Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.biomasa.org Kluczowe aspekty procesu przygotowania i prowadzenia inwestycji biomasowych Kraków, 8 września 2006 r. Łukasz Barchański Grzegorz Moorthi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.biomasa.org Kluczowe aspekty procesu przygotowania i prowadzenia inwestycji biomasowych Kraków, 8 września 2006 r. Łukasz Barchański Grzegorz Moorthi."— Zapis prezentacji:

1 www.biomasa.org Kluczowe aspekty procesu przygotowania i prowadzenia inwestycji biomasowych Kraków, 8 września 2006 r. Łukasz Barchański Grzegorz Moorthi Ziemowit Pochitonow Maciej Surówka

2 Co to jest projekt? Projekt to przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie ze sobą powiązane działania jest ograniczone w czasie oraz posiada określony budżet i zasoby ma wyjątkowy charakter

3 Cykl projektu wg. Unii Europejskiej EKSPLOATACJA PROGRAMOWANIE IDENTYFIKACJA FORMUŁOWANIE FINANSOWANIE WDROŻENIE OCENA

4 PROGRAMOWANIE Czy istnieją ogólne warunki do realizacji zakładanego projektu? Strategia inwestycyjna Gminy Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieloletni Plan Finansowy Budżet Gminny Plan Energetyczny Program Ochrony Środowiska Ogólna informacja dotycząca podaży biomasy Ustanowienie głównych zasad i wytycznych. ETAP 1 - PROGRAMOWANIE

5 IDENTYFIKACJA Jaki jest stan obecny? Jakie są opcje realizacji projektu? ASPEKT ORGANIZACYJNY ASPEKT EKONOMICZNY ASPEKT SPOŁECZNY ASPEKT FINANSOWY ASPEKT PRAWNY ASPEKT TECHNICZNY ASPEKT EKOLOGICZNY ETAP 2 - IDENTYFIKACJA Wstępna analiza wykonalności i opłacalności pomysłów na projekty.

6 IDENTYFIKACJA – ASPEKTY TECHNICZNY: zapotrzebowanie na moc cieplną dostępność paliwa infrastruktura technologia gospodarka paliwem i logistyka FINANSOWY: środki własne źródła finansowania zdolność do zaciągania kredytu pomoc publiczna trwałość finansowa projektu EKONOMICZNY: koszt jednostkowy /cena energii korzyści i koszty zewnętrzne ORGANIZACYJNY: zarządzanie ilość udziałowców projektu SPOŁECZNY: sposób i forma pozyskania akceptacji społecznej tworzenie miejsc pracy lub redukcja zatrudnienia EKOLOGICZNY: emisje lokalizacja względem obszarów chronionych PRAWNY: plan zagospodarowania decyzje administracyjne pozwolenie wodno-prawne stan prawny obiektu obiekty specjalne (zabytki)

7 Zapotrzebowanie na moc i energię Kiedy należy wykonać obliczenia? Dokładność obliczeń? Jakość obliczeń? Jak zweryfikować uzyskane wyniki? ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

8 Jakie czynniki wpływają na poprawność oceny zapotrzebowania na moc i energię ? użycie innych materiałów niż założono w dokumentacji problem starzenia się materiałów i zmiany ich parametrów błędy na etapie budowy budynku zmiana sposobu użytkowania budynków wykonane prace termomodernizacyjne inne parametry cieplno-wilgotnościowe niż wg obowiązujących przepisów problemy z wentylacją budynku (np. nadmierne przeszczelnienie budynku) ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

9 Obliczenia zgodne z normą (teoretyczne) Obliczenia z uwzględnieniem temperatur rzeczywistych w pomieszczeniach (niższych niż wymagane przez normy) ETAP 2 - IDENTYFIKACJA Porównanie zapotrzebowań na energię dla DPS w Łyszkowicach Obliczenia zgodne z normą (teoretyczne) Obliczenia z uwzględnieniem temperatur rzeczywistych w pomieszczeniach (niższych niż wymagane przez normy) Obliczenia zgodne z normą (teoretyczne) Obliczenia z uwzględnieniem temperatur rzeczywistych w pomieszczeniach (niższych niż wymagane przez normy) ASPEKT TECHNICZNY

10 Cenniejsza jest energia w miejscu jej odbioru, niż w źródle jej wytwarzania ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

11 Prace termomodernizacyjne W jakiej kolejności należy wykonać termomodernizację? termomodernizacja tzw. skorupy budynku modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. modernizacja sieci przesyłowej modernizacja źródła ciepła Jak wybrać zakres termomodernizacji? aspekt ekologiczny aspekt ekonomiczny ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

12 A gdy oszczędności energii po wprowadzeniu projektu są mniejsze ? zbyt optymistyczne szacowanie potencjalnych oszczędności błędy na etapie typowania prac termomodernizacyjnych zmiana parametrów cieplno- wilgotnościowych ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

13 Rodzaje paliwa biomasowego Wybór rodzaju biomasy ma kluczowe znaczenie dla efektu ekonomicznego całego przedsięwzięcia (m. in. dla ceny ciepła) ze względu na: –cenę i dostępność –konsekwencje technologiczne i logistyczne ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

14 Dostępność biomasy – baza paliwowa Jakie rodzaje biomasy i w jakich ilościach są dostępne w najbliższej okolicy? Ilu jest jej producentów i dostawców? W jaki sposób biomasa jest obecnie wykorzystywana? Czy istnieje konkurencyjny sposób wykorzystania biomasy? Jak stabilne są ceny i ilości możliwej do pozyskania biomasy? Czy istnieją alternatywne źródła zaopatrzenia w paliwo biomasowe? ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

15 Rynek biomasy: podaż i popyt PODAŻ: źródła biomasy Plantacje Rolnictwo POPYT: odbiorcy biomasy Energetyka zawodowa Mała energetyka Indywidualni odbiorcy Producenci płyt Producenci pellet i brykietów Przetwórstwo drewna Lasy ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY Pielęgnacja sadów i zieleni Poszczególne grupy odbiorców różnią się wrażliwością na cenę biomasy.

16 Rynek biomasy: dostępność i cena Sezonowość wynikająca z: –popytu (podobnie jak w paliwach kopalnych) –podaży (unikalne, zależny od cyklu produkcji biomasy) Cena biomasy powiązana: –z ceną innych nośników energii –możliwością eksportu Wniosek: –kupuj wcześniej !!! –stosuj rozwiązania wielopaliwowe !!! ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

17 Konsekwencje wyboru rodzaju paliwa Rodzaj paliwa biomasowego wpływa na: wybór kotła ze względu na: –technologię spalania –system podawania paliwa sposób magazynowania paliwa logistykę dostaw ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT TECHNICZNY

18 Aspekt finansowy środki własne źródła finansowania zdolność do zaciągania kredytu pomoc publiczna trwałość finansowa projektu ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT FINANSOWY

19 Aspekt ekonomiczny cenę energii kształtuje nie tylko koszt paliwa, ale również nakłady inwestycyjne inwestycje w OZE są obarczone większym ryzykiem niż inwestycje w konwencjonalne źródła energii: -analiza opcji - poszukiwanie najmniej kosztownych rozwiązań -badanie wrażliwości podstawowych wskaźników projektu – rentowności, płynności, ceny energii – na zmianę podstawowych grup wydatków korzyści i koszty zewnętrzne ETAP 2 - IDENTYFIKACJA ASPEKT EKONOMICZNY

20 Cykl projektu wg. Unii Europejskiej EKSPLOATACJA PROGRAMOWANIE IDENTYFIKACJA FORMUŁOWANIE FINANSOWANIE WDROŻENIE OCENA

21 FORMUŁOWANIE Która z opcji realizacji projektu jest najkorzystniejsza? analiza opcji pod kątem technicznym, ekologicznym, ekonomicznym i finansowym ocena ryzyka w każdej z opcji wybór opcji najbardziej korzystnej pod względem technicznym i finansowym Szczegółowa analiza wszystkich znaczących aspektów projektu. ETAP 3 - FORMUŁOWANIE

22 FINANSOWANIE Jak zostanie sfinansowana realizacja projektu? zapewnienie finansowania własnego przygotowanie wniosku o finansowanie zabezpieczenie kredytów zapewnienie finansowania zewnętrznego (w tym zawarcie umów i porozumień) Pozyskanie środków finansowych. ETAP 4 - FINANSOWANIE

23 Montaż finansowy 1.Dotacja jest wartością wynikową a nie daną 2.Wielkość dotacji zależy m. in. od: –zasad pomocy publicznej –rentowności kapitałów własnych –luki finansowej projektu –kwalifikacji nakładów inwestycyjnych ETAP 4 - FINANSOWANIE

24 Montaż finansowy nie można opierać się na maksymalnych udziałach jakie zapewniają poszczególne źródła finansowania ograniczenia wynikające z intensywności pomocy publicznej sposób przekazywania środków na projekt różna kwalifikowalność kosztów przez różne źródła finansowania należy przygotować różne warianty trwałość finansowa projektu ETAP 4 - FINANSOWANIE

25 Ryzyka 1.Czas: długotrwałość procesu 2.Źródła finansowania: stosowanie zasad konkursowych – inni mogą być lepsi !!! zmienność zasad przyznawania finansowania niemożliwość łączenia pewnych źródeł finansowania różne definiowanie zakresu inwestycji przez poszczególne źródła finansowania 3.Paliwo: podaż i cena ETAP 4 - FINANSOWANIE

26 Gwarancje i zabezpieczenia ograniczanie zbędnych wydatków jest lepsze niż dotacja gwarancje i zabezpieczenia: –koszty pozyskania zabezpieczenia –ostre wymogi –maksymalne zadłużenie ETAP 4 - FINANSOWANIE

27 WDROŻENIE Jak zrealizować inwestycje? opracowanie dokumentacji technicznej dokonanie wymaganych uzgodnień i uzyskanie pozwoleń wybór wykonawcy – specyfikacja Wykonywanie zaplanowanych działań. ETAP 5 - WDROŻENIE

28 Kwestie istotne ze względu na czynnik czasu: plan zagospodarowania terenu lub WZiZT mapy do celów projektowych kwestie własnościowe, w tym działek przyległych akceptacja społeczna budynki zabytkowe wymagane dokumenty z zakresu ochrony środowiska w tym: – operaty wodno-prawne – pozwolenia na emisje – raport oddziaływania na środowisko/decyzje ETAP 5 - WDROŻENIE Opracowanie dokumentacji technicznej

29 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczących kotła: systemy zabezpieczenia p. pożarowego typ paliwa atesty doświadczenie wykonawcy w realizacji inwestycji biomasowych uzyskiwanie parametrów znamionowych przy danym typie paliwa ETAP 5 - WDROŻENIE Wybór wykonawcy

30 OCENA Czy został osiągnięty przewidywany cel? Czy otrzymane rezultaty są zgodne z założeniami? Ewaluacja zakończonego projektu ETAP 6 - OCENA

31 EKSPLOATACJA Krok 1analiza aktualnej sytuacji energetycznej Krok 2inwentaryzacja i ocena wyposażenia Krok 3decyzja Krok 4rejestracja zużycia energii Krok 5analiza i ocena Krok 6RAPORT i wskazanie działań!!! Krok 7działania w sferze organizacji/technologii/zachowań KONIECNIETAK 7 kroków wprowadzania zarządzania energią EKSPLOATACJA

32 Często popełniane błędy instalacyjne Zbyt wysokie umieszczenie grzejników EKSPLOATACJA

33 Często popełniane błędy instalacyjne Złe usytuowanie: grzejnik zbyt przylegający do ściany za małe odstępy pomiędzy grzejnikiem a podłogą i parapetem Obudowa ograniczająca przekazywanie ciepła do pomieszczenia EKSPLOATACJA

34 Głowica termostatyczna zamontowana pionowo – nieprawidłowe działanie Częste błędy instalacyjne EKSPLOATACJA

35 Efekty racjonalnej gospodarki energią EKSPLOATACJA Efekty globalne: wolniejsze wykorzystanie zasobów energetycznych zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez ograniczenie emisji CO 2, SO 2, NO 2 etc. Koszt ogrzewania stanowi 60-80% kosztów eksploatacyjnych Możliwość ograniczenia zużycia energii w przeciętnym obiekcie o około 15% Olbrzymi potencjał obniżenia kosztów Efekty lokalne:

36 Przykłady prostych metod oszczędności w DPS Łyszkowice 1.Zasilanie pralnic w DPS Łyszkowice wodą podgrzewaną w kotłowni: 3 pralnice o mocy grzałek 14 kW każda roczne zużycie wody gorącej – 190 m 3 roczne koszty podgrzania wody w pralnicach: energią elektryczną – ok. 7 500 zł w kotłowni centralnej (pelet) – 4 500 zł 2.Właściwe parametry sieci wodociągowej: obniżenie ciśnienia wody użytkowej z 8 do 3 bar 3.Zainstalowanie perlatorów EKSPLOATACJA

37 Podsumowanie 1.Czy istnieją ogólne warunki do realizacji zakładanego projektu? 2.Jaki jest stan obecny? Jakie są opcje realizacji projektu? –zapotrzebowanie na moc cieplną –dostępność paliwa 3.Która z opcji realizacji projektu jest najkorzystniejsza? 4.Jak zostanie sfinansowana realizacja projektu? –montaż finansowy –ryzyka –gwarancje i zabezpieczenia


Pobierz ppt "Www.biomasa.org Kluczowe aspekty procesu przygotowania i prowadzenia inwestycji biomasowych Kraków, 8 września 2006 r. Łukasz Barchański Grzegorz Moorthi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google