Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RZYGOTOWANIE DO P ROWADZENIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ - F ORMY P RAWNE Elżbieta Szczepaniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RZYGOTOWANIE DO P ROWADZENIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ - F ORMY P RAWNE Elżbieta Szczepaniak."— Zapis prezentacji:

1 P RZYGOTOWANIE DO P ROWADZENIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ - F ORMY P RAWNE Elżbieta Szczepaniak

2 Plan zajęć Kryteria wyboru formy prawnej Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Podsumowanie - ćwiczenie

3 Rozpoczęcie działalności krok po kroku Koncepcja przedsięwzięcia Wybór formy prawnej i opodatkowania Rejestracja działalności

4 Kryteria wyboru formy prawnej rodzaj działalnościliczbę wspólnikówskalę działalności odpowiedzialność za zobowiązania firmy formę opodatkowania/rodzaj prowadzonej księgowości wpływ na podejmowanie decyzji koszty założenia sposoby pozyskiwania kapitału

5 Formy organizacyjno- prawne Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółki osobowe Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo - akcyjna Spółki kapitałowe Akcyjna (SA) Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe

6 Liczba zarejestrowanych podmiotów wg form – stan na (dane GUS) Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółki cywilna Spółki osobowe – Jawne – Partnerskie – Komandytowe i komandytowo-akcyjne Kapitałowe – Z ograniczoną odpowiedzialnością – Akcyjne Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe 246 RAZEM

7 Jednoosobowa działalność gospodarcza Rejestracja – CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ZaletyWady niewielkie formalnościelastyczność działania brak wymogów dot. kapitału dostępne wszystkie formy opodatkowania odpowiedzialność majątkiem prywatnym brak możliwości przyjęcia wspólnika możliwe problemy z pozyskaniem kapitału

8 Argumenty za tworzeniem spółki Co dwie głowy to nie jedna - więcej pomysłów, dwie perspektywy przy podejmowaniu decyzji Podział pracy - nie musisz być w firmie cały czas Wysoko zmotywowany współpracownik Komplementarne umiejętności Podział ryzyka Dodatkowy kapitał Argumenty przeciw tworzeniu spółki Sukces, czyli zysk, do podziału Konflikty i różnica zdań Sprzeczne potrzeby i odmienne podejście do biznesu Przy zamknięciu spółki kwestie prawne do rozwiązania Samemu czy ze wspólnikiem?

9 Spółka cywilna Spółka cywilna to umowny stosunek cywilnoprawny, w którym wspólnicy, samodzielni przedsiębiorcy, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Oznacza to, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Działalność spółki cywilnej uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Art. 860 KC § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

10 Spółka cywilna Najważniejsze cechy spółki cywilnej to: obowiązkowa umowa spółki co najmniej 2 wspólników rejestracja wspólników w CEIDG brak osobowości prawnej – wszelkie prawa i obowiązki zaciągane są nie w imieniu spółki, lecz w imieniu jej wspólników solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, również majątkiem prywatnym brak wymagań dot. kapitału początkowego udział w zyskach i/lub stratach

11 S PÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Spółki osobowe Spółki kapitałowe

12 Spółka jawna Spółką jawną jest spółka osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą brak wymagań dot. kapitału założycielskiego umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. obowiązek zgłoszenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

13 Spółka partnerska spółka utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod wspólną firmą partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły

14 Spółka partnerska spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu umowa spółki w formie aktu notarialnego partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu

15 Spółka komandytowa 2 rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz; różna rola i odpowiedzialność wspólników; statut spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; brak wymagań dot. kapitału początkowego. komplementariusz prowadzi i reprezentuje spółkę odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem komandytariusz "cichy wspólnik" nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki bez pełnomocnictwa odpowiedzialność ograniczona do sumy komandytowej

16 Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie cechy charakterystyczne 2 typów spółek: osobowej i kapitałowej. Najważniejsze cechy spółki komandytowej to: 2 rodzaje wspólników - komplementariusz i akcjonariusz; – komplementariusz prowadzi działalność i reprezentuje spółkę oraz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem – akcjonariusz angażuje kapitał. różna rola i odpowiedzialność wspólników; umowa spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; kapitał zakładowy nie mniejszy niż PLN; możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji.

17 S PÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Spółki osobowe Spółki kapitałowe

18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mała lub duża skala działania jednoosobowa lub wspólnicy spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast wspólnicy za zobowiązania spółki nie odpowiadają umowa w formie aktu notarialnego minimalny kapitał zakładowy zł konieczność prowadzenia pełnej księgowości Uwaga! Nowość – S24 – wzorzec umowy spółki z o.o. (rejestracja przez internet)

19 Spółka z o.o. cd zarząd spółki – prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w większych spółkach: – rada nadzorcza (lub komisja rewizyjna) – do kontroli posunięć zarządu – zgromadzenie wspólników (najwyższy organ władzy) – podejmowanie najważniejszych decyzji (np. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, podział zysku itp.)

20 Spółka akcyjna minimalny kapitał – zł zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób akt założycielski – statut w formie aktu notarialnego akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki możliwość pozyskania kapitału przez nową emisję organy: WZA, rada nadzorcza pełna księgowość

21 Źródła Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm. Kodeks cywilny, Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 W. Markowski, ABC small businessu, Marcus 2012 P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu 2010 G. Michalski, K. Prędkiewicz, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Beck 2007


Pobierz ppt "P RZYGOTOWANIE DO P ROWADZENIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ - F ORMY P RAWNE Elżbieta Szczepaniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google