Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.. -projekt- Uchwała Nr IV/…/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.. -projekt- Uchwała Nr IV/…/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu."— Zapis prezentacji:

1 projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.

2 -projekt- Uchwała Nr IV/…/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości86.263.578 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki w wysokości88.024.871 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości16.930.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości1.922.277 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3 § 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości1.761.293 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: – zaciąganych kredytów kwocie9.500.000 zł – zaciąganych pożyczek w kwocie1.240.544 zł 2. Ustala się: – przychody budżetu w wysokości10.740.544 zł – rozchody w wysokości8.979.251 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości100.000 zł § 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4 § 6. Ustala się: – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie580.000 zł – wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie537.380 zł – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie42.620 zł § 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: – gminnych instytucji kultury na łączną kwotę1.940.815 zł – Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie 813.140 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 512.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: – przychody w wysokości180.000 zł – wydatki w wysokości180.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

5 § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych raz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie2.000.000 zł 2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie1.761.293 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji apierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie8.979.251 zł § 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości2.000.000 zł 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 4) zaciągania zobowiązań: · na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5. · z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę2.000.000 zł § 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Koniec dziękuję za wysłuchanie


Pobierz ppt "Projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r.. -projekt- Uchwała Nr IV/…/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google