Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Małopolski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Małopolski"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Małopolski
Małopolski Kurator Oświaty

2 Tematyka Powiatowe konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”. Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”. Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego. Szkolnictwo zawodowe. Bezpieczeństwo w szkole.

3 Powiatowe konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”

4 Powiatowe konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna” Celem konferencji jest wsparcie dyrektorów i samorządów w przygotowaniach do przeprowadzenia zmian programowych. Podczas konferencji będą przekazane informacje o założeniach zmian w edukacji oraz zebrane uwagi i opinie o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych opisanych w poradnikach. Harmonogram i ramowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (

5 Powiatowe konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna” Podczas konferencji będziemy dyskutować m. in. na temat usprawnienia dostosowania oferty przedszkolnej do potrzeb lokalnych, szans i zagrożeń dla upowszechnienia wychowania przedszkolnego, jakości organizacji pracy szkoły podstawowej w świetle proponowanych zmian programowych, jak organizować pracę gimnazjów i liceów zgodnie z proponowanym zmianami. Konferencje będą prowadzili Koordynatorzy z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcam Państwa lub Państwa przedstawicieli do aktywnego udziału w konferencjach. Osobą odpowiedzialną ze strony Kuratorium jest Pani wiz. Anna Pawlikowska-Wójcicka

6 Harmonogram powiatowych konferencji „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
MIEJSCE POWIAT TERMIN Gimnazjum w Sierosławicach proszowicki 24 listopada 2008r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnnej Porębie wadowicki 21 listopada 2008r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach myślenicki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bochni bocheński 20 listopada 2008r. Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa – Muzeum Drogownictwa dąbrowski 19 listopada 2008r.

7 Harmonogram powiatowych konferencji „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
MIEJSCE POWIAT TERMIN Zespół Szkół Technicznych w Nowym Targu nowotarski 27 listopada 2008r. Gimnazjum Nr 4 w Krakowie krakowski Pałac pod Dębami w Zalasowej tarnowski 26 listopada 2008r. MCDN ODN w Nowym Sączu gorlicki 25 listopada 2008r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku brzeski

8 Harmonogram powiatowych konferencji „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
MIEJSCE POWIAT TERMIN MCDN ODN w Nowym Sączu nowosądecki 3 grudnia 2008r. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce wielicki 2 grudnia 2008r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Olkuszu olkuski 1 grudnia 2008r. limanowski Szkoła Podstawowa Nr 38 w Krakowie Kraków Śródmieście Nowa Huta 28 listopada 2008r.

9 Harmonogram powiatowych konferencji „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”
Gimnazjum Nr 3 w Krakowie Kraków Krowodrza Podgórze 8 grudnia 2008r. MIEJSCE POWIAT TERMIN MCDN ODN w Nowym Sączu Nowy Sącz 9 grudnia 2008r. Urząd Miasta w Zakopanem tatrzański Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokszłcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oświęcimski Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej suski 5 grudnia 2008r.

10 Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”

11 Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”
Celami Programu „Małopolski Rok Przedszkola” są między innymi: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w środowisku lokalnym i regionalnym. Uświadomienie rodziców o potrzebie wczesnej edukacji dziecka - aktywizacja rodziców dzieci nie uczęszczających do przedszkola. Informowanie o możliwościach dostosowania form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska. Propagowanie rozwiązań dotyczących kształcenia i wychowywania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aktywizowanie nauczycieli i rodziców dla upowszechnienia edukacji przedszkolnej w środowiskach wiejskich.

12 Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”
Małopolskiego Kuratora Oświaty będą wspomagać: Wojewoda Małopolski, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Wyższe Uczelnie, MCDN, Instytucje Kultury, Stowarzyszenie Lekarzy Pediatrów, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Przedszkola i Szkoły Podstawowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Młodzieżowe Domy Kultury. Programowi patronuje Minister Edukacji Narodowej, TVP, Radio Kraków, prasa regionalna i lokalna oraz Rzecznik Praw Dziecka.

13 Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”
Program jest skierowany do dzieci w wieku 3 – 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli: przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Proponowane działania w ramach tego programu są adresowane do: dzieci, organów prowadzących, osób prowadzących i rodziców, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

14 Program „Małopolski Rok Przedszkolaka”
Szczegółowe działania są opisane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie ( Na zakończenie realizacji Programu przewidziana jest w czerwcu 2009 r. konferencja wojewódzka. Zachęcam Państwa do udziału w tym Programie. Osobą odpowiedzialną ze strony Kuratorium za realizację Programu jest Pani wiz. Barbara Szeląg. W dniu 21 listopada 2008 r. odbędzie się konferencja prasowa dla omówienia tego Programu.

15 Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego

16 Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego.
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz … (Dz. U. Nr 145 poz. 917) wprowadziła pojęcie „przeniesienie kształcenia w określonym zawodzie” oraz podkreśliła rolę słuchaczy w szkołach dla dorosłych w przypadku likwidacji tych szkół. Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, od tego roku mogą funkcjonować publiczne i niepubliczne punkty i zespoły przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Zmiany te zostały uwzględnione w opracowaniu „SIEĆ SZKOLNA. TWORZENIE I ZMIANY”.

17 Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego.
Przeniesienie kształcenia w określonym zawodzie nie jest formą likwidacji szkół i nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty. Z treści art. 59 ust. 7 ustawy wynika, że przeniesienie może nastąpić także w innym terminie niż 1 września (np. od drugiego okresu), bez likwidacji szkoły (np. w przypadku znacząco małej liczbie uczniów). Warunkiem koniecznym jest zawiadomienie co najmniej na 6 miesięcy przed przeniesieniem kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkół dla dorosłych – uczniów.

18 Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego.
Punkty i zespoły przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat mogą być zakładane jako publiczne w publicznych szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach. Punkty i zespoły powinny być ujęte w uchwale o sieci szkolnej lub przedszkolnej. W przypadku założenia punktu lub zespołu w szkole podstawowej należy nadać szkole nowy statut. Pracodawcą dla zatrudnionych w tych punktach i zespołach nauczycieli jest dyrektor. Niepubliczne punkty i zespoły przedszkolne funkcjonują na podstawie regulaminów ustalonych przez osobę prowadzącą.

19 Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany – aktualizacja stanu prawnego.
Opracowanie „Sieć szkolna. Tworzenie i zmiany” jest formą uporządkowania problematyki będącej przedmiotem opracowania. Uwzględnia zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz stanowiska i wykładnie prawne według stanu na dzień 18 listopada 2008 r. Przykład: Zasadą przy przekształceniach i łączeniach szkół w zespoły jest, aby zmiany te były dokonywane z dniem 1 września (z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego). Jednakże nie można wykluczyć możliwości łączenia szkół w zespół w terminie innym niż 1 września.

20 Szkolnictwo zawodowe

21 Typy szkół zawodowych i formy kształcenia
Zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata. Czteroletnie technikum. Trzyletnie technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Ukończenie tych szkół daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Szkoły wymienione wyżej mogą prowadzić kształcenie dla młodzieży i dla dorosłych.

22 Liczba uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
28 749 Razem 5 872 21 184 Szkoła policealna 1 134 3 466 Technikum uzupełniające 11 224 52 583 Technikum 10 519 22 687 Zasadnicza szkoła zawodowa Liczba uczniów ostatnich klas Liczba uczniów ogółem Typ szkoły

23 Liczba uczniów i słuchaczy klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009
31,8% 14 177 Technikum 100% 44 553 Razem 45,3% 20 196 Liceum ogólnokształcące 2% 888 Liceum profilowane 2 945 Szkoła policealna 18,6% 8 285 Zasadnicza szkoła zawodowa 2,3% 1 007 Technikum uzupełniające % ogółu uczniów i słuchaczy Liczba uczniów i słuchaczy przyjętych do klas pierwszych Typ szkoły

24 Finansowanie kształcenia zawodowego
Finansowanie kształcenia zawodowego szkolnictwa publicznego zawiera się w ogólnej subwencji oświatowej. Z tych środków otrzymują dotacje szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, pod warunkiem kształcenia w zawodach z klasyfikacji zawodów określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W ramach subwencji, o której mowa wyżej, oprócz płac dla nauczycieli, dofinansowuje się: pracownie i warsztaty szkolne, w tym pracownie centrów kształcenia praktycznego albo pracodawców.

25 Finansowanie kształcenia zawodowego
Dofinansowanie pracodawców występuje w przypadku młodocianych pracowników. Kodeks pracy dopuszcza możliwość zatrudniania młodocianych pracowników. Sprawy związane z młodocianymi pracownikami reguluje Kodeks pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 ze zmianami).

26 Finansowanie kształcenia zawodowego
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w województwie małopolskim. Wysokość refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników wyniosła w 2008 roku – zł (według stanu na r.; pozostało do wykorzystania zł.)‏ [W ostatnim miesiącu Kuratorium otrzymało dodatkowo 7,1 mln zł] W dniu 19 listopada 2008r. mija termin nadesłania przez gminy informacji dotyczącej realizacji dofinansowania młodocianych pracowników za okres – r.

27 Diagnoza kształcenia zawodowego
Małopolski Kurator Oświaty ma opracowany program „Program działań MKO w zakresie jakościowego rozwoju szkolnictwa zawodowego, dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz podejmowania wspólnych działań podmiotów uczestniczących w procesie kształcenia oraz wspierający kształcenie zawodowe w województwie małopolskim na lata 2007 – 2010”. W ubiegłym roku szkolnym, w ramach tego Programu sporządzono „Diagnozę jakości kształcenia zawodowego w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Cząstkowe raporty z tej diagnozy dla poszczególnych powiatów zostały przekazane do Starostów.

28 Diagnoza kształcenia zawodowego
Diagnozą objęto: bazę technodydaktyczną kształcenia w zawodach, kwalifikacje kadry pedagogicznej, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wykorzystanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, potrzeby nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. W bieżącym roku szkolnym taką diagnozą zostaną objęte szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

29 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Upowszechnianie doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia (doradztwa edukacyjnego i zawodowego) w szkołach podstawowych i gimnazjach – zatrudnienie doradców w gimnazjach. PROPONOWANE DZIAŁANIA Zatrudnienie w gimnazjach doradców zawodowych realizujących zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjnego i zawodowego w klasach I – III. Organizowanie spotkań dla rodziców gimnazjalistów dotyczących możliwości kształcenia i zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Organizowanie indywidualnego poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów gimnazjum

30 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Kampania informacyjna dotycząca współczesnych zawodów, nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, dobrych warunków pracy i płacy. Kampania realizowana przez WUP we współpracy z Kuratorium Oświaty i stowarzyszeniami pracodawców oraz samorządami zawodowymi. PROPONOWANE DZIAŁANIA Stały program oświatowy w telewizji regionalnej (10-minutowe odcinki o zawodach i nowoczesnych zakładach pracy): możliwość oglądania przez gimnazjalistów i ich rodziców, możliwość nagrywania odcinków przez szkoły i wykorzystanie audycji na lekcjach wychowawczych w gimnazjum.

31 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz rozwój zawodowy nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu PROPONOWANE DZIAŁANIA Diagnozy aktualnego stanu bazy technodydaktycznej i zasobów kadrowych w kształceniu zawodowym w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego – raporty przekazane jednostkom samorządu terytorialnego (organom prowadzącym) w marcu 2008 r. Diagnoza bazy technodydaktycznej i zasobów kadrowych w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST – raporty zostaną tym organom przekazane w maju 2009 r.

32 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Utrzymanie i doposażenie istniejących warsztatów szkolnych. PROPONOWANE DZIAŁANIA Realizacja podstaw zawodu w warsztatach szkolnych (specjalistyczne pracownie warsztatowe mające zabezpieczenie materiałów do szkolenia). W zależności od nauczanego zawodu dyrektorzy alternatywne rozwiązania: 1 rok podstawowego kształcenia praktycznego w pracowniach warsztatowych lub CKP – pozostałe kształcenie u pracodawcy, 2 lata podstawowego kształcenia praktycznego w pracowniach warsztatowych lub CKP – pozostałe kształcenie u pracodawcy, całość kształcenia u pracodawcy

33 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. PROPONOWANE DZIAŁANIA Informowanie przez WUP i Powiatowe Urzędy Pracy o zapotrzebowaniu rynku pracy na poszczególne zawody. Udział dyrektorów szkół prowadzących kształcenia zawodowe w zebraniach Powiatowych Rad Zatrudnienia – 2 razy w roku (XI i II każdego roku) – przekazanie informacji o potrzebach lokalnych rynków pracy. Wspieranie organów prowadzących przez instytucje rynku pracy w projektowaniu i wdrażaniu efektywnej sieci szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb regionalnych oraz tworzenia strategii ponadpowiatowych dla szkół i placówek (CKP).

34 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Zachęcanie i pomoc szkołom zawodowym we wdrażaniu programów modułowych kształcenia w zawodzie. PROPONOWANE DZIAŁANIA Dodatkowe środki finansowe w subwencji oświatowej dla organów prowadzących wdrażających w szkołach zawodowych programy modułowe lub dodatkowe środki w „bonie edukacyjnym”.

35 Postulaty dotyczące kształcenia zawodowego
ZMIANA Szersze wykorzystanie środków unijnych na unowocześnianie bazy szkół, organizowanie kursów specjalistycznych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe – wykorzystanie środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Utworzenia na poziomie organów prowadzących szkoły odrębnych funduszy na zapewnienie wkładu własnego dla szkół zawodowych realizujących projekty edukacyjne bądź ubiegających się ośrodki na doposażenie techniczne i dydaktyczna PROPONOWANE DZIAŁANIA Informowanie przez instytucje wdrażające programy unijne organy prowadzące oraz dyrektorów szkół i placówek o programach wspomagających kształcenie zawodowe współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

36 Bezpieczeństwo w szkole

37 Bezpieczeństwo w szkole
Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w szkole jest stałym priorytetowym zadaniem oświatowym. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki na terenie szkół, jak i poza szkołą jest ustawowym zadaniem szkoły i nauczycieli. W art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela czytamy: „Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;”

38 Bezpieczeństwo w szkole. Dotychczasowe działania.
Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Policją w roku szkolnym 2006/2007 dokonało przeglądu i oceny szkół i placówek pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W wyniku tego przeglądu powołano w szkołach koordynatorów do spraw bezpieczeństwa, których zadaniem jest integrowanie nauczycieli, uczniów i rodziców oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano stosownych zmian w statutach szkół poprzez określenie zadań nauczycieli dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole, w tym właściwej opieki podczas zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych.

39 Bezpieczeństwo w szkole. Dotychczasowe działania.
Organizowana jest indywidualna pomoc profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci z zaburzeniami zachowania i adaptacji społecznej w szkołach poprzez terapię indywidualną. Zobowiązano poradnie psychologiczno- pedagogiczne do otwarcia punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla rodzin i dzieci, które potrzebują pomocy w zakresie problemów związanych z przemocą i wychowaniem. Małopolski Kurator Oświaty uruchomił „Kuratoryjny Telefon Zaufania” czynny we wszystkie dni pracy Urzędu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki całą dobę. Prowadzony jest monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

40 Bezpieczeństwo w szkole. Dotychczasowe działania.
Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań wynikających z Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. W szkołach wykorzystywane były programy profilaktyczne; najczęściej: „Spójrz inaczej”, „Przeciw przemocy i agresji”, „Zanim spróbujesz”, ”Jak żyć z ludźmi?”, „7 kroków”. Realizowany jest program „Bezpieczny powiat”, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa. Współpraca z Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w ramach realizowanych wspólnie programów profilaktycznych, wspomagania wdrażania standardów szkół promujących zdrowie.

41 Bezpieczeństwo w szkole. Dotychczasowe działania.
Współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w bieżącej realizacji zadań oraz długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej w zakresie profilaktyki zagrożeń. Współpraca z Samorządami i Policją w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Bezpieczne Gimnazjum”. Na bieżąco rozprowadzane są materiały dla pedagogów, nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, organizowane są spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli i dyrektorów ze specjalistami ds. nieletnich i patologii, spotkania tematyczne młodzieży z Policją itp.

42 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

43 Bezpieczna i przyjazna szkoła
Rada Ministrów uchwałą Nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia r. przyjęła rządowy program na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Straciła moc uchwała Nr 28/2007 Rady Ministrów w sprawie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest ukierunkowany na budowanie szkoły wspierającej i jednocześnie wymagającej. Z programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” będą kontynuowane te działania, które przyniosły pozytywny efekt. Istotą programu jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu.

44 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Założenia programu.
działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i korygujących – polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole i konsekwentnego ich przestrzegania / egzekwowania; program wychowawczy musi być współtworzony przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły. Jedynie skoordynowane, wielopłaszczyznowe komplementarne działania różnych podmiotów mogą doprowadzić do osiągnięcia celu w postaci klimatu społecznego szkoły sprzyjającego uczeniu się i bezpieczeństwu; podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy;

45 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Założenia programu.
program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę lokalnych warunków i właściwości danego środowiska szkolnego; tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły; zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy w szkole możliwe jest tylko we współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego

46 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cele programu.
poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;

47 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cele programu.
indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm); przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.

48 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Realizacja celów programu.
Cele programu będą realizowane przez: diagnozowanie klimatu społecznego szkoły, identyfikowanie czynników ryzyka i czynników chroniących przed agresją i przemocą; stałą analizę działań wychowawczych podejmowanych przez szkoły i placówki, zmierzających do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami; upowszechnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych dyrektorów, nauczycieli innych pracowników szkoły i rodziców;

49 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Realizacja celów programu.
Cele programu będą realizowane przez: realizację programów wychowawczych i profilaktycznych rekomendowanych przez CMPPP; otwarcie szkoły na potrzeby uczniów, rodziców i przedstawicieli środowisk lokalnych; uruchomienie punktów konsultacyjnych poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej; stworzenie sprawnego i efektywnego sposobu resocjalizacji.

50 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Zadania programu.
Przyjaźnie wspierający program wychowawczy szkoły. Upowszechnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także innych pracowników szkoły. Uspołecznienie szkoły oraz wzmocnienie pomocy psychologiczno– pedagogicznej. Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w życiu szkoły. Poprawa jakości pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Monitoring wizyjny wejść do szkół i placówek.

51 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Monitoring wizyjny.
Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przewiduje kontynuowanie programu „Monitoring wizyjny”. Dotychczas do realizacji programu zgłosiło się organów i osób prowadzących szkoły lub placówki. Wnioski złożone odnośnie: 17 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 9 placówek lub szkół specjalnych, 248 szkół samodzielnych, 271 zespołów szkół.

52 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Monitoring wizyjny.
Zakwalifikowano i przyznano środki dla 93 organów, w tym dla: 73 gmin, 14 powiatów, Marszałka Województwa oraz dla 3 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 3 placówek lub szkół specjalnych, 63 szkół samodzielnych, 123 zespołów szkół. Łącznie na ten cel w województwie małopolskim wydano zł.

53 Bezpieczna i przyjazna szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła. Kontynuacja pracy punktów konsultacyjnych dla rodziców. W części III.3.4 Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowane jest zadanie „Kontynuacja pracy punktów konsultacyjnych dla rodziców” przewidziano kontynuowanie pracy punktów utworzonych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Punkty działają od października roku i zakończą pracę w grudniu 2008 roku. Na realizację zadania przeznaczono w Małopolsce tys. zł, w tym na doposażenie tych punktów w narzędzia do diagnozy i terapii pedagogicznej. Koordynatorem tego zadania jest Wojewoda Małopolski, który to zadanie realizuje poprzez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

54 Bezpieczna i przyjazna szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła. Kontynuacja pracy punktów konsultacyjnych dla rodziców. Cele tworzenia punktów konsultacyjnych: Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa i konsultacji poprzez usytuowanie punktów konsultacyjnych możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziców i uczniów. Stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wskazanie, poprzez instruktaż i pokaz rodzicom i nauczycielom jak pracować z dzieckiem najmłodszym, aby skutecznie wyrównywać Jego szanse edukacyjne. Umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci. Wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzice – dziecko.

55 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Placówki wsparcia dziennego.
„Placówki wsparcia dziennego – dobry sposób na profilaktykę pierwszorzędową” Jednym z głównych celów działania placówek jest wypracowanie stałej współpracy między szkołą i instytucjami wspomagającymi zaprogramowane działania niezbędne do pełnej realizacji założeń świetlic (Policja, PSP, służba zdrowia, PPP, stowarzyszenia, sołectwa, ZHP, ZHR, redakcje wydawnictw lokalnych, media lokalne). Proponowane zajęcia to opieka nad dzieckiem i pomoc we właściwym organizowaniu czasu wolnego rozwijającego zainteresowania dzieci i młodzieży. Szczegóły będą umieszczone na stronie internetowej Kuratorium.

56 Wortal Informacyjno-Edukacyjny Młodych „WIEM”
Akcja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolską Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Wydział Prewencji. Podstawowymi celami Akcji są: prowadzenie działalności informacyjnej, czyli dostarczenie odbiorcom informacji nt. istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych, prowadzenie działalności edukacyjnej, czyli zachęcanie do rozwijania umiejętności psychologicznych i społecznych organizowanie działań alternatywnych, dających możliwość osiągnięcia satysfakcji życiowej, podniesienia swojej samooceny, rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań w sposób społecznie akceptowany i zgodny z obowiązującymi normami.

57 Wortal Informacyjno-Edukacyjny Młodych „WIEM”
Aktualnie trwa przygotowanie Regulaminu konkursu na stworzenie Wortalu Informacyjno-Edukacyjnego Młodych „WIEM”. Odbiorcami programu będą dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele. Ogłoszenie konkursu oraz jego rozstrzygnięcie przewiduje się na I półrocze 2009 r.


Pobierz ppt "Spotkanie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Małopolski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google