Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera

2 CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE

3 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (zwane potocznie podstawą programową). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego
Zalecenia i sposoby realizacji wymagań do poszczególnych przedmiotów zawarte w nowej Podstawie Programowej mówią o zdobywaniu wiedzy przez uczniów poprzez: własną aktywność, doświadczenie, eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie, samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia.

5 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego
W rozporządzeniu MEN znalazły się następujące zapisy: „§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

6 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

7 Podstawa prawna realizacji projektu edukacyjnego
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego w terminie do dnia 22 września, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8 CZĘŚĆ II SZKOLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI, REALIZACJI I OCENY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

9 Dokumenty regulujące organizację, realizację i ocenę projektów edukacyjnych w ZSO 4
STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu. REGULAMIN Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 (integralny element statutu). WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu (integralny element Statutu).

10 CZĘŚĆ III METODA PROJEKTÓW

11 Czym jest projekt edukacyjny?
Projekt edukacyjny jest metodą nauczania, kształtującą wiele umiejętności oraz integrującą wiedzę z różnych przedmiotów. W metodzie projektu uczniowie zdobywają wiedzę poprzez: samodzielne formułowanie problemu, samodzielne planowanie jego rozwiązania, samodzielne rozwiązanie. Nauczyciel pełni rolę koordynatora i doradcy.

12 Czym jest projekt edukacyjny?
Praca metodą projektów kształtuje umiejętności: komunikacji i współpracy w zespole, formułowania problemów, planowania i organizacji pracy, korzystania z różnych źródeł informacji, formułowania poglądów i opinii, dyskusji i poszukiwania kompromisów, prezentacji efektów pracy własnej i grupowej, dokonywania samooceny.

13 „Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową.”  G. Czetwertyńska

14 WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 26
CZĘŚĆ IV WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 26 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

15 Szkolny zespół do spraw organizacji projektu edukacyjnego
Zadaniem zespołu jest udzielenie wsparcia nauczycielom zaangażowanym w realizację projektów edukacyjnych i monitorowanie ich przebiegu w szkole. W skład szkolnego zespołu do spraw organizacji projektu edukacyjnego wchodzą: wicedyrektor szkoły ds. Gimnazjum – Barbara Gąsiorowska, szkolny koordynator projektów edukacyjnych – Joanna Gorzejewska wychowawcy klas drugich, opiekunowie projektów, bibliotekarki, opiekun Kawiarenki internetowej – Paweł Wietrzykowski

16 Tworzenie uczniowskich zespołów projektowych
Tworzenie klasowych zespołów projektowych odbywa się z pomocą wychowawcy, w terminie do br. W każdej klasie powstanie ok. 7 lub 8 zespołów projektowych. Liczebność zespołu projektowego przewiduje się na 3-4 osoby ( w szczególnych przypadkach 5) – w małej grupie uczniom będzie łatwiej spontanicznie i względnie równomiernie podzielić się zadaniami, co pozwoli wykorzystać mocne strony każdego z uczestników projektu.

17 Lista zakresów i tematów projektów edukacyjnych
Wychowawca klasy dysponuje listą tematów projektów edukacyjnych z przeznaczeniem dla konkretnej klasy. Lista zawiera tematy z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, elementy informatyki, chemia, biologia, fizyka, geografia, zajęcia plastyczno- muzyczne religia wychowanie fizyczne

18 Wybór tematów projektów edukacyjnych
Wyboru tematu projektu edukacyjnego dokonuje się po utworzeniu klasowych zespołów projektowych, do br. Każdy zespół dokonuje wyboru jednego tematu projektowego. Dany temat może realizować tylko jeden zespół. Mając na celu wszechstronny rozwój uczniów, niezależnie od „profilu”, klasowe zespoły projektowe realizują projekty edukacyjne przynajmniej z pięciu spośród dwunastu przedmiotów, które uczniowie mają do dyspozycji. Po dokonaniu wyboru tematu projektu edukacyjnego nie przewiduje się jego zmiany.

19 Realizacja projektu edukacyjnego
Praca uczniów nad realizacją projektu edukacyjnego odbywa się poza lekcjami. Dla każdego tematu został określony termin i czas realizacji projektu (intensywna praca uczniów nad projektem nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące; w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie będą realizować projekty w semestrze zimowym - do ). Główna faza realizacji projektu będzie wspomagana przez opiekuna projektu i innych nauczycieli w formie konsultacji. Zespół uczniów powinien spotykać się z opiekunem nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

20 Etapy pracy metodą projektu
Zainicjowanie projektu - wprowadzenie uczniów w tematykę projektu przez opiekuna. Przedyskutowanie pomysłów - określenie przez uczniów problemu do rozwiązania. Ustalenie zakresu działań: ustalenie formy realizacji projektu (np. prezentacja multimedialna, plakat, broszura, gazetka, model, film, inscenizacja, wystawa itp.), wybór narzędzi pomocnych w realizacji danego projektu edukacyjnego. Opracowanie planu projektu: ustalenie zasad współpracy w zespole, nazwanie działań i określenie ich efektu, przypisanie osób do konkretnych działań, stworzenie harmonogramu działań.

21 Etapy pracy metodą projektu
Realizacja projektu: realizacja działań zgodnie z harmonogramem, monitoring projektu – konsultacje z opiekunem i innymi nauczycielami, dokumentowanie przebiegu prac nad projektem w formie karty działań i teczki projektu (zbierane przez uczniów materiały i przedmioty, związane z projektem). Przygotowanie prezentacji wyników. Prezentacja wyników projektu edukacyjnego.

22 Ocena projektów edukacyjnych
Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w WSO uwzględniają jego udział w projekcie . Oceny projektu dokonuje szkolna komisja, składająca się z: opiekuna projektu, nauczyciela przedmiotu, z którego realizowany był dany projekt, wychowawcy, szkolnego koordynatora ds. projektów edukacyjnych.

23 Ocena projektów edukacyjnych
Maksymalna liczba punktów przyznana przez komisję za projekt wynosi 15. Ocena wynika z następujących elementów : oceny efektu końcowego (wytworu): 5 pkt, wkładu ucznia w realizację projektu: 5 pkt, oceny prezentacji: 5 pkt.

24 Kryteria oceny projektów edukacyjnych
Powołana komisja będzie dokonywać oceny projektów wg następujących kryteriów: Ocena efektu końcowego (wytworu) , a w szczególności: zgodność z tematem projektu, dobór narzędzi i metod, zawartość merytoryczna, treść / trafność dowodów i badań, stopień wykorzystania materiałów źródłowych, oryginalność, kompozycja i poprawność językowa, estetyka i staranność.

25 Kryteria oceny projektów edukacyjnych
2) Wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie ucznia, umiejętność pracy w grupie, udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań, stopień trudności zadań, terminowość wykonania przydzielonych zadań, poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, udział w prezentacji.

26 Kryteria oceny projektów edukacyjnych
Ocena prezentacji, a w szczególności: poprawność merytoryczna i językowa, słownictwo specjalistyczne, efekt artystyczny, atrakcyjność, estetyka, stopień zainteresowania odbiorów, poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

27 Publiczna prezentacja rezultatów projektów edukacyjnych
Publiczna prezentacja rezultatów projektów edukacyjnych, realizowanych w roku szkolnym 2013/2014, odbędzie się na końcu roku szkolnego 2013/2014 Publiczne przedstawienie efektów projektu może, ale nie musi być wydarzeniem ogólnoszkolnym. Na prezentację wyników projektów mogą zostać zaproszeni goście.

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKOŁY GIMNAZJALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google