Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla rodziców Opracowane na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla rodziców Opracowane na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla rodziców Opracowane na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2 Informacje podstawowe Egzamin gimnazjalny jest: powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

3 zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE, pisemny przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

4 Terminy egzaminów Dzień pierwszy Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut) zadania zamknięte 9:00 23 kwietnia 2014 r. (środa) 11:00 Przerwa 60 minut z zakresu języka polskiego (90 minut) zadania zamknięte i otwarte

5 Dzień drugi Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) (60 minut) zadania zamknięte 9:00 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 11:00 Przerwa 60 minut z zakresu matematyki (90 minut) zadania zamknięte i otwarte

6 Dzień trzeci Język obcy nowożytny Poziom podstawowy (60 minut) zadania zamknięte 9:00 25 kwietnia 2014 r. (piątek) 11:00 Przerwa 60 minut Poziom rozszerzony (60 minut) zadania zamknięte i otwarte

7 Dodatkowe terminy egzaminu (sytuacje losowe, zdrowotne) Część humanistyczna: 2 czerwca 2014r. (poniedziałek) Część matematyczno-przyrodnicza: 3 czerwca 2014r. (wtorek) Język obcy nowożytny: 5 czerwca 2014r. (czwartek)

8 Przedłużenie czasu Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią) mogą skorzystać z przedłużenia czasu na wykonywanie standardowego zestawu zadań: z zakresu historii i wos-u, przedmiotów przyrodniczych oraz j. obcego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut; z zakresu j. polskiego, matematyki, j. obcego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut;

9 Rodzice składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 25 listopada 2013r.

10 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (godzina 9.00) Uczeń powinien być w szkole na co najmniej 30 minut przed egzaminem. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją jeśli zostanie o to poproszony.

11 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Przybory

12 Nie wolno !!! Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów.

13 Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.

14 Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

15 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do dnia 20 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo.

16 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

17 Przykłady zadań zamkniętych Uczniowie zdziwili się wynikiem obliczeń, gdyż z podręcznika dowiedzieli, że wartość przy- spieszenia ziemskiego wynosi około 10m/s 2. Zastanawiali się, co mogło być przyczyną zaobserwowanej różnicy. Oceń prawdopodobieństwo każdego wyjaśnienia. I. Wysokość okna pracowni nad ziemią została niedokładnie zmierzona. PRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE II. Siła ciężkości co pewien czas zmienia swoją wartość. PRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE III. Uczniowie zbyt późno włączali stopery. PRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBNE

18 W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d. nie wypowiada uwag i komentarzy, e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f. nie korzysta z żadnych środków łączności. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad uczeń zostanie usunięty z sali oraz następuje unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu.

19 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

20 Ponowny egzamin W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

21 Wyniki egzaminu Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze język obcy nowożytny na poziomie podstawowym język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

22 Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik procentowy Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

23 Dodatkowe informacje o egzamnie Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.poznan.pl

24 Dziękuję za uwagę i cierpliwość.


Pobierz ppt "Informacje dla rodziców Opracowane na podstawie procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google