Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Dorota Kobylec Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Dorota Kobylec Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Dorota Kobylec Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

2 Komu pomagamy? Wszystkim instytucjom, które chcą pozyskiwać środki z EFS lub realizują projekty współfinansowane w ramach EFS organizacjom pozarządowym szkołom jednostkom samorządu terytorialnego instytucjom rynku pracy szkołom wyższym, jednostkom naukowo- badawczym przedsiębiorcom innym podmiotom działającym na rzecz edukacji i rozwoju lokalnego

3 Wspieramy projektodawców z powiatów: chrzanowskiego, wielickiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego i miasta Krakowa

4 Nasza oferta INFORMACJA punkt informacyjny seminaria informacyjne –aktualności EFS –dobre praktyki

5 Nasza oferta SZKOLENIA –w zakresie EFS w latach 2007-2013 –w zakresie tworzenia przedsięwzięć partnerskich –szkolenia specjalistyczne wzmacniające umiejętności przygotowania i realizacji projektów miękkich

6 Nasza oferta DORADZTWO –w zakresie przygotowania i wdrażania projektów EFS –specjalistyczne (księgowość w EFS, prawo zamówień publicznych)

7 Nasza oferta ANIMACJA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ –targi partnerów spotkania instytucji i organizacji działających na danym obszarze zainteresowanych współpracą identyfikacji obszarów współpracy i pomysłów na projekty partnerskie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich –pomoc w przygotowaniu projektów partnerskich pomoc doradcza w zakresie opracowania projektu konsultacja umów partnerskich

8 Nasza oferta ANIMACJA PARTNERSTWA LOKALNEGO identyfikacja liderów społeczności lokalnych przygotowanie liderów do rozwoju społeczności diagnoza lokalnych zasobów i potrzeb identyfikacja partnerów lokalnych inicjowanie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych (budowanie grup partnerskich, koalicji) opracowanie strategii działania partnerstwa przygotowanie projektów na rzecz społeczności lokalnej

9 Regionalne Ośrodki EFS w Małopolsce Kraków – Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. (0-12) 421 80 66 Tarnów – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel. (0-14) 655 69 86 Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozwój, ul. Długosza 9, tel. (0-18) 442-01-99

10 METODOLOGIA BUDOWANIA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO

11 PROJEKT WNIOSEK Pracy nad projektem nie należy zaczynać od wypełniania wniosku o dofinansowanie!

12 Czym jest projekt? Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnych wyników, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania określonych zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych.

13 Jakie są etapy przygotowania projektu? Analiza interesariuszy Analiza problemu Określenie celów Wyznaczenie planowanych rezultatów Dobór odpowiednich działań Przygotowanie harmonogramu działań Opracowanie budżetu

14 ANALIZA INTERESARIUSZY Analiza wszelkich osób, grup osób, instytucji które: a/ mogą być w jakikolwiek sposób dotknięte rezultatami projektu b/ mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem z punktu widzenia: -charakterystyki społeczno-ekonomicznej -interesów, celów, oczekiwań, itp. -wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu -potencjału, wiedzy, doświadczenia – dla potrzeb projektu (potencjalny wkład) -implikacji i wniosków dla projektu

15 ANALIZA INTERESARIUSZY Interesariusze (udziałowcy): bezpośredni (realizatorzy, beneficjenci pomocy) pośredni (otoczenie współpracujące, neutralne, z konfliktem interesów) Analiza interesariuszy: - dlaczego mogą być zaangażowani? - w jaki sposób mogą być zaangażowani - wnioski dla projektu ….

16 ANALIZA PROBLEMÓW Wszystkie projekty zaczynają się od diagnozy sytuacji – stanu wyjściowego, opisu problemu, który chcemy rozwiązać bądź zminimalizować realizując projekt. Nie ma problemu, nie ma projektu.

17 Problem 1. Co jest istotą problemu, którym się zajmujemy? Np. rośnie liczba osób kończących szkoły średnie nie wchodzących na rynek pracy. 2. Jaki jest zasięg problemu? Np. ponad 30% zeszłorocznych absolwentów nie weszło na rynek pracy (dane). 3. Dlaczego jest to takie ważne? Przedstawić skutki społeczne tego zjawiska. 4. Czy istnieją tendencje pogłębiania się tego problemu? 5. Jak projekt wpłynie na zmiany tych tendencji?

18 CEL – pozytywny, oczekiwany stan w przyszłości PROBLEM – negatywny obraz rzeczywistości Rola projektu PROJEKT

19 Hierarchia celów projektu Cel ogólny/główny/nadrzędny- cel strategiczny nie zostanie osiągnięty w wyniku realizacji pojedynczego projektu, jednak osiągnięcie celów projektowych przybliży nas do celu ogólnego Cel ogólny => oddziaływanie => efekt długofalowy Cel ogólny projektu najczęściej wynika z celu PROGRAMU /PRIORYTETU

20 Hierarchia celów projektu Cel/e szczegółowy/we (bezpośredni/e) projektu- odnosi się do kluczowego, zidentyfikowanego problemu, którym chcemy się zająć. Cel bezpośredni projektu: - zostaje osiągnięty w wyniku realizacji projektu lub w niedługim czasie po jego zakończeniu, - przynosi trwałą korzyść (zmianę) uczestnikom projektu, - bezpośrednio wynika z wypracowanych rezultatów.

21 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre): S pecific- konkretne i proste, M easurable- mierzalne ilościowo, A ssesable- mierzalne jakościowo, R ealistic- realne do osiągnięcia, T imeframed - określone w czasie.

22

23 Rezultaty Bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu Opisują to, co konkretnie otrzymają uczestnicy w ramach projektu Rezultaty ilościowe/liczbowe/twarde: –Produkty - wszystkie produkty materialne i usługi, które otrzymuje beneficjent w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów –Rezultaty, które można określić liczbą lub procentem np. liczba osób (kobiet i mężczyzn), którzy ukończyli szkolenie; liczba osób, które w wyniku udziału w projekcie znalazły pracę itp.

24 Rezultaty Rezultaty jakościowe/miękkie - określają zmiany jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy Np.: zmiany postaw, kompetencji, umiejętności i innych cech, których istnienie może być stwierdzone jedynie w wyniku specyficznych badań czy obserwacji.

25 Oddziaływanie/wpływ Konsekwencje danego programu/ projektu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla beneficjentów.

26 Działania to poszczególne zadania i czynności do wykonania w projekcie pokazują za pomocą jakich kroków osiągane będą rezultaty np. promocja, rekrutacja, szkolenia, monitoring i ewaluacja itp.

27 Rekrutacja stanowi istotny etap w realizacji projektu, gdyż od jej wyników zależy powodzenie dalszych planowanych działań, a kryteria zastosowane w procesie naboru i selekcji mają bezpośredni wpływ na rezultaty ilościowe i jakościowe przedsięwzięcia.

28 Rekrutacja a selekcja w projektach EFS Rekrutacja – to proces naboru potencjalnych uczestników projektu, mający za zadanie wybór ostatecznej kwalifikowalnej grupy docelowej zgodnie z ustalonymi na etapie przygotowania projektu kryteriami selekcji opisanymi we wniosku aplikacyjnym.

29 Rekrutacja a selekcja w projektach EFS Selekcja – to przegląd potencjalnych uczestników przedsięwzięcia i wybór ostatecznej kwalifikowalnej grupy docelowej projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami.

30 Rodzaje rekrutacji rekrutacja ogólna (szeroka)- sprawdza się w projektach otwartych, skierowanych do szerokiej grupy beneficjentów ostatecznych rekrutacja segmentowa (wąska) – sprawdza się w projektach skierowanych do wąskiej grupy beneficjentów ostatecznych Rekrutacja powinna być prowadzona równolegle z promocją.

31 Typy rekrutacji Rekrutacja jednorazowa - realizowana na początku projektu, zakłada jednokrotny nabór beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach projektu (jednolita forma wsparcia), Rekrutacja ciągła – realizowana na bieżąco przez cały okres trwania projektu (powtarzalny typ wparcia), Rekrutacja cykliczna (okresowa) – realizowana kilkukrotnie w trakcie projektu, sprawdza się w długoterminowych przedsięwzięciach, w których proponowana forma wsparcia ma charakter powtarzalny.

32 Monitoring i ewaluacja Monitorowanie – to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu, dotyczący przede wszystkim produktów i nakładów związanych z prowadzonymi działaniami. Monitorowanie stanowi integralną część codziennego zarządzania projektem i jest źródłem danych dla ewaluacji. Ewaluacja - to okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w odniesieniu do założonych celów. Ewaluacja odnosi się do efektów długofalowych, czyli oddziaływania projektu.

33 Monitoring – główne problemy Monitoring dotyczy fazy realizacji projektu Cztery główne problemy to: Czy uzgodnione działania są realizowane? Czy są realizowane skutecznie? Jeśli nie, to dlaczego? Co możemy zrobić, żeby temu zaradzić?

34 Monitoring Ocena System monitoringu stanowi podstawę oceny. Ocena (ewaluacja) służy rozpatrzeniu wielu kwestii związanych z rezultatami projektu - przede wszystkim bada efektywność realizowanych działań (czy założone rezultaty zostały osiągnięte dzięki zrealizowaniu zaplanowanych działań?), a także oddziaływanie projektu.

35 Harmonogram projektu pokazuje sekwencje i zależności pomiędzy działaniami, określa ich czas trwania, przydziela odpowiedzialność i podkreśla momenty szczególnie istotne w projekcie.

36 Jak zrobić harmonogram? I.Podzielić projekt na zasadnicze działania II. Ustalić czas trwania poszczególnych działań III. Ustalić kolejność działań IV.Wyznaczyć kamienie milowe

37 Budżet Koszty muszą być spójne z planowanymi działaniami (budżet zadaniowy) Tylko koszty kwalifikowane Przestrzegamy opisanych ograniczeń (np. cross-financing w Priorytecie IX może wynosić max. 10%) Realistyczny (ceny rynkowe) Staramy się nie zapomnieć o żadnych kosztach Bierzemy poprawkę na czas przepływów finansowych (rozsądnie rozkładajmy wydatki) Wkład własny rośnie wraz z budżetem W pracy nad budżetem powinna brać udział osoba, która będzie podejmowała zobowiązania finansowe

38 Logika projektowa a logika formularza aplikacyjnego Znajdź miejsce (punkt) w formularzu gdzie można opisać poszczególne (wszystkie lub część) elementy składające się na logikę projektową Zachowaj jasność przekazu, Zwróć szczególną uwagę na spójność opisu Zadbaj o formalną poprawność i kompletność składanej dokumentacji

39 Dziękuję za uwagę! Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. (0-12) 421 80 66,(0-12) 421 83 40 www.krakow.roefs.pl


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Dorota Kobylec Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google