Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce no ż nej obyły si ę we Francji w roku 1960 pod nazw ą Puchar Europy. Od turnieju we Włoszech 1969r. odbywaj ą si ę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce no ż nej obyły si ę we Francji w roku 1960 pod nazw ą Puchar Europy. Od turnieju we Włoszech 1969r. odbywaj ą si ę"— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce no ż nej obyły si ę we Francji w roku 1960 pod nazw ą Puchar Europy. Od turnieju we Włoszech 1969r. odbywaj ą si ę jako Mistrzostwa Europy. W latach 1960-1976 turniej finałowy odbywał si ę z udziałem 4 dru ż yn. Od 1980 do 1992 brało w nim natomiast udział 8 zespołów, za ś od 1996 do 2012 – 16 reprezentacji. Od 2016 w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy b ę d ą wyst ę powa ć 24 reprezentacje. Od szóstych finałów awans do nich ma automatycznie zapewniony ich gospodarz (b ą d ź obaj współgospodarze). W 1980 po raz ostatni rozegrano mecz o 3 miejsce ME. Zdobywcy Mistrzostwa Europy: Niemcy :3 Francja :2 Hiszpania :2 ZSRR :1 Włochy :1 Czechosłowacja :1 Holandia :1 Dania :1 Grecja :1

3 W Mistrzostwach Europy zdobywca złotego medalu zawsze uczestniczy w eliminacjach nast ę pnych mistrzostw Ż adnej dru ż ynie nie udało si ę obroni ć tytułu Mistrza Europy Pierwsz ą czerwon ą kartk ę w historii ME otrzymał Anglik Alan Mullery w 89 minucie meczu półfinałowego (5 czerwca 1968) gdzie Jugosławia pokonała Angli ę 1:0 Najwi ę cej goli (9) na jednych mistrzostwach zdobył Michel Platini, stało si ę to we Francji w 1984 roku Najmłodszym uczestnikiem ME był Belg Enzo Scifo. W 1984 roku miał 18 lat i 115 dni. Tytuł Mistrza Europy w 1992 zdobyła dru ż yna Danii, która nie uzyskała bezpo ś redniego awansu do tego turnieju, a zast ą piła wykluczon ą Jugosławi ę (za prowadzenie przez ten kraj działa ń wojennych w Bo ś ni)

4 System rozgrywek mistrzostw Europy zawsze składa się z dwóch części: Eliminacji – mog ą w nich uczestniczy ć m ę skie reprezentacje seniorskie wszystkich krajowych federacji zrzeszonych pod egid ą UEFA (ł ą cznie 53 pa ń stwa), które w okre ś lonym terminie zostan ą zgłoszone do tych rozgrywek przez swe macierzyste zwi ą zki piłkarskie i nie zostały zawieszone przez UEFA w prawach jej członków. Rozpoczynaj ą si ę losowaniem poszczególnych grup eliminacyjnych, w których pó ź niej toczy si ę cała rywalizacja; Turnieju finałowego/finałów (tj. wła ś ciwych Mistrzostw Europy) – od 1980 przeprowadzanego systemem mieszanym (tj. runda grupowa, a nast ę pnie faza pucharowa), od 1996 zakwalifikowanych zostaje do niego 16 dru ż yn: gospodarz/gospodarze turnieju oraz triumfatorzy eliminacji, od 2016 zakwalifikowane s ą 24 dru ż yny narodowe stowarzyszone w UEFA : w skład wchodz ą gospodarze i dru ż yny, które pomy ś lnie przeszły kwalifikacje. Ka ż da z cz ęś ci mistrzostw Europy odbywa si ę w latach parzystych, regularnie co 4 lata. Eliminacje rozpoczynaj ą si ę jesieni ą roku dwa lata wcze ś niejszego, ni ż rok przeprowadzenia turnieju finałowego.

5 1960 Francja, Walentin Iwanow z ZSRR strzelił 4 gole 1960 Francja, Dražan Jerković Jugosławii strzelił 4 gole 1964 Hiszpania, Deszö Novak z Węgier strzelił 2 gole 1964 Hiszpania, Jesus Maria Perada z Hiszpanii strzelił 2 gole 1968 Włochy, Dragan Džajić z Jugosławii strzelił 2 gole 1972 Belgia, Gerd Müller z RFN strzelił 4 gole 1976 Jugosławia, Dieter Müller z RFN strzelił 4 gole 1980 Włochy, Klaus Allofs z RFN strzelił 3 gole 1984 Francja, Michel Platini Francji strzelił 9 goli 1988 RFN, Marco van Basten z Holandii strzelił 5 goli 1992 Szwecja, Dennis Bergkamp z Holandii strzelił 3 gole 1992 Szwecja, Tomas Brolin ze Szwecji strzelił 3 gole 1992 Szwecja, Henrik Larsen z Danii strzelił 3 gole 1992 Szwecja, Karl-Heinz Riedle z RFN strzelił 3 gole 1996 Anglia, Alan Shearer z Anglii strzelił 5 goli 2000 Belgia i Holandia, Patrick Kluivert z Holandii strzelił 6 goli 2000 Belgia i Holandia, Savo Milošević z Jugosławii strzelił 6 goli 2004 Portugalia, Milan Baroš z Czech strzelił 5 goli 2008 Austria i Szwajcaria, David Villa z Hiszpanii strzelił 5 goli

6 Polska Mistrzostwa Europy w Piłce No ż nej rozgrywane na stadionach w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 roku b ę d ą 14 turniejem piłki no ż nej o Mistrzostwo Starego Kontynentu i pierwszymi mi ę dzynarodowymi rozgrywkami takiej rangi, które odb ę d ą si ę w Europie Wschodniej. Dotychczas turnieje finałowe odbywały si ę w ró ż nych cz ęś ciach Europy i zwykle organizowane były przez jedno pa ń stwo dysponuj ą ce odpowiedni ą infrastruktur ą i obiektami sportowymi. Pod koniec ubiegłego stulecia UEFA umo ż liwiła zgłaszanie kandydatur pa ń stwom, Po raz pierwszy koncepcja utworzenia piłkarskiej reprezentacji Polski pojawiła si ę 20 grudnia 1919 roku, podczas zało ż ycielskiego zgromadzenia Polskiego Zwi ą zku Piłki No ż nej, które odbyło si ę w Warszawie. Szczegóły zacz ę to omawia ć od stycznia 1920 bowiem, jako jeden ze swoich głównych celów na pocz ą tku działalno ś ci, władze PZPN postawiły sobie udział m ę skiej kadry narodowej w turnieju piłkarskim Igrzysk Olimpijskich Antwerpia 1920. które wspólnie chciałyby go ś ci ć najlepsze europejskie reprezentacje. Pierwszy mecz po zako ń czeniu II wojny ś wiatowej reprezentacja rozegrała 11 czerwca 1946 roku w Oslo przegrywaj ą c 1:3 z Norwegi ą w składzie: Brom – Szczepaniak, Flanek – Jabło ń ski I E., Parpan, Kazimierczak (Filek) – Baran, Gracz, Ś wicarz, Cie ś lik, Smulski. Najwi ę kszym sukcesem w pierwszych latach powojennych było zwyci ę stwo nad czołow ą wtedy jedenastk ą europejsk ą, reprezentacj ą Czechosłowacji. 18 kwietnia 1948 roku na wypełnionym (40 tys.) stadionie Wojska Polskiego w Warszawie; na trybunie honorowej po raz drugi w historii zasiadł prezydent Bolesław Bierut, reprezentacja pokonała faworyzowanego i du ż o wy ż ej notowanego przeciwnika 3:1 (2:0). Skład tamtego, legendarnego zespołu: Werner Antoni Janik – Henryk Janduda, Tadeusz Parpan, Antoni Barwi ń ski – Tadeusz Wa ś ko, Henryk Gajdzik – Jan Przecherka, Mieczysław Gracz, Edward Cebula (Henryk Spodzieja), Gerard Cie ś lik, Henryk Bobula (Edmund Białas). Bohaterem tego spotkania był bramkarz Janik (AKS Chorzów, Pogo ń Katowice), którego kibice po zako ń czonym meczu na ramionach znie ś li z boiska.

7 Polska W 1957 dru ż yna prowadzona m.in. przez Henryka Reymana stoczyła zaci ę t ą batali ę o awans do finałów Mistrzostw Ś wiata rozgrywanych rok pó ź niej w Szwecji. Dwukrotnie wygrała z Finami (3:1 i 4:0). W czerwcu tego samego roku Polaków w meczu w Moskwie, ZSRR pokonał kadr ę Polski 3:0. W rewan ż u Polacy zwyci ęż yli wynikiem 2:1 dla Polski (dwie bramki Gerarda Cie ś lika i dwie asysty Lucjana Brychczego). Taki rezultat nakazywał te ż rozegranie decyduj ą cego meczu na neutralnym terenie w Lipsku. Tam Polacy przegrali 0:2 i w zwi ą zku z tym nie mogli wyst ą pi ć na M Ś. Przełom lat 60. i 70. stał si ę pocz ą tkiem serii sukcesów polskiego futbolu. W sezonie 1969–1970 Legia Warszawa dotarła do półfinału Pucharu Mistrzów (w którym przegrała z Feyenoordem), za ś Górnik Zabrze do finału Pucharu Zdobywców Pucharów (w którym lepsi okazali si ę zawodnicy Manchester City F.C.). Wyst ę p Górnika to najwi ę kszy dotychczas sukces polskiego klubu w europejskich pucharach. Jesieni ą 1970 ze stanowiskiem selekcjonera kadry narodowej po ż egnał si ę Ryszard Koncewicz. 1 grudnia 1970 władze PZPN powierzyły t ę funkcj ę Kazimierzowi Górskiemu. Po pora ż ce na mistrzostwach do pracy z reprezentacj ą zatrudniono Zbigniewa Bo ń ka. Si ę gni ę cie po wybitnego piłkarza, który nie miał jednak wi ę kszego do ś wiadczenia w pracy szkoleniowej było sporym zaskoczeniem. Tym razem faworytem mediów był raczej opiekun krakowskiej Wisły Henryk Kasperczak, a ch ęć pracy z polsk ą kadr ą wyraził nawet były selekcjoner Hiszpanii Javier Clemente. Zbigniew Boniek w roli selekcjonera zadebiutował 21 sierpnia 2002 meczem towarzyskim z Belgi ą w Szczecinie (1:1). Pierwszym powa ż nym sprawdzianem dla jego dru ż yny miały by ć mecze eliminacji Euro 2004. 7 wrze ś nia w Serravalle reprezentacja Polski pokonała 2:0 zespół San Marino. 12 pa ź dziernika w Warszawie Polacy ponie ś li niespodziewan ą pora ż k ę 0:1 z ni ż ej notowan ą Łotw ą. Kilka dni pó ź niej w towarzyskim meczu pokonali w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim 2:0 Now ą Zelandi ę, a ponad miesi ą c pó ź niej, tak ż e w towarzyskim spotkaniu, ulegli 0:2 Du ń czykom w Kopenhadze. W tym czasie działalno ść Bo ń ka w roli szkoleniowca reprezentacji zacz ę ła by ć coraz cz ęś ciej krytykowana przez media i kibiców. 3 grudnia przebywaj ą cy za granic ą Boniek ogłosił swoj ą dymisj ę, niecałe pół roku po nominacji. Przed rozpocz ę ciem Mistrzostw Europy ze składu z powodu kontuzji wył ą czony został Jakub Błaszczykowski, a kilka dni pó ź niej z tego samego powodu kadr ę opu ś cił Tomasz Kuszczak. W samym turnieju Polacy zawiedli. Przegrali pierwszy mecz z Niemcami 0:2 (obie bramki strzelił Lukas Podolski), a nast ę pnie zremisowali mecz z Austri ą 1:1. Biało-czerwoni obj ę li prowadzenie po bramce Rogera Guerreiro. Wyrównuj ą cy gol dla Austrii padł w doliczonym czasie gry z rzutu karnego podyktowanego za faul Mariusza Lewandowskiego. W trzecim meczu Polacy przegrali z Chorwacj ą 0:1, tym samym ko ń cz ą c udział w turnieju na rundzie grupowej.

8 Ukraina Reprezentacja Ukrainy rozpocz ę ła wyst ę py mi ę dzynarodowe 29 kwietnia 1992 roku, od pora ż ki 1:3 z W ę grami. Wcze ś niej ukrai ń scy piłkarze grali w barwach reprezentacji Zwi ą zku Radzieckiego. I to oni – zawodnicy Dynama Kijów, najbardziej utytułowanego klubu ZSRR – stanowili o jej sile w latach 80. Na pocz ą tku lat 90. niektórzy Ukrai ń cy (np. Ilja Cymbalar, Wiktor Onopko, Oleg Salenko, Andriej Kanczelskis, Jurij Nikiforow czy Siergiej Juran) wybrali gr ę w barwach reprezentacji Rosji, która została ogłoszona oficjalnym nast ę pc ą reprezentacji ZSRR, a Ukraina nie uczestniczyła w najwi ę kszych mi ę dzynarodowych rozgrywkach do 1994 r. Trzykrotnie "Zbirna", maj ą c w składzie najlepszego według France Football piłkarza ś wiata Andrija Szewczenk ę, przegrywała w bara ż ach do mi ę dzynarodowych turniejów – z Chorwacj ą do Mundialu 1998, ze Słoweni ą do Euro 2000 i z Niemcami do Mundialu 2002. W eliminacjach do Euro 2004 nie przeszła kwalifikacji do finału, zajmuj ą c dopiero trzecie miejsce w grupie 6 po przyszłym mistrze Europy 2004 Grecji i Hiszpanii.

9 Najwi ę kszym sukcesem ukrai ń skiego piłkarstwa jest: Mistrzostwo Europy U-19, wywalczone na ukrai ń skich boiskach w 2009 roku Wicemistrzostwo Europy U-18, wywalczone na niemieckich boiskach w 2000 roku oraz wicemistrzostwo Europy U-21, wywalczone na portugalskich boiskach w 2006 roku. Br ą zowe medale mistrzostw Europy U-16, wywalczone na irlandzkich boiskach w 1994 roku oraz mistrzostw Europy U-19, wywalczone na szwajcarskich boiskach w 2004 roku. Równie ż studencka reprezentacja Ukrainy dwa razy została mistrzem Uniwersjady w 2007 i 2009. Na dzie ń 15 pa ź dziernika 2009 reprezentacja Ukrainy rozegrała 160 oficjalnych spotka ń, w których zdobyła 67 zwyci ę stw, 48 meczów zremisowała, a w 45 zaznała pora ż ek. Bilans bramek: 205-160

10

11

12

13

14 Pod takim szyldem ruszyła kampania, uświadamiająca uczniom zasady fair play. Akcja, zakończy się tuż przed rozpoczęciem EURO 2012. Młodzież kibicuje bezpiecznie Przez czas jej trwania rozegrany zostanie m.in. Turniej piłkarski. Zorganizowane zostaną także konkursy: fotograficzny Radość kibicowania w kadrze oraz muzyczny Kibicuje z piosenką. Kampanii patronuje wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

15

16 www.google.pl www.googlegrafika.pl www.wikipedia.pl www.sport.tvp.pl www.pilkarskienewsy.blog.interia.pl www.mmwarszawa.pl www.pilkarskidziennik.p


Pobierz ppt "Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce no ż nej obyły si ę we Francji w roku 1960 pod nazw ą Puchar Europy. Od turnieju we Włoszech 1969r. odbywaj ą si ę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google