tych zmian. Jej wynik i wnioski pozwalają zaspokoić konkretne potrzeby informacyjne na temat tego, co przyczyniło się do sukcesu (lub porażki) realizowanych działań. Ewaluacja jest więc narzędziem uczenia się instytucji, organizacji, zespołów i ludzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

24 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja Odwołując się do formalnych definicji, ewaluacja to: systematyczne, użyteczne i wiarygodne badanie społeczno-ekonomiczne, które opierając się na obiektywnych podstawach ocenia i informuje o jakości i wartości wdrażania, jak i efektów interwencji publicznych (polityk, programów, projektów). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

25 Ewaluacja Ewaluacja odpowiada na takie pytania, jak:
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ewaluacja Ewaluacja odpowiada na takie pytania, jak: Czy plan, który realizujemy ma sens? Czy przynosi oczekiwane efekty? Co i w jaki sposób możemy robić lepiej? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

26 Ewaluacja Występuje 5 etapów badania ewaluacyjnego:
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ewaluacja Występuje 5 etapów badania ewaluacyjnego: 1. Jak przygotować się do ewaluacji, czyli planowanie - podjęcie decyzji o badaniu, jego wstępne zaplanowanie (kiedy i po co to robimy, w czym ma nam pomóc) 2. Jak zaplanować badanie, czyli strukturalizacja - przygotowanie szczegółowej listy pytań badawczych, na które ewaluacja ma odpowiedzieć, dobór metod analizy, zaplanowanie harmonogramu badania (co, kiedy i w jakim czasie). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

27 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja 3. Jak zbierać dane - zbieranie danych potrzebnych do analizy, wybór odpowiedniej metody/techniki badań (ankiety, wywiady, przegląd dokumentów, prowadzenie obserwacji etc.) 4. Jak analizować i formułować ocenę - szukanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze w oparciu o zebrane dane, ocena zadania i badanych kwestii w świetle zebranych danych 5. Jak wykorzystać wyniki - przyjęcie ewaluacji i zastosowanie wniosków i rekomendacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

28 Ewaluacja i monitoring
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ewaluacja i monitoring Zadania stawiane przed monitoringiem i ewaluacją Poprawa i racjonalizowanie planowania – a więc pomoc w lepszym rozpoznaniu potrzeb i problemów grupy docelowej, a następnie racjonalnym zaplanowaniu działań naprawczych; Budowanie partnerstwa i współwłasności – czyli nawiązywanie współpracy wokół zadania, budowanie więzi między interesariuszami, wzmacnianie partnerstwa; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

29 Ewaluacja i monitoring
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ewaluacja i monitoring Zadania stawiane przed monitoringiem i ewaluacją Poprawa wdrażania i bieżącej jakości – podnoszenie jakości procedur i procesów wdrażania, płynnego zarządzania realizacją zadania, poprawa koordynacji; Rozliczanie i wzmocnienie odpowiedzialności – pokazywanie rzeczywistych efektów (produktów, rezultatów i oddziaływania) danego projektu, odnoszenie tego, co zostało w rzeczywistości osiągnięte do zakładanych planów i wyjściowych celów projektu; Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

30 PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING Ewaluacja Monitoring Pytanie przewodnie Jakie są efekty realizacji usługi? Czy realizacja usługi przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami? Moment badania Pomiar punktowy -zgodnie z przyjętymi założeniami (np. raz w roku, raz na dwa lata) Pomiar ciągły – w trakcie realizacji usług, zgodnie z przyjętym systemem sprawozdawczości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

31 PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING Ewaluacja Monitoring Zakres badania Szersze spojrzenie na realizowane usługi. Zidentyfikowanie i ocena: sposobów realizacji (ewentualnych słabości i pół potencjalnych usprawnień) długookresowych (zamierzonych i niezamierzonych) efektów, wybiegających poza czas i miejsce wdrażania programu wpływu usług na satysfakcję mieszkańców z życia w danej społeczności zakres synergii efektów realizacji usług i celów rozwojowych wspólnoty Rejestracja zakresu i efektów realizacji usług w odniesieniu do przyjętych wskaźników. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

32 PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING Ewaluacja Monitoring Sposób realizacji Realizacja badań społecznych – satysfakcji i oczekiwań Ocena efektywności realizacji usług (kosztów, struktur, procesów i skutków) Krytyczna analiza istniejących i zebranych danych. Porównanie istniejących danych dotyczących realizacji usług z uprzednio przyjętym planem i założeniami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

33 PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING Ewaluacja Monitoring Podmioty realizujące badanie Wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Przy pewnych założeniach, instytucje samorządowe. Instytucje zarządzające realizacją usług (przy współpracy z głównymi podmiotami zaangażowanymi w ich wdrażanie) Konsekwencje badania Przedstawienie rekomendacji dotyczących: Usprawnienia procesów zarządzania, wzmocnienia skuteczności i oddziaływania usług. Ewentualnych zmian zakresu i sposobu realizacji usług. Działania administracyjne niwelujące odchylenia od przyjętych założeń. Ewentualna korekta założeń. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

34 PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING Ewaluacja Monitoring Podmioty realizujące badanie Wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Przy pewnych założeniach, instytucje samorządowe. Instytucje zarządzające realizacją usług (przy współpracy z głównymi podmiotami zaangażowanymi w ich wdrażanie) Konsekwencje badania Przedstawienie rekomendacji dotyczących: Usprawnienia procesów zarządzania, wzmocnienia skuteczności i oddziaływania usług. Ewentualnych zmian zakresu i sposobu realizacji usług. Działania administracyjne niwelujące odchylenia od przyjętych założeń. Ewentualna korekta założeń. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

35 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.


Pobierz ppt "ilościowym i jakościowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google