Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo usługowe. 1.Definicje przedsiębiorstwa 2.Klasyfikacja przedsiębiorstw usługowych 3.Funkcje przedsiębiorstwa usługowego 4.Zasady działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo usługowe. 1.Definicje przedsiębiorstwa 2.Klasyfikacja przedsiębiorstw usługowych 3.Funkcje przedsiębiorstwa usługowego 4.Zasady działania."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwo usługowe

2 1.Definicje przedsiębiorstwa 2.Klasyfikacja przedsiębiorstw usługowych 3.Funkcje przedsiębiorstwa usługowego 4.Zasady działania przedsiębiorstwa 5.Cele działalności przedsiębiorstwa usługowego rodzaje celów zasady formułowania celów misja przedsiębiorstwa

3 Definicje przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji w celu wytworzenia określonych dóbr lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej lub lokalnej

4 Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo to jednostka (podmiot) prowadząca działalność gospodarczą, dążąca do zaspokojenia potrzeb innych podmiotów życia społecznego (osób lub/i instytucji) przez wytwarzania produktów lub/i świadczenie usług, przy czym działalność ta jest motywowana chęcią uzyskania korzyści majątkowych i prowadzona samodzielnie na ryzyko właściciela (właścicieli)

5 Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo to wyodrębniony zespół ludzi wykonujących określone czynności i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne rozstrzygające o skuteczności tego działania, wyposażonych w środki materialne i finansowe oraz podporządkowanych określonej organizacji wewnętrznej

6 Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo może być postrzegane jako jednostka: organizacyjna prawna ekonomiczna

7 Definicje przedsiębiorstwa /proste/ Przedsiębiorstwo jest samodzielnym gospodarstwem domowym pracującym na potrzeby osób trzecich. Przedsiębiorstwo występuje wtedy, gdy ktoś podejmując działalność gospodarczą bierze na siebie dobrowolnie ryzyko majątkowe

8 Przedsiębiorstwo usługowe Wyróżnia je spośród innych przedsiębiorstw przedmiot działania.

9 Przedsiębiorstwo usługowe Przedsiębiorstwo usługowe, stanowiące kategorię ekonomiczną, jest formą organizacyjną przedsięwzięć gospodarczych, polegających na ciągłym świadczeniu zróżnicowanych usług, działającą w celach zarobkowych, samodzielnie, we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko.

10 Klasyfikacja przedsiębiorstw Kryterium klasyfikacjiRodzaj przedsiębiorstw Przedmiot działalnościNp. transportowe turystyczne, itp.. Forma własności sektora publicznego sektora prywatnego mieszane Forma organizacyjno – prawna przeds. jednoosobowe spółka spółdzielnia przeds. państwowe

11 Klasyfikacja przedsiębiorstw Kryterium klasyfikacjiRodzaj przedsiębiorstw Notowanie na giełdzie papierów wartościowych giełdowe pozagiełdowe Zasięg działania lokalne regionalne krajowe międzynarodowe globalne Struktura kosztów własnych pracointensywne materiałointensywne kapitałointensywne

12 Klasyfikacja przedsiębiorstw Kryterium klasyfikacjiRodzaj przedsiębiorstw Wielkość mikro (do 10 osób) małe (11 – 50 osób) średnie (51 – 250 osób) duże (powyżej 250 osób) Kategoria usługobiorcy świadczące usługi na rzecz klientów indywidualnych świadczące usługi na rzecz klientów instytucjonalnych obsługujące obie grupy klientów

13 Klasyfikacja przedsiębiorstw Kryterium klasyfikacji Rodzaj przedsiębiorstw Stopień niematerialności usług świadczące usługi o wysokim stopniu niematerialności świadczące usługi o niskim stopniu niematerialności Sposób świadczenia usług świadczący usługi w sposób ciągły świadczący usługi w danym okresie Stopień bezpośredniości kontaktu z klientem świadczący usługi w ścisłym kontakcie z usługobiorcą świadczący usługi w ograniczonym kontakcie z usługobiorcą

14 Funkcje przedsiębiorstwa Ze względu na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: funkcje realne funkcje regulacyjne

15 Funkcje przedsiębiorstwa Z punktu widzenia podstawowych faz działalności gospodarczej funkcje przedsiębiorcze funkcje operacyjne funkcje marketingowe

16 Funkcje przedsiębiorstwa Funkcje podstawowe – dotyczą procesu wytwarzania i sprzedaży usług Funkcje wspomagające – mają na celu wspieranie funkcji podstawowych, dotyczą np. pozyskiwania niezbędnych czynników wytwórczych, utrzymania w gotowości zaplecza materialnego

17 Pozagospodarcze funkcje przedsiębiorstwa Związane są z zaspakajaniem zróżnicowanych potrzeb społecznych np. potrzeb bezpieczeństwa, potrzeb kulturalnych, potrzeb bytowych ludności, potrzeb związanych z regeneracją sił fizycznych i psychicznych

18 Podstawowe zasady działania przedsiębiorstwa zasada gospodarności zasada przedsiębiorczości zasada rentowności zasada rachunku ekonomicznego

19 ZASADA GOSPODARNOŚCI Oznacza konieczność kierowania się zasadą racjonalnego działania, w postaci dążenia do: największej wydajności lub największej oszczędności

20 ZASADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Oznacza ekspansywność czyli stawianie sobie wyzwań, których realizacja wpłynie na szybki rozwój i znaczną poprawę sytuacji firmy Przedsiębiorczość oznacza innowacyjność.

21 ZASADA RENTOWNOŚCI Oznacza dążenie przedsiębiorstwa – poprzez realizowaną politykę – do uzyskania nadwyżki przychodów z całokształtu działalności w stosunku do poniesionych kosztów czyli do dodatniego wyniku finansowego.

22 ZASADA RACHUNKU EKONOMICZNEGO Oznacza, że przedsiębiorstwo realizując określone przedsięwzięcie powinno uwzględniać nakłady i efekty z nim związane.

23 ZASADA RACHUNKU EKONOMICZNEGO Oznacza także przestrzeganie następujących zasad pomiaru i oceny: zasady przyrostowości, zasady uniwersalności, zasady porównywalności, zasady kompleksowości, zasady jednoznaczności, zasady obiektywności, zasady spójności

24 Zasady prawa gospodarczego - publicznego Zasada wolności gospodarczej Zasada samodzielności gospodarczej i finansowej podmiotów gospodarczych, Zasada równości podmiotów względem prawa, Zasada dobrowolności zrzeszania się, Zasada praworządności, Zasada demokracji gospodarczej, Zasada ochrony gospodarczych interesów publicznych, Zasada państwowej ochrony stosunków gospodarczych

25 Zasady prawa gospodarczego - prywatnego Zasada zgodności regulacji prawnej z zasadami ekonomii, Zasada wolności gospodarczej, Zasada równości podmiotów gospodarczych, Zasada ochrony rynku i wolności konkurencji, Zasada podwyższenia poziomu wymagań wobec profesjonalistów

26 Zasady prawa gospodarczego – prywatnego (cd) Zasada ochrony zaufania i interesu strony typowo słabszej, Zasada autonomii woli, Zasada uwzględniania zmiennych warunków gospodarczych, Zasada pewności i bezpieczeństwa obrotu.

27 Cel działania przedsiębiorstwa Dotyczący przyszłości stan jakiejś rzeczy pod pewnymi względami, który dla podmiotu działającego jest pod jakimś względem cenny (pożądany) i wyznacza kierunek i strukturę jego działania zmierzającego do spowodowania lub utrzymania tego stanu rzeczy.

28 Ustalenie celów to podstawa zorganizowanego działania, a zarazem jeden z najtrudniejszych problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa

29 Podział celów przedsiębiorstwa Ze względu na stopień ogólności: cele kierunkowe – mają charakter ogólny, opisowy cele konkretne – są określane nie tylko co do istoty lecz również ze względu na wielkość celu oraz zakładany czas realizacji

30 Podział celów przedsiębiorstwa Ze względów czasowych cele dzielimy na: cele strategiczne cele taktyczne cele operacyjne

31 Cele strategiczne Cele strategiczne, wyznaczające kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, powinny: określać, co chce się osiągnąć w przyszłości, służyć jako kryterium oceny wszystkich działań, zachęcać pracowników do wspólnych wysiłków, stanowić podstawę kontroli działań.

32 Podział celów przedsiębiorstwa Z punktu widzenia orientacji na środowisko przedsiębiorstwa można wyróżnić: cele zewnętrzne cele wewnętrzne

33 Zasady formułowania celów przedsiębiorstwa realność celów jasne formułowanie celów mierzalność spójność akceptowalność

34 Misja przedsiębiorstwa Prezentuje długookresowe wizje firmy z punktu widzenia tego, do czego firma zmierza i komu chce służyć W sposób syntetyczny wyraża rolę, jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia Definiuje system wartości organizacji oraz jej cele ekonomiczne i pozaekonomiczne

35 Po co misja?

36

37 Elementy kształtujące misję historia firmy preferencja zarządu i udziałowców otoczenie rynkowe w jakim działa firma (szanse i zagrożenia) zasoby firmy (mocne i słabe strony) kompetencje w branży

38 Przykładowe misje IKEA... naszym celem jest stworzenie ludziom lepszego życia poprzez zaoferowanie im szerszego wyboru wyposażenia wnętrz o odpowiedniej formie i funkcji po jak najniższych cenach, aby na ich zakup mogła pozwolić sobie jak największa liczba osób...

39 Przykładowe misje RED STAR PARCEL Dzięki nam nasi klienci zaoszczędzą czas i pieniądze. Dostarczamy przesyłki szybko, bez pomyłek i zgodnie z życzeniem klienta. Wysyłki do, z i na terenie Wielkiej Brytanii.

40 Priorytety działania służba wobec klientów jest pierwsza służba wobec pracowników i kierownictwa jest druga służba wobec wspólnoty jest trzecia służba wobec udziałowców jest ostatnia

41 Literatura 1. B. Filipiak, A. Panasiuk, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, PWN, Warszawa 2008, 2. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 128 – 137, 3. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 65 - 92


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo usługowe. 1.Definicje przedsiębiorstwa 2.Klasyfikacja przedsiębiorstw usługowych 3.Funkcje przedsiębiorstwa usługowego 4.Zasady działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google