Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku ID grupy: 98/24_p_g1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: Semestr II 2009/2010

3 Stosunki Polska – Unia Europejska
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a (wtedy jeszcze) Wspólnotą Europejską nastąpiło 16 września 1988 r. Rok później, 19 września 1989 r. w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji WE podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej. Zmiany ustrojowe po 1989 r. umożliwiły podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22 grudnia 1990 r. zakończone podpisaniem 16 grudnia 1991 Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Jednocześnie wraz z Układem europejskim Polska podpisała cześć handlową układu ujętą w tzw. Umowie przejściowej, obowiązującej do 1 marca 1992 r.

4 Stosunki Polska – Unia Europejska
Układ europejski z Polską zaczął obowiązywać 1 lutego 1994 r., trzy miesiące po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej. Pierwszym etapem było powołanie Rady Stowarzyszania RP - UE, której zadaniem był nadzór nad realizacją układu. Dialog polityczny na szczeblu ministerialnym odbywał się w Radzie Stowarzyszenia. Za forum kontaktów pomiędzy Parlamentem RP a Parlamentem Europejskim służył Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia.

5 Wspólna polityka handlowa
Umowy handlowe Polityka celna – wspólna zewnętrzna taryfa celna Instrumenty promocji handlu Wspólne reguły dotyczące eksportu Wspólne reguły dotyczące importu Handlowe instrumenty ochronne: Procedury antydumpingowe Procedury atysubwecyjne

6 Włączenie do jednolitego rynku wewnętrznego
A. zniesienia granic wewnętrznych w obrocie towarowym – eliminację opóźnień powodowanych fizycznymi kontrolami oraz likwidację formalności administracyjno-celnych, – redukcję kosztów transportu, usług bankowych i ubezpieczeniowych B. koszty uzyskania odpowiednich certyfikatów C. Nowe porozumienia, które przyjęła Polska po przystąpieniu Porozumienie o stowarzyszeniu eurośródziemnomorskim Porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu inne

7 Obszary działalności Unii Europejskiej
UE prowadzi szeroką działalność obejmującą wiele obszarów − od praw człowieka po transport i handel: Badania i innowacje Bezpieczeństwo żywności Budżet Cła Edukacja, kształcenie, młodzież Energia Gospodarka morska i rybołówstwo Handel zewnętrzny Konkurencja Konsumenci Kultura Podatki Polityka audiowizualna i media Polityka regionalna Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Pomoc humanitarna Prawa człowieka Przedsiębiorstwa Rolnictwo Rozszerzenie Rozwój Rynek wewnętrzny

8 Obszary działalności Unii Europejskiej
Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Sprawy gospodarcze i walutowe Sprawy instytucjonalne Środowisko Stosunki zewnętrzne Transport Zatrudnienie i sprawy społeczne Zdrowie publiczne Zwalczanie nadużyć finansowych

9 Przykład - Wspólna Polityka Rolna (WPR)
System organizacji rynków rolnych, mający na celu zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu dochodów oraz ochronę rolnictwa wspólnotowego przed konkurencja światową; Polityka strukturalna, która wspiera przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podstawowe zasady WPR: Jednolitość rynku Solidarność finansowa Preferencje dla krajów członkowskich

10 Korzyści dla Polski Koszty dla Polski
Dopłaty bezpośrednie (do 2012 system uproszczony, od 2009stopniowo zasady wzajemnej zgodności) Działania interwencyjne na rynku rolnym np. subsydia eksportowe Programy wsparcia Koszty dla Polski Dostosowanie do wymogów sanitarnych, higienicznych, weterynaryjnych (koszty inwestycji) Inwestycje związane z ochroną środowiska Kwoty produkcyjne Wzrost cen środków produkcji

11

12 Zalety: 1. Korzyści polityczne:
-wzrost pozycji politycznej i gospodarczej Polski w świecie -gwarancja bezpieczeństwa i utrwalenia demokratycznego modelu ustrojowego

13 2. Korzyści gospodarcze:
-Długookresowe podniesienie tempa wzrostu gospodarczego ( tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się przynajmniej o 1 % = wzrost wpływów do budżetu o ok. 1 mld złotych oraz podniesienie poziomu życia) -Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski – napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nowych technologii, know-how -Zwiększona stabilność przepisów prawnych = lepsze warunki funkcjonowania dla inwestorów -Udział w polityce badawczo – rozwojowej UE dostęp do jej potencjału naukowego i edukacyjnego otwiera perspektywę dokonania postępu cywilizacyjnego- Możliwość edukacji poza Polską – unijne programy edukacyjne

14 3.Korzyści dla konsumentów:
-Zwiększona oferta handlowa -Wyższe standardy jakościowe -Bezpieczeństwo żywności - Niższe koszty niektórych usług (np. telekomunikacja, bankowość ubezpieczenia, usługi budowlane, turystyka) -Dostęp do unijnego rynku zbytu dla konkurencyjnych polskich przedsiębiorców i rolników ( 400 mln konsumentów) -Nastąpi zbliżenie z innymi narodami Europy, możliwy będzie bezpośredni, nieskrępowany kontakt z różnorodnością kulturową w Unii Europejskiej, co przyniesie lepsze zrozumienie innych narodów oraz da twórczy impuls dla rozwoju polskiej kultury.

15 Wady: 1. Najważniejszym argumentem przeciw jest zależność polityczna. Stracimy istotną część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego. Istnieje ryzyko, że nie będziemy traktowani jak równi partnerzy (obowiązujące traktaty przewidują, że każde państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela w Komisji, a tym samym Francja i Niemcy wprowadziły już po trzech bez zmiany traktatu).

16 2.Możliwość utraty części rynku krajowego z uwagi na wzrost konkurencji ze strony producentów UE
3.Wzrost cen niektórych produktów ( np. banany, ryż, mięso wołowe, wyroby tytoniowe ) 4.Zniesione zostaną dotacje do postępu biologicznego w produkcji roślinnej, dopłaty do cen skupu mleka w klasie ekstra.

17 5.Od dnia akcesji zwiększeniu ulegnie stawka podatku wat z 0 do 22% na ciągniki i maszyny rolnicze oraz z 7 do 22% na materiały budowlane. 6.Koszty poniesione na dostosowanie do wymogów sanitarnych Unii Europejskiej. 7.Wejście do Unii stworzyć może nowe problemy dla przedsiębiorstw, które produkcję na rynek krajowy będą musiały dostosować do norm i przepisów europejskich, a także dla sektora usług, który dotychczas w mniejszym stopniu lub w ogóle nie był wystawiony na konkurencję zagraniczną.

18 9.Może nastąpić przejściowy wzrost bezrobocia.
8.Dofinansowanie rolnictwa obejmie tylko tę część producentów rolnych, którzy spełnią warunki określone Wspólną Polityką Rolną. Potrzebna więc jest konsekwentna realizacja – z pomocą środków unijnych i własnych – rządowych programów tworzenia pozarolniczych miejsc pracy i kształcenia mieszkańców wsi do zawodów nierolniczych. 9.Może nastąpić przejściowy wzrost bezrobocia. 10.Dla wielu grup i środowisk podstawowe znaczenie będą miały koszty polityczne. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie przez państwo szeregu swoich kompetencji na rzecz organów wspólnot, co w niektórych środowiskach jest utożsamiane z "ograniczeniem i utratą suwerenności".

19 Zdaniem ekonomistów, nie da się precyzyjnie określić korzyści i kosztów integracji. Mamy tu, bowiem do czynienia ze zbyt dużą liczbą czynników i zbyt małymi doświadczeniami praktycznymi. Integracja europejska jest zjawiskiem całkowicie nowym. Jej skutki nie są jednakowe we wszystkich państwach. Dotyczy to szczególnie krajów słabiej rozwiniętych, integrujących się z silnymi gospodarkami. Nie ma, więc pewności, jak względnie słaba gospodarka polska poradzi sobie w tej sytuacji.

20


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google