Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Prawne Działalności Gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Prawne Działalności Gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Prawne Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorczość technologiczna Podstawy Prawne Działalności Gospodarczej Elżbieta Szczepaniak 1

2 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Anna Wójtowicz-Dawid Kurs e-learning Kryteria zaliczenia przedmiotu: Opis firmy do biznesplanu (forma prawna, forma opodatkowania, przedmiot działalności wg PKD, struktura właścicieli, lokalizacja) Dokumenty rejestracyjne dla wybranej formy prawnej

3 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
Plan prezentacji akty prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej jednoosobowa działalność gospodarcza rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej podatek dochodowy

4 Przykładowe akty prawne dot. działalności gospodarczej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa Kodeks spółek handlowych Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks pracy Ustawa Ordynacja podatkowa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku akcyzowym i inne….

5 Przedsiębiorca Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (Art. 4 ust.1) Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gosp. (Art. 4 ust.2)

6 Swoboda działalności gospodarczej
Co oznacza swoboda działalności gospodarczej? Niektóre rodzaje działalności poddano obostrzeniom – obowiązkowi uzyskania: koncesji licencji zezwolenia wpisu do rejestru działalności regulowanej

7 Koncesje - Art. 46 Broń Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Górnictwo Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych Ochrona Ochrona osób i mienia Paliwa Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią RTV Rozpowszechnianie programów radiowych i tv Transport Przewozy lotnicze Hazard Prowadzenie kasyna gry Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

8 Koncesje Warunki do spełnienia wynikają z ustaw dot. poszczególnych sfer działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem. Mogą to być np. warunki materialne (złożenie zabezpieczenia w formie pieniężnej, posiadanie odpowiednich środków na rachunku bankowym), warunki rzeczowe (posiadanie odpowiednich urządzeń czy linii technologicznych), warunki kwalifikacyjne etc. Koncesje podlegają kontroli i mogą zostać cofnięte Podlegają opłatom

9 Ograny udzielające koncesji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - z udzielaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Ministerstwo Środowiska – górnictwo Urząd Lotnictwa Cywilnego – transport lotniczy Urząd Regulacji Energetyki – paliwa i energia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - RTV

10 Zezwolenia Zezwolenie może uzyskać tylko taki podmiot, który spełnia określone wymogi. Art. 75 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia przepisy prawne, z których wynika obowiązek uzyskania zezwolenia. Przepisy tych ustaw wskazują organy zezwalające, określają warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem a także normują tryb wydawania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia.

11 Zezwolenia Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach (Art przykłady): ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawy z o grach i zakładach wzajemnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych; ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ustawy o transporcie drogowym ustawy – Prawo pocztowe

12 Zezwolenia - przykłady
Alkohol - sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych Apteka - wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki Atom - działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego Finanse - prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Prowadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego. GMO - prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)

13 Zezwolenia - przykłady
Hazard – m.in. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach, gry w karty, w kości, gry bingo pieniężne, zakłady wzajemne, Narkotyki - uprawa maku i konopi włóknistych, obrót, wytwarzanie, przetwarzanie, substancji odurzających lub psychotrop. Nauka jazdy Pasze Ryby – m.in. rybołówstwo morskie, skup /przetwórstwo organizmów morskich, chów lub hodowla ryb i innych organizmów morskich Śmieci Tablice rejestracyjne - produkcja tablic rejestracyjnych Transport – lotniska, transport powietrzny Woda - zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków

14 Działalność regulowana
Działalność regulowana polega na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia, iż spełnia warunki do wykonywania tej działalności. Oświadczenie to przedsiębiorca składa w organie ewidencyjnym lub prowadzącemu rejestr. Przepisy regulujące szczegółowe zasady wykonywania działalności regulowanej zawarte są w różnych ustawach.

15 Działalność regulowana
Przykłady rodzajów działalności wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej: Organizowanie imprez turystycznych. Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Prowadzenie działalności kantorowej. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów Usługi detektywistyczne.

16 Zadania firma.gov.pl Co muszę zrobić i ile mnie to będzie kosztować, żeby: prowadzić biuro detektywistyczne? prowadzić kasyno? prowadzić aptekę? zorganizować turniej pokera? trenować konie? organizować wyścigi konne? sprzedawać detalicznie napoje alkoholowe? do kogo się w tym zwrócić w moim miejscu zamieszkania? Znajdź jeszcze 2 dowolne rodzaje działalności, których swoboda prowadzenia jest ograniczona. Sprawdź czy dla zaplanowanego przez Ciebie rodzaju działalności są jakieś ograniczenia.

17 Wybór formy prawnej i formy opodatkowania
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Wybór formy prawnej i formy opodatkowania

18 Rozpoczęcie działalności krok po kroku
Koncepcja przedsięwzięcia Wybór formy prawnej i opodatkowania Rejestracja działalności

19 Znaczenie decyzji o wyborze formy prawno-organizacyjnej
„business vehicle” – pojazd w biznesowej podróży Na tym etapie przesądzamy kluczowe kwestie Konieczność posiadania gruntownie przemyślanej koncepcji W przyszłości możliwe zmiany ale wtedy dodatkowe koszty, możliwe konflikty

20 Kryteria wyboru formy prawnej
rodzaj działalności liczbę wspólników skalę działalności odpowiedzialność za zobowiązania firmy formę opodatkowania/rodzaj prowadzonej księgowości wpływ na podejmowanie decyzji koszty założenia sposoby pozyskiwania kapitału

21 Formy organizacyjno- prawne
Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółki osobowe Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo - akcyjna Spółki kapitałowe Akcyjna (SA) Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Formy organizacyjno- prawne

22 Liczba zarejestrowanych podmiotów wg form – stan na 31. 12
Liczba zarejestrowanych podmiotów wg form – stan na (dane GUS) Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółki cywilna Spółki osobowe Jawne Partnerskie Komandytowe i komandytowo-akcyjne Kapitałowe Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjne Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe RAZEM

23 Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

24 Jednoosobowa działalność gospodarcza
Zalety niewielkie formalności elastyczność działania brak wymogów dot. kapitału dostępne wszystkie formy opodatkowania Wady odpowiedzialność majątkiem prywatnym brak możliwości przyjęcia wspólnika możliwe problemy z pozyskaniem kapitału Rejestracja – CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

25 Zanim zarejestrujesz zastanów się…
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Zanim zarejestrujesz zastanów się… KTO? Imię i nazwisko PESEL REGON NIP Adres CO? Nazwa firmy Adres działalności KIEDY? Data startu JAK? Sposób i miejsce opodatkowania Kategoria działalności wg PKD 2007 Biuro rachunkowe

26 Oznaczenie przedsiębiorcy
Art § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. Art § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Art Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

27 Oznaczenie przedsiębiorcy
Art. 435 § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. § 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. § 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

28 Przedmiot działalności
Wybrany przedmiot działalności musi zostać ‘zakodowany’ wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Podczas rejestracji należy podać wszystkie rodzaje planowanej działalności W klasyfikacji PKD wszystkie rodzaje działalności zostały pogrupowane w działy oznaczone literami od A do U. Przykład: sklep z zabawkami - kod Z (Sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowym Grupa Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Podklasa Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wyszukiwarka pkd

29 PKD A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B. Górnictwo i wydobywanie C. Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F. Budownictwo G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochod. H. Transport i gospodarka magazynowa I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

30 PKD c.d. J. Informacja i komunikacja
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O. Administracja publ. i obrona narod; obowiązkowe zabezp. społ. P. Edukacja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S. Pozostała działalność usługowa T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U. Organizacje i zespoły eksterytorialne

31 Rejestracja działalności gospodarczej
Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) jednoosobowa działalność gospodarcza wspólnicy spółki cywilnych Wpis do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółka z o.o. spółka akcyjna W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Krajowy Rejestr Sądowy jest informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców - oprócz spółek prawa handlowego czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, do rejestru wpisywane są m.in. następujące podmioty: spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy zagraniczni rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wpisu do tego rejestru dokonują m.in. stowarzyszenia, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kółka rolnicze, cechy i izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, związki zawodowe, związki pracodawców, związki sportowe rejestru dłużników niewypłacalnych - dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem. Zadaniem KRS jest udostępnienie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta, które obejmują dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru chyba, że ustawa stanowi inaczej.

32 Od 1 lipca 2011 – „Zero okienka”
Rejestracja działalności przez internet

33 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

34 CEIDG-1 online - https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/

35 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
Wniosek CEIDG-1 Formularz CEIDG-1 bez załączników Załącznik CEIDG-MW - Dodatkowe miejsce wykonywania działalności Załącznik CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza Załącznik CEIDG-RB - Rachunek bankowy Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych Załącznik CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa Załącznik CEIDG-POPR - Korekta pomyłek

36 Funkcje formularza CEIDG-1
Wpis do ewidencji działalności gosp. Zgłoszenie do urzędu skarbowego Zgłoszenie do ZUS/KRUS Zgłoszenie do GUS wpis do ewidencji zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności) zawieszenie działalności wznowienie działalności wykreślenie z ewidencji

37 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
CEIDG Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.  W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

38 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

39 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

40 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

41 Profil zaufany – www.epuap.gov.pl
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Profil zaufany – Animacja dot. zakładania profilu zaufanego - zobacz

42 Lista punktów potwierdzających profil zaufany - Rzeszów
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Lista punktów potwierdzających profil zaufany - Rzeszów

43 Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny?
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny? Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies, MobiCert, Enigma S.O.I.

44 Niby zero okienka, ale trzeba jeszcze odwiedzić…
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Niby zero okienka, ale trzeba jeszcze odwiedzić… Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, a na tych drukach należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność. Urząd skarbowy Złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała) Formularz VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług we wniosku CEIDG Bank i pieczątka

45 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
ZUS Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia siebie i osób współpracujących do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin zgłoszenia: 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Formularze: ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń (jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy) ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie i wynagrodzenie z tego tytułu jest wyższe od krajowego wynagrodzenia minimalnego, zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni (w terminie 7 dni). Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

46 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
Pieczątka Nie ma w obecnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej formalnego wymogu posiadania pieczątki. Nie ma bowiem żadnego przepisu, który by wprost taki obowiązek na przedsiębiorcę nakładał. Praktyka jednak jest taka, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy skarbowe i bank, że wymagają one, aby przedsiębiorca pieczątkę posiadał. Zatem mimo braku nałożonego przez ustawy obowiązku pieczątka wydaje się niezbędna dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą gdyż w przypadku jej braku załatwienie części formalności w bankach, czy urzędach będzie w praktyce niemożliwe.

47 Rachunek bankowy Art. 22 UoSDG - Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gosp. następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Art. 61 Ordynacji podatkowej § 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. potrzebne: NIP oraz pieczątka zawierająca: nazwę, adres, REGON i NIP

48 Państwowa inspekcja pracy i sanepid
Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. (Kodeks pracy art. 209 § 1) Zgłoszenie: pełna nazwa i adres zakładu oraz imię, nazwisko i adres właściciela miejsce rejestracji – zgłoszenie działalności i datę jej rozpoczęcia imię, nazwisko i stanowisko kierownika zakładu liczbę zatrudnionych ogółem, w tym kobiet i młodocianych szczegółowy zakres działalności Zgłoszenia wymaga również zmiana profilu działalności. Zgłoszenie elektroniczne PIP: https://zgloszenia.pip.gov.pl/formularz

49 Zawieszenie działalności gosp.
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność i niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności następuje na podstawie odpowiedniego wpisu na formularzu CEIDG-1.

50 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

51 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

52 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

53 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

54 Przedsiębiorczość technologiczna
Podatek Dochodowy 54

55 Kryteria wyboru formy opodatkowania
forma organizacyjno-prawna rodzaj, zakres i skala prowadzonej działalności wielkość prognozowanych przychodów planowana liczba zatrudnionych osób możliwość korzystania z ulg i odliczeń polityka podatkowa

56 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
Formy opodatkowania

57 Forma organizacyjno-prawna a rodzaj opodatkowania
Firma osoby fizycznej, spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska, komandytowa Spółka z o.o. Spółka akcyjna Karta podatkowa + - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ogólne zasady – skala podatkowa Ogólne zasady – podatek liniowy Podatek dochodowy od osób prawnych

58 Zgłoszenie formy opodatkowania
Zgłoszenie formy opodatkowania - CEIDG Zmiana formy opodatkowania - zgłoszenie do urzędu skarbowego do 20 stycznia (kontynuacja działalności)

59 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Dla kogo ryczałt? osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gosp.) osoby fizyczne będące osobami duchownymi Przychody z poprzedniego roku nie mogą przekroczyć euro.

60 Ryczałt – główne informacje
stawka podatku zależy od rodzaju pozarolniczej działalności i wynosi odpowiednio 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3% nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg (jedynie ewidencja przychodów) obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przechowywania dowodów zakupu towarów

61 Ryczałt – główne informacje
podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania od przychodu można dokonać odliczeń, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne własne i osób współpracujących, straty poniesionej w poprzednim roku, wydatków na cele rehabilitacyjne, internet, darowizny na rzecz org. prowadzących działalność pożytku publ., honorowego krwiodawstwa od ryczałtu (podatku) można odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika (do 7,75% podstawy)

62 Ryczałt nie m.in. dla osób które…
prowadzą apteki prowadzą lombardy prowadzą kantory wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym prowadzą działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wykonują wolne zawody (inne niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ryczałcie) świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie

63 Stawki ryczałtu 20% 17% 8,5% 5,5% 3%

64 - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów
Stawki ryczałtu 20% - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów 17% 8,5% 5,5% 3%

65 Stawki ryczałtu pośrednictwo w sprzedaży pojaz. mech., motocykli, części i akcesoriów wydawanie pakietów gier komp., oprogramowania systemowego i użytkowego w zakresie zarządzania nieruchomościami wynajmu samochodów osobowych i innych środków transportu usługi parkingowe, organizatorzy i pośrednicy turystyczni usługi fotograficzne call center, organizowanie kongresów, targów i wystaw pozyskiwanie personelu dezynfekcja i tępienie szkodników 17% 8,5% 5,5% 3%

66 Stawki ryczałtu przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zaw. alkoholu pow. 1,5% przychody związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami i obiektami chronionej przyrody przychody z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze 8,5% 5,5% 3%

67 Stawki ryczałtu przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów 5,5% 3%

68 Stawki ryczałtu przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,5% przychody z działalności usługowej w zakresie handlu przychody z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów 3%

69 Karta podatkowa Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Karta podatkowa to szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Wysokość stawek uzależniona jest od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności liczby zatrudnionych pracowników liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

70 Karta podatkowa – przykład stawek

71 Karta podatkowa - obowiązki
brak konieczności prowadzenia ksiąg czy składania zeznań podatkowych. obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani prowadzić ewidencję zatrudnienia jeśli zatrudniają pracowników

72 Skala podatkowa podatek dochodowy wg skali podatkowej może opłacać każdy podatnik bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz formę jej prowadzenia (indywidualnie, w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej) podstawowa forma opłacania podatku dochodowego dla osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód (przychód – koszty jego uzyskania) ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych stawki: 18% i 32%

73 Skala podatkowa Obliczanie podatku według obowiązującej w 2013 r. skali podatkowej:

74 Skala podatkowa – obliczenia
1 dochód podatkowy = przychody podatkowe – koszty podatkowe 2 dochód – składka na ubezpieczenie społeczne – strata z lat ubiegłych – inne ulgi i odliczenia = podstawa opodatkowania 3 podstawa opodatkowania wskazuje które stawki należy zastosować do ustalenia podatku (18% lub 32%) 4 podatek należny (podlegający wpłacie do urzędu skarbowego) = podatek – ulgi i inne odliczenia (np. składka na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% podstawy wymiaru) – zaliczki na podatek dochodowy zapłacone od początku roku

75 Skala podatkowa podatnicy zobowiązani są do dokonania rozliczenia rocznego, składając zeznanie podatkowe a druku PIT-36 w terminie do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym podatnicy mają prawo do ulg i odliczeń przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych np. ulgi na dzieci, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi dla osób osiągających dochody za granicą

76 Podatek liniowy – dla kogo?
osoby fizyczne, które samodzielnie prowadzą działalność oraz wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych mogą opłacać podatek na zasadach ogólnych, ale wg jednej stawki 19% – tzw. podatek liniowy podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg podatkowych brak możliwości stosowania ulg i odliczeń

77 Podatek liniowy – obliczanie
1 dochód = przychody podatkowe – koszty podatkowe 2 dochód – strata z lat ubiegłych – ubezpieczenie społeczne = podstawa opodatkowania 3 podatek = podstawa opodatkowania * 19% 4 podatek należny = podatek – składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru) - podatek należny za poprzednie miesiące

78 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Dochód spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) jest dochodem spółki i opodatkowany jest wg jednolitej stawki 19% (CIT). Z osiągniętego dochodu spółka ma prawo wypłacić wspólnikom (lub akcjonariuszom) dywidendę, która opodatkowana będzie u nich także wg stawki 19%. W konsekwencji zysk wypłacony wspólnikom opodatkowany będzie łączną stawką 34,4%.

79 Podatek liniowy czy stawka progresywna?
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Podatek liniowy czy stawka progresywna? Porównanie stawek wskazuje na liniowy ale: Brak kwoty wolnej Niemożność opodatkowania wraz z małżonkiem Utrata praw do ulg Progi efektywności przejścia na podatek liniowy (roczny dochód z działalności gospodarczej) Podstawowy - ok. 8 tys. PLN miesięcznie Jeśli mamy możliwość wspólnego rozliczenia z niepracującym małżonkiem – ok. 16 tys. PLN miesięcznie Jeśli dodatkowo mamy możliwość skorzystania z ulg – atrakcyjność opodatkowania wg skali rośnie Element pewności dotyczący ważnej pozycji kosztów zaleta podatku liniowego

80 Podatek w zależności od formy – przykład…
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna Podatek w zależności od formy – przykład… Przykład: Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, Izba Skarbowa w Warszawie, ss.27-33

81 Źródła Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm. Kodeks cywilny, Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 W. Markowski, ABC small business’u, Marcus 2012 P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu 2010 G. Michalski, K. Prędkiewicz, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Beck 2007


Pobierz ppt "Podstawy Prawne Działalności Gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google