Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Prezentacja Przygotowana w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY współfinansowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Prezentacja Przygotowana w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY współfinansowanego."— Zapis prezentacji:

1

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Prezentacja Przygotowana w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU ID grupy: z9m2 Opiekun: Małgorzata Kuśnierczak Kompetencja: matematyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły Rok szkolny: 2011/2012

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

5

6 Wprowadzenie ………………………………………………………………….. 6 Wyniki ankiety ……………………………………………………………….. 15 Podstawowe miary statystyczne …………………………………….. 38 Koniec ……………………………………………………………………………….. 44

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Statystyka Zbiorowość statystyczna, dane statystyczne Badania statystyczne Etapy badań statystycznych Badania ankietowe Zasady dobrej ankiety Obszary objęte ankietą

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Statystyka jest to nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości, ich ilościowe wyrażenie oraz wyodrębnienie w nich składnika systematycznego i przypadkowego. Wyróżnia się: statystykę opisową (zajmuje się metodami zbierania i prezentacji informacji statystycznych i ich sumarycznego opisu), statystykę matematyczną (umożliwia uogólnienie wyników badań, ocenę stopnia dokładności i wiarygodności wyników)

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Zbiorowość statystyczna jest to jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek poddanych badaniu statystycznemu. Dane statystyczne pierwotne są to informacje statystyczne uzyskane bezpośrednio od badanych jednostek w trakcie badań statystycznych mających wyraźnie sprecyzowany przedmiot badania, określoną jednostkę oraz technikę badania.

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Jest to zespół czynności zmierzających do uzyskania, za pomocą metod statystycznych, informacji charakteryzujących zbiorowość objętą badaniem. Wyróżnia się badania: pełne (obejmujące wszystkie jednostkiwchodzące w skład zbiorowości), badania częściowe (nie wyczerpujące, obejmujące tylko część zbiorowości, czyli próbę wybraną w odpowiedni sposób. np. badania reprezentacyjne, badania monograficzne, badania ankietowe).

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU A.obserwacja statystyczne – stwierdzenie i pisemna rejestracja wielkości, jakie badane cechy przyjmują u poszczególnych jednostek zbiorowości statystycznej, B.statystyczne grupowanie - usystematyzowanie materiału statystycznego, polegające na podziale niejednorodnej zbiorowości na możliwie jednorodne grupy wg obranych kryteriów i na zestawieniu interesujących danych statystycznych, charakteryzujących poszczególne grupy, C.analiza statystyczna - wykrywanie prawidłowości kształtowania się zjawisk statystycznych oraz związków i zależności między nimi, a także interpretacja wyników badań i formułowanie wniosków.

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wśród uczniów naszej szkoły została przeprowadzona ankieta. Ankieta była skierowana do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Wszyscy uczniowie uczestniczący w badaniu otrzymali ankietę z takimi samymi pytaniami, ich zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na zamieszczone pytania.

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Przy sporządzaniu kwestionariusza ankiety przestrzegaliśmy zasad: I. Pytania były sformułowane w sposób: zrozumiały dla wszystkich uczestników badania jednoznaczny, precyzyjny. dotyczyły: zdarzeń, które uczniowie mogli łatwo stwierdzić lub sobie o nich przypomnieć przede wszystkim faktów i opinii, w minimalnym stopniu motywów.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU II. Uczestnik badania miał swobodę wyboru odpowiedzi, (pytania zawierały warianty odpowiedzi). III. Układ i prezentacja graficzna pytań ułatwiały udzielenie odpowiedzi. IV. Ankieta nie zawierała zbyt wielu pytań. V. Jakość papieru i jakość druku kwestionariusza ankiety były wysokie (czytelne kwestionariusze).

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Prawa i obowiązki ucznia Czas poświęcony na naukę Sposoby uczenia się Wykorzystanie komputerów przez uczniów Dydaktyka Przyjazny nauczyciel Zajęcia pozalekcyjne Korepetycje Przedmiotowe systemy oceniania Atmosfera na lekcjach Relacje uczniowskie Zachowanie

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU ¼ uczniów deklaruje brak znajomości swoich praw i obowiązków, przy czym do mniejszej znajomości przyznają się chłopcy. Co piąta uczennica (20%) i co trzeci uczeń (32%) nie znają swoich praw i obowiązków.

17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Co czwarty uczeń uważa, że jego prawa nie są w szkole przestrzegane. Odpowiedzi dziewcząt i chłopców różnią się nieco i tak 79% dziewcząt i 64% chłopców uważa, że w szkole prawa ucznia są respektowane, natomiast 21% dziewcząt i aż 36% chłopców odpowiedziało, że nie.

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Co piąty uczeń stwierdza, że nie jest w stanie sprostać obowiązkom

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU We wszystkich klasach poza klasą II WF dziewczęta zdecydowanie więcej się uczą niż chłopcy.

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Średnia czasu poświęcanego na naukę przez uczniów naszej szkoły wynosi 1 godzinę 12 minut, w tym: dziewczęta - średnio uczą się 1 godziny 45 minut chłopcy – średnio uczą się 1 godzinę. Najwięcej czasu na naukę poświęcają dziewczęta z klasy I PO i I WF (średnio 2,5 godziny), a najmniej chłopcy z klasy II WF (średnio 1 godzinę).

21 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

22

23 Średnio uczniowie wykorzystują komputer do nauki 54 minuty w ciągu dnia. Przeciętne zróżnicowanie (odchylenie standardowe) poszczególnych odpowiedzi od średniej dla uczniów przeankietowanych wynosi 52 minuty. Współczynnik zmienności wynosi 96%, czyli zbiorowość uczniowska jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej odpowiadali uczniowie, że pracują z komputerem - 1 godzinę (dominanta). Wartość mediany to również 1 godzina.

24 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

25 Dziewczęta najlepiej oceniły lekcje geografii, chłopcy lekcje wiedzy o kulturze. Obie grupy są zgodne, że najmniej zrozumiałe są dla nich fizyka i technologia informacyjna.

26 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Ponad połowa dziewcząt pozytywnie oceniła podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, prawie połowa biologię. Dla chłopców najbardziej interesujące są lekcje historii, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze. Najmniej interesujące lekcje są z fizyki.

27 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Najwięcej nowoczesnych technologii jest stosowanych na technologii informacyjnej, podstawach przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze. Pp oraz Wok były również wcześniej wymienione jako przedmioty prowadzone w sposób interesujący.

28 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

29

30 Na korepetycje uczęszcza: 28% pierwszoklasistów 36% drugoklasistów 48% trzecioklasistów

31 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

32

33

34 Najlepsze warunki do nauki mają uczniowie na biologii a najgorsze na lekcjach fizyki i technologii informacyjnej.

35 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Do złych i raczej złych relacji przyznaje się 5% przebadanych uczniów.

36 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

37 Co dwudziesty ankietowany uczeń nie wie, co podlega ocenie przy ustalaniu oceny zachowania. Prawie każdy uczeń zna zasadę wystawiania oceny z zachowania. Wątpliwości dotyczą tylko wysokości punktów za poszczególne przewinienia lub nagrody. Na ten wynik zdecydowany wpływ mieli pierwszoklasiści.

38 Średnie wykorzystanie komputera do rozrywki jest ponad dwa razy większe niż do nauki i wynosi niewiele powyżej 2 godzin. Odchylenie standardowe wynosi 1 godzinę 25 minut. Współczynnik zmienności wynosi 70%, czyli zbiorowość uczniowska jest o wiele mniej zróżnicowana wypoczywając przy komputerze, niż ucząc się z jego zastosowaniem. Najczęściej w ankietach pojawiła się odpowiedź 2 godziny i była to jednocześnie wartość, która dzieliła ankietowanych na połowy. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

39 Podstawowe miary statystyczne Miary tendencji centralnej Średnia arytmetyczna Mediana Dominanta Miary rozproszenia Wariancja i odchylenie standardowe Współczynnik zmienności Analiza współzależności

40 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości. Średnia arytmetyczna n liczb x 1, x 2, …, x n jest równa: Średnia arytmetyczna ważona n liczb x 1, x 2, …, x n, którym przypisano wagi w 1, w 2, …, w n

41 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Medianą uporządkowanego rosnąco ciągu n danych liczbowych x 1, x 2, …, x n jest to: dla n nieparzystego - środkowy wyraz ciągu, dla n parzystego – średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu.

42 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Dominanta (wartość dominująca, moda, wartość typowa) jest wariantem cechy, który najczęściej występuje w badanej zbiorowości statystycznej. W zestawie danych może występować więcej niż jedna dominanta. Graficzną ilustracją mody jest punkt (punkty) na osi odciętych, któremu (którym) odpowiada maksimum liczebności.

43 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Wariancją n danych liczbowych x 1, x 2, …, x n, o średniej arytmetycznej jest liczba Odchylenie standardowe jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji Wariancja i odchylenie standardowe charakteryzują rozproszenie danych wokół średniej arytmetycznej

44 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

45 Prezentacja Przygotowana w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU Prezentacja Przygotowana w ramach projektu KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY współfinansowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google