Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera

2 CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE

3 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (zwane potocznie podstawą programową).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (zwane potocznie podstawą programową). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4 Zalecenia i sposoby realizacji wymagań do poszczególnych przedmiotów zawarte w nowej Podstawie Programowej mówią o zdobywaniu wiedzy przez uczniów poprzez: własną aktywność, doświadczenie, eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie, samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia. Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego

5 W rozporządzeniu MEN znalazły się następujące zapisy: § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego

6 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego

7 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego w terminie do dnia 22 września, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego

8 CZĘŚĆ II SZKOLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI, REALIZACJI I OCENY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

9 STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu. REGULAMIN Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 (integralny element statutu). WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu (integralny element Statutu). Dokumenty regulujące organizację, realizację i ocenę projektów edukacyjnych w ZSO 4

10 CZĘŚĆ III METODA PROJEKTÓW

11 Projekt edukacyjny jest metodą nauczania, kształtującą wiele umiejętności oraz integrującą wiedzę z różnych przedmiotów. W metodzie projektu uczniowie zdobywają wiedzę poprzez: samodzielne formułowanie problemu, samodzielne planowanie jego rozwiązania, samodzielne rozwiązanie. Nauczyciel pełni rolę koordynatora i doradcy. Czym jest projekt edukacyjny?

12 Praca metodą projektów kształtuje umiejętności: komunikacji i współpracy w zespole, formułowania problemów, planowania i organizacji pracy, korzystania z różnych źródeł informacji, formułowania poglądów i opinii, dyskusji i poszukiwania kompromisów, prezentacji efektów pracy własnej i grupowej, dokonywania samooceny. Czym jest projekt edukacyjny?

13 Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową. G. Czetwertyńska

14 CZĘŚĆ IV WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 26 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

15 Zadaniem zespołu jest udzielenie wsparcia nauczycielom zaangażowanym w realizację projektów edukacyjnych i monitorowanie ich przebiegu w szkole. W skład szkolnego zespołu do spraw organizacji projektu edukacyjnego wchodzą: wicedyrektor szkoły ds. Gimnazjum – Barbara Gąsiorowska, wicedyrektor szkoły ds. Gimnazjum – Barbara Gąsiorowska, szkolny koordynator projektów edukacyjnych – Joanna Gorzejewska wychowawcy klas drugich, opiekunowie projektów, bibliotekarki, opiekun Kawiarenki internetowej – Paweł Wietrzykowski Szkolny zespół do spraw organizacji projektu edukacyjnego

16 Tworzenie klasowych zespołów projektowych odbywa się z pomocą wychowawcy, w terminie do 19.10. br. W każdej klasie powstanie ok. 7 lub 8 zespołów projektowych. Liczebność zespołu projektowego przewiduje się na 3-4 osoby ( w szczególnych przypadkach 5) – w małej grupie uczniom będzie łatwiej spontanicznie i względnie równomiernie podzielić się zadaniami, co pozwoli wykorzystać mocne strony każdego z uczestników projektu. Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych

17 Wychowawca klasy dysponuje listą tematów projektów edukacyjnych z przeznaczeniem dla konkretnej klasy. Lista zawiera tematy z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, elementy informatyki, Lista zakresów i tematów projektów edukacyjnych chemia, biologia, fizyka, geografia, zajęcia plastyczno- muzyczne religia wychowanie fizyczne

18 Wyboru tematu projektu edukacyjnego dokonuje się po utworzeniu klasowych zespołów projektowych, do 26.10.br. Każdy zespół dokonuje wyboru jednego tematu projektowego. Dany temat może realizować tylko jeden zespół. Mając na celu wszechstronny rozwój uczniów, niezależnie od profilu, klasowe zespoły projektowe realizują projekty edukacyjne przynajmniej z pięciu spośród dwunastu przedmiotów, które uczniowie mają do dyspozycji. Po dokonaniu wyboru tematu projektu edukacyjnego nie przewiduje się jego zmiany. Wybór tematów projektów edukacyjnych

19 Praca uczniów nad realizacją projektu edukacyjnego odbywa się poza lekcjami. Dla każdego tematu został określony termin i czas realizacji projektu (intensywna praca uczniów nad projektem nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące; w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie będą realizować projekty w semestrze zimowym - do 31.01.2014). Główna faza realizacji projektu będzie wspomagana przez opiekuna projektu i innych nauczycieli w formie konsultacji. Zespół uczniów powinien spotykać się z opiekunem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Realizacja projektu edukacyjnego

20 1.Zainicjowanie projektu - 1.Zainicjowanie projektu - wprowadzenie uczniów w tematykę projektu przez opiekuna. 2.Przedyskutowanie pomysłów - 2.Przedyskutowanie pomysłów - określenie przez uczniów problemu do rozwiązania. 3.Ustalenie zakresu działań: ustalenie formy realizacji projektu (np. prezentacja multimedialna, plakat, broszura, gazetka, model, film, inscenizacja, wystawa itp.), ustalenie formy realizacji projektu (np. prezentacja multimedialna, plakat, broszura, gazetka, model, film, inscenizacja, wystawa itp.), wybór narzędzi pomocnych w realizacji danego projektu edukacyjnego. 4.Opracowanie planu projektu: ustalenie zasad współpracy w zespole, nazwanie działań i określenie ich efektu, przypisanie osób do konkretnych działań, stworzenie harmonogramu działań. Etapy pracy metodą projektu

21 5.Realizacja projektu: realizacja działań zgodnie z harmonogramem, realizacja działań zgodnie z harmonogramem, monitoring projektu – konsultacje z opiekunem i innymi nauczycielami, monitoring projektu – konsultacje z opiekunem i innymi nauczycielami, dokumentowanie przebiegu prac nad projektem w formie karty działań i teczki projektu (zbierane przez uczniów materiały i przedmioty, związane z projektem). dokumentowanie przebiegu prac nad projektem w formie karty działań i teczki projektu (zbierane przez uczniów materiały i przedmioty, związane z projektem). 6.Przygotowanie prezentacji wyników. 7.Prezentacja wyników projektu edukacyjnego. Etapy pracy metodą projektu

22 Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w WSO uwzględniają jego udział w projekcie. Oceny projektu dokonuje szkolna komisja, składająca się z:Oceny projektu dokonuje szkolna komisja, składająca się z: opiekuna projektu, opiekuna projektu, nauczyciela przedmiotu, z którego realizowany był dany projekt, nauczyciela przedmiotu, z którego realizowany był dany projekt, wychowawcy, wychowawcy, szkolnego koordynatora ds. projektów edukacyjnych. szkolnego koordynatora ds. projektów edukacyjnych. Ocena projektów edukacyjnych

23 Maksymalna liczba punktów przyznana przez komisję za projekt wynosi 15. Ocena wynika z następujących elementów :Ocena wynika z następujących elementów : 1)oceny efektu końcowego (wytworu): 5 pkt, 2)wkładu ucznia w realizację projektu: 5 pkt, 3)oceny prezentacji: 5 pkt. Ocena projektów edukacyjnych

24 Powołana komisja będzie dokonywać oceny projektów wg następujących kryteriów: 1)Ocena efektu końcowego (wytworu), a w szczególności: zgodność z tematem projektu, zgodność z tematem projektu, dobór narzędzi i metod, dobór narzędzi i metod, zawartość merytoryczna, treść / trafność dowodów i badań, zawartość merytoryczna, treść / trafność dowodów i badań, stopień wykorzystania materiałów źródłowych, stopień wykorzystania materiałów źródłowych, oryginalność, oryginalność, kompozycja i poprawność językowa, kompozycja i poprawność językowa, estetyka i staranność. estetyka i staranność. Kryteria oceny projektów edukacyjnych

25 2) Wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie ucznia, umiejętność pracy w grupie, udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań, stopień trudności zadań, terminowość wykonania przydzielonych zadań, poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, udział w prezentacji. Kryteria oceny projektów edukacyjnych

26 3) 3)Ocena prezentacji, a w szczególności: poprawność merytoryczna i językowa, słownictwo specjalistyczne, efekt artystyczny, atrakcyjność, estetyka, stopień zainteresowania odbiorów, poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom. Kryteria oceny projektów edukacyjnych

27 Publiczna prezentacja rezultatów projektów edukacyjnych, realizowanych w roku szkolnym 2013/2014, odbędzie się na końcu roku szkolnego 2013/2014 Publiczne przedstawienie efektów projektu może, ale nie musi być wydarzeniem ogólnoszkolnym. Na prezentację wyników projektów mogą zostać zaproszeni goście. Publiczna prezentacja rezultatów projektów edukacyjnych

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google