Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie i zakładanie firmy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie i zakładanie firmy"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie i zakładanie firmy
ZSO Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im.ppor.Emilii Gierczak w Nowogardzie Grupa: 97/6GP1 Opiekun: Barbara Papuszka

2 Zakładając własną działalność masz do wyboru dwie drogi: możesz otworzyć własną firmę albo przystąpić do sieci franczyzowej. Bez względu na to, którą drogę wybierzesz, musisz zarejestrować firmę. Zastanów się również, jaką formę prawną ma posiadać twoja firma. Inne wymagania trzeba spełnić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą bądź spółkę cywilną, inne tworząc spółkę prawa handlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Każda z tych form prowadzenia działalności ma swoje zalety i wady.

3 Przedsiębiorca XXI wieku swoją przygodę z biznesem rozpoczyna oczywiście w internecie, od wpisania w wyszukiwarkę adresu ePUAP.gov.pl. Jest to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, za pośrednictwem której obywatele mogą załatwić sprawy urzędowe nie wychodząc z domu. Na stronach ePUAP można pobrać formularz CEIDG-1, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zastąpił dotychczasowy wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (sławne „Jedno okienko”). Nowy formularz jest jednocześnie zgłoszeniem podmiotu do urzędu statystycznego (który nadaje firmie numer REGON), urzędu skarbowego (gdzie firma uzyska swój NIP) oraz do ZUS-u lub KRUS-u. W formularzu CEIDG-1 należy podać wszystkie informacje dotyczące właściciela firmy, a więc imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, NIP, informację o obywatelstwie, adres zamieszkania i adres do korespondencji. Do formularza trzeba również wpisać dane dotyczące firmy, czyli jej adres (może być tożsamy z adresem zamieszkania). Nowy formularz wymaga od przyszłego przedsiębiorcy potwierdzenia szeregu zdolności prawnych. Będziesz więc musiał oświadczyć, że nie masz ograniczonych zdolności do czynności prawnych, nie masz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ani zakazu wykonywania określonego zawodu oraz że możesz prowadzić działalność związaną z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi

4 PKD We wniosku o zarejestrowanie firmy trzeba także określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i podać jej kod zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), który można znaleźć na stronie Niezbędne informacje dotyczące tego, jakie aktywności mieszczą się w ramach określonej działalności oraz ich kody można oczywiście znaleźć w internecie na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Na druku CEIDG-1 musisz wpisać podstawową działalność, ale można tam również podać kody innych działalności, które planujesz wykonywać w przyszłości. Jeśli nie wiesz, w jakim kierunku będzie rozwijać się firma, kolejne kody z PKD możesz dodawać na bieżąco aktualizując wpis w ewidencji.

5 ZUS Nowy formularz zgłasza przedsiębiorcę do jako płatnika składek, ale nie zgłasza go jako osoby ubezpieczonej. Dlatego musisz dostarczyć do ZUS-u wypełnione druki ZUA, na których zgłaszasz do ubezpieczenia siebie i twowich współpracowników. Do ubezpieczenia musisz zgłosić każdego nowego pracownika firmy w ciągu siedmiu dni od jego zatrudnienia. Zgłoszenia możesz dokonać on-line w e-inspektoracie ZUS-u, ale przesyłane w ten sposób dokumenty muszą mieć kwalifikowany e- podpis. Na koniec zostaje jeszcze poinformowanie państwa o tym, kiedy chcesz ruszyć z biznesem. Data rozpoczęcia działalności nie musi być tożsama z dniem złożenia wniosku, może to być data późniejsza. Trzeba jednak pamiętać, że jest to data, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że od tego momentu ZUS rozpoczyna naliczanie składek.

6 Elektroniczny podpis Żeby wypełniony formularz był ważny, musi być podpisany. Może to być odręczny podpis, wówczas wydrukowany i podpisany dokument możesz wysłać pocztą lub zanieść do urzędu gminy. Jeśli chcesz złożyć formularz on-line, wówczas musisz go podpisać w odpowiedni sposób. Ministerstwo Gospodarki, oprócz tradycyjnego podpisu, uznaje jeszcze podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym oraz przesłanie wniosku poprzez "zaufany profil” w ePUAP. Za podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym będziesz musiał zapłacić ok. 300 zł. To aplikacja, która umożliwia podpisywanie dokumentów do ZUS-u, urzędu skarbowego czy wystawiania elektronicznych faktur. Drugi sposób to "zaufany profil” w ePUAP. Na platformie, z której pobierałeś wcześniej wniosek o założenie firmy, należy założyć profil, który potwierdza tożsamość obywatela w systemach elektronicznej administracji i pozwoli załatwiać wiele spraw urzędowych on-line. Profil jest bezpłatny, a jego założenie trwa chwilę, jest jednak małe „ale”. Żeby potwierdzić tożsamość w „zaufanym profilu” musisz udać się do jednego z punktów potwierdzających, które znajdują się w różnych urzędach na terenie całego kraju (lista placówek znajduje się na stronie internetowej ePUAP.pl). Dopiero wówczas możesz wysłać wniosek CEIDG-1 i kontaktować się z innymi urzędami przez internet.

7 Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: „Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro (…)”. Konto firmowe służy również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj opłaty za prowadzenie firmowego rachunku są znacznie wyższe niż w przypadku kont osobistych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, o ile nie łamie to regulaminu banku. Jest to duże ułatwienie dla samo zatrudnionych i osób prowadzących małe przedsiębiorstwa. Do otworzenia firmowego konta bankowego, będziemy potrzebowali m.in. dowód osobisty; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS; zaświadczenie o nr REGON (zarówno oryginał, jak i kserokopie); pieczątkę firmową. Przed wizytą w banku warto jeszcze upewnić się, czy instytucja nie wymaga przedstawienia jeszcze innych dodatkowych dokumentów. W banku, po wypełnieniu wniosku o założenie rachunku bieżącego dla działalności gospodarczej, zostanie przyznane twojej firmie konto.

8 sanepid W przypadku niektórych rodzajów działalności odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność, musi dokonać Sanepid. W kontaktach z tą instytucją znów pomocny będzie „zaufany profil” w ePUAP, bo tylko w ten sposób można wysłać elektroniczne zgłoszenie. Jeśli zamierzasz prowadzić np. działalność gastronomiczną lub kosmetyczną, wówczas czeka cię nieco bliższy kontakt z tą instytucją. Sanepid musi zaaprobować projekt lokalu oraz to, w jaki sposób zostanie on dostosowany do prowadzenia działalności. Dopiero po otrzymaniu zgody można przystąpić do prac remontowych, które również kończą się spotkaniem z inspektorem Sanepidu. Na 30 dni przed planowanym uruchomieniem działalności do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego trzeba złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Na odbiór lokalu należy przygotować następujące dokumenty: umowę najmu lokalu lub akt własności, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numery REGON i NIP, sprawozdanie z badań próbki wody, umowę na wywóz śmieci, protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej. Cała procedura zakładania firmy wydaje się być skomplikowana, ale prawdopodobnie w trakcie prowadzenia własnego biznesu, spotkasz się z wieloma większymi trudnościami.

9 Biznes w spółce Nieco inaczej przebiega proces rejestracji przedsiębiorcy, który chce założyć spółkę prawa handlowego (np. spółka akcyjna, spółka jawna). Najpierw musisz sporządzić umowę spółki. Od jej formy prawnej zależy, czy umowa będzie sporządzona w formie aktu notarialnego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), czy wystarczy zwykła forma pisemna (spółka jawna, spółka partnerska). Następnie powinieneś udać się do Sądu Rejestrowego. Tam, według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w jednym okienku składasz kilka wniosków: wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek według przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wniosek o nadanie numeru NIP. Następnie uiszczasz opłatę sądową w wysokości 1 tys. zł, a także opłatę za ogłoszenie założenia spółki w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w wysokości 500 zł.

10 Firma dla ambitnych Jeśli postanowiłeś otworzyć np. sklep spożywczy lub bar czekają cię pewne utrudnienia. Takie firmy muszą uzyskać kilka zezwoleń. Pamiętaj też o ograniczeniach. Po pierwsze, liczba barów i sklepów z alkoholem jest z góry określona. Ustala ją rada gminy, a do założenia takiego punktu potrzebna jest jej pozytywna opinia. Po drugie, na prowadzenie takiej działalności musisz uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację takiego punktu. Jak tego dokonać? Do odpowiedniego urzędu miasta należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Taki wniosek powinien zawierać: oznaczenie rodzaju zezwolenia; oznaczenie samego przedsiębiorcy (miejsce prowadzenia działalności oraz jej adres); numer ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS; przedmiot prowadzonej działalności (np. bar) oraz jego adres; adres punktu, w którym będzie składowany alkohol. Do wniosku dodatkowo trzeba jeszcze załączyć następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców (KRS), czy też tytuł prawny do lokalu, w którym ma się odbywać sprzedaż alkoholu (np. umowa najmu lub akt notarialny sprzedaży). Należy również pamiętać o tym, że zezwolenia wydaje się oddzielnie na różne rodzaje alkoholu. Jeśli chciałbyś sprzedawać w jednym punkcie zarówno piwo, jak i wino, musisz ubiegać się o dwa zezwolenia. Nie myśl jednak, że jeśli raz pomyślnie przejdziesz wszelkie wymagane procedury i uzyskasz zezwolenie, będziesz miał je "na wieki". Zezwolenia wydaje się bowiem na czas oznaczony. W przypadku sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep spożywczy) zezwolenie otrzymuje się na dwa lata. Jeśli zaś chodzi o sprzedaż alkoholu spożywanego w miejscu sprzedaży zezwolenie będzie obowiązywać przez cztery lata.

11 Sposoby rozliczania się z ZUS-em
Karta podatkowa Karta podatkowa to najbardziej uproszczona forma opłacania podatku dochodowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Możliwość objęcia tą formą opodatkowania jest jednak ograniczona do przychodów osiąganych z niektórych, ściśle określonych, rodzajów działalności wymienionych w art. 23 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Opodatkowanie w formie karty podatkowej może być zastosowane, jeśli podatnik złoży odpowiedni wniosek (PIT-16) do właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. We wniosku podatnik musi zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 141, poz z późn. zm.). Podatnik rozliczający się wg karty podatkowej, wie ile zapłaci podatku w ciągu całego roku, ponadto nie składa comiesięcznych deklaracji o dochodzie, nie prowadzi żadnych ewidencji związanych z tym podatkiem, ale musi wystawiać rachunki lub faktury VAT na życzenie kupującego. W zamian nie może odliczać strat oraz powszechnych ulg i odliczeń.

12 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest stosunkowo wygodną i prostą formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Należy jednak pamiętać, że nie każdą działalność można rozliczać w ten sposób. Z takiej formy nie mogą korzystać m. in. właściciele aptek, lombardów, kantorów, przedstawiciele niektórych wolnych zawodów. Ryczałtu nie może również płacić przedsiębiorca, który dotychczas był zatrudniony na umowę o pracę i chce założyć własną firmę, aby wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, jakie wykonywał pracując dotychczas dla niego. Dokonując wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Oświadczenie trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli rozpoczyna się działalność w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie takie należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności - nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych, właściwych według miejsca zamieszkania każdego z nich. Niezłożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu w terminie, skutkuje utratą prawa do takiej formy rozliczenia podatkowego. W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzą spis przychodów. Nie muszą natomiast ewidencjonować swoich kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania, nie bierze się ich pod uwagę. Należy jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków.

13 Księga przychodów i rozchodów Księga przychodów i rozchodów to opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. W świetle znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który zdecydował się na formę opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych, może wybrać jedną z następujących opcji podatkowych: * opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej: 19 %, 30 % i 40% * opodatkowane według stawki liniowej 19 %

14 . Pełna księgowość Pełna księgowość - ta forma opodatkowania jest możliwa dla osób fizycznych i spółek osób fizycznych, których przychód z działalności przekroczył EURO. Księgi handlowe muszą również prowadzić spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.). W przypadkach przewidzianych ustawą podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego firmy. Badanie takie wykonują uprawnione podmioty (biegły rewident księgowy). Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia księgowości według jej zasad wiele obowiązków i ograniczeń. Istnieje konieczność dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy. Prawidłowo prowadzone księgi handlowe posiadają jednak dużo zalet. Dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy, umożliwiają śledzenie na bieżąco stanów zapasów, należności i zobowiązań, wzajemnych stosunków tych wielkości, pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami. Analizując powyższe informacje na temat form prowadzenia działalności gospodarczej nie trudno zauważyć, iż decydujący wpływ na wybór sposobu rozliczania się z fiskusem ma rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy oraz intensywność jej rozwoju.

15 Kalendarz przedsiębiorcy
* do 7 dnia miesiąca-termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej * do 10 dnia miesiąca-termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy-jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób) * do 15 dnia miesiąca-termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby * do 20 dnia miesiąca: termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28) termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji) termin złożenia deklaracji (PIT- 5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad) * do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7) termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego termin kwartalnego rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników * do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym-termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) * do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym-termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19%

16 Analiza marketingowa Planowanie marketingowe jest możliwe przy odpowiedniej postawie informacyjnej. W sytuacji dużej luki informacyjnej nie można planować ani celów produktowo-rynkowych ani też rozwiązać instrumentów i sposobów działań pro-rynkowych.

17 Analiza rentowności Dla pogłębienia analizy zysku trzeba się posłużyć wielkościami względnymi pokazującymi relację zysku do odpowiedniej podstawy porównań. Te wskaźniki względne to wskaźnik rentowności (zyskowności). Najbardziej ogólna postać: wskaźnik rentowności = efekt / nakład, w kategoriach finansowych: wskaźnik rentowności = zysk / kapitał (lub majątek). Z reguły rentowność określana jest jako fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia. Wskaźniki dają pomiar intensywności (poziomu) tego zjawiska. Wskaźnik rentowności informuje więc o efektywności działalności przedsiębiorstwa w rozpatrywanym okresie


Pobierz ppt "Projektowanie i zakładanie firmy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google