Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Szczecinecki Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi kształcenia Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Szczecinecki Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi kształcenia Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!"— Zapis prezentacji:

1

2 Powiat Szczecinecki Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi kształcenia Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!

3 Powiat Szczecinecki

4 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.

5 Powiat Szczecinecki Różnorodna oferta kształcenia prezentuje młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji, gwarantując każdemu kontynuację dalszej nauki po wszystkich etapach kształcenia.

6 Powiat Szczecinecki CO PO GIMNAZJUM ? Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Trzy pierwsze typy szkół przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym prowadzone jest w nich na porównywalnym poziomie.

7 Powiat Szczecinecki Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Wyższe Studia Uniwersyteckie (np. Prawo, Ekonomia) Wyższe Studia Zawodowe (np. Politechnika) Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura) Liceum profilowane 3 letnie (matura) Technikum 4 letnie (matura) Szkoła policealna (1 rok lub 2 lata) PRACA Szkoła policealna (2 lata) PRACA

8 Powiat Szczecinecki Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

9 Powiat Szczecinecki Jeśli jednak już dziś postanowisz, o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące, profilowane lub technikum.

10 Powiat Szczecinecki Do wyboru masz: 5 liceów ogólnokształcących, 6 liceów profilowanych, 6 techników zawodowych, 5 zasadniczych szkół zawodowych.

11 Powiat Szczecinecki Liceum ogólnokształcące Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni.

12 Powiat Szczecinecki W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej.

13 Powiat Szczecinecki Kierunki w szkołach policealnych: TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIK INFORMATYK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK ADMINISTRACJI

14 Powiat Szczecinecki Liceum profilowane Kształcenie trwa trzy lata. Uczeń liceum profilowanego zdobywa wiedzę ogólną oraz równolegle wiedzę ogólnozawodową, stanowiącą podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego.

15 Powiat Szczecinecki PROFILE W LICEACH PROFILOWANYCH EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY, ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, SOCJALNY LEŚNICTWO I TECHNOLOGIA DREWNA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA.

16 Powiat Szczecinecki Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego.

17 Powiat Szczecinecki Po ukończeniu technikum możesz zdobyć tytuł technika: BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA EKONOMISTY HANDLOWCA HOTELARZA LOGISTYKA KUCHARZA KELNERA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU TELEINFORMATYKA INFORMATYKA ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH WETERYNARII MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH AGROBIZNESU ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNOLOGII DREWNA MECHATRONIKA HODOWCY KONI OCHRONY ŚRODOWISKA

18 Powiat Szczecinecki Zasadnicza szkoła zawodowa Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata.

19 Powiat Szczecinecki Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Szczecineckim przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: 2 -letnich KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SPRZEDAWCA MALARZ - TAPECIARZ BETONIARZ – ZBROJARZ POSADZKARZ OGRODNIK

20 Powiat Szczecinecki i 3-letnich MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONTER MECHATRONIK ELEKTROMECHANIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY PIEKARZ CUKIERNIK ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE ( FRYZIER, STOLARZ, MECHANIK) TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE ROLNIK MURARZ

21 Powiat Szczecinecki www.lo.szczecinek.plwww.zs1ken.szczecinek.gawex.pl www.zs2warcislaw.euwww.zs3szczecinek.neostrada.pl www.zs5szczecinek.net.plwww.zsswiatki.pl www.zsbialybor.neostrada.pl www.lo.szczecinek.plwww.zs1ken.szczecinek.gawex.pl www.zs2warcislaw.euwww.zs3szczecinek.neostrada.pl www.zs5szczecinek.net.plwww.zsswiatki.pl www.zsbialybor.neostrada.pl Bliższe informacje znajdziesz w Informatorze Edukacyjnym Powiatu Szczecineckiego, na stronie internetowej www.powiat.szczecinek.pl oraz na stronach internetowych szkół: www.lo.szczecinek.plwww.zs1ken.szczecinek.gawex.pl www.zs2warcislaw.euwww.zs3szczecinek.neostrada.pl www.zs5szczecinek.net.plwww.zsswiatki.pl www.zsbialybor.neostrada.pl www.lo.szczecinek.plwww.zs1ken.szczecinek.gawex.pl www.zs2warcislaw.euwww.zs3szczecinek.neostrada.pl www.zs5szczecinek.net.plwww.zsswiatki.pl www.zsbialybor.neostrada.pl

22 Powiat Szczecinecki Pamiętaj o terminach rekrutacji! od 11 maja do 5 czerwca 2009r. Składanie podań do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Od 10 do 17 czerwca 2009 r. Możliwość dokonywania zmian wyboru szkoły Uwaga! Dalsze terminy rekrutacji – patrz Zarządzenie Nr 11/2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2009 r.

23 Powiat Szczecinecki UWAGA!!! DOKUMENTY jakie musisz dostarczyć to: 1.podanie – kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

24 Powiat Szczecinecki Do podania należy dołączyć: trzy zdjęcia; zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych. Zapamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości

25 Powiat Szczecinecki Od 19 do 23 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 Kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie należy umieścić adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

26 Powiat Szczecinecki 30 czerwca 2009 r. godz. 15.00 Szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły.

27 Powiat Szczecinecki Od 1 do 3 lipca 2009 r. do godz.15.00 Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru, a szkoły prowadzą rekrutację uzupełniającą.

28 Powiat Szczecinecki 6 lipca 2009 r. godz. 12.00 Szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej.

29 Powiat Szczecinecki Ile punktów za świadectwo? Oblicz! Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje max 80 pkt za stopnie z j. polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez nią wybranych i wskazanych w statucie szkoły, zgodnie z zasadą:

30 Powiat Szczecinecki 20 pkt – stopień celujący 16 pkt – stopień bardzo dobry 12 pkt – stopień dobry 8 pkt – stopień dostateczny

31 Powiat Szczecinecki 20 pkt kandydat otrzymuje za kryteria ustalone przez szkolna komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną (np. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).

32 Powiat Szczecinecki Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo –100.

33 Powiat Szczecinecki Punkty za egzamin gimnazjalny część humanistyczna – max 50pkt część matematyczno-przyrodnicza - max 50pkt Razem 100 punktów

34 Powiat Szczecinecki 200 to maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

35 Powiat Szczecinecki Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.

36 Powiat Szczecinecki Powodzenia!


Pobierz ppt "Powiat Szczecinecki Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi kształcenia Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google